Tema: Etterutdanning

Det vil snart bli innført krav til etterutdanning for trafikklærere.

 • Hvordan vil du påvirke at dette skal gjennomføres?
 • Hvordan vil du at det skal bli lagt opp?
 • Hva mener du slike kursdager bør/skal inneholde?

Nå har du muligheten til å si din mening!

På landsmøtesamlingen 2023 arrangerer vi workshop, der du kan komme med dine innspill.

Bli med på landsmøtesamlingen 2023, og bli med på å påvirke din fremtid!

Les mer og meld deg på her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Landsmøtet 2023 og medlemstur til Kiel

Det er nå klart for påmelding til landsmøtet 2023.

Landsmøtet 2023 blir gjennomført på Color Fantasy ved kai i Oslo. Vi håper så mange som mulig blir med på medlemstur til Kiel umiddelbart etter landsmøtet.

Tid: fredag 24. mars kl 11:00

Sted: Color Fantasy, Hjortneskaia, 0250 Oslo

Tema for medlemsturen blir resertifisering og etterutdanning:

Det er snart klart for resertifisering og krav til etterutdanning for trafikklærere, og på medlemsturen blir det arrangert workshop med dette som tema.

–Hvilke tanker har Trafikkforums medlemmer om hvordan etterutdanningen skal gjennomføres? Hva skal kursene inneholde?

På workshopen blir det mulighet til å si sin mening og å være med å påvirke.

 

Les mer og meld deg på her

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Som ventet innebærer forslaget en redusert satsing på veibygging, men det som kanskje er mer interessant ut fra et næringssynspunkt er forslagene knyttet til kjøretøyrelaterte avgifter.

 • Regjeringen foreslår å innføre en ny vektkomponent i engangsavgiften. Dette skal gjelde for alle personbiler, også elbiler. Det skal beregnes engangsavgift med 12,5 kroner per kg av bilens egenvekt over 500 kg.
 • Regjeringen foreslår å redusere vektfradraget for ladbare hybridbiler ved at fradragssatsen reduseres fra 15 til 10 prosent.
 • Regjeringen foreslår å øke de positive satsene i CO2-komponenten for personbiler med 20 prosent utover prisstigning.
 • Regjeringen foreslår å innføre merverdiavgift for elektriske personbiler på den delen av kjøpesummen som er over 500 000 kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke satsene i omregistreringsavgiften for elbiler til samme nivå som for øvrige personbiler.
 • Økt bompengeavgift på elbil. Satsen økes fra 50 % til 70 % av normaltakst
 • Økt trafikkforsikringsavgift på MC
 • Regjeringen foreslår å likestille elbiler og andre biler i beskatningen av firmabiler. Det vil si at regjeringen foreslår å fjerne verdsettingsrabatten for elbiler, som per 2022 er på 20 prosent.

I den andre enden av skalaen er det også noen forslag som de fleste kanskje vil ta godt imot:

 • Regjeringen foreslår å utvide ordningene med reduserte ferjetakster og gratis ferjer til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse fra 16. august 2023. Takstene på ferjer foreslås redusert til 50 prosent sammenlignet med takstene 1. januar 2021.
 • Redusert vegbruksavgift på bensin og diesel.Regjeringen foreslår å:

  – redusere veibruksavgiften på mineralolje med 0,70 kroner per liter
  – redusere veibruksavgiften på bensin med 0,39 kroner per liter
  – redusere veibruksavgiften på biodiesel med 0,27 kroner per liter

 

 

Les mer om forslag til statsbudsjett 2023 på regjeringen.no

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Slutt på digital undervisning

Statens vegvesen melder i dag at de midlertidige forskriftene i forbindelse med covid-19-pandemien blir opphevet fra og med 1. oktober 2022.

–Pandemien har nå over lengre tid vært under god kontroll, de offentlige anbefalingene fra
helsevesenet er endret, og konsekvensene av smitte som førte til behovet for de midlertidige
forskriftene ikke lenger er gyldige, heter det i meldingen fra Statens vegvesen.

Det er to ulike forskrifter som med dette blir opphevet, både forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og forskrift om midlertidig frafall av gebyr ved foor sen avbestilling eller manglende oppmøte til førerprøve.

Dette innebærer blant annet at adgangen til gjennomføring av nettbaserte samlinger som et alternativ til fysiske samlinger blir opphevet. Videre blir adgangen til å øvelseskjøre uten å ha gjennomført enkelte deler av trafikalt grunnkurs opphevet, og muligheten til å gjennomføre del 1.1 av grunnkurs tunge kjøretøy med bare 1 elev blir også opphevet.

De aktuelle forskriftene som blir opphevet er disse:

Les hele brevet fra Statens vegvesen her:

Oppheving av midlertidige forskrifter

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Føreropplæringskonferansen 2022

Stjørdal er stedet når fagfolk fra hele landet møtes til Føreropplæringskonferansen 2022

Føreropplæringskonferansen 2022 blir arrangert på Scandic Hell 24. – 25. november 2022.
Forum for trafikkpedagogikk arrangerer vanligvis den norske føreropplæringskonferansen annethvert år, men i 2020 ble konferansen utsatt pga covid-19-pandemien. Forrige konferanse ble dermed gjennomført i 2018, så vi gleder oss til å møtes igjen i 2022!

Tid:      24. – 25. november 2022
Sted:    Scandic Hell Hotel

Trafikklærerprofesjonen i raskt omskiftelige tider

 • En bærekraftig føreropplæring for fremtiden
 • Trafikklærerprofesjonen inn i fremtiden
 • Påfyll av kunnskap, klokskap og nyttig informasjon

Føreropplæringskonferansen arrangeres av Forum for trafikkpedagogikk, som består av Norges Trafikkskoleforbund, Statens vegvesen, Trafikkforum, NAF, NORD universitet og OsloMet.

Følg også med på FFTP.NO

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ulykkesåret 2022 – har opplæringen blitt dårligere?

Ulykkesåret 2022. Bare halve året er tilbakelagt, men etter flere års jevn nedgang i antall drepte på norske veier er det allerede sannsynlig at 2022 vil være et år der antall drepte går opp istedet for ned. Hva er årsaken til dette? En måte å se det på, er jo at vi kan ta tak i hva som er nettopp sannsynlig, og fastslå at flere år med en klar tendens sannsynligvis vil gi en annen tendens før eller siden. Dersom dette gjelder ett enkeltstående år, kan det være snakk om et standardavvik.  Men dette er selvfølgelig til liten trøst for de som har mistet noen i trafikken, og det skal ihvertfall ikke være noen sovepute for oss som arbeider med trafikksikkerhet og trafikkpedagogikk til vanlig.

Risikovilje og frihetstrang

Kan det være at to år med pandemi har gjort noe med folk? Kan det være at frihetstrangen etter å ha sittet hjemme i to år overskygger den sedvanlige risikobevisstheten vi i Skandinavia har tilegnet oss over tid? For hvis vi ser på holdning til risiko i et overordnet perspektiv så er viljen til risiko lavere i Skandinavia enn i resten av verden, og dette gjenspeiler seg ikke bare i trafikk, men også i resten av samfunnet, både i skoler, barnehager og i HMS på arbeidsplassen. Men det kan tenkes at viljen til å ta sjanser øker dersom man føler at man har hatt en innskrenkning i sin personlige frihet over tid.

Oppgangstider og nedgangstider

En annen teori er at viljen til å ta sjanser øker i oppgangstider, men hvis vi skal legge den teorien til grunn, burde vi snart se en endring til det bedre. Med økte priser på alt fra elektrisitet og fossilt drivstoff til bygningsartikler og matvarer, etter to år med pandemi og med pågående krig i Ukraina, er det lite som minner om oppgangstider.

Føreropplæringen

Men hva med føreropplæringen? Er det føreropplæringen som har skylden? Hver gang vi har oppnådd en reduksjon i antall drepte på norske veier har flere av oss i føreropplæringsbransjen både slått oss på brystet over hva vi har fått til og kanskje til og med  vært bittelitt fornærmet over at vi ikke har fått nok cred for vår innsats. Alt for lite har vært sagt om føreropplæring, og virkningen av den eksisterende føreropplæringsmodellen som ble innført med trafikalt grunnkurs i 2003 og med helt nye læreplaner for alle førerkortklasser i 2005, revidert og forbedret i 2016.

Bedre veier og sikrere biler

Bedre veier, sikrere biler og mer kontrollvirksomhet har det gjerne blitt fokusert på. Flere fotobokser. Prikkbelastning. Men har veiene blitt dårligere i 2022? Har bilene blitt mindre sikre? Har det vært mindre kontrollvirksomhet? Neida. Alt er ved det gamle. Selv om regjeringen planlegger å redusere kravene til nye veier for å redusere utgiftene på samferdsel i fremtiden, så har ikke dette tilbakevirkende kraft. Vi har de samme veiene som i fjor, og stort sett de samme bilene (selv om det selvsagt også er kommet en del nye biler på veiene også i år).

Har opplæringen blitt dårligere?

Så da er det kanskje på tide å gå litt i oss selv og se om det er opplæringen som er blitt dårligere? Det er nærliggende å si at det eneste som har blitt dårligere i løpet av pandemien er kapasiteten på førerprøver. Men selv om førerprøven faktisk har en reell innvirkning på opplæringsløpet for øvrig, så må vi se nærmere på de ulykkene som faktisk har skjedd i 2022 for å si noe om hvilken opplæring de omkomne faktisk har hatt, og i hvilken grad dette dermed kan være relevant.

Alder og trafikantgrupper

Av 63 omkomne ved månedsskiftet juni/juli var 40 personer over 45 år; dvs at de ihvertfall ikke har hatt trafikalt grunnkurs, og mest sannsynlig har de gjennomført opplæring og ervervet førerett før 2003, ihvertfall førerett i klasse B. Da legger vi til grunn at mange erverver førerett i A-klassene i voksen alder, men de fleste erverver førerett for klasse B før de er fylt 25. Det kan legges til at av de 14 omkomne MC-førerne er halvparten over 59 år.

I aldersgruppen 25 – 44 er det 9 personer. I denne gruppen vil det være noen som har føreropplæring fra før 2003, og noen som har føreropplæring etter 2003. Vi har pr i dag ikke tilgang til nøyaktige tall på dette.

I aldersgruppen under 25 år er det totalt 11 personer. De personene under 25 år som har førerett har gjennomført trafikalt grunnkurs, og har gjennomført føreropplæring etter den eksisterende føreropplæringsmodellen som ble iverksatt i 2003.

Vi kan sannsynligvis legge til grunn at de tre førerne av lett motorsykkel som finnes i denne statistikken befinner seg i denne aldersgruppen (under 25). Det er videre sannsynlig at de to førerne av mellomtung motorsykkel også er i denne aldersgruppen.

Vi vet også at det er to fotgjengere og fire syklister inne i disse tallene, og i de tilfellene må vi se bort fra evt føreropplæring, selv om trafikantadferd selvsagt er særdeles relevant i det offentlige skoleverket.

Ut fra de tallene vi har tilgang til må vi ta høyde for at noen av de to fotgjengerne og de fire syklistene kan være over 45 år, men det er pr i dag ukjent for oss.  Det vi kan si er at et sted mellom 5 og 20 personer har gjennomført hele eller deler av føreropplæringen etter den eksisterende føreropplæringsmodellen. Av disse er det sannsynligvis minst fem motorsyklister (men siden 7 av MC-ulykkene involverer førere over 59 år er det også maksimalt 7 motorsyklister i denne gruppen).

Ulykkestyper

Av 63 dødsulykker i første halvår var det 26 møteulykker, 15 utforkjøringsulykker, 8 påkjøring bakfra, 2 kryssulykker, 2 fotgjengerulykker og 10 «andre». Så vet vi at det av disse 10 «andre» blant annet var fire sykkelulykker (to med elsparkesykkel).

Opplæringen og føreransvaret

Totalt sett viser tallene at vi må tilbake til 2016 før vi finner et så stort antall drepte i trafikken i Norge som i første halvår 2022. Samtidig kan det hende at pandemien har hjulpet oss å oppnå så lave tall som i 2020 og 2021. Men hvilken rolle har føreropplæringen i dette? Om noe, så viser fordelingen av antall drepte at det vi gjør er riktig, men at det er viktig at vi fortsetter med det gode arbeidet som utføres hver dag ved norske trafikkskoler. Vi får stadig bedre veier og sikrere biler, men til syvende og sist er det alltid trafikanten og trafikantens adferd som er den viktigste faktoren. Og selv om vi dessverre opplever et kraftig tilbakeslag i trafikksikkerhetsarbeidet i post-covid-året 2022, så viser tallene over tid likevel at de som har gjennomført norsk føreropplæring i samsvar med den eksisterende føreropplæringsmodellen, – altså etter 2003, – har lavere risiko enn alle andre.

Og hvis vi skjeler litt til typen ulykker, så er det nærliggende å bruke et sekund eller to på å reflektere over at førere av autonome kjøretøy med avanserte førerstøttesystemer kanskje kan ha en tendens til å overlate i overkant mye av førerens oppgaver til kjøretøyet, i stedet for å ha full oppmerksomhet på sin egen oppgave som fører. Og der ligger mye av utfordringene i fremtiden; å sikre at førerne fortsatt har tilstrekkelig førerkompetanse til å føre kjøretøyene selv, – også i en fremtid med stadig økende grad av autonomi.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Instruktørkurs Trafikalt Grunnkurs førstehjelp (TGF)

Trafikkforum kan fra høsten tilby instruktørkurs for trafikklærere som underviser i førstehjelp, som del av føreropplæringen.

Kurset er på 12 timer og man blir godkjent som instruktør i førstehjelp og kan med dette undervise i førstehjelp på trafikalt grunnkurs.

Det kommer endringer fra 2023 i førstehjelp i trafikalt grunnkurs og dere vil få innføring i de nye endringene på dette kurset.

Mer informasjon og dato kommer før sommeren!

Åpner for tåkelys og nærlys samtidig på MC

– Ulykkesstatistikken viser at motorsyklister er en spesielt utsatt trafikantgruppe. Lys gjør motorsyklister synligere i trafikken og kan bidra til økt trafikksikkerhet. Derfor endrer vi nå reglene for bruk av nærlys og tåkelys på motorsykkel, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Dette sier han i forbindelse med at det nå blir tillatt for motorsyklister å bruke tåkelys og nærlys samtidig, så lenge det er dagslys. Regelendringen innebærer en oppmyking av gjeldende forbud i trafikkreglene mot kombinasjonen av nærlys og tåkelys. Lyskombinasjonen vil fremdeles være forbudt i mørket og for biler.

Tiltak som øker motorsyklistenes synlighet vil særlig kunne bidra til å forebygge møteulykker i kryss. Bruk av tåkelys samtidig med nærlys vil øke antallet lyspunkter og bidra til at motorsykkelen blir synligere fra flere vinkler.

Endringene trer i kraft 1. juli.

-Samferdselsdepartementet.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Foten ned for robotbestilling

Førerprøvesituasjonen har ført til mange kreative forsøk på å få tilgang til nok førerprøver, en av disse kreative løsningene går ut på at enkelte trafikkskoler har benyttet seg av dataprogrammer som kan søke etter og reservere førerprøver automatisk, såkalte roboter. Statens vegvesen innfører på bakgrunn av dette bruksvilkår for tjenesten «Bestilling av førerprøver», hvor det fremgår at dette ikke er tillatt. Dette blir gjort for at bestilling av førerprøver skal skje på et mest mulig rettferdig grunnlag.

Misbruk av tjenesten, dvs bruk som ikke er i samsvar med bruksvilkårene, kan føre til utestenging fra tjenesten for en periode. I denne perioden kan dermed ikke trafikkskolen bestille prøver.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Nye regler for elsparkesykler

Bruker du elsparkesykkel? Da må du huske på disse nye reglene som gjelder fra 15. juni:

🛴Promillegrense på 0,2
🛴Aldersgrense på 12 år
🛴Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år
🛴Omklassifisering til motorvogn

Tap av førerrett ved promillekjøring
Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske kjøretøy, vil de alminnelige reglene for sanksjoner ved ruspåvirket kjøring gjelde, men regjeringen fastsetter særlige formildende regler for hvor lenge man kan miste førerretten ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped.
Det blir også krav om ansvarsforsikring fra 1.september for utleiesykler og fra 1. januar 2023 for private kjøretøy. Du kan lese mer om de nye reglene her

👇

Les mer om de nye reglene her

Vurderer forenklet førerprøve for klasse B med manuell giring

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen vurdere om det bør utredes en ordning med forenklet førerprøve ved utvidelse fra klasse B med kode 178 til klasse B ubegrenset.

Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025, og allerede i dag er de aller fleste nye personbiler og lette varebiler som blir solgt i Norge kjøretøy uten manuell giring. Det er derfor både naturlig og ønskelig at opplæring og førerprøve i stadig større grad også gjennomføres på automatgir. Det vil likevel finnes mange kjøretøy med manuell giring på norske veier i overskuelig fremtid, og selv om stadig færre førere vil ha behov for å kjøre disse kjøretøyene, må det fortsatt være mulig å oppnå førerett for motorvogn med manuell giring.

For Trafikkforum er det viktig å holde fast på prinsippet om at grunnleggende ferdigheter skal dokumenteres ved førerprøve i samsvar med intensjonene i den norske føreropplæringsmodellen. For kandidater med bestått førerprøve klasse B gjennomført med automatgir, kan imidlertid det å dokumentere tilstrekkelige grunnleggende kjøreferdigheter på manuelt giret kjøretøy i førerkortklasse B gjennomføres i form av en forenklet førerprøve som ikke nødvendigvis trenger å ta 75 minutter, som er tidsrammen for ordinær førerprøve klasse B.

Forenklet førerprøve ved utvidelse vil føre til at gebyr for gjennomføring av førerprøve ved utvidelse blir lavere, og kostnadene for kandidaten blir dermed mindre. I tillegg vil en slik endring være fordelaktig for førerprøvekapasiteten.

Trafikkforum har derfor tatt initiativ til å innføre en ordning med forenklet førerprøve ved utvidelse av førerett fra klasse B kode 78 til førerett klasse B ubegrenset. Trafikkforum har bedt samferdselsdepartementet om å gi Statens vegvesen i oppdrag å utrede en slik endring, herunder å ta stilling til innhold og rammer for førerprøven.

På bakgrunn av dette har Statens vegvesen fått i oppdrag fra samferdselsdepartementet å vurdere en slik utredning.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kine Osan ansatt som daglig leder

Kine Osan er ansatt som daglig leder i Trafikkforum. Kine har bakgrunn som trafikklærer, og har bl.a. vært faglig leder ved Flyt Trafikkskole. Hun er styreleder i Ung i trafikken – ingen venner å miste, og har vært ansatt som rådgiver i Norges Automobil-Forbund og som prosjektleder i Trygg Trafikk.

Kine har faglig lederutdanning og bachelorgrad i trafikkpedagogikk fra Nord universitet, og har dessuten utdanning i yrkespedagogikk, veiledning, coaching, kommunikasjon og adferdsvitenskap fra OsloMet.

Den viktigste oppgaven til Kine fremover blir kursvirksomheten i Trafikkforum, og de første kursene er allerede lagt ut i kurskalenderen.

Med styrket administrasjon vil Trafikkforum være enda bedre rustet til å ivareta medlemmenes interesser fremover.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Vellykket landsmøtesamling på Losby Gods

Lørenskog og Finstadjordet viste seg fra sin beste side under Trafikkforums landsmøte på Losby Gods i helgen. Deltagerne kunne nyte sola og våren mellom foredrag, møter og bespisning. Samlingen startet med et gnistrende foredrag med Dora Thorhallsdottir på fredag, og fortsatte med gode innlegg av Per Gunnar Veltun, Tore Johannessen og Erik Steinbråten.

Lørdag startet med foredrag med Peder Kjøs, etterfulgt av Thorsten Heberger fra Lime Green Digital, som avslørte de nærmeste nyhetene i TABS for et lydhørt og svært fornøyd publikum. Landsmøtet 2022 ble deretter gjennomført, før samlingen ble avsluttet med medlemsmøte og utedemonstrasjon med Inge Jonstrøm.

Ny styreleder – og nytt æresmedlem!

Erik Steinbråten har vært styreleder i Trafikkforum siden 2013, og leverte i helga stafettpinnen videre til Inge Jonstrøm. Trafikkforum har hatt en sunn og god utvikling de siste ni årene, og Erik Steinbråten ble på landsmøtet utnevnt til æresmedlem for sin innsats. Inge Jonstrøm har vært aktiv og engasjert i Trafikkforums styre i en årrekke, og sørger slik sett for kontinuitet når han nå tar over som styreleder.

Nye koster

Ny i styret er Martin Brekke, som også får selskap av to nye varamedlemmer; Anette Ødegård Neef og Andreas Trulsen. Også valgkomiteen får to nye medlemmer; Gunnhilde Karlengen og Eirik Storslett. Selv om de er nye i de aktuelle vervene, er imidlertid samtlige godt kjent i og med Trafikkforum som representanter for trofaste medlemsskoler.

Trafikkforums styre ser etter landsmøtet 2022 slik ut:

Leder Inge Jonstrøm
Styremedlem Kai Fegri
Styremedlem Stig Anders Ohrvik
Styremedlem Mia Camilla Trøim Dirdal
Styremedlem Martin Brekke
Varamedlem Anette Ødegård Neef
Varamedlem Andreas Svendsen Trulsen

 

Valgkomiteen:

Leder Ove Sagen-Hafstad
Medlem Gunnhilde Karlengen
Medlem Eirik Storslett

Populær utedemonstrasjon

Samlingen ble avsluttet med utedemonstrasjon i regi av Inge Jonstrøm.

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Tillater høyere hastighet med henger og campingvogn

Et forslag om endringer i hastighetbestemmelser på veg ble 5. mars 2021 sendt på høring. Forslaget omhandlet mulighet for å øke fartsgrensen på tilhenger uten brems over 300 kg fra 60 – 80 km/t, mulighet for innføring av «Tempo-100»-ordning, slik at tilhengere som oppfyller visse tekniske særkrav lovlig kan kjøres i inntil 100 km/t på vei med slik fartsgrense, og muligheten for å øke kravet til en motorvogns maksimale konstruktive hastighet for å ha lov til å kjøre på motorveg og motortrafikkveg fra 40 til 60 km/t.

I en pressemelding i dag, melder samferdselsministeren at de to endringene som gjelder fartsgrense for tilhenger trer i kraft i dag.

– Stor fartsforskjell mellom biler med og uten henger eller campingvogn kan være farlig i trafikken. Derfor øker vi nå tillatt hastighet for tilhengere uten bremser fra 60 til 80 km/t. Noen tilhengere og campingvogner kan godkjennes for hastigheter opp til 100 km/t, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Endringene trer i kraft i dag.

– Dette er en endring jeg vet mange har ventet på. Særlig campingturister vil sette pris på at norske fartsgrenser er blitt enklere å forstå og følge, og mer i pakt med reglene i våre naboland. Høyere tillatt hastighet er denne gang også bra for trafikksikkerheten, fordi reduserte fartsforskjeller kan bidra til færre farlige forbikjøringer og påkjørsler bakfra. Det har vært en forutsetning at ulykkesrisikoen på norske veier ikke skal øke, sier samferdselsministeren.

Reduserer risiko for ulykker

Med stadig høyere fartsgrenser på mange veier, har fartsforskjellene mellom biler med og uten tilhenger eller campingvogn økt. Endringene i trafikkreglene er gjort for å redusere denne forskjellen. Dermed minsker risikoen for farlige forbikjøringer og påkjøringer bakfra, heter det i pressemeldingen fra samferdselsdepartementet.

De nye reglene

 • Tillatt hastighet for tilhengere uten bremser er økt fra 60 til 80 km/t
 • Tilhengere som oppfyller visse tekniske krav, kan få godkjenning til 100 km/t (Tempo 100-godkjenning)

Alle tilhengere: 80 km/t

For tilhengere med bremser gjelder allerede hastighetsbegrensning på 80 km/t. Endringen innebærer at alle tilhengere nå kan trekkes i 80 km/t. Tilhengere som tas i bruk i Norge i dag er teknisk dimensjonert og godkjent for 80 km/t.

Etter særskilt godkjenning: 100 km/t

For tilhengere som oppfyller visse tekniske særkrav, blant annet til hydraulisk støtdemping og stabiliserende tilhengerkobling, kan Statens vegvesen etter godkjenning av tilhengeren utstede et såkalt Tempo 100-bevis. Tilhengere med Tempo 100-bevis vil kunne trekkes i opp til 100 km/t, så lenge kombinasjonen av trekkbil og tilhenger også er egnet for dette. Tilhengere og campingvogner godkjent for Tempo 100 må gjennomføre EU-kontroll på lik linje med personbiler.

Statens vegvesen vil på sine nettsider tilby en kalkulator som gjør det enklere å finne ut om kombinasjonen av bil og henger/campingvogn vil kunne bli godkjent for 100 km/t.

Mer informasjon om Tempo 100-ordningen vil bli tilgjengelig hos Statens vegvesen: www.vegvesen.no/tempo100

Se pressemelding på regjeringens nettsider Høringsoppsummeringen kan leses her

Fotokred: Adria

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

«Heidi skal låne ut 50% av medarbeiderne sine til søringan»

Seksjonssjef Heidi-Kristin Herbst i Trafikant nord i Statens vegvesen er ei raus dame, i uke 11 og 12 gir hun en håndsrekning til gode kolleger lenger sør i landet.

Vi kan leve med halv kapasitet i et par uker

-I Trafikant nord har vi for tiden korte ventetider, i en to ukers periode kan vi leve med halv kapasitet. Dette er et tiltak vi egentlig har planlagt siden 2021. Halvparten av de 20 som skal sørover for å kjøre førerprøver har ambulert flere ganger tidligere, og er relativt godt kjent dit de kommer. De øvrige 10 er førstegangsreisende, men er drevne sensorer «som står an av», uansett, sier Heidi. Jeg er glad for at så mange stiller opp, både for å hjelpe til, men samtidig vil de også få god trening i å omstille seg raskt til rådende forhold, sier seksjonssjef Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen.

– I nord har vi utfordringer sommerstid, spesielt har vi i flere år hatt for liten kapasitet på tungbil, MC og traktor, vi har tidligere fått bistand sørfra til gjennomføring av disse i perioder. Det ble ekstra vanskelig under pandemien, fordi vi hadde blant annet en lang periode på rødt smittevernsnivå og null traktor prøver kjørt.  Foran årets sommersesong har jeg tro på en bedring i og med at vi det siste året har satset mye på økt kompetanse, med flere sensorer på TKS-kurs. Disse vil nå etter hvert kunne gjennomføre flere mc- og traktorprøver. I tillegg håper jeg at vi, også i år, kan få noe hjelp sørfra hvis det blir veldig vanskelig å dekke etterspørselen, sier Heidi.

Med andre ord, ditt utlån av arbeidskraft vil på sikt kunne komme Trafikant nord til gode gjennom gjenytelser fra sensorer andre steder i landet?

-Ja, absolutt, vi er gode kolleger og trår til der det trengs og når det trengs, smiler Heidi som legger til at det også er en annen viktig faktor i dette nemlig behovet for variasjon. Både de som drar sørover og de som drar nordover opplever det som både hyggelig og lærerikt å drive litt vekselbruk i perioder.  Man får nye impulser og tar kanskje til seg litt andre måter å jobbe på gjennom samhandling med nye kolleger, samt å erfare nye kjøreruter.

Her blir Heidis medarbeidere å finne i uke 11 og 12:

Kristiansand, Stavanger, Bergen, Drammen, Lillehammer, Lillestrøm, Risløkka (Oslo), Levanger, Stjørdal, Trondheim og Steinkjer.

Til daglig er de 20 sensorene å finne på trafikkstasjonene i Alta, Bodø, Mo i Rana, Hammerfest, Svolvær, Harstad, Mosjøen, Tromsø, Vadsø, Sortland, Narvik og Brønnøysund.

(Pressemelding fra Statens vegvesen)

Kompensasjonsordning for kansellerte førerprøver i stortingets spørretime

–Vil statsråden jobbe for å opprette en kompensasjonsordning for trafikkskolene når det forekommer avbestillinger av oppkjøringstimer ved trafikkstasjonene som følge av sykefravær/fravær hos Statens vegvesen? Dette spørsmålet har Bjørnar Laabak (Frp) sendt til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Laabak begrunner spørsmålet med at  Statens vegvesen avbestiller oppkjøring når de mangler sensorer helt inntil oppkjøringstimen skulle vært gjennomført.

–Bilen som elevene har leid inn fra trafikkskolen, som skal være godkjent av Statens vegvesen, blir ofte stående med avlyste oppdrag, og praksis er ved de fleste trafikkskolene at dette ikke faktureres elevene, skriver Laabak i spørsmålet til statsråden.

Bjørnar Laabak møter for tiden som vara på stortinget fra Østfold, og har vært i kontakt med både Trafikkforum og med flere trafikkskoler for å sette seg inn i saken.

–Ved kontakt med flere trafikkskoler og Trafikkforum bekreftes det at antall avbestillinger fra Statens vegvesen er vesentlig, og flere melder at dette forekommer ofte, også så sent som i februar 2022. Fortsatt kan man forvente høyt sykefravær i tiden som kommer med bakgrunn i samfunnssituasjonen som følge av pandemi. Det er i så måte ingen grunn til å tro at ovennevnte problemstilling opphører med det første. Derfor er det viktig at det etableres en kompensasjonsordning for trafikkskolene der Statens vegvesen avlyser timer senere enn den fristen som gjelder for Statens vegvesen selv, skriver Laabak avslutningsvis.

Les hele spørsmålet fra Bjørnar Laabak (FrP) til samferdselsministeren på stortinget.no

Fotokred: Frp

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Statens vegvesen melder i dag at alle prøvesteder nå har grønt smittevernsnivå.
• Det vil si ingen særskilte smitteverntiltak.
• Alle typer førerprøver gjennomføres nå på grønt nivå.
• Behov for å gjennomføre førerprøve med munnbind bør vurderes av den
enkelte.

Les mer her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Slutt på munnbind og en meters avstand

– Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for de fleste av oss. Omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er godt beskyttet av vaksiner. Vi fjerner derfor nesten alle smitteverntiltakene, som meteren, krav om munnbind og isolasjon. Vi kan gå tilbake til en normal hverdag, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen fjernet de fleste igjenværende koronatiltakene lørdag 12. februar kl. 10. Dette er de endringene som har størst betydning for trafikkskolene:

 • Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.
 • Krav om bruk av munnbind oppheves.

Krav til isolasjon oppheves også, men det er likevel grunn til å merke seg at det fortsatt er anbefalt at smittede holder seg hjemme i fire døgn.

Les mer på regjeringen.no

Fotokred: © Laboko | Dreamstime.com

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Plass til flere på landsmøtet!

Interessen for å delta på landsmøtet 2022 har vært stor. Etter en lang periode med digitale møter og minimal sosial utfoldelse, har mange allerede meldt seg på landsmøtesamlingen på Losby Goods i Lørenskog 1. og 2. april. I begynnelsen av uka så det ut til at vi hadde nådd taket for hvor mange deltagere vi kunne ha med gjeldende restriksjoner, men denne uka ble det som ventet lettet på restriksjonene. Det er dessuten ventet at de gjenværende restriksjonene blir fjernet 14. februar. Vi har dermed plass til flere deltagere, så alle som er sulteforet på sosial kontakt kan med fordel melde seg på nå.

Deltagerne kan se frem til foredrag med Dora Thorhallsdottir. Dora Thorhallsdottir er utdannet journalist, lærer og familieterapeut. I årene 2000–2004 jobbet hun fulltid som standup-komiker, og hun har gjort stor suksess med kritikerroste soloshow som «Det var ikke sånn det skulle bli» og «Familiegreier».

Les mer om Dora Thorhallsdottir her

 

Det er også klart at Peder Kjøs blir en av foredragsholderne på Trafikkforums landsmøtesamling 1. og 2. april 2022. Peder Kjøs er en av de ledende profilene innen psykologi og psykoterapi i Norge, og er en ettertraktet foredragsholder innenfor psykisk helse og menneskelige relasjoner. Peder Kjøs har også samarbeidet med Trafikkforum tidligere, med kurs i kommunikasjon og veiledningsstrategier sammen med Tore Johannessen. Denne gangen får vi oppleve Peder Kjøs som foredragsholder.

Les mer om Peder Kjøs

Øvrige foredragsholdere blir velkjente Per Gunnar Veltun fra Statens vegvesen og Thorsten Heberger fra Lime Green Digital. I tillegg bidrar våre egne fagfolk Tore Johannessen,  Erik Steinbråten og Inge Jonstrøm.

Les mer og meld deg på

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Flere lettelser – men stadig krav til munnbind

Tirsdag 1. februar kom regjeringen som ventet med flere lettelser i tiltakene i forbindelse med covid-19-pandemien. Fortsatt er det imidlertid krav til munnbind når det ikke er anledning til å holde minst 1 meters avstand. Det er ventet at øvrige tiltak tas bort 14. februar.

 

Covid-19-forskriften § 16.Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, på innendørs stasjonsområder, på innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum.

Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester og lignende tjenester. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for kunden i situasjoner der det ikke er praktisk mulig å bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Se hele covid-19-forskriften her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Strammer inn reglene for elsparkesykkel

– De siste tre årene har i vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor strammer vi inn reglene for bruk av elsparkesykler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det blir både promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud når regjeringen nå gjør innstramminger i reglene for bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

Promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud for barn

– Vi ser at de innstrammingene som er gjort så langt ikke er tilstrekkelige. Det vil vi gjøre noe med før årets sesong, og vi strammer inn reglene fra våren 2022, sier Nygård.

Dette blir endringene:

 • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
 • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
 • Aldersgrense på minst 12 år.
 • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Videre skal følgende forhold utredes og høres, og så langt mulig være avklart før reglene trer i kraft:

 • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette.
 • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven
 • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.

Omklassifisering og innføring av promillegrense på 0,2 vil tre i kraft til våren. Forslagene som skal høres vil komme på høring snarlig, og det tas sikte på at forholdene så langt som mulig er avklart før reglene trer i kraft til våren.

Promillegrense på 0,2

Promillegrensen for bruk av elsparkesykler og lignende kjøretøy vil bli den samme som for bil og andre motorvogner, 0,2.

– Uvettig bruk av elsparkesykler gir skader, sorg og lidelse for mange mennesker hver eneste dag i sesongen. Vi har, ut fra nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, et ansvar for å legge til rette for at folk kan ferdes i trafikken uten å risikere alvorlig skade. Vi må derfor ta grep for å få bruken av disse kjøretøyene inn i ansvarlige og trygge rammer. Det er ingen grunn til høyere promillegrense med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker. Den alminnelige 0,2 grensen skal derfor gjelde også for kjøring med små elektriske motorvogner, sier Nygård.

Særlig om tiltak for barn – aldersgrense og hjelmpåbud

Regjeringen ønsker også et særlig vern av barna.

– Selv om ikke ulykkestallene tilsier at unge er særlig ulykkesutsatt, så har ikke barn samme trafikkforståelse og evne til samhandling i trafikken som voksne, og har derfor særlig krav på vern. De yngste barna bør derfor ikke bruke elsparkesykler eller lignende kjøretøy, og vi innfører en aldersgrense på minst 12 år, sier Nygård.

Det vil også innføres et hjelmpåbud for barn under 15 år.

– Om lag en tredel av skadene i elsparkesykkelulykker er hodeskader. Barn har et særlig krav på vern, og er særlig sårbare for hodeskader. Et påbud vil gi et viktig signal om risikoen ved bruk av slike elektriske kjøretøy og være holdningsskapende for å etablere gode vaner. Vi vil derfor innføre påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år. Selv om det ikke er noen tvil om at også voksne bør bruke hjelm, er et generelt hjelmpåbud vanskelig å forene med det fungerende utleietilbudet som er rettet mot voksne. Likevel vil jeg sterkt oppfordre også voksne til å være gode forbilder og bruke hjelm, sier Nygård.

I vurderingen av et mulig forbud mot kjøring på fortau er det pekt på at et slikt forbud vil kunne innebære økt risiko ved bruk. Det vil derfor også høres en mulig høyere aldersgrense dersom det innføres et slikt forbud. Regjeringen vil derfor ta endelig stilling til hvor høy aldersgrensen skal være etter denne høringen, og eventuelle konsekvenser for hjelmpåbud for barn.

Elsparkesykler skal klassifiseres som motorvogn

Omklassifisering til motorvogn er i tråd med at dette grunnleggende sett er motorvogn etter vegtrafikklovens definisjon.

– Også risikomessige forhold tilsier at små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra sykkel til motorvogn. Dette vil innebære å gå tilbake til klassifiseringen vi hadde fra 2014-2018 for Segway og andre selvbalanserende kjøretøy.

Forslag om å omfattes av bilansvarsloven

For å bidra til risikoreduserende adferd, både hos kommersielle utleiere og private brukere, samt sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker, er det gode grunner for at små elektriske kjøretøy bør omfattes av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring.

– Med betydelig utleie av elsparkesykler, er dagens ordning hvor ansvaret i utgangspunktet hviler på brukeren, ikke hensiktsmessig. Også forholdet til EUs-regelverk tilsier en fornyet vurdering av dette. Vi vil derfor sende et forslag på høring om at små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven. Vi vil her blant annet vurdere en mulig differensiering mellom utleide og privateide sykler, sier Nygård.

Forslag om forbud mot bruk av fortau

Det er høyt og vedvarende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og fotgjengere, særlig i sentrale bystrøk. Fortauene er særlig etablert for de gående, våre mest sårbare trafikanter, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov til å kjøre på fortauet.

– Svært mange elsparkesyklister forholder seg likevel ikke til gjeldende regler om at kjøring på fortau skal skje på de gåendes premisser. Det er også svært krevende å gjennomføre effektiv håndheving og andre tiltak for adferdsendring. Jeg mener derfor tiden nå er moden for å vurdere om små elektriske kjøretøy fortsatt skal kunne kjøre på fortau, eller om de bør forbys på slike arealer, slik de aller fleste andre europeiske land har gjort, sier Nygård.

Forslag om tap av førerrett ved promillekjøring

Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske motorvogner vil vegtrafikklovens alminnelige regler for sanksjonering gjelde, herunder tap av førerrett og sperrefrist.

– Det er farlig å fyllekjøre på elsparkesykkel, men ikke like farlig som å fyllekjøre med bil. Derfor vil vi sende på høring et forslag om særlige regler for tap av førerrett ved brudd på promillegrensen på små elektriske kjøretøy, tilsvarende regler som gjelder for moped, sier Nygård.

Les pressemeldingen på regjeringens nettsider

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Billigere å ta lappen?

– Fra nyttår er det billigere å ta lappen. Det er ihvertfall budskapet i en pressemelding fra samferdselsdepartementet i dag.

1. januar ble de samlede gebyrene for å ta førerkort klasse B satt ned fra 2 020 til 1 590 kroner. – Å få muligheten til å kjøre bil er en viktig milepæl for mange unge, men også en relativt kostbar investering. Jeg er glad for at gebyrene nå er satt noe ned, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Endringene skjer etter at Statens vegvesen har gjort en ny beregning for å sikre at gebyrene er riktige for å dekke kostnaden for tjenestene. I tillegg kommer en justering i tråd med prisutviklingen ellers i samfunnet.

Etter denne justeringen er noen trafikant- og kjøretøytjenester blitt billigere, mens noen har blitt dyrere. For eksempel går prisen for oppkjøring i klasse B og tunge klasser litt ned, gebyret for å ta teoriprøven er redusert fra 650 til 320 kroner, mens oppkjøring på motorsykkel øker fra 1 160 kroner til 1 880 kroner ved bestilling på nett.

De nye prisene finnes hos Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/priser/

Rekordmange tar førerprøven

Nesten 150 000 tok førerprøven i fjor. Det er flere enn noen gang. Tall fra Statens vegvesen viser at 10 prosent flere 18-åringer tok lappen i 2021 enn i 2020.

– Bil er viktig for mange, særlig der hvor kollektivtilbudet ikke er godt nok. Hvert år kommer det mange unge nye bilister på veiene, og jeg er glad for at føreropplæringen i Norge er god. Kvaliteten på denne opplæringen er viktig å beholde og utvikle, slik at vi alle sammen kan kjøre mest mulig trygt på norske veier. Nå blir førerprøven litt billigere for mange, og det er jeg sikker på er populært, sier samferdselsministeren.

Kraftig økning i gebyr for oppkjøring på MC

NMCU er naturlig nok ikke enig i at det blir billigere å ta lappen. NMCU skriver på sine nettsider at de har vært i kontakt med Statens Vegvesen, som har beregnet gebyrsatsene, for å få utregningsgrunnlaget som er brukt.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Alle prøvesteder har gult smittevernsnivå, men det er viktig å presisere at smittetrykket er stort og
risiko for smittespredning er for tiden meget stor. Derfor er det krav om bruk av munnbind for
sensor og kandidat på alle kategorier av førerprøver inntil noe annet er bestemt.

I tillegg minner vi om de øvrige retningslinjene for «Gult smittevernsnivå»:
Gult nivå – ordinære smittevernstiltak
• Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
• God håndhygiene.
• Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven.
Alle i kjøretøyet skal da være iført munnbind.
• Klargjøring og oppsummering tilpasses.

Øvrige retningslinjer
Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres
på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.
• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om
gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal
kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst.
Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
• Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
• Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer
og håndhilser derfor ikke.
• Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
• Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende
smittevernregler.

Forlenger gebyrunntak
Se nyhetssak: Forlenger gebyrunntak | Statens vegvesen
Avbestillingsgebyret for manglende oppmøte eller sen avbestilling av førerprøver vil ikke bli
gjeninnført før Koronapandemien er under kontroll.
Som tiltak i forbindelse med det store smittetrykket i samfunnet forlenger Statens vegvesen per
januar 2022 det midlertidige ordningen med frafall av gebyr ved for sen avbestilling eller manglende
oppmøte på førerprøver Første gang dette ble innført var i mars 2020. Denne forlengningen er den
sjette siden mars 2020. I det siste vedtaket om forlengelse er det ikke satt sluttdato, det vil være en
løpende vurdering for behovet koblet opp mot smitteutviklingen i samfunnet,
Forskriften gjelder unntak som er til gunst for våre kunder som skal gjennomføre førerprøve. Vi
ønsker ikke at personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, er syke eller i karantene skal føle
seg forpliktet til å møte til teoriprøve eller oppkjøring. Derfor har vi gitt et midlertidig unntak fra
gebyrkravet.
Det er fint om de som rekker å avbestille timen sin i tide, gjør det, slik at andre kan benytte den
oppsatte timen isteden.

Veien videre
Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom
hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter
godt forberedt og består førerprøven.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en fortsatt utfordrende periode for oss alle.
Statens vegvesen v/Trafikantavdelingen

Les hele informasjonsbrevet fra Statens vegvesen her

Regjeringen iverksetter tiltak for å få flere tungbillærere

Regjeringen bevilger ekstra penger for å utdanne flere trafikklærere for lastebil og buss, og vil også gjøre det enklere for personer med lang erfaring som tungbilsjåfør å bli trafikklærer på tunge kjøretøy. Dette ifølge en pressemelding publisert på regjeringen.no i dag.

– Uten lastebilen stopper Norge. Derfor må vi sørge for at vi har nok sjåfører og da må vi også har nok kjørelærere for lastebil. I årene som kommer vil vi mangle lærere. Derfor gir vi penger til å ta opp 25 ekstra studenter i kullet som starter ved Nord universitet til høsten og vi gjør det enklere for søkere med realkompetanse å komme inn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i pressemeldingen.

Regjeringen vil også iverksette tiltak for at det skal bli lettere å komme inn på tungbillærerutdanningen for yrkessjåfører, og de vurderer også å endre utdanningsløpet slik at det blir mulig å ta en toårig grunnutdanning hvor man ender opp med tungbilkompetanse etter to årig grunnutdanning, slik at man ikke må ta grunnutdanning på liten bil først.

– Vi vil nå gjøre det enklere for de som har erfaring fra sjåføryrket å bli lærere. Mange med lang erfaring som tungbilsjåfør, som kunne blitt gode trafikklærere, kommer ikke inn på utdanningen. Det gjør vi nå noe med, og på litt lengre sikt vil vi vurdere å legge om trafikklæreropplæringen slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Løsningen regjeringen nå kommer med, er tredelt:

 • Åpne for søkere med realkompetanse. Nord universitet endrer opptakskravene for årets opptak, slik at det blir enklere å komme inn med realkompetanse. Endringene vil gjøre at flere med bakgrunn fra yrket tungbilsjåfør kan komme inn på grunnutdanningen. Deretter kan de gå videre til påbyggingen for tungbil og til slutt ende opp som lærer for tungbil. Endringene gjelder for kullet som starter til høsten.
 • Som en prøveordning tar Nord universitet opp 25 ekstra studenter på kullet som starter til høsten.
 • På lang sikt er målet å lage en ny studiemodell for trafikklæreropplæringen, slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, i stedet for en påbygning på toppen av toårig trafikklærer for lett bil. Kunnskapsdepartementet går nå i dialog med de to institusjonene som utdanner trafikklærere, OsloMet – storbyuniversitetet og Nord universitet og også med Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen for å se hvordan dette kan gjøres.
Se pressemeldingen på regjeringen.no

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Plikt til å bruke munnbind

Vi har fått en del spørsmål om bruk av munnbind.

Det har en periode vært anbefalt bruk av munnbind, og vi har også inntrykk av at det har vært normalen ved trafikkskolene en god stund.

I går varslet regjeringen enkelte lettelser, men når det gjelder munnbind er det snarere en innskjerping, eller i alle fall en klargjøring.

I Covid-19-forskriften § 16 er det nå et klart påbud om bruk av munnbind innendørs når det ikke er anledning til å holde én meters avstand:

§ 16.Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, på innendørs stasjonsområder, på innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Dora Thorhallsdottir til Trafikkforums landsmøte

Vi kan nå avsløre at deltagerne på Trafikkforums landsmøte 2022 kan se frem til foredrag med Dora Thorhallsdottir. Dora Thorhallsdottir er utdannet journalist, lærer og familieterapeut. I årene 2000–2004 jobbet hun fulltid som standup-komiker, og hun har gjort stor suksess med kritikerroste soloshow som «Det var ikke sånn det skulle bli» og «Familiegreier».

Landsmøtet 2022 går av stabelen 1. og 2. april 2022 på Losby Gods i Lørenskog.

Etter en lang periode med begrensninger i hva som er tilrådelig med tanke på kurs-, møtevirksomhet og generell sosial omgang, satser vi på at situasjonen er under kontroll slik at vi kan gjennomøre tidenes landsmøte våren 2022.

Les mer og meld deg på

Statens vegvesen ansetter ytterligere 20 nye sensorer

– Vi har stor pågang på oppkjøringstimer. Derfor ansetter vi nå ytterligere 20 førerprøvesensorer, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

 

I 2021 ble det gjennomført et rekordhøyt antall oppkjøringer. Det er likevel mange som venter på oppkjøringstime.

De 20 nye stillingen er fordelt over hele landet, og kommer i tillegg til de 52 nye sensorene som ble tilsatt i 2021.

Intern utdanning med lønn
– Førerprøvesensorer må gjennom en intern utdanning og eksamen før de kan gjennomføre oppkjøringer med kunder. Derfor tar det noe tid før alle de nyansatte er operative. Men disse nye sensorene vil være et viktig bidrag til å redusere ventetiden for de som skal ta førerkort, sier Børstad.

Trenger sensorer i alle klasser
Det store volumet av oppkjøringer er innen klasse B, men de nye sensorene vil bli brukt i alle førerkortklasser, alt fra motorsykkel til tunge kjøretøy.

– Alle som skal ta førerkort i Norge må ha oppkjøring hos Statens vegvesen. Som monopolist har vi har et stort ansvar i å tilby et tilstrekkelig antall oppkjøringstimer. Det store volumet er i klasse B (personbil) men det er svært viktig at vi sørger for at vi har nok kvalifiserte tungbilsjåfører og bussjåfører i landet, sier Børstad.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Peder Kjøs til Trafikkforums landsmøte

Det er nå klart at Peder Kjøs blir en av foredragsholderne på Trafikkforums landsmøtesamling 1. og 2. april 2022. Peder Kjøs er en av de ledende profilene innen psykologi og psykoterapi i Norge, og er en ettertraktet foredragsholder innenfor psykisk helse og menneskelige relasjoner. Peder Kjøs har også samarbeidet med Trafikkforum tidligere, med kurs i kommunikasjon og veiledningsstrategier sammen med Tore Johannessen. Denne gangen får vi oppleve Peder Kjøs som foredragsholder.

Les mer om Peder Kjøs

Det er fra før kjent at Dora Thorhallsdottir er en av foredragsholderne på landsmøtesamlingen. Vi har også flere andre spennende foredragsholdere på lur, så det er bare å se frem til at vi endelig kan møtes igjen på landsmøtesamling 1. og 2. april 2022.

Les mer og meld deg på

OsloMet setter trafikklærerutdanningen på pause i 2022

OsloMet tar en fot i bakken i 2022 for å arbeide med endringer i studiemodellen ved  trafikklærerutdanningen.

Det var i 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus startet opp med et pilotprosjekt for utdanning av trafikklærere, og dermed ble Norges andre utdanningsinstituasjon som kunne tilby grunnutdanning for trafikklærere. OsloMet har dermed utdannet trafikklærere i ti år i 2022, og tar nå altså en fot i bakken for å planlegge for en enda bedre trafikklærerutdanning i fremtiden.

«Studiet tilbys ikke i 2022» er beskjeden som kommer opp på studiets nettside, men Anders Kristoffersen ved OsloMet avviser at det er noen dramatikk i dette.

– Vi vil ha en pause i opptak av studenter høsten 2022 for blant annet å arbeide med viktige endringer i studiemodellen, sier Anders Kristoffersen ved OsloMet. Studiet vil likevel gjennomføres for de som blir andreårsstudenter studieåret 2022-2023. Det er planlagt å gjennomføre opptak igjen i 2023.

De studentene som startet på grunnutdanningen i 2021 vil altså fullføre studiet som normalt. Det er heller ikke endringer i andre studier, som vil gå som normalt også i 2022.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Julebrev 2021

Kjære medlemmer!

Vi har snart kommet oss gjennom nok et år i koronaens tegn. Selv om ingen kunne vite det på forhånd, hadde nok de fleste trodd at vi ville vært gjennom pandemien til nå. Nå skal vi ikke dvele mer ved det i denne omgang, enn å fastslå at vi fortsatt er der, og at vi tross alt har fått lov til å være i drift uavbrutt siden mai 2020. Som alle andre har vi riktignok vært nødt til å tilpasse oss, men ved hjelp av midlertidig forskrift og en gradvis bedre tilpasning i covid-19-forskriften, er det i alle fall mulig å være i drift. I begynnelsen av pandemien var det mest fokus på forsvarlig drift og smittevern. Den største utfordringen i dag er førerprøvesituasjonen, og det er på det området Trafikkforum bruker mest energi på nå. Statens vegvesen har lovet at førerprøvesituasjonen skal bli bedre i 2022, – helt uavhengig av covid-19-pandemien. Men vi ser at dette er en utfordring som løses svært ulikt på de ulike trafikkstasjonene, selv om ledelsen i Trafikant og kjøretøy er lydhøre overfor oss som organisasjon, og gir enhetlige styringssignaler som i stor grad er i samsvar med våre ønsker.

Selv om pandemien har tatt mye av oppmerksomheten også i 2021, er det heldigvis også andre begivenheter fra året som er gått som er verdt å nevne. Vi har blant annet vært i dialog med Statens havarikommisjon for å finne løsninger på enkelte sikkerhetsutfordringer på MC. Vi er også fast medlem i Nasjonalt forum for MC-sikkerhet, som med en litt annen innfallsvinkel har arbeidet med det samme. Når vi snakker om MC er det dessuten riktig å nevne at vi i 2021 kom ut med en helt ny MC-bok, skrevet av våre egen Tore Johannessen og Jan-Petter Wigum ved Nord universitet. Denne boken har allerede rukket å få svært god omtale.

Vi har i 2021 samarbeidet med Ung i trafikken – ingen venner å miste om å utarbeide et undervisningsopplegg for ungdomskolen om rusfri trafikk, vi er aktivt medlem i alkolåskomiteen, og vi har tatt del i Rusforum, – som har foreslått tiltak mot rus i Nasjonal tiltaksplan. Arbeidet med rullering av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet har for øvrig involvert oss på flere områder, blant annet har vi samarbeidet med Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Norges trafikkskoleforbund, Nord universitet og OsloMet om tiltak som kan gi øvelseskjøring med bedre kvalitet.

Vår samarbeidspartner Lime Green presenterte 1. oktober den nye TABS-appen. TABS-appen gir trafikkskolene en ny plattform for å kommunisere med elever og foresatte. Ved hjelp av den nye meldingsfunksjonaliteten i appen kan skolene nå ha direkte dialog med elever og foresatte. Det er også mulig å logge øvelseskjøringsruter i appen. Den nyheten som vi i Trafikkforum er mest begeistret for, er muligheten til å signere elevavtale/skolereglement elektronisk i foreldre-appen, signering fra foresatte på skjema for økonomisk oppgjør, og bestilling av første time etter Trafikalt grunnkurs. Vi i Trafikkforum er stolte over å ha vært med på TABS-eventyret helt siden Lime Green tok over drift og utvikling av TSP i 2016. Vi setter stor pris på samarbeidet med Lime Green, og er glade for at de fortsetter å utvikle allerede gode produkter til glede og nytte for bransjen.

Det er vintersolverv i dag, og det betyr at vi bokstavelig talt går mot lysere tider. Vi håper at vi går mot lysere tider også i overført betydning. Vi håper at vår felles innsats snart bidrar til at både føreropplæringen og samfunnet for øvrig kan gå tilbake til normaltilstand igjen, – selv om vi selvsagt også er bevisst på at den tiden vi har vært gjennom også vil føre til mer permanente endringer. Endringer som kan påvises, er at flere enn tidligere ønsker å erverve førerkort, at kollektivandelen er redusert, og at privatbilismen har økt. At kollektivandelen blir redusert og at privatbilismen øker kan selvfølgelig ha flere sider i et samfunnsperspektiv, men om disse endringene stabiliserer seg på et noe høyere nivå enn tidligere, er det like fullt en endring som vil ha betydning for trafikkskolene.

Helt til slutt i denne omgang, vil vi minne om to forestående begivenheter som vi håper og tror at vi kan gjennomføre som normalt. Både Ice Drive på Golsfjellet 8. februar 2022 og landsmøtet 2022 på Losby Gods i Lørenskog 1. og 2. april er nå lagt ut på våre hjemmesider og er klare for påmelding.

Og med det takker vi alle våre medlemmer for året som er gått, og ønsker alle en god og fredfull jul og et riktig godt nytt år!

Landsmøtet 2022

Velkommen til landsmøtet 2022!

Landsmøtet 2022 går av stabelen 1. og 2. april 2022 på Losby Gods i Lørenskog.

Etter en lang periode med begrensninger i hva som er tilrådelig med tanke på kurs-, møtevirksomhet og generell sosial omgang, satser vi på at situasjonen er under kontroll slik at vi kan gjennomøre tidenes landsmøte våren 2022.

Losby Gods ligger 20 minutter fra Oslo sentrum, 30 minutter fra Oslo lufthavn Gardermoen og kun 10 minutter fra Lillestrøm og Norges Varemesse.

Vi starter opp med lunsj fredag 1. april kl 13:00, og gjennomfører landsmøte, medlemsmøte, landsmøtemiddag og flere spennende foredrag og presentasjoner før vi avslutter med lunsj kl 13:00 lørdag 2. april.

Fullstendig program kommer senere, men vi kan nå avsløre at deltagerne kan se frem til foredrag med Dora Thorhallsdottir. Dora Thorhallsdottir er utdannet journalist, lærer og familieterapeut. I årene 2000–2004 jobbet hun fulltid som standup-komiker, og hun har gjort stor suksess med kritikerroste soloshow som «Det var ikke sånn det skulle bli» og «Familiegreier».

Les mer og meld deg på

Maks 20 på kurs og krav til munnbind

Regjeringen varslet i dag flere nye tiltak for å begrense smitterisikoen. De nye tiltakene har til hensikt å redusere antall nærkontakter, å begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på, og å redusere antall deltagere på arrangement for å redusere smitterisiko.

De nye tiltakene som har størst betydning for trafikkskolene er antall personer som kan være til stede på arrangement, krav om 1 meters avstand og krav om munnbind.

Les mer «Maks 20 på kurs og krav til munnbind»

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Gjennomført obligatorisk før bestilling av førerprøve

Som følge av at regjeringen har iverksatt strengere smitteverntiltak mot covid-19 ber Statens vegvesen nå om at obligatorisk opplæring skal være gjennomført før bestilling av førerprøve. Dette fremgår av informasjonsbrev fra Statens vegvesen til trafikkskolene i dag torsdag 9. desember 2021:

Som  alle sikkert har fått med seg fra regjeringens pressekonferanse er det iverksatt nye strenge smittevernstiltak mot Covid-19.

Med bakgrunn i dette er både praktiske førerprøver og teoriprøver plassert på gult smittevernsnivå på alle trafikkstasjoner som har dette tjenestetilbudet.

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.
 • Lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind.

Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.   Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Smittevern ved praktisk gjennomføring 

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale dugnaden har Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene gjelder førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med smittesituasjonen.  Per i dag er alle tjenestesteder  med førerkorttjenester lagt på gult smittevernsnivå.

Informasjonen blir løpende oppdatert.  Siste versjon er alltid gjeldende ( info-brev versjon 79 av 9.12.2021).   

Les informasjonsbrev nr 79 fra Statens vegvesen her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ny bestillingsløsning for førerprøver

Det er en betydelig forbedret bestillingsløsning for førerprøver som rulles ut onsdag 8. desember. Nå snakker vi ikke om store endringer i brukergrensesnitt eller i rutiner, men det som betyr noe i det daglige: Funksjonalitet og effektivitet.

Det er særlig to ting trafikkskolene  lenge har ønsket seg:

 • Muligheten til å holde på en time mens man legger inn alle opplysninger uten at den blir borte fordi noen andre har bestilt den i mellomtiden
 • Muligheten til å avbestille en time og bestille en ny uten å måtte be om fullmakt på nytt

Disse to løsningene er nå på plass, og vil være klar til bruk onsdag 8. desember kl 9:00. NB! Pga arbeidet med dette vil det ikke være mulig å bestille førerprøver mellom kl 8:00 og 9:00 onsdag 8. desember.

Se skjermbilder fra ny løsning her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Baneleie

Baneleie ved NAF Øvingsbaner vil med virkning
fra 01.01.2022 bli regulert opp til kr 1.350,- pr elev.

Statens vegvesen anmoder om bruk av munnbind i forbindelse med førerprøver

Fra og med fredag 3.desember anmoder Statens vegvesen om bruk av munnbind i forbindelse med alle førerprøver -både praktiske førerprøver og teori.

Det viktig at alle ledd i føreropplæringen tar tak nå -for å hindre ny nedstengning.  Økt spredning av Covid og smitte blant ansatte i Statens vegvesen eller i opplæringsbransjen kan medføre ny nedstengning av tilbudet og økning i ventetiden.

Med bakgrunn i dette anmoder vi alle våre samarbeidspartnere i opplæringsbransjen om å innstille seg på smittevernstiltak på gult smittevernsnivå, som blant annet omfatter anmodning om å bruke munnbind.

Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Helsemyndighetenes krav til smittevern blir derfor styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Anmodning om bruk av munnbind, lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind:

For eksempel er det i Oslo-området og kommunene som sogner til Ahus fra midnatt innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikk og andre steder det det ikke er mulig å holde en meters avstand – det vil si blant annet i forbindelse med førerprøver. Tidligere er det sendt ut informasjon fra vest og midt om tilsvarende tiltak.

 

På vegne av avdelingsdirektør Frode Børstad i Trafikantavdelingen:

Med hilsen
Bjørn Lillevolden
Kommunikasjonsrådgiver

Les mer her

Teoritentamen klar vinner i NAF-test

Teoritentamen er en klar vinner i apptesten som NAF nettopp har gjennomført.

(Foto: NAF)

NAF har testet sju apper for de som skal ta teoriprøven, og har avdekket flere interessante funn:

 • Stort sprik i kvaliteten på apper for teoriprøven
 • Flere apper har feil i spørsmål og svar
 • Testvinneren forbereder deg godt til teoriprøven

Teoritentamen.no er altså testvinneren, og NAF sier følgende om teoritentamen.no:

-Vårt testpanel gir Teoritentamen full score med fem av fem mulige stjerner. Testpanelet er enige om at appen har svært godt faglig innhold. Appen tar for seg alle temaene i læreplanen, og panelet mener at det det er høy kvalitet på oppgaver og illustrasjoner. Det er en god variasjon mellom enkle og mer krevende spørsmål, og du får også pedagogiske forklaringer eller miniforedrag til hver av oppgavene.

Appen har i tillegg et godt design og panelet er samstemte i at den brukervennlig og enkel å navigere i.

Trafikkforum er godt fornøyd med at teoritentamen.no får et så godt resultat, siden denne appen utvikles og driftes av vår samarbeidspartner Lime Green, som også utvikler og drifter TABS. Som samarbeidspartnere er vi i Trafikkforum også jevnlig med på å delta i utvikling og kvalitetssikring av Lime Greens produkter rent faglig. Trafikkforums medlemmer kan også få gratis lærertilgang til teoritentamen.no.

At det er behov for å ivareta det faglige nivået kommer for øvrig også godt frem i testen, der det heter at Testpanelet var skuffet over den faglige kvaliteten på flere av appene.

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Smittevernstatus ved NAF øvingsbaner

 • Alle baner har opprettholdt avstandskrav og renholds- og desinfeksjonsrutiner siden forrige «topp»
 • Alle baner i region vest og nord har innført påbud om munnbind innendørs
 • I region sør/øst har følgende baner påbud om munnbind – Nesodden, Fet, Rakkestad, Hof, Skien og Hønefoss
 • Øvrige baner i denne regionen vurderer situasjonen fortløpende i forhold til lokale anbefalinger og evt. påbud i nær dialog med lokale SU – det er lav terskel for å innføre påbud om munnbind.

Først på skadested

NKT Traume, Norsk førstehjelpsråd og Fynd Reality har laget en applikasjon som kan brukes på Trafikalt grunnkurs, og som er en del av den nasjonale dugnaden Sammen redder vi liv.

Bakgrunnen for prosjektet er en bestilt utredning fra Helsedirektoratet på det gjeldende kurskonseptet til førstehjelpsdelen i Trafikalt grunnkurs, som munnet ut i denne rapporten

Det digitale læringsverktøyet «Først på skadested» er nå klart for lansering.

Utviklerne ønsker mest mulig bruk av appen ut dette året, slik at de kan få noen erfaringsdata som kan benyttes til siste finpuss av spillet.

«Først på skadested» er ment som en tilgjengelig ressurs for både instruktører og elever, og kan være en god måte å forberede seg til kurs på.

Applikasjonen er pedagogisk lagt opp med læringsmål og oppgaver knyttet til læringsmålene som må gjennomføres og besvares riktig før man kan starte spillet, og applikasjonen gir god veiledning når det er behov for det, uansett hvor i applikasjonen man befinner seg.

Applikasjonen er et nyttig verktøy som mange trafikklærere vil sette stor pris på. Hjelpemiddelet er i seg selv et godt verktøy til bruk i undervisningen, og slike verktøy har vært savnet og etterlyst av mange.

Spillet kan lastes ned gratis på:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ny TABS-app lansert i dag!

Vår samarbeidspartner Lime Green presenterte i dag den nye TABS-appen. TABS har hele tiden vært et ypperlig verktøy for trafikkskoler og trafikklærere, og får nå altså enda flere nyttige funksjoner.

– Dette handler ikke bare å gi trafikklærerne en effektiv arbeidshverdag, men også å levere gode kundeopplevelser for kundene, både elever og foresatte, sa Didrik Joerges Michelsen i Lime Green ved lanseringen på Trafikklærerdagen i dag.

TABS-appen gir mye bedre funksjonalitet for sømløs kommunikasjon mellom trafikkskolen og kunden, ved at det er mulig å legge inn både flere trafikklærere, kontoret, eleven og foresatte i kommunikasjonsflyten. Det vil også være mulig å logge øvelseskjøringsruter.

– TABS-appen gir trafikkskolene en ny plattform for å kommunisere med elever og foresatte. Ved hjelp av den nye meldingsfunksjonaliteten i appen kan skolene nå ha direkte dialog med elever og foresatte, sier produktsjef Thorsten Heberger i TABS.

– Det vil selvfølgelig være innstillinger i TABS som gjør at lærerne kan sette egne regler for om og når de er tilgjengelige for å kommunisere med elevene. I TABS-appen kan elevene også registrere øvingskjøring og dele sine ruter med lærer.

Appen inneholder også funksjonalitetene dere kjenner fra tabselev.no. I månedene som kommer vil vi også legge til annen funksjonalitet i appen som skolene har etterspurt, fortsetter Thorsten.  

– Den første versjonen av app-en blir gjort tilgjengelig for trafikkskolene og deres elever i løpet av de nærmeste ukene. Det blir lagt ut mer informasjon i TABS om dette på mandag.

Den nyheten som vi i Trafikkforum er mest begeistret for, er en av de nyhetene som kommer i løpet av høsten. Muligheten for å signere elevavtale/skolereglement elektronisk i foreldre-appen, signering fra foresatte på skjema for økonomisk oppgjør, og bestilling av første time etter Trafikalt grunnkurs. Det kommer også en egen lærer-app med varsling om nye meldinger og bookinger.

Trafikkforum er stolte over å ha vært med på TABS-eventyret helt siden Lime Green tok over drift og utvikling av TSP i 2016. Vi setter stor pris på samarbeidet med Lime Green, og er glade for at de fortsetter å utvikle allerede gode produkter til glede og nytte for bransjen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Slutt på restriksjoner: Trafikant i mørke som normalt

Regjeringen melder i dag at «Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.»

For trafikkskolene betyr det for det første at Trafikant i mørke kan gjennomføres som normalt kommende sesong. Men det betyr også at alle andre obligatoriske og frivillige kurs kan gjennomføres som normalt, både i føreropplæringen og i YSK. Det er ikke lenger begrensning på antall deltagere på kurs eller antall elever i kjøretøyene.

Det er mange elever som har lov til å øvelseskjøre frem til 31. oktober uten å ha gjennomført hele trafikalt grunnkurs. Disse må nå sørge for å gjennomføre de delene de mangler.

Så er det selvfølgelig viktig å være klar over at det fortsatt kan være behov for å innføre lokale bestemmelser enkelte steder, og dette må da selvfølgelig følges. Det er også slik at enkeltpersoner må forholde seg til bestemmelser om isolasjon ved smitte. Det er dessuten en generell oppfordring om å fortsette å ha god hygiene, å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke.

Det er dermed fornuftig å fortsette med å sørge for at alle har tilgang til håndvask eller spriting.

Disse reglene og rådene gjelder i En normal hverdag med økt beredskap

Når vi går over til en normal hverdag, fjernes alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. Dette gjelder fra og med lørdag 25. september kl. 16.

– Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere. 

Vi opphever begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer. 

Det er slutt på krav om bordservering og innslippsstopp, sier Solberg.

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  

Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.

Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier Solberg.

Selv om de aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere nå opphører, oppfordrer hun virksomhetene til å opprettholde gode smitteverntiltak, slik at kunder for eksempel har tilgang til håndsprit.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539/

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Snart kan elevene bestille prøve selv igjen

 

Fra 4. oktober er det tilbake til «gammel» ordning med bestilling av førerprøver. Dvs at eleven kan bestille selv, men eleven kan fortsatt velge å gi fullmakt til trafikkskolen i stedet. Samtidig blir det åpnet for en større tidshorisont, i første omgang 16 uker frem i tid. Ledige prøver frem i tid vil videre bli lagt ut fortløpende, slik at det blir slutt på å legge ut på bestemte tidspunkt. Statens vegvesen regner med at dette vil føre til mindre belastning på bestillingssystemet, og at det dessuten fjerner mye av kritikken som uberettiget har falt på trafikkskolene.

Som tidligere meldt er det forventet at kapasiteten på førerprøver blir bedre i 2022. Det ble ansatt 24 nye sensorer i sommer som er i utdanning nå, og ytterligere 30 nye skal ansettes etter jul. Statens vegvesen ansetter dermed flere nye sensorer enn de som av ulike grunner slutter, og regner slik med at de skal få stabilt bedre kapasitet over tid.

Dette ble klart på et møte mellom Trafikkforum, Norges Trafikkskoleforbund og Statens vegvesen fredag morgen. Vi fikk der også anledning til å møte Frode Børstad, som er ny Avdelingsdirektør på avdeling Trafikant i divisjon Trafikant og Kjøretøy. Børstad har godt grunnlag for å ta over og videreføre arbeidet i Trafikant fra før, men ønsker også å bli bedre kjent med bransjen, og vil derfor invitere en trafikkskole inn i ledermøtene fremover for å kunne bli bedre kjent med de ulike utfordringene i bransjen. Dette i tillegg til de jevnlige møtene mellom Statens vegvesen og bransjeorganisasjonene. Børstad er tydelig på at de skal ha fokus på kunden fremover, og presiserer at både kandidaten og trafikkskolene er Statens vegvesens kunder, og at det er viktig å legge til rette for en god kundeopplevelse.

Fra bransjens side la vi frem ønske om å utvide MC-sesongen noe i 2021 på de stedene der det er mulig med tanke på vær og føreforhold. Vi ba dessuten om at det blir åpnet for at evt overliggere kan bestille prøve i 2022 allerede fra høsten av. Vi understreket videre behovet for å fortsette arbeidet med oppgradering av bestillingssystemet. Vi minnet dessuten om at kapasitetsproblemene ikke er utelukkende pandemirelaterte, og understreket hvor viktig det er at kapasiteten økes på permanent basis og ikke bare blir et kortvarig tiltak.

Børstad bekreftet at Statens vegvesen er klar over dette, og at det er et mål å øke kapasiteten permanent. Det vil også bli sett på muligheten for enda lenger tidshorisont for bestilling.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Hareide: Viktig at sensorene har tilstrekkelig kompetanse

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) tok utgangspunkt i en artikkel på trafikkforum.no da han nylig stilte statsråd Knut Arild Hareide spørsmål om samarbeidet og kommunikasjonen mellom Statens Vegvesen og trafikkskolene i stortingets spørretime. Gulati spurte om statsråden ville ta initiativ til at utfordringene med bestilling av førerprøver ses nærmere på, og dessuten om statsråden har noen tanker rundt privatisering av førerprøven.

– Trafikkskolene og Statens Vegvesens har et avhengighetsforhold hvor godt samarbeid er til fordel for hele samfunnet og trafikksikkerheten, og trafikkskolene har i hovedsak støttet opp om den norske føreropplæringsmodellen, påpekte Gulati i begrunnelsen for spørsmålet.

I svaret til Gulati la statsråd Knut Arild Hareide vekt på at utfordringene kommer av at det både er flere som ønsker å erverve førerkort og at Statens vegvesen har fått et etterslep som følge av nedstengningen:

– For å avhjelpe disse kapasitetsutfordringene, har Statens vegvesen iverksatt et arbeid for å ansette og utdanne nye sensorer, men dette arbeidet vil av naturlige årsaker ta noe tid, sa Hareide.

– Statens vegvesen opplyser at de under pandemien har hatt en løpende og god dialog med trafikkskolenes bransjeorganisasjoner. Som en følge av pandemien og nasjonale smittevernstiltak, karantetiltak mv., både for kandidater og sensorer, har det imidlertid vært et uvanlig høyt antall endringer og utsettelser av førerprøver. Statens vegvesen opplyser at de har forsøkt å løse disse utfordringene på en hensiktsmessig måte gjennom direkte kontakt mellom kandidat og trafikklærer, men erkjenner også at det i noen tilfeller oppstår situasjoner som kunne vært løst bedre.

Det er i løpet av pandemien gjort ulike tilpasninger i regelverket. Statens vegvesen opplyser at svartjenesten deres skal være godt oppdatert på de endringene som er gjort, slik at publikum får rett informasjon når de henvender seg. Det kan, som for andre svartjenester, ikke utelukkes at det i enkelttilfeller kan ha blitt gjort feil. I de tilfellene hvor det foreligger indikasjoner på at det er formidlet feilinformasjon, uttaler Statens vegvesen at de følger dette løpende opp og sørger for at eventuelle feil rettes opp.

Det er av trafikksikkerhetshensyn viktig at sensorene har tilstrekkelig kompetanse, og de må derfor gjennomføre tilleggs- og etterutdanning i tillegg til å oppfylle krav til grunnutdanning. Det er derfor ikke aktuelt å benytte trafikklærere uten slik kompetanse til å gjennomføre førerprøver. Av habilitetshensyn er det uansett gitt regler om at trafikklærere ikke samtidig kan virke som førerprøvesensor.

Statens vegvesen har videre redegjort for at de vil øke sensorkapasiteten fremover, og at informasjon til bransjeinteressentene blir ivaretatt gjennom møter og faste informasjonsskriv ved endringer. Dette har i det store fungert godt gjennom hele pandemiperioden.

Kilde: stortinget.no

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Førerprøvesituasjonen – oppdatering

Trafikkforum og Norges Trafikkskoleforbund hadde i dag et møte med Statens vegvesen angående førerprøvesituasjonen. Som meldt tidligere har Statens vegvesens fått tildelt økte ressurser for å kunne øke kapasiteten ved å ansette flere sensorer. Denne prosessen er i gang, og Statens vegvesen har ansatt mange nye sensorer som skal gjennom den nødvendige opplæringen for å oppnå godkjenning til å sensurere førerprøver. Kapasiteten på utdanning av sensorer er doblet for å få nyansatt personell i gang så fort som mulig, men det vil likevel gå mot 2022 før alle nyansatte vil være i virksomhet med sensurering av førerprøver.

Med de ressursene som er tilgjengelige er det likevel allerede gjennomført flere førerprøver enn noen gang, og det meldes fra Trafikant og Kjøretøy at trafikkstasjonene oppfordres til å bruke alle tilgjengelige ressurser for å utnytte kapasiteten optimalt, og at mange sensorer har bidratt med å jobbe overtid for å bedre kapasiteten. Alle tilgjengelige ressurser blir dermed brukt til å sensurere førerprøver, og andre arbeidsoppgaver blir prioritert ned eller blir ivaretatt av annet personell uten sensorutdanning. Henning Harsem i Trafikant og Kjøretøy er tydelig på at det fra ledelsens side er ønskelig at det kjøres mest mulig førerprøver ved alle trafikkstasjonene.

Gledelig er det også at andelen beståtte prøver har gått opp, noe som selvfølgelig også har betydning for kapasiteten. Andelen beståtte prøver var i 2018 72 %, i 2019 73 % og i 2020 78 %. Pr i dag er andelen beståtte prøver over 80 %. Likevel er det selvfølgelig fortsatt mulig å øke andelen beståtte prøver og dermed bedre kapasiteten ytterligere.

Selv om det også før pandemien har vært kapasitetsproblemer særlig i sommerhalvåret, har forholdet mellom etterspørsel og tilgjengelig kapasitet blitt ytterligere synliggjort under covid-19-pandemien. I tillegg til at smitte, sykdom og karantene har påvirket hele samfunnet, er det også en økning i antall personer som ønsker førerkort. Ingen vet om dette kommer til å holde seg, men dersom det gjør det, så tilsier det et behov for 160 000 førerprøver årlig.

Av tiltak som tidligere er blitt løftet frem, er det kanskje muligheten til å holde på en prøve i et minutt eller to til bestillingen er gjennomført som savnes mest. Dette arbeides det for fullt med å implementere.

Andre ting som har blitt tatt opp tidligere er at det er viktig at Statens vegvesen er i dialog med trafikkskolen ved avlysing av førerprøve og ved påfølgende oppsett av ny førerprøve. Henning Harsem i Trafikant og Kjøretøy er tydelig på at regelen er at trafikkskolen skal være involvert i slike tilfeller.

Alt i alt er det lite som tyder på en snarlig bedring i kapasitet, men det legges opp til at trafikkstasjonene kan utnytte all mulig kapasitet til førerprøver, det arbeides med å øke brukeropplevelsen, og på lenger sikt vil det altså også bli en økning i kapasitet. Inntil da blir det vurdert å bedre forutsigbarheten ved å øke tidshorisonten på bestilling av førerprøver, dvs at deler av den totale kapasiteten kan bli rullet ut lenger frem i tid enn tidligere. Dette er vurderinger som gjøres i dialog mellom Statens vegvesen, Norges Trafikkskoleforbund og Trafikkforum.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Motorsykkelpolitisk debatt i Arendalsuka

(Eksternt bidrag)

2021 tegner til å bli tidenes år for motorsykkelinteressen i Norge.

 • NMCU, Norsk Motorcykkel Union og MCF, Motorsykkelimportørenes Forening har to arrangementer i forbindelse med Arendalsuka 2021.
 • Vær gjerne med å dele linkene til arrangementene og velkommen til å besøke oss i Samferdselsteltet, eller å følge oss digitalt.


1. Uformelt treff i lunsjtiden hos byens lokale forhandler som ligger rett i sentrum – Arendal tirsdag kl. 12.00 – 13.00:
Vi kaster glans over motorsykkelens beste venn – Nemlig de mange dyktige MC-faghandlerne i Norge under Arendalsuka. Er du i Arendal legg et lite stopp innom det uformelle treffet i forbindelse med lunsjtiden hos LilleRolf’s MC-Shop i regi av NMCU og MCF under Arendalsuka. Kl. 12.00 – 13.00 tirsdag 17. august. Bare timer før den motorsykkelpolitiske debatten kl. 18.00 – 19.00 i samferdselsteltet. Velkommen!
https://www.facebook.com/events/5747822375289426?ref=newsfeed

2. Debatten i Arendal kl. 18.00
Hvordan blir motorsykkelpolitikken i Norge etter valget? Med 500.000 førerkort på mc er vi en stor og viktig velgergruppe!

Tirsdag kl. 18.00 er det motorsykkelpolitisk debatt i Arendalsuka. Du kan følge den digitalt eller direkte i Arendal i Samferdselsteltet. Du møter Helge Orten, Høyre, Siv Mossleth, Senterpartiet, Morten Stordalen, Fremskrittspartiet og Sven Roald Hansen, Arbeiderpartiet. Videre deltar NMCU med styreleder Odd Terje Døvik og MCF Arve Lønnum.
–Velkommen til Arendalsuka eller følg debatten digitalt uansett hvor i landet du bor.

https://www.facebook.com/events/3717391431696069?ref=newsfeed

Mer om NMCU og MCF i Arendalsuka

Undergraver egne arbeidsplasser

Vi får flere meldinger om at svartjenesten i Statens vegvesen gir gale opplysninger til de som ringer inn, og i mange tilfeller også kommer med utsagn som stiller trafikkskolene i et dårlig lys.

Vi har i lang tid hørt om tilfeller der svartjenesten anbefaler elever og foresatte å bytte trafikkskole dersom trafikkskolen ikke kan tilby eleven førerprøve, og der svartjenesten gir inntrykk av at det er trafikkskolen som er problemet dersom det ikke er ledige prøver.

Nå etter 1. juli har vi fått flere meldinger fra foresatte som har ringt svartjenesten for å spørre om det fortsatt er lov til å øvelseskjøre uten førstehjelp, og hvor de får beskjed fra svartjenesten om at det ikke er lov. Flere sier at de har referert til trafikkskolen, som har sagt at det er tillatt frem til 31. oktober, og de har da fått tilbakemelding om at «trafikkskolene må lese seg opp på regelverket».

Vi har tidligere tatt opp med Statens vegvesen at trafikkskolen må få beskjed når en prøve blir avlyst, at trafikkskolen må være involvert når det settes opp ny prøve etter avlysning, og at trafikkskolen må bli tatt inn i dialog før en prøve blir avlyst pga manglende geografisk tilhørighet. Likevel kommer det stadig nye meldinger om at Statens vegvesen ikke er i kontakt med trafikkskolene i slike tilfeller, men utelukkende gir beskjed til kandidaten på sms, både om avlyst prøve og om ny prøve.

Stemningen for å fortsette å ta imot kjeft fra publikum og demme opp for åpenbare feil fra SVVs side er nå forholdsvis lav, og vi er egentlig overrasket over at det ikke har vært større medietrykk på dette enn det har.

Alt dette er selvfølgelig kommunisert til Statens vegvesen, og vi opplever å bli tatt på alvor i samtaler med ledelsen i Trafikant og Kjøretøy. Men så lenge de lokale trafikkstasjonene og svartjenesten ikke følger opp, blir det heller ingen bedring.

Trafikkskolene har i utgangspunktet vært blant Statens vegvesens mest lojale kunder, – selv uten egentlig å være kunder, – og trafikkskolene har i hovedsak støttet opp om den norske føreropplæringsmodellen.

Likevel merker vi nå at det holder hardt, og stadig større deler av bransjen tar nå til orde for privatisering av tjenestetilbudet.

Gjennomføring av førerprøver er en såpass omfattende del av Statens vegvesens virksomhet at dette fort kan slå tilbake på både svartjenesten og de lokale trafikkstasjonene om de ikke følger opp interne beslutninger og retningslinjer.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Sommerhilsen fra Trafikkforum

Vi er i trinn 3 i regjeringens nasjonale gjenåpningsplan, og de fleste trafikkskoler som ikke har tatt ferie kan drive som normalt.

Skjønt å drive som normalt er vel ikke helt riktig, siden trafikkskolene også er avhengig av andre aktører for å kunne drive som normalt. Vi kommer tilbake til det, men vi kan i alle fall glede oss over at vi som sagt er i trinn tre i gjenåpningsplanen, og vil sannsynligvis være i trinn fire mot slutten av sommeren.

Nå vet vi jo at ferie og fritid gir rom for å la tankene fare, så selv om vi håper at alle tar seg tid til å ta seg skikkelig fri noen ganger i løpet av sommeren, så vil vi også gjerne ta del i de tankene som måtte dukke opp i løpet av sommeren som har med trafikkopplæring å gjøre.

Det er to spørsmål vi i Trafikkforum særlig vil ha svar på.

Det ene gjelder planleggingen frem mot landsmøtet 2022. Vi planlegger et landsmøte med mye nyttig, faglig og ikke minst sosialt påfyll etter å ha lagt en lang periode med sosiale restriksjoner bak oss. Så spørsmålet er da hva du ønsker at vi skal fylle landsmøtesamlingen med. Vi setter pris på alle forslag, enten forslaget har sosialt eller faglig tilsnitt. Tema, mini-seminar, foredragsholdere, aktiviteter, eller hva det måtte være.

Det andre spørsmålet vet vi at mange har tanker og meninger om, og vi får nesten dårlig samvittighet over å nevne det midt i det som kanskje er ferietid for noen. Når vi likevel nevner det, er det delvis fordi vi vet at det er mange som ikke tar seg tid til noe særlig ferie i år, og av de som tar seg tid til det, er det likevel en ting som er langt fremme i pannebrasken. Vi snakker om førerprøvesituasjonen.

Som vi har meldt om tidligere har Statens vegvesen fått tildelt ressurser til å rekruttere og ansette flere sensorer. Arbeidet er i gang, men vi vil ikke se resultater av det før i 2022. Uansett har vi registrert stor frustrasjon knyttet til førerprøvesituasjonen, og vi inviterer derfor alle til å si sin mening om dette.

Vi har prøvd å holde oss oppdatert på hva som rører seg i bransjen i enda større grad enn vanlig under pandemien, og det kan hende at mange derfor er litt mettet på undersøkelser. Vi håper likevel å få mange gode svar på disse to åpne spørsmålene i løpet av sommeren, både slik at vi vet hva vi skal jobbe videre med etter ferien både på kort og på lang sikt.  

Kontoret vårt er noe redusert midt på sommeren, noe som i praksis betyr at det kan være vanskelig å treffe oss på telefon de to siste ukene i juli. Vi sjekker imidlertid e-post med jevne mellomrom, og nettbutikken er oppe og går hele tiden.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Timebestilling har kommet for å bli

Statens vegvesen har nå hatt timebestilling for alle tjenester ved trafikkstasjonene i over ett år. Erfaringene er så gode at det er ikke er noen vei tilbake.

Av Frode Børstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Tidligere måtte du pent vente i kø foran skranken på trafikkstasjonen for å omregistrere bilen eller fornye førerkortet.  Litt bedre ble det da vi fikk et kølapp-system, slik at du kunne sitte ned. Men du satt like forbasket i kø.  Med timebestilling kan du bruke tiden din bedre, enten du er hjemme i godstolen, på jobb eller vil gjøre andre ærend. Med en forhåndsbestilt time vet du akkurat når det er din tur! Før du kommer, henter vi fram alle relevante data om deg og bilen din. Det er mer effektivt for deg, og det er mer effektivt for oss. Og det blir kortere ventetid for alle. Statens vegvesen er statens myndighet for å utvikle og følge opp lover og regler knyttet til trafikanter og kjøretøy. Trafikkstasjonene og våre digitale tjenester er vårt bindeledd til deg som privatkunde og til profesjonelle kunder i transportnæringen, bilbransjen og trafikkopplæringsbransjen. Vi bruker fellesskapets penger til denne virksomheten. Det betyr at vi må sørge for et godt tilbud samtidig som det er innenfor økonomisk forsvarlige rammer.

72 trafikkstasjoner over hele landet

Statens vegvesen har 72 trafikkstasjoner spredt over hele landet. Disse har ulikt befolkningsgrunnlag, ulik avstand til kundene, og ulik åpningstid. Med timebestilling kan vi lettere tilpasse bemanningen på hvert enkelt sted etter kundenes behov. Slik får våre ansatte mest mulig effektive arbeidsdager og får betjent flest mulig kunder. Ved behov betjener kundebehandlerne i skranken også telefonhenvendelser og e-post. I 2021 er dette arbeidsoppgaver som kan utføres fra hvor som helst. Selv om Statens vegvesen får stadig flere og bedre selvbetjeningsløsninger, er det ikke alle som kan eller vil bruke dem. Trenger du nytt bilde til førerkortet ditt må du fortsatt ta turen trafikkstasjonen. Vi må nemlig være helt sikker på at du er deg. Har du en bil som må godkjennes hos oss, så må vi også se bilen fysisk. Skal du ta teoriprøven så gjør du det hos oss, ved fysisk oppmøte.

Komplekse saker i skranken

Kundene som fortsatt trenger eller ønsker manuell betjening, har ofte mer komplekse saker. Erfaringene fra det første året med timebestilling viser at vi totalt betjener flere kunder nå enn vi gjorde før, uten timebestilling. Det er jeg stolt av.

Folk flest er på nett

Men det store flertallet av brukerne løser oppgavene sine selv, gjennom våre selvbetjeningsløsninger. På forsommeren i år lanserte vi muligheten for å bestille og betale sitt første førerkort digitalt. Etter få dagers bruk var over 80 prosent av alle førstegangs førerkortbestillinger digitale. Eierskifter for biler har vært nær fulldigitale lenge. Dette er effektiv bruk av ny teknologi som kommer samfunnet til gode. Det er ingen tvil om at vi i fremtiden vil være enda mer digitale enn i dag. Statens vegvesen har investert både tid og penger i å utvikle gode selvbetjeningsløsninger. Vi ser at disse blir stadig mer brukt, og kundenes tilbakemeldinger er gode. I overskuelig framtid vil det likevel være behov for trafikkstasjoner. Har du behov for noen av våre manuelle tjenester, så er det timebestilling som gjelder.

Fortsatt arrangement – men det åpnes for unntak

Trafikkforum, Norges trafikkskoleforbund, NAF og Abelia/NHO har som tidligere meldt gjort en felles henvendelse til regjeringen med tanke på å få endret covid-19-forskriften slik at trafikkskolenes særegne behov blir bedre ivaretatt. Statsforvalteren i Viken har også bedt regjeringen om nærmere klargjøring, som følge av at statsforvalteren og Helsedirektoratet tolket forskriften ulikt.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå fastsatt endringer i covid-19-forskriften som følge av dette.

FHI, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet fastholder at kursvirksomhet ved trafikkskolene skal defineres som arrangement, og ikke anses som øvrig undervisning i grunnskolen, videregående opplæring eller UH-sektoren.

Det blir imidlertid åpnet for unntak i covid-19-forskriften kapittel 5B, som gjelder områder med høyt tiltaksnivå.

Der åpnes det for at «[k]urs ved godkjente trafikkskoler som ikke kan gjennomføres digitalt, og som er nødvendig for å gjennomføre og fullføre føreropplæringen i henhold til trafikkopplæringsforskriften, for grupper på inntil 10 deltakere».

Dette innebærer en åpning for gjennomføring av bl.a lastsikringskurs, kurs i ulykkesberedskap og førstehjelpsdelen av trafikalt grunnkurs i de aktuelle områdene.

Slik situasjonen er akkurat nå har dette begrenset betydning.

Likevel har vi i det minste fått gehør for at det kan være behov for særegne ordninger for trafikkskoler, og i tillegg til å få gehør for det, er det jo slik at flere områder kan gå ut og inn av tiltaksområde 5B før vi er ferdige med pandemien. Det kan jo også være kommuner som vedtar egne tiltak som henviser til kapittel 5B, og hvor det da er åpent for å gjennomføre lastsikringskurs, førstehjelpsdelen av trafikalt grunnkurs osv., i tillegg til at det vil være mulig å gjennomføre sikkerhetskurs på bane tilnærmet som normalt.

Les hele brevet fra Helsedirektoratet her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Undervisning eller arrangement til debatt i stortingets spørretime

Himanshu Gulati (FrP) har sendt følgende spørsmål til Helse- og omsorgsministeren til behandling i stortingets spørretime:

Burde last og sikringskurs (som nevnt i begrunnelsen), samt tilsvarende typer kurs, defineres som undervisning istedenfor arrangement, og er mange slike typer kurs stoppet for øyeblikket?

Himanshu Gulatis begrunnelse for spørsmålet er som følger:

Kjøreskoler får visstnok ikke lov til å holde last og sikringskurs for førerkort B96 på grunn av koronarestriksjonene, ettersom statsforvalteren visstnok definerer slike kurs som arrangement. Last og sikringskurs holdes i sin helhet utendørs, og alle deltakere er registrert med navn, ettersom at det skal munne ut i en førertillatelse til slutt.
Slike kurs er viktige for at folk skal kunne få den nødvendige opplæringen for å på en sikker måte bruke de aktuelle kjøretøyene på norske veier.

Regjeringen samler nå inn dokumentasjon på faktiske forhold, og Trafikkforum har i den forbindelse sendt ut en undersøkelse til alle medlemmer for å kartlegge hvor mange kurs som er blitt avlyst som følge av covid-19-pandemien.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Nasjonalt: Gradvis åpning

Regjeringen melder i dag at samfunnet gradvis åpner, og at vi 27. mai går inn i andre trinn i gjenåpningsplanen.

Dette innebærer at inntil 50 personer kan være samlet innendørs uten faste tilviste plasser.

Pr. i dag er det inntil 10 personer som kan samles innendørs uten faste tilviste plasser, og 100 personer med faste tilviste plasser. Fra 27. mai økes dette altså til 50 personer uten faste tilviste plasser og 200 personer med faste tilviste plasser.

(Se Plan for gradvis gjenåpning på regjeringen.no)

Det er fortsatt strengere restriksjoner flere steder i landet, og de lokale og regionale bestemmelsene må selvsagt fortsatt overholdes. Det kan dessuten komme flere smittebølger, og vi anser det derfor fortsatt som viktig å oppnå en endring i covid-19-forskriften for å ivareta trafikkskolenes behov.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Lettelser i fire kommuner i Viken

Regjeringen har besluttet at følgende kommuner nedjusteres fra tiltaksnivå B til tiltaksnivå C (Ganske høyt tiltaksnivå) til og med 25. mai:

 • Lillestrøm
 • Nordre Follo
 • Rælingen
 • Ås

Dette innebærer at trafikkskolene i de fire kommunene kan gjennomføre undervisning slik som trafikkskolene i resten av landet; dvs. at det iht covid-19-forskriften § 13 a kan være inntil 10 personer innendørs, eller inntil 100 personer innendørs på faste tilviste plasser.

Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til lørdag 22. mai.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Frustrerende førerprøvesituasjon

Bestilling av førerprøver fungerer flere steder i landet nå så dårlig at mange trafikkskoler sier at de er i ferd med å gi opp. Frustrasjonen er stor både blant elever og trafikklærere, men det verste for trafikkskolene er at publikum ikke forstår problemet. De fleste har forsøkt å bestille en billett på en konsert, så rift om få plasser er noe de fleste kan relatere til. Men at kapasiteten på førerprøver og problemer med bestilling av førerprøve skal være vanskeligere enn å få tak i en billett på en konsert, er vanskelig å forstå for publikum.

Det er nå ganske mange trafikkskoler i ulike deler av landet som tar frem akkurat den sammenligningen. Og selv om Statens vegvesen forsikrer om at de hele tiden oppgraderer bestillingssystemet, så er det altså langt flere trafikkskoler nå i mai 2021 som mener at elevene bør bestille førerprøver, enn det var i desember 2020. Det er riktignok fortsatt flertall for at trafikkskolene skal bestille førerprøver, 70 % av trafikkskolene mener fortsatt det. Men mens det i desember 2020 bare var 10 % av trafikkskolene som ønsket at eleven skal bestille selv, er det nå 30 % av trafikkskolene som mener dette.

Dette er tall som bør bekymre. For mens det hele tiden har vært et lite fåtall trafikkskoler og -lærere som har ment at eleven bør bestille selv, har det vært et massivt flertall av trafikkskoler som mener at det å overlate bestilling av førerprøver til elevene har vært et stort feilgrep, og som har håpet på at trafikkskolene kunne få lov til å beholde den oppgaven i fremtiden.

Så når så mange flere trafikkskoler nå gir uttrykk for at elevene bør begynne å bestille selv, så er det et ganske kraftig signal om hvor stor frustrasjonen er. De som ringer inn til oss bekrefter også det. De fleste synes det er greiest at trafikkskolene bestiller førerprøver. Men det betinger at systemet fungerer noenlunde greit. Det gjør ikke det i dag. Og det topper seg når elever som ikke har fått førerprøve ringer Statens vegvesen for å klage, og får beskjed om at bestilling av førerprøve er en sak mellom eleven og trafikkskolen.

Nå har trafikkskolene i årevis fått høre at førerprøvene er en sak mellom eleven og Statens vegvesen, og som trafikkskolen ikke har noe med. Men når problemene topper seg er det altså motsatt.

Vi trives best med å spille på lag med fagmyndighetene. Men akkurat nå er det vanskelig å motivere for lagspill. Uten bedring i førerprøvesituasjonen er det uvisst hvor lang tid det tar før trafikkskolene kaster inn håndkleet og sier at de ikke vil ta på seg å utføre denne oppgaven for Statens vegvesen lenger.   

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forslag om forskriftsendring oversendt Helse- og omsorgsdepartementet

Trafikkforum sendte 30. april en henvendelse til samferdselsdepartementet med forslag om å endre covid-19-forskriften for å oppnå en regulering som er entydig og konsistent, og som er i samsvar med trafikkskolenes reelle virksomhet og smitterisiko.

10. mai ble en ny henvendelse sendt til samferdselsdepartementet, denne gangen i samarbeid med Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, ATL og NAF.

Ønsker endring i covid-19-forskriften

Samferdselsdepartementet har i en tilbakemelding til organisasjonene i dag meddelt at forslaget blir videresendt til Helse- og omsorgsdepartementet:  

«Samferdselsdepartementet deler organisasjonenes vurdering av at covid-19-forskriften ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset trafikkskolenes virksomhet. For å sikre at føreropplæringen kan gjennomføres, vil det være hensiktsmessig at undervisning ved trafikkskolene reguleres entydig og konsistent.

Samferdselsdepartementet ber om at Helse- og omsorgsdepartementet gjør en egen vurdering av om smitterisikoen ved undervisning for trafikkskoler skiller seg fra undervisning ved andre utdanningsinstitusjoner. Vi ber videre om at HOD vurderer endringene i forskriften som er foreslått av organisasjonene».

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ønsker endring i covid-19-forskriften

Mange trafikkskoler opplever daglig problemer fordi trafikkskolenes egenart og særegne behov ikke er hensynstatt i utformingen av covid-19-forskriften.

Dette gjelder først og fremst de områdene som til enhver tid er underlagt strengere smitteverntiltak iht covid-19-forskriften kapittel 5a, 5b og 5c, og de områdene som er underlagt strengere lokale tiltak.

Men også nasjonale tiltak hemmes av mangelfulle bestemmelser med hensyn til trafikkskolenes virksomhet. Ett problem er at trafikkskolene ikke har egne bestemmelser å forholde seg til, men i stedet blir underlagt samme tiltak som bl.a. frisører, et annet problem er at ordinær undervisning som ledd i den helhetlige føreropplæringen blir definert som arrangement.

Lav reell smitterisiko ved trafikkskolene

Covid-19-forskriften tar i liten grad hensyn til den reelle smitterisikoen i føreropplæringen. Det har vært svært lite smitte knyttet til føreropplæringen, og det lave antallet kontakter kan sammen med gode rutiner være med på å forklare dette. Mens en lærer i videregående skole ofte treffer 150 elever i løpet av en uke, er 150 elever langt over det antallet elever en trafikklærer vanligvis treffer i løpet av et helt år.
En trafikklærer har til sammenligning i gjennomsnitt 50 – 60 elever i løpet av et helt år, og treffer i gjennomsnitt 8 – 16 elever i løpet av en uke. Under covid-19-pandemien har de aller fleste trafikkskoler dessuten etablert rutiner som begrenser dette antallet mest mulig.

Midlertidig forskrift

Egne fagmyndigheter har forsøkt å ta grep for at det skal være mulig å gjennomføre føreropplæringen innenfor reguleringene gitt i covid-19-forskriften, men det er likevel deler av føreropplæringen som ikke kan gjennomføres, og som fører til uønskede og unødige barrierer i den helhetlige føreropplæringen. Statens vegvesen har forsøkt å finne løsninger ved å vedta forskrift om midlertidige unntak, men likevel finnes det fortsatt en del uløste utfordringer i skjæringspunktet mellom forskrift om midlertidige unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med covid-19) og covid-19-forskriften.

Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

Den midlertidige forskriften åpner for at delene 1-4 i trafikalt grunnkurs kan gjennomføres digitalt, og at dette gir rett til å øvelseskjøre frem til 31. oktober 2021. Dette løser imidlertid ikke problemet for de som ønsker å avlegge avsluttende førerprøve i perioden frem til 31. oktober. For å avlegge avsluttende førerprøve må delene 5 og 6 være gjennomført, og løsning på dette finnes ikke.

Kurs i sikring og merking av last – klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T

Kurs i sikring og merking av last er så langt vi kan se ikke å anse som enkeltstående arrangement, men er en del av den helhetlige praktiske føreropplæringen i de aktuelle klassene. Dermed skal det i prinsippet være mulig å gjennomføre kurs i sikring og merking av last iht covid-19-forskriften. Forskriften er imidlertid uklar, siden det på den ene siden bare henvises til å følge smitteverntiltak ved bransjer som ikke på noen måter er sammenlignbare (covid-19-forskriften § 15 jf 15a), og det samtidig hevdes fra helsemyndighetenes side at trafikkskolene likevel skal forholde seg til forbud mot arrangement jf covid-19-forskriften kapittel 5. Samtidig er også definisjonen på et arrangement uklart, særlig når gjennomføringen ikke er et enkeltstående arrangement, men et ledd i et helhetlig opplæringsforløp.

Kurs i ulykkesberedskap – klassene C1, C, D1 og Kurs i sikring av last – klassene C1 og C

Kurs i ulykkesberedskap – klassene C1, C, D1 og D samt kurs i sikring av last – klassene C1 og C er heller ikke enkeltstående arrangement, men deler av den helhetlige føreropplæringen i de aktuelle klassene. I tillegg er det på sin plass å påpeke at det her er snakk om utdanning til samfunnskritiske yrker hvor mangelen på arbeidstakere er prekær.

Sikkerhetskurs på vei

Sikkerhetskurs på vei er ikke enkeltstående arrangement, men deler av den helhetlige praktiske føreropplæringen. Selv om det i klasse B er tillatt med digital undervisning iht Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring § 5, er det også på dette området ulogisk og inkonsistent at det stilles spørsmål ved om dette kan gjennomføres iht covid-19-forskriften kapittel 5.

Det er for det første åpenbart at dette ikke er å anse som enkeltstående arrangement, men derimot er deler av den helhetlige praktiske føreropplæringen, men det er dessuten ulogisk og inkonsistent om dette ikke kan gjennomføres med et begrenset antall deltagere, dersom man f.eks. ser dette i sammenheng med covid-19-forskriften § 17b bokstav c som sier at det er tillatt å samle inntil 5 personer i forbindelse med digitale arrangement.

Sikkerhetskurs på bane – klasse B

Sikkerhetskurs på bane er ikke enkeltstående arrangement, men en del av den helhetlige praktiske føreropplæringen i klasse B. Selv om det iht Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring § 4 er foretatt endringer som gjør det mulig å gjennomføre sikkerhetskurs på bane, er det ulogisk at dette ikke kan gjennomføres som normalt med et begrenset antall deltagere.

Endringer for høyere utdanning

Nylige endringer i covid-19-forskriftens bestemmelser om høyere utdanning (covid-19-forskriften §§ 16f, 17e og 18d) aktualiserer på nytt de urimelige konsekvensene det gir for føreropplæringen at det ikke er entydig og konsistent hvordan de ulike delene av føreropplæringen er regulert i covid-19-forskriften.
De hensynene som tas i høyere utdanning når det «er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, [og] det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet», må også kunne tas for å opprettholde progresjonen i og for å kunne fullføre føreropplæringen.

Initiativ til endring

Trafikkforum har nå tatt initiativ til at covid-19-forskriften blir endret slik at bestemmelsene i covid-19-forskriften i større grad er i samsvar med føreropplæringens egenart og den reelle smitterisikoen. Disse forslagene er allerede oversendt samferdselsdepartementet, og vil nå også bli sendt til helsemyndighetene. For å lykkes med dette har vi samarbeidet tett med Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Før oversendelse til helsemyndighetene har det dessuten vært viktig å samle støtte fra flest mulig, slik at det er en samlet bransje som stiller seg bak forslagene. Forslaget har dermed støtte fra Norges Trafikkskoleforbund (ATL) og NAF, i tillegg til Trafikkforum og Abelia.
De konkrete endringene som foreslås kan oppsummeres som følger:

1. Trafikkskolene må defineres klart og entydig

Det mest naturlige er at trafikkskolene blir tilføyd listen over opplærings- og utdanningsvirksomhet i § 12a, under ny bokstav j: trafikkskoler. Dermed vil føreropplæring være tillatt når øvrig undervisning er tillatt.

2. Unntak på linje med høyere utdanning (i områder med høyere smitteverntiltak)

Føreropplæring som er nødvendig for å kunne gjennomføre føreropplæringen i den aktuelle klassen og å avlegge avsluttende prøve må kunne gjennomføres på samme måte som i § 17e; dvs at «Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt»
Forslag til nytt ledd i covid-19-forskriften § 17e: Godkjente trafikkskoler kan gjøre unntak fra kravet i første ledd, dersom undervisning ved trafikkskolen som ikke kan gjennomføres digitalt er nødvendig for å kunne gjennomføre og fullføre føreropplæringen i den aktuelle klassen iht kravene i trafikkopplæringsforskriften og der det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i opplæringen. Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

3. Bedre definisjon av arrangement

Dersom det ikke lykkes å få på plass egne bestemmelser om undervisning ved trafikkskoler, vil vi be om at undervisning ved trafikkskoler blir listet opp som en type arrangement som er tillatt med inntil 24 personer.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Sikring av last

Statens vegvesen meldte 20. oktober i fjor en endring i lastsikringskurs som i praksis innebærer at enkelte demonstrasjoner kan vises på film i stedet for å gjennomføres ved prøvekjøring.

Trafikkforum har med utgangspunkt i denne endringen produsert en enkel filmsnutt som viser risikoen ved usikret last med ulik vekt ved tipp, bremsing og sving.

Denne filmen er tilgjengelig for medlemmer.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kjære deg som skal ta førerkort

 • Synes du at du må vente lenge på oppkjøring?
 • Synes du det er irriterende når kjøreopplæringen din kanskje må flyttes litt på?
 • Får du ikke alltid booket deg inn på kjøretime «neste uke»?
 • Lurer du på hvorfor trafikkskolen ikke bare kan «fikse det» når du blir satt i karantene og trenger å få flyttet opplæringen din bare bittelitt?
 • Lurer du på hvorfor trafikklæreren din ikke bare kan ringe noen kjente og fikse dato for teoriprøve siden det «aldri» er noe ledig?

Hør her

I den tiden vi nå står i, er det viktig å huske på dette:

 • Trafikklæreren din og de som jobber på trafikkskolen er like fortvilet som deg
 • Det er ikke de som bestemmer når du får tid for teori eller oppkjøring
 • De får ikke gjort noe med karanteneregler eller lokale og nasjonale smittevernregler
 • Det er ikke trafikklærerens eller trafikkskolens skyld at det stadig blir lokale og nasjonale endringer som igjen kan føre til endringer for deg som elev

Trafikkforum ønsker å anerkjenne den flotte jobben som legges ned hver eneste dag av våre medlemmer, og som står på hver dag for at elevene skal få god opplæring, bli trygge trafikanter og få førerkort.

Denne teksten er delt på Trafikkforums facebook-side, og kan fint deles videre derfra:

Teksten kan også skrives ut i .pdf om ønskelig:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Stortinget sier nei til å la bilførere få førerett i klasse A1

Høyringsinstansar med særleg tung kompetanse nettopp på MC-opplæring, som bl.a. trafikkskuleorganisasjonen Trafikkforum, er prinsipalt mot forslaget om forenkling, sa statsråd Knut Arild Hareide blant annet da han begrunnet hvorfor han ikke ville støtte forslaget som ble behandlet i stortinget torsdag.

Det ble tidlig klart at det ikke var flertall for representantforslaget fra Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om rett til å kjøre lett motorsykkel dersom man har førerkort for bil, da debatten ble åpnet i stortinget torsdag.

Saksordfører Siv Mosslet (Sp) viste til at en langsiktig satsing på trafikksikkerhet har redusert antallet drepte i trafikken da hun åpnet saken:

­– Dette sparer menneskelige lidelser, det er i tråd med nullvisjonen, og det er god samfunnsøkonomi, sa Mosslet. Videre viste hun til ulykkesutviklingen på motorsykkel, før hun oppsummerte med å begrunne hvorfor flertallet i komiteen ikke støtter forslaget:

– Det å kunne kjøre trygt på motorsykkel krever vesentlig forskjellige ferdigheter og annen kompetanse enn det kreves for å kunne kjøre en personbil. Førerkompetanse er et sentralt element i trafikksikkerhetsarbeidet, og det er av avgjørende betydning for ulykkesbildet. Komiteens tilrådning er at forslaget ikke vedtas.

Kirsti Leirtrø (Ap) åpnet med å fastslå at nullvisjonen ligger fast for Arbeiderpartiet. Selv om Arbeiderpartiet ifølge Leirtrø deler mange av forslagsstillernes vurderinger, pekte Leirtrø også på at dødsrisikoen for kjøring med lett motorsykkel i 2020 var 20 ganger høyere enn for kjøring med bil, og at Arbeiderpartiet mener at det ikke må foretas endringer som medfører flere drepte og skadde i trafikken.

– Vi foreslår derfor i stedet at Stortinget ber regjeringen utrede om det bør bli enklere å få førerkort for lett motorsykkel når en har førerkort for bil. En slik utredning må svare på spørsmål knyttet til trafikksikkerhet, klimagassutslipp og andre vesentlige forhold, sa Leirtrø.

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) sa at representantforslaget fra Fremskrittspartiet i første omgang kunne virke både logisk og forståelig, men ville likevel ikke støtte forslaget.

­– Har ein gjennomgått førarkortopplæring for personbil og bestått prøva, bør ein kanskje òg ha køyrekompetanse for lett motorsykkel, men det å kunne køyre trygt på motorsykkel, krev forskjellige ferdigheiter og kompetanse enn å køyre personbil, sa Abrahamsen før hun konkluderte:

– For Høgre sin del er trafikksikkerheit i høgsetet. Eg er glad for at dette forslaget ikkje blir vedtatt, og vi vil ikkje tilbake til 1979 då det nettopp var slik at hadde ein førarkort for bil, var ein kvalifisert for å køyre motorsykkel. Det året vart om lag 50 personar drepne på moped og motorsykkel. I fjor vart 20 personar drepne på motorsykkel. Det er 20 for mange. Det er difor viktig at ein fortset trafikksikkerheitsarbeidet mot nullvisjonen: null drepte og hardt skadde i trafikken.

Bård Hoksrud (FrP) var den første som støttet forslaget:

– Så tror jeg, når jeg hører på debatten, at man nesten ikke får med seg det som står der, for det høres jo ut som om man ikke tenker at man må øke kompetansen sin i det å faktisk kjøre med MC, eller lett motorsykkel. Det er jo hele hensikten med dette, at man faktisk skal ha mer opplæring. Det ligger i representantforslaget, at man skal ha mer opplæring, men at man ikke behøver å ha ny førerprøve hos Biltilsynet. Det er i stor grad der noe av forskjellen er, i forslaget fra Fremskrittspartiet og de andre, sa Hoksrud.

Arne Nævra (SV) la sin egen erfaring som motorsyklist til grunn for sitt standpunkt:

– Det er også et stort skritt fra å slippe rattet i en bil til å ta grepet om styret på en lett motorsykkel. Man undervurderer farene, og man overvurderer bilførernes evne til å oppdage deg og ta hensyn til deg. Dessuten overvurderes egen evne til egen ferdighet i å håndtere motorsykkelen, enten det gjelder svinger, kjøring på glatt føre, grus i veibanen – eller sauer rundt neste sving, for den saks skyld. Man trenger et eget kurs for dette – og det sier også representanten Hoksrud at man skal ha – men også en egen prøve, etter SVs mening. Det er en del utropstegn en må ha med seg som er egne for motorsykkel, sammenlignet med bil.

Det er høyst sannsynlig at forslaget vil gi flere drepte og hardt skadde i trafikken. Derfor vil SV stemme mot, avsluttet Nævra.

Heller ikke Jon Gunnes (V) ville støtte forslaget:

– Jeg tror at det er en fornuftig linje vi i Stortinget legger oss på i dag. Man har ikke nok trening, nok øving, så man kan ikke så enkelt tillate dette. Jeg ser at Fremskrittspartiet har et forslag litt likt Tyskland, om at man skal ha ekstra timer og ekstra opplæring, men det går an også å kreve at man tar fullverdig opplæring. Det er fullt lov å ta førerkort for lett motorsykkel for dem som har lyst til å bruke det kjøretøyet.

Statsråd Knut Arild Hareide sa i sitt innlegg at han var imponert over erfaringen til Arne Nævra:

– Det kan ikkje eg seie at eg har på same måte. Derfor har eg tatt ein grundig runde med dei beste fagfolka før me har gitt svara våre til denne saka.

Eg er glad for at fleirtalet i innstillinga til denne saka ikkje no ser grunn til ytterlegare å forenkle moglegheita til å køyre lett motorsykkel for dei som har førarkort for bil. Som eg har meldt til Stortinget i saka, er det sannsynleg at den endringa som er føreslått her, ville medført fleire drepne og hardt skadde i trafikken, og det er i strid med nullvisjonen og dei overordna måla i trafikksikkerheitspolitikken. Derfor er det positivt at fleirtalet legg opp til å vidareføre dagens reglar på dette området.

Forslaget fikk naturlig nok støtte fra de andre forslagsstillerne fra Fremskrittspartiet, både Tor André Johnsen og Morten Stordalen uttrykte støtte til forslaget, og Stordalen presiserte at det er forskjell på mopeder, lette MC-er og tung motorsykkel:

­– Det er vidt forskjellige førergrupper. For moped er det et mopedførerbevis, ikke et førerkort. Å dra det inn i MC-debatten med førerrett og lett MC og sammen med tung motorsykkel er veldig, veldig feil, og det er faktafeil, som egentlig noen bør gå i seg selv om. Lett MC kan heller ikke sammenlignes med tung MC. Det er to vidt forskjellige kjøretøy, sa Stordalen.

Stordalen hevdet også at både statsråden og flere av høringsinstansene hadde snudd, og han utfordret statsråden på begrunnelsen for dette.

Statsråd Knut Arild Hareide avviste i sitt svar til Stordalen at han hadde endret syn:

– Eg har hatt eitt standpunkt i denne saka. Det er det standpunktet som eg la fram for komiteen i brevet i byrjinga av mars, sa statsråden.

– Så gjeld det den høyringa som Morten Stordalen tar opp. Det var ei høyring som blei gjennomført i 2019. Da var det ein betydeleg skepsis blant høyringsinstansane til forslaget. Høyringsinstansar med særleg tung kompetanse nettopp på MC-opplæring, som bl.a. trafikkskuleorganisasjonen Trafikkforum, er prinsipalt mot forslaget om forenkling, og ATL, Norges Automobil-Forbund, Norsk Motorcykkel Union og Politidirektoratet var tydelege på at dei ikkje kunne støtte at det blei tilgang til førarrett for lett motorsykkel utan førarprøve. Som det òg blir vist til her, er jo òg Trygg Trafikk imot ei slik endring. Eg synest at nettopp det at Trygg Trafikk har gjennomført ei grundig vurdering og landa så tydeleg, fortener dei honnør for.

Votering

Forslaget, som ble fremmet av Bård Hoksrud, Morten Stordalen og Tor André Johnsen på vegne av Fremskrittspartiet, lød slik:

Stortinget ber regjeringen sørge for at innehavere av førerkort klasse B også får førerrett for klasse A1. En forutsetning skal være minst 2 års førerrett klasse B, samt gjennomføring av kurs med teori og praktisk trening ved en trafikkskole.

Forslaget fikk bare Frps egne 15 stemmer og falt.

Arbeiderpartiets forslag, fremmet av Kirsti Leirtrø, lød slik:

Stortinget ber regjeringen utrede om det bør bli enklere å få førerkort for lett motorsykkel når en har førerkort for bil. I en slik utredning må spørsmål knyttet til trafikksikkerhet, klimagassutslipp og andre vesentlige forhold vurderes nærmere.

Forslaget, som fikk støtte fra Frp og MDG, fikk 40 stemmer og falt.

Komiteens innstilling lød som følger:

Dokument 8:121 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om rett til å kjøre lett motorsykkel dersom man har førerkort for bil – vedtas ikke.

Fremskrittspartiets gruppe på 15 representanter samt representant Magne Rommetveit fra Ap stemte imot. Forslaget fikk for øvrig 70 stemmer og sto.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ny avtale med Avonova

Avonova og Trafikkforum har inngått en samarbeidsavtale som gir Trafikkforums medlemmer en fordelaktig pris på Avonovas helhetsløsning Avonova Assist. Løsningen er tilpasset små og mellomstore bedrifter og oppfyller lovkrav ift HMS og å være tilknyttet en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

NAF-undersøkelsen er i gang

For et par uker siden kunne vi fortelle at NAF vil ha innspill fra både trafikklærere og elever for å planlegge fremtiden for øvingsbanene.

Marianne Søhagen i NAF Trafikktrening sa den gang at NAF vil legge enda bedre til rette for lærere og elever i fremtiden, og at NAF derfor vil ha tilbakemelding på hva trafikklærerne ønsker seg i fremtiden.

–Elevenes behov for opplevelser og erfaringer vil endre seg med utviklingen av kjøretøyteknologien og nye læreplaner. Vi trenger derfor å få innsikt i hvordan trafikklærerne vurderer dagens anlegg og hva de eventuelt tenker om fremtiden.

Undersøkelsen skal nå være sendt ut til alle trafikkskoler, men den kan også finnes på denne linken:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

20 personer på kurs

Det er nå anledning til å ha 20 personer på kurs de fleste steder i landet, dersom alle har faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det anledning til å ha inntil 10 personer på kurs.

Det har vært mye fokus på såkalt røde kommuner de siste dagene, og særlig røde kommuner i Oslo og Viken.

Mange har naturlig nok lurt på hva som gjelder i de områdene i landet som ikke er underlagt særlige restriksjoner pga høyt smittetrykk.

Covid-19-forskriften §§ 13 og 13a sier at arrangement kan gjennomføres med inntil 20 personer når alle sitter på faste tilviste plasser. Uten faste plasser kan det maksimalt være 10 personer innendørs.

Selv med definisjonen «arrangement» hengende over oss, er det altså tillatt med inntil 20 personer innendørs på faste tilviste plasser i mesteparten av landet.

Det er selvfølgelig fortsatt viktig å overholde krav til avstand, og ellers forholde seg til både lokale og nasjonale regler og anbefalinger.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Statsforvalteren gjør helomvending

Statsforvalteren i Oslo og Viken trekker tilbake sin uttalelse om undervisning ved trafikkskolene som ble referert av Trafikkforum i går.

Statsforvalteren skriver i en e-post at de er gjort kjent med at Helsedirektoratet har uttalt seg om problemstillingen og tolket bestemmelsene annerledes:

«Statsforvalteren viser til henvendelser vedr. kjøreskoler og covid-19-skolen fra Vestby kommune, Frogn kommune og Trafikkforum som vi besvarte per e-post henholdsvis 23. mars, 13. april og 14. april 2021. Statsforvalteren la i vår tolkning til grunn at undervisning på kjøreskoler ikke var å regne som et arrangement etter forskriftens § 13.

Vi er nå gjort kjent med at Helsedirektoratet, i en e-post datert 11. mars 2021, har uttalt seg om problemstillingen og tolket bestemmelsene annerledes. Se lenke til Helsedirektoratets uttalelse som er å finne på Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund sin hjemmeside: https://www.atl.no/images/Svar_Hdir.pdf. Helsedirektoratet skriver blant annet:

«Trafikkskolenes en-til-en virksomhet er særskilt regulert i covid-19-forskriften § 15a, men i den grad det drives kurs, seminarer o.l. må trafikkskolene – i likhet med alle andre næringsdrivende som avholder kurs, seminarer o.l. med eksterne deltakere – forholde seg til arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften §§ 13 flg., herunder antallsbegrensningene.»

Statsforvalteren i Oslo og Viken legger etter dette til grunn Helsedirektoratets tolkning, slik at det blir en lik praktisering av bestemmelsene. For de kommunene som omfattes av kapittel 5A eller 5B i forskriften, vil det dermed ikke være tillatt å holde kurs, seminarer o.l. med eksterne deltakere, jf. §§ 16c. og 17b. Begge bestemmelsene tillater imidlertid «digitale arrangementer med maksimalt fem personer tilstede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell». Trafikkskolenes én-til-én-virksomhet vil være tillatt så lenge den drives smittevernfaglig forsvarlig, jf. § 15a.»

Dette føyer seg fint inn i rekken av motstridende opplysninger fra ulike myndigheter som bransjen har vært nødt til å forholde seg til.

Trafikkforum beklager dette, men vil fortsette å arbeide for konsistente og forutsigbare regler som ivaretar bransjens behov.

Oppdatering: ATL bekrefter både på sin egen nettside og på sosiale medier at Statsforvalteren har snudd som følge av at ATL har tatt fatt i saken.

Skjermdump fra ATL-Info på Facebook

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

– Trafikkundervisning ikke «arrangement»

– Undervisning på trafikkskoler skal ikke regnes som arrangement.

Det er statsforvalteren i Oslo og Viken som fastslår dette i et brev til Vestby kommune.

Det har i lengre tid hersket usikkerhet med hensyn til hvordan trafikkskolene skal forholde seg til covid-19-forskriften. Noen har hevdet at det bare er covid-19-forskriften §§ 15 og 15a som er relevant for trafikkskolene, noen har hevdet at covid-19-forskriften kapittel 4 om Opplærings- og utdanningsvirksomhet kommer til anvendelse, og mange har ment at covid-19-forskriften kapittel 5 om arrangement har vært styrende.

Det som utvilsomt har vært utfordrende helt siden mars 2020, er svært mangelfulle og/eller uklare bestemmelser, slik at det har vært vanskelig å være helt sikker på hva man skal forholde seg til.

Dette har også ført til at det har vært vanskelig å gi gode råd. Vi har likevel vært trygge på å kunne si at alt som åpenbart er en del av den praktiske føreropplæringen ikke kan skilles ut som et «arrangement», og at det derfor kan gjennomføres iht covid-19-forskriften §§ 15 og 15a.

Vi har derimot ikke tatt sjansen på å gi råd om å gjennomføre de ulike grunnkursene, siden en uriktig vurdering her i verste fall kunne fått betydelige konsekvenser. I stedet for å utfordre covid-19-forskriften med finjuridiske tolkninger har vi derfor prioritert å be om midlertidig forskrift for å kunne gjennomføre digital undervisning.

Vi har imidlertid registrert at manglende avklaringer fra myndighetene har ført til ulik praksis. Det at trafikkskolene i stor grad har vært overlatt til seg selv med hensyn til å tolke forskriften, har dermed ført til ulike konkurransevilkår. Dette er uheldig.

Nå har det imidlertid kommet en uttalelse fra statsforvalteren i Oslo og Viken, som da ihvertfall får betydning for trafikkskolene i nettopp Oslo og Viken.

Ved å ha bedt om innsyn i offentlige dokumenter kan vi dermed dokumentere at trafikkskoler i Viken kan gjennomføre undervisning ved trafikkskolene «så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig».

Uttalelsen fra statsforvalteren i Oslo og Viken er som følger:

Det følger av forskriften §13 første ledd bokstav c at «seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet» skal regnes som arrangement. Etter vår oppfatning faller undervisning på trafikkskoler innunder hva som må regnes som  undervisning på skole, dvs. at slik undervisning ikke skal regnes som et arrangement. Denne forståelsen støttes også av bestemmelsen i § 15a. som uttrykkelig sier at kjøreskoler og annen føreropplæring kan holde åpnet så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig, dvs. at virksomhetene etterlever kravene i § 15.

Statsforvalteren er regjeringens øverste representant i Oslo og Viken. Vi legger derfor til grunn at denne tolkningen, i det minste i Oslo og Viken, vil ha betydning for forståelsen av covid-19-forskriften slik den er utformet, og at trafikkskolene i Oslo og Viken vil kunne gjennomføre undervisning så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig.

Så lenge den midlertidige forskriften er gjeldende betyr dette i praksis at trafikkskolene kan velge å gjennomføre undervisningen som normalt så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig, eller digitalt iht den midlertidige forskriften.

Det er selvsagt fortsatt en forutsetning at alle forholder seg til både nasjonale og lokale pålegg og anbefalinger.

Det aktuelle dokumentet kan lastes ned her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Nå er den her! Få ett prøveeksemplar tilsendt gratis!

Trafikkforums nye MC-bok er nå klar på lager, og vi vil veldig gjerne vise frem den nye boka til alle interesserte.

Trafikkforums medlemsskoler som driver med MC-opplæring vil få en bok i posten uten å foreta seg noe som helst, men vi vil gjerne vise frem den nye boka til andre trafikkskoler også.

Vil du ha ett gratis prøveeksemplar?

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Hva vil vi med øvingsbanene?

NAF vil gjerne ha innspill fra både trafikklærere og elever for å planlegge fremtiden for øvingsbanene. Det har vært gjort et omfattende arbeid med å utvikle banene til dagens standard, men NAF tenker fremover, og vil gjerne legge enda bedre til rette for lærere og elever i fremtiden. NAF vil derfor gjerne ha tilbakemelding på hva trafikklærerne ønsker seg i fremtiden, sier Marianne Søhagen i NAF Trafikktrening.

– Vi har behov for innspill fra de som bruker banene våre. NAF ønsker å vite hvordan øvingsbanene fungerer i dag, samt hva vi skal levere på i fremtiden. Tiltakene vi har hatt fokus på er å skape et mer naturlig trafikkmiljø med skilt og oppmerking, nye stikkveier, endret kjøremønster og en generell oppgradering av lokaler og uteanlegg.

Dette er tiltak vi nærmer oss sluttfasen med, så nå må vi starte prosessen med hvordan vi skal utvikle oss fremover.

NAF har som mål å bli oljefrie i 2030 for å redusere miljøavtrykket, men utskifting av ett øvingsfelt har en kostnadsramme på et par millioner kroner, så dette er kostnadskrevende omlegging som må strekkes over tid, sier Søhagen.

­– I tillegg vet vi at elevenes behov for opplevelser og erfaringer vil endre seg med utviklingen av kjøretøyteknologien og nye læreplaner. Vi trenger derfor å få innsikt i hvordan trafikklærerne vurderer dagens anlegg og hva de eventuelt tenker om fremtiden. 

– Dette blir en veldig viktig oppgave for trafikklærerne fordi det vil legge grunnlaget for den utviklingsprosessen vi skal ha sammen med bransjen og premissleverandørene. Målet er å definere en prototype på fremtidens øvingsbane.

Det vil jo da påvirke trafikklærernes arbeidshverdag fremover.

Prosessen som NAF legger opp til er tredelt:

 1. Trafikklærernes faglige opplevelser, trafikklærernes vurdering av dagens anlegg i forhold til nullvisjonen, og trafikklærernes vurdering av dagens anlegg i forhold til læreplanens mål og intensjoner.
 2. Elevenes opplevelse av sikkerhetskurset, øvingsbanen og sikkerhetshallen
 3. Trafikklærernes opplevelse av møtet med NAF som tjenesteleverandør og trafikklærernes kundetilfredshet.

Prosessen er like ved å starte opp, og NAF håper at trafikklærerne vil benytte anledningen til å engasjere seg.

– Vi er helt avhengige av god innsikt i trafikklærernes vurderinger og tanker, avslutter Marianne Søhagen, som er fungerende fagsjef i NAF Trafikktrening.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Tyskland: Ny automatregel fra 1. april

Fra 1. april 2021 vil det i Tyskland bli mulig å oppnå førerett for manuelt giret personbil uten å avlegge førerprøve med manuelt gir.

Førerprøve avlagt på bil med automatgir gir i Tyskland, – som i Norge, – førerett i klasse B med kode 78, som betyr at føreretten er begrenset til automatgiret kjøretøy. Fra og med 1. april 2021 vil det være mulig å utvide føreretten til førerett på personbil med manuell giring ved å gjennomføre et obligatorisk kurs.

Dette er en endring som innebærer at kandidaten kan avlegge førerprøve på automatgiret kjøretøy, og under visse forutsetninger oppnå førerett på manuelt giret kjøretøy uten å avlegge praktisk prøve på manuelt giret kjøretøy.

For å oppnå førerett på manuelt giret personbil må kandidaten gjennomføre et obligatorisk kurs på minst 10 undervisningstimer. I tillegg må kandidaten dokumentere grunnleggende kjøreferdigheter på manuelt giret kjøretøy ved å gjennomføre en test på minst 15 minutter ved trafikkskolen.  

Dette obligatoriske kurset med påfølgende test på trafikkskole kan gjennomføres etter å ha gjennomført grunnleggende opplæring på automatgir, men før førerprøven. Kandidaten vil da oppnå førerett for manuelt gir selv om førerprøven gjennomføres på bil med automatgir.

Alternativt kan kandidaten utvide førerett fra automatgiret til manuelt giret kjøretøy etter å ha avlagt førerprøve på automatgiret kjøretøy, men fortsatt uten å avlegge ny førerprøve med manuelt giret kjøretøy. Kandidaten må da gjennomføre det samme obligatoriske kurset på minst 10 undervisningstimer med påfølgende test på 15 minutter på trafikkskole for å dokumentere nødvendige ferdigheter. Tysk førerkortmyndighet vil da på grunnlag av dokumentasjon fra trafikkskolen utstede nytt førerkort med førerett klasse B med kode 197, – altså førerett for personbil med manuelt gir.

Trafikkforum har advart mot å erstatte førerprøven for manuelt giret bil med et forhåndsdefinert kurs.

Noen kandidater vil lett kunne bestå en førerprøve uten å gjennomføre det forhåndsbestemte timetallet, mens andre kandidater vil ha behov for betydelig mer opplæring.

Den norske føreropplæringsmodellen er basert på at den den opplæringen som er lett å kontrollere ved en førerprøve skal tilpasses den enkelte kandidaten individuelt, mens det som er vanskelig å kontrollere skal ha et obligatorisk timetall.

Om kandidaten har nødvendig kompetanse og ferdighet til å kjøre bil med manuelt gir er lett å kontrollere ved førerprøve. Dagens ordning er derfor er god ordning som både sikrer valgfrihet, som er individuelt tilpasset og som ivaretar samfunnets behov for trafikksikkerhet.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Presentasjon for 3.10 tilgjengelig i TABS

Ved de øvingsbanene som er rammet av strenge restriksjoner hvor kurs og arrangement ikke er tillatt, har NAF øvingsbaner åpnet opp for en til en undervisning. Dette på bakgrunn av den nye midlertidige forskriften som nå har tredd i kraft. Om Sikkerhetskurs på bane står det: Dersom smittevernreglane ikkje tillèt undervisning i klasserom, kan innleiing og avslutning gjennomførast i køyretøyet på området til øvingsbanen.

Presentasjonen som Fagråd 3.10 har utarbeidet og som du normalt finner i undervisningsrommet på NAF-banen er nå gjort tilgjengelig i TABS. Samsvarer den med din trafikkskoles undervisningsplan bør denne brukes ved innledning og avslutning i bilen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Naf åpner stengte øvingsbaner

Den midlertidige forskriften som trådte i kraft i går inneholdt også midlertidige unntak for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane i områder hvor sikkerhetskurs på bane ikke kan gjennomføres som normalt pga smittevernhensyn.

Unntakene for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane som er gitt i den midlertidige forskriften er som følger:

§ 4.Tilpassinger ved innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane

Når det er nødvendig på grunn av det som er fastsatt om antall personer og avstander i gjeldende smittevernregler, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane, jf. trafikkopplæringsforskriften § 11-6 første ledd og § 28-1 tredje ledd, gjennomføres med færre lærere til stede. Dersom smittevernreglene ikke tillater undervisning i klasserom, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres i kjøretøyet på området til øvingsbanen.

Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med covid-19)

På bakgrunn av dette har NAF tilpasset gjennomføringen av sikkerhetskurs på bane ved de aktuelle øvingsbanene. Det er selvfølgelig viktig å ivareta både smittevernhensyn og intensjonen i trafikkopplæringsforskriften, samtidig som det er en utfordring å balansere ulike hensyn innenfor både covid-19-forskriften, trafikkopplæringsforskriften og den midlertidige forskriften, og samtidig ivareta behovene for å holde seg noenlunde innenfor ordinær tidsramme for trafikkskolene, trafikklærerne og elevene. NAF har klart å balansere de ulike behovene på en god måte når de nå åpner de stengte øvingsbanene fra og med torsdag.

Gjennomføringen av sikkerhetskurs på bane i områder med tiltaksnivå 5a blir som følger:

NAF gjenåpner øvingsbanene i Viken, Oslo, Holmestrand, Skien og Tysvær med virkning fra torsdag 25. mars. Det åpnes kun for en-elevs puljer. Med henvisning til «Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med covid-19)» skal innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres i kjøretøyet på området til øvingsbanen der hvor tiltaksnivå 5a er gjort gjeldende. Sikkerhetshallen vil her også måtte gjennomføres som rullerende 1-1 undervisning, noe som dessverre vil medføre en betydelig kapasitetsbegrensning. I praksis vil dette bety at det kun vil være plass til 3 elever på baner med en sikkerhetshall, og 6 elever på anlegg med to sikkerhetshaller. Skolene vil få mer informasjon om situasjonen og lokale tiltak direkte fra baneleder på «sin» øvingsbane.

Jonn Eilert Rovelstad, NAF Øvingsbaner

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Midlertidig forskrift klar

Store deler av landet er nå underlagt restriksjoner som innebærer at det er vanskelig å gjennomføre fysiske kurs eller arrangement der flere er samlet.

Trafikkforum har derfor bedt Statens vegvesen om å innføre midlertidig forskrift på samme måte som i fjor, som tillater digital undervisning på obligatoriske grunnkurs. Vi har også bedt om at 4.1.1 og 4.1.4 kan gjennomføres digitalt, for å sikre at dette ikke blir en uønsket og unødig barriere i å fullføre føreropplæringen ved ytterligere utvidede smitteverntiltak.

Statens vegvesen har nå utarbeidet en midlertidig forskrift som åpner for digital undervisning ved trafikkskolene. Dette innebærer at det blir tillatt med digital undervisning med inntil 8 elever i obligatoriske deler som trafikalt grunnkurs del 1 – 4, grunnkurs moped, grunnkurs MC, grunnkurs klasse S og grunnkurs for tunge kjøretøy 1.2. – 1.6. Det blir utsatt krav til gjennomføring av 1.5 og 1.6 til 31. oktober 2021, og det blir mulighet for å gjennomføre 4.1.1 og 4.1.4 digitalt når det er nødvendig pga smittevernhensyn. Grunnkurs tunge kjøretøy del 1.1 kan gjennomføres med 1 elev.

Den midlertidige forskriften som trer i kraft i dag innebærer også unntak for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane.

Når det er nødvendig på grunn av det som er fastsatt om antall personer og avstander i gjeldende smittevernregler, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres med færre lærere til stede. Dersom smittevernreglene ikke tillater undervisning i klasserom, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres i kjøretøyet på området til øvingsbanen.

Vi håper og tror at dette kan bidra til at de øvingsbanene som nå er stengt kan åpne igjen. Øving på sikring av passasjerer og gods i sikkerhetshall må imidlertid gjennomføres som rullerende 1-1-undervisning, så vi regner med at noe nedsatt kapasitet pga smittevernhensyn må påregnes.

Vi vil berømme egne fagmyndigheter for at de tar ansvar for å gjøre hverdagen vår levelig og gjennomførbar når helsemyndighetene på nasjonalt og lokalt nivå legger hindringer i veien.

Den midlertidige forskriften er nå publisert på lovdata.no, og trer i kraft fra i dag, 23.03.2021.

 

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Hodet over vannet

Store deler av landet er nå underlagt restriksjoner som innebærer at det er vanskelig å gjennomføre fysiske kurs eller arrangement der flere er samlet. Det som kanskje oppleves som det største problemet, er mangelen på klare og tydelige regler og retningslinjer, og ikke minst mangelen på konsistente og konsekvente meldinger fra ulike myndigheter.

Nå må vi uansett forholde oss til både nasjonale og lokale myndigheter, men det hadde utvilsomt vært mye lettere å forholde seg til alle regler, påbud og anbefalinger om det var de noenlunde samme reglene som gjaldt i hele landet, og ikke minst ville det vært lettere å forholde seg til myndighetenes intensjoner om de hadde klart å formulere et tydelig og entydig regelverk.

Nå er det selvsagt ikke uvilje mot å følge pålegg og anbefalinger som er bakgrunnen for frustrasjonen, men rett og slett den unødige usikkerheten og uroen som oppstår når et mangelfullt og utydelig regelverk må tolkes av hver enkelt, og den enkelte nødvendigvis tolker ulikt.

Erfaringene med helsemyndighetene tilsier imidlertid at de i liten grad tar hensyn til det som er trafikkskolenes hverdag når de utformer regler og anbefalinger. Det er derfor mer hensiktsmessig å prøve å tilpasse undervisningen ved trafikkskolene til lokale, regionale og nasjonale pålegg og anbefalinger, slik at trafikkskolene i så stor grad som mulig kan være i virksomhet, enn å be om klarere retningslinjer fra helsemyndighetenes side. Når retningslinjer og anbefalinger utfordrer bestemmelsene og intensjonen i trafikkopplæringsforskriften er det imidlertid behov for å avklare det forholdet med våre fagmyndigheter, og det er da naturlig for oss å gå i dialog med våre egne fagmyndigheter for å få til gode løsninger, og slik at bransjen kan holde hodet over vannet gjennom tredje smittebølge.

Trafikkforum har bedt Statens vegvesen om å innføre midlertidig forskrift på samme måte som i fjor, som tillater digital undervisning på obligatoriske grunnkurs. Vi har også bedt om at 4.1.1 og 4.1.4 kan gjennomføres digitalt, for å sikre at dette ikke blir en uønsket og unødig barriere i å fullføre føreropplæringen ved ytterligere utvidede smitteverntiltak.

Vi mener også at det bør gjøres unntak i trafikkopplæringsforskriften §§ 11-6 og 11-7, som forutsetter at det er flere elever til stede under innledning og oppsummering i klasserom og gjennomføring i sikkerhetshall på sikkerhetskurs på bane. Med unntak fra dette er det mulig å åpne de stengte øvingsbanene og gjennomføre sikkerhetskurs på bane med 1-1-undervisning.

Trafikkforum har dessuten spilt inn ønske om kvoteordning for bestilling av førerprøver som et midlertidig tiltak for å sikre jevn fordeling av tilgjengelige førerprøver.

Det har vært møter med Statens vegvesen både i forrige uke og i denne uke, og vi har tro på en løsning i nær fremtid som gjør det mulig å holde trafikkskolene i aktivitet også i de områdene som har de største restriksjonene.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

NAF stenger øvingsbaner på tiltaksnivå A

NAF melder i dag at øvingsbaner som ligger i områder med tiltaksnivå A blir stengt som følge av at innledning og oppsummering i klasserom og gjennomføring i sikkerhetshall er å anse som arrangement.

NAF Øvingsbaner stenger derfor sine anlegg i kommuner og regioner som har innført eller vil innføre tiltaksnivå A.

Øvingsbanene som berøres er:
Region Sør-Øst:
– Rakkestad
– Nesodden.
– Hønefoss
– Fetsund
– Hof
Region Vest:
– Tysvær

Det jobbes nå for at myndighetene legger til rette for at sikkerhetskurset kan gjennomføres i
kommuner som har innført tiltaksnivå A.
NAF oppfordrer innstendig om at trafikkskolene følger sine lokale smittevernstiltak og ikke
booker kjøring på øvingsbaner i tilliggende kommuner.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Tilgang til førerprøver

Et av de uønskede utslagene av covid-19-pandemien er begrenset tilgang til førerprøver.
Statens vegvesen har hatt kapasitetsproblemer også uavhengig av pandemien, men utfordringene har ihvertfall ikke blitt mindre, selv om Statens vegvesen har meldt om tiltak for å bedre kapasiteten på sikt.

Et stort flertall av våre medlemsskoler fastholder at skolene bør bestille førerprøve selv, og mange mener at dette bør fortsette også etter pandemien.

Det er imidlertid et økende trykk av skoler som har utfordringer med å få nok prøver, og det er veldig mange som ønsker seg en eller annen kvoteordning.

Trafikkforum var i forrige uke i møte med Statens vegvesen for å ta opp problematikken rundt dette.

Statens vegvesen melder at det er vanskelig å innføre en kvoteordning, fordi kapasiteten er ulik i ulike deler av landet. Det er imidlertid gjort betydelige forbedringer i serversystemet, slik at antall feilmeldinger ved bestilling er gått ned fra over 10 % i mai/juni i fjor til 0,2 % i januar/februar 2021.

Det arbeides videre for å få på plass en hold-funksjon som gjør at man kan holde på en førerprøve når man har klikket på et tidspunkt, slik at man ikke risikerer samtidighetskonflikt og dermed mister timen underveis i prosessen.

Videre meldes det at rekrutteringen er i god gang, og at kapasiteten dermed vil bli kraftig forbedret i 2022, uavhengig av covid-19.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Avviksregister

Trafikkforum var 23. februar i møte med Statens havarikommisjon. Havarikommisjonen spiller inn et forslag til bransjen om å opprette et nasjonalt avviksregister, hvor trafikkskoler og -lærere kan melde inn avvik de opplever i det daglige, både ulykker, uhell og nesten-uhell og mindre avvik.

Tanken er at det å bygge opp en erfaringsbank kan gjøre oss bedre i stand til å forebygge uønskede hendelser, dersom vi blir klar over og bevisst på ulike hendelser og avvik som forekommer i større grad enn ellers på spesifike områder enten i opplæringen, geografisk eller annet.

Dette ser umiddelbart ut som en god ide, og vi arbeider videre med å undersøke hvordan det eventuelt kan iverksettes. En vesentlig forutsetning vil være at innmeldte avvik blir behandlet anonymisert og konfidensielt.

En av flere muligheter er at det kan innarbeides i et felles HMS-system. Vi kommer tilbake til dette senere.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Følg lokale tiltak!

Verden er fortsatt annerledes, og vi må fortsatt forholde oss til en del inngripende tiltak som gjør hverdagen vanskeligere enn ellers.
For ett år siden var hele bransjen nedstengt. Det var en stor utfordring for alle, men det som var enklere i mars 2020 enn i mars 2021, er at i mars 2020 var alt likt for alle.
I mars 2021 er det i deler av landet nesten ikke smitte, i andre deler av landet er smittetrykket høyt.
Det er veldig viktig å være klar over at lokal smittevernmyndighet har myndighet til å iverksette lokale tiltak i den enkelte kommune, og at alle er forpliktet til å følge pålegg gitt av lokal smittevernmyndighet på lik linje med at vi må følge pålegg gitt av nasjonale myndigheter.

Pr i dag er det iht covid-19-forskriften tillatt å gjennomføre samlinger med inntil 100 personer dersom alle «sitter på faste, tilviste plasser». Likevel er det i noen kommuner en grense på 5 personer som kan være samlet, i noen kommuner er det en grense på 10, og i noen kommuner er det ikke tillatt med arrangement i det hele tatt.

Da må vi forholde oss til det.

Det er ikke noen quick-fix på dette, vi må alle forholde oss til det, og lokale anbefalinger må følges. Pålegg og anbefalinger kan endre seg fra dag til dag, så det er helt nødvendig at alle selv følger med hva som gjelder i egen kommune.
 
I statsministerens tale til stortinget i dag, 9. mars 2021, var hun tydelig på at strengere nasjonale tiltak vil bli innført dersom vi ikke klarer å slå ned smitten gjennom de nasjonale og lokale reglene og anbefalingene som gjelder nå.

-Hvis vi lykkes vil vi ikke ha behov for nye nasjonale tiltak, men hvis vi ikke lykkes vil innstramminger komme, sa statsministeren til stortinget.

Samtidig sa hun også at dersom vi klarer å forholde oss til alle regler og anbefalinger nå, så er det en god mulighet for at samfunnet kan åpne opp mer i mai.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ny avtale med Kravia

Trafikkforum har nå forhandlet frem en gunstig avtale med Kravia, som innebærer gode vilkår på purre- og inkassotjenester.

Kravia har en smart, automatisk kobling mot Tabs, som gjør oppfølging av utestående fakturaer utrolig enkel. Med ett-klikks oversendelse av saker og en brukervennlig kundeweb får du full kontroll på utestående fordringer – når som helst og hvor som helst.

Kravia tilbyr også eget kundeteam til alle medlemsskoler.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Landsmøtet 2021

Verden er fortsatt uforutsigbar pga covid-19-pandemien. Styret i Trafikkforum har derfor besluttet at landsmøtet 2021 skal gjennomføres digitalt.

Vi planlegger med tanke på at vi i 2022 endelig kan møtes fysisk igjen, og at vi da tar sikte på et omfattende arrangement som ramme rundt landsmøtet.

I 2021 blir landsmøtet imidlertid trådløst og nettbasert. Også i år vil landsmøtet bli etterfulgt av et faglig seminar, men altså på en digital plattform.

Landsmøtet 2021 finner sted lørdag 20. mars kl 11:00, etterfulgt av digitalt fagseminar kl 13:00.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Lettelser nasjonalt fra tirsdag

Fra og med tirsdag 23. februar er det tillatt å være inntil 100 personer på arrangement hvor alle sitter på faste, tilviste sitteplasser. Det melder regjeringen fredag 19. februar.

Fra og med tirsdag kan dermed grunnkurs og annen teoriundervisning gjennomføres som normalt de fleste steder.

Det er likevel verdt å merke seg at lokal smittevernmyndighet fortsatt har myndighet til å innføre lokale restriksjoner. Det er derfor fortsatt viktig å undersøke i hver enkelt kommune ved tvil.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Hvordan skal vi forholde oss til regler og anbefalinger?

Etter at ti østlandskommuner ble rammet av et løpsk mutert virus har mange både i og utenfor dette området blitt usikre på hvilke råd, anbefalinger og regler som gjelder.

Allerede før det muterte viruset løp løpsk i Follo denne uka var mange usikre på hvordan de skulle forholde seg til den gjeldende covid-19-forskriften. Dette ble ikke bedre etter at det ble innført lokale bestemmelser for de ti kommunene.

1-1-undervisning

For å ta det enkleste først: Covid-19-forskriften er klar og tydelig på følgende (covid-19-forskriften § 15):

«(…) Virksomhetene skal iverksette nødvendige kontaktreduserende tiltak. Det skal kunne holdes minst en meters avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom ansatte og andre ansattes kunder. Dette gjelder i venteområde, arbeidslokale og pauserom. Unntak fra dette gjelder ved veiledning av lærlinger. (…)»

I tillegg har veldig mange kommuner enten en anbefaling eller et påbud om forsterkede tiltak, som i praksis vil si bruk av munnbind.

Kurs i undervisningsrom

Om noen er i tvil om kurs i undervisningsrom er det lokal smittevernmyndighet som er riktig instans å forholde seg til. I de fleste kommuner er det kommunelegen som er smittevernlege.

Det er kun smittevernlegen som har myndighet og autoritet til å gi nærmere avklaring på dette. Vi erfarer at lokal smittevernmyndighet i ulike kommuner kan ha ulike oppfatninger om dette, og kan derfor ikke gi tydeligere anbefaling enn dette.

Digital undervisning

Nordre Follo kommune har i sine retningslinjer sagt at «Teoriundervisning må foregå digitalt», og dette har ført til at enkelte trafikklærere og trafikkskoler spekulerer i om det nå er anledning til å gjennomføre trafikalt grunnkurs digitalt.

Det er det selvsagt ikke.

Nordre Follo kommune trenger ikke å forholde seg til trafikkopplæringsforskriften når de vurderer hva som er smittevernfaglig forsvarlig, men trafikkskoler må selvsagt forholde seg til trafikkopplæringsforskriften som normalt. Nordre Follo kommune, – eller andre kommuner for den del, – har ikke på noen måte myndighet til å vedta unntak fra eksisterende forskrifter. De bestemmelsene kommunene vedtar må tvert imot være hjemlet i forskrift.

Det innebærer at all obligatorisk undervisning i trafikkskolene må gjennomføres i samsvar med trafikkopplæringsforskriften, så fremt unntak ikke er hjemlet i midlertidig forskrift om trafikkopplæring under covid-19-pandemien.

Det innebærer også at trafikkskoelr i kommuner i østlandsområdet som har fått beskjed om at teoriundervisning må gjennomføres digitalt nå må utsette obligatoriske kurs som f.eks. TGK til etter 31. januar.

Annen, «frivillig» teoriundervisning kan derimot gjennomføres digitalt nå som ellers.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

NAF stenger øvingsbanen på Nesodden

NAF melder i dag at øvingsbanen på Nesodden blir stengt i foreløpig én uke f.o.m. 24. januar 2021 i lojalitet til de lokale tiltakene og den nasjonale dugnaden.

Hele meldingen fra NAF er som følger:

«NAF beklager og måtte informere om at vi i dag har besluttet å stenge ned vår øvingsbane på Nesodden i en uke fra førstkommende mandag.

Dette med bakgrunn i den uoversiktlige og krevende smittesituasjonen man opplever i Nordre Follo.

Vi vurderer imidlertid situasjonen og avbøtende tiltak fortløpende med mål om å åpne igjen så snart som mulig.

Skoler i dette området oppfordres til å være lojale til denne lokale dugnaden ved å ikke booke tid på andre øvingsbaner.»

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Førerprøven – et felles ansvar

Statens vegvesen melder i dag at obligatorisk opplæring skal være meldt inn før bestilling av førerprøve klasse B. Kandidaten skal i tillegg ha lokal tilhørighet til trafikkstasjonen. Dette er tiltak som innføres i samråd med Trafikkforum og ATL, som er i kontinuerlig dialog med Statens vegvesen for å finne gode løsninger.

Statens vegvesen, Trafikkforum og ATL er enige om at dette er tiltak som kan bidra til å bedre kapasiteten ved trafikkstasjonene på kort sikt, og å sikre en bedre fordeling av tilgjengelige førerprøver. Bakgrunnen for tiltakene er altså at Statens vegvesen opplever kapasitetsproblemer ved enkelte lokasjoner, og at utfordringer med kapasiteten gjør tjenestetilbudet sårbart i spesielle tilfeller, slik som nå under covid-19-pandemien.

Kapasitetsproblemene er imidlertid ikke utelukkende relatert til covid-19-pandemien. Det er derfor gledelig at Statens vegvesen har besluttet å styrke kapasiteten fremover uavhengig av pandemien. Vi har forståelse for at kompetansekravene i Statens vegvesen innebærer at det vil ta noe tid før vi vil se resultater av en styrket kapasitet, men det viktigste er at kapasiteten blir styrket, slik at det er bedre samsvar mellom etterspørsel etter førerprøver og kapasitet.

Både på kort og lang sikt er det imidlertid verdt å merke seg at kapasiteten også er påvirket av resultatet på førerprøven. Både elev, trafikklærer og sensor er best tjent med at prøven er bestått ved første forsøk. Dette er selvfølgelig i elevens interesse, men det er heller ikke vanskelig å forstå at det har betydning for kapasiteten.

Det er derfor verdt å merke seg at antall beståtte førerprøver i 2020 er helt nede på 73 %, selv om året startet bra med 89 % bestått på førerprøvene.

Tallenes tale er altså ganske klar og tydelig. Her er det forbedringspotensiale, og dersom vi som bransje klarer å løfte elevene opp på riktig nivå før førerprøve, så er det det tiltaket som kan virke best på kort sikt for å bedre kapasiteten på førerprøven.

I tillegg oppnår vi fornøyde elever og trygge trafikanter.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Motorsykkelens uke 2021

Målet med «Motorsykkelens Uke» er å kick-starte fokus på det gode liv på MC tidlig i 2021. Uken starter med NMCU årsmøtet på Gardermoen lørdag 13. februar – hvor budskap fra årsmøtet vil bli formidlet til motorsyklister, alle som er interessert i og drømmer om motorsykkel.

Deretter blir søndag 14. februar en dag med fokus på motorsykkelens betydning for norsk reiseliv i samarbeid med De Historiske Hotell og Spisesteder/Straand Hotel/Hubriding.no.

Så blir det et positiv MC-tema på agendaen i digitale kanaler, MC-mediene, hos forhandlere og importører gjennom uken fra mandag 15. til lørdag 20. februar. Temaene er:

Mandag – MC drømmen og viktig som næringsutvikling, samt sikre kjøp hos forhandler.

Tirsdag: Stadig flere damer/Kvinner kjører MC.

Onsdag – rekruttering – ungdom og MC.

Torsdag: Moderne MC-er/digital utvikling, elektrifisering, MC inn i fremtiden.

Fredag: Enkel teknisk vedlikehold på MC.

Lørdag: Superlørdag –Besøk og bestill ny MC, Nytt utstyr og kurs + førstehjelp/Når ulykken er ute – Hva gjør du da?

Søndag: Oppsummeringspressemelding og utspill etter den spennende uken.

Hver dag denne uken vil journalist for MC-avisa Rolf W. Marthinsen Motor24.no lage podcaster om ulike tema. Podcastene vil være representative for hva som er tema de ulike ukedagene. Rolf har som mål å ha to gjester i hver sending. Gjester som bor geografisk langt unna intervjues på telefon. Og det blir andre gode produksjoner også denne uken: Bl.a. gjennom at mc-journalister som Ole-Andreas Isdahl og Peter Ozsvat Carlsson med sin friske og spennende Calvat’s Garage. Videre vil andre frivillige informasjons- og kommunikasjonsinteresserte med interesse for motorsykkel delta med ulike informasjons- og redaksjonelle prosjekter/podcaster gjennom uken. (Det er et frivillig prosjekt så flere kan koble seg på ved å ta kontakt med koordinator, se senere i informasjonsskrivet).

– Dette blir et spennende prosjekt som også lyser litt opp nå i Covid-19 tiden. La oss krysse fingrene for at det i februar igjen er mulig å møtes i litt større forsamlinger igjen – men om det ikke går blir det et godt digitalt konsept også. Om det er mulig i midten av februar kommer dette til å bli en kjempesuksess. Videre et godt tilbud og en god anledning til å besøke forhandleren helt tidlig i sesongen, sier Eli Johanne Stene som er president i WIMA, damer på MC. WIMA Norway har som formål å fremme aktiviteter, kvalifikasjoner, velvilje og vennskap mellom kvinnelige motorsykkel-entusiaster i Norge.

– Vi vil bl.a. sette fokus på det som nå skjer rundt oppussingen av Tyrigrava som flott møteplass og informasjonssenter for bl.a. MC-interesserte. Det har pågått et omfattende oppussingsarbeid på Tyrigrava i 2020. Nå er endelig fasaden utvendig oppusset. Den 1. mars planlegger vi å starte innvendige oppussing. Planen er å flytte inn etter sommeren. Det ser vi frem til. Da kommer vi tettere på miljøet og kan starte en mer detaljert og målrettet tilrettelegging på Tyrigrava. Vi satser på å holde serveringen åpen fra ca 1. mai 2021. Velkommen, sier Børre Skiaker som er generalsekretær i KNA. – Motorsykkel er et praktisk nyttekjøretøy, MC miljøet er sosialt og åpent, og MC er et spennende og flott fritidskjøretøy. Selv kjører jeg scooter i hverdagen og betrakter det som min «elbil,» mens turer gjennomføres på en tung reise-enduro. Jeg støtter initiativet om Motorsykkelens Uke og synes det er fint med økt fokus på MC, samarbeid mellom aktørene og trafikksikkerhet. At idrettsbevegelsen koples på er flott, det er jo der de som virkelig ønsker å kjøre fort hører hjemme, sier Børre Skiaker i KNA.

– Vi på Straand ser frem til en ny sesong og gleder oss til å ta imot motorsyklistene så fort værforholdene tillater det. Vi ser frem til å være med på Motorsykkelens Uke 2021 hvor vi sammen med våre kollegaer i De Historiske Hotel og Spisesteder får mulighet til treffe vår viktig målgruppe, motorsyklisten. Vi ser frem til å være ute hos forhandlerne enten digitalt eller fysisk avhengig av koronasituasjonen og da kan vi sammen bygge oppunder nye drømmer om gode kjøre- og overnattingsopplevelser i et fantastisk nettverk av hoteller og HubRiding.no baser, sier Lars Arne Straand som er adm. direktør for Straand Hotell (en del av De Historiske Hotel og Spisesteder) som han driver med sin kjære Kathrine Straand. Sammen med Bikerdudes har de utviklet Hubriding.no konseptet som har brakt innovasjon inn til reiselivssektoren med utgangspunkt i å skape gode kjøreruter for MC, sykkel og classic car. (De motorsykkelforhandlerne som ønsker å få besøk av DHH, Bikerdudes eller Straand Hotel kan kontakte Lars Arne på e-post: lars.arne@straand.no – så vil han koordinere så et hotel og spisested nær deg kan bidra.)

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Foreløpig ingen ny nedstengning

Regjeringen varslet i dag nye tiltak mot smittespredning for de neste to ukene. Trafikkforum har mottatt flere henvendelser med spørsmål om dette får betydning for trafikkskolene.

Trafikkskoler er ikke nevnt i de aktuelle tiltakene.


12. mars i fjor var trafikkskolene heller ikke regnet med i først omgang, men etter at noen valgte å kontakte Folkehelseinstituttet spesifikt for å spørre om det med begrepet «utdanning» også var tenkt på trafikkopplæring var det mest komfortabelt for FHI å plassere trafikkopplæring i samme kategori, og dermed var vi plutselig omfattet av tiltakene selv om ingen hadde tenkt på oss i utgangspunktet.


Denne gangen har imidlertid myndighetene nevnt spesifikt universitet, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler og ungdomskoler.


Trafikkskoler er åpenbart ingen av delene. Når vi heller ikke har fått noen beskjed om annet, så er vi åpenbart ikke omfattet av tiltakene.

Trafikkforum har ikke mottatt noen annen beskjed enn det som følger av pressemeldingen, så vi forholder oss til at trafikkskolene er i drift i morgen, men selvfølgelig på en måte som er i tråd med lokale tiltak.

Vi må dessuten forholde oss til at det er gitt et generelt påbud om maksimalt 10 personer på innendørs arrangement.

Det innebærer f.eks. at det mange steder i landet vil være naturlig at elever og lærere bruker munnbind.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Rekordmange teoriprøver

Statens vegvesen har gjennomført nesten 13 000 flere teoriprøver i år enn i fjor.

-I samme periode i fjor gjennomførte vi nær 170 000 teoriprøver. I år har vi gjennomført nesten 183 000 prøver. Dette viser at vi er i stand til å levere tjenester på en effektiv måte til tross for begrensningene koronapandemien har gitt oss, sier Frode Børstad i Statens vegvesen.

I mars og april i år ble det gjennomført om lag en tredjedel av normalt antall teoriprøver. I mai åpnet samfunnet forsiktig opp igjen.

– Fra og med juni har vi gjennomført mange flere teoriprøver hver måned enn i samme måned i 2019. Våre ansatte har strukket seg langt, og gjennomført prøver både på kveldstid og enkelte lørdager, for å møte etterspørselen, sier Børstad.

Likevel har det vært vanskelig å få tak i teoriprøvetimer

Før koronapandemien var det drop-in på teoriprøver. Koronarestriksjonene har lagt begrensninger på antall kandidater vi kan ha i prøverommene samtidig.

– For å ha kontroll på antall kandidater og kunne gjennomføre teoriprøver på en forsvarlig måte, har vi siden trafikkstasjonene gjenåpnet kun hatt timebestilling for teoriprøver. Dette vil vi fortsatte med, både for teoriprøver og andre tjenester ved trafikkstasjonene, sier Børstad.

Til tross for et rekordhøyt antall gjennomførte prøver, har mange likevel måttet vente på å ta teoriprøven.

Møt forberedt

– Det er begrenset hvor mange prøver vi kan tilby. Kandidatene kan selv bidra til kortere ventetid for å ta prøven ved å møte bedre forberedt. Andelen ikke-beståtte prøver er hele 40 prosent, og det er alt for høyt, sier Børstad.

Dette bidrar til lengre ventetid og er en sløsing med samfunnets ressurser.

– Hvis alle hadde stått på teoriprøven første gang ville vi ikke hatt ventetid i det hele tatt. Teorikunnskapen bidrar også til tryggere sjåfører og til at tallet på drepte og hardt skadde i trafikken fortsetter å gå ned, sier Børstad.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

16 år og førerkort for bil?

Skal 16-åringer på bygda få førerett for bil?

Det regjeringsoppnevnte demografiutvalget foreslår dette som et av flere tiltak for å opprettholde bosettingen i distriktene. Vi har en aldrende befolkning, nordmenn lever lenger, men får færre barn, og ungdom har en tendens til å trekke inn til de større byene når de etablerer seg. Alt dette fører til avfolking av distriktene, og dette er altså et problem som har fått regjeringen til å sette ned et utvalg. Ett av de tiltakene dette utvalget altså har foreslått er

Forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer for å gjøre ungdom i distriktene mer mobile.

For oss som har trafikksikkerhet som rettesnor i det daglige er den første innskytelsen gjerne bare nei.

Den andre innskytelsen er at dette tiltaket medfører betydelig økt risiko for de ungdommene som helst skal leve og bo i distriktene i mange år fremover. (Og dermed er dette en dårlig ide.)

Den tredje innskytelsen er at det er litt fristende å spørre utvalget hvorfor dette tiltaket eventuelt bare skal gjelde i distriktene, for det er jo der de mest alvorlige ungdomsulykkene skjer.

Så tenker vi at dette utspillet må vi møte med faglig argumentasjon. Og da er det viktig at utspillet ikke bare blir diskutert som et tiltak for å få ungdom til å bli boende i distriktene, men hvilken betydning et slik tiltak vil ha for trafikksikkerheten. (Vi har lyst til å bare si nei, men vi vil likevel ha en faglig tilnærming til spørsmålet, og vi vil vurdere problemstillingen objektivt ut fra foreliggende forskning.)

Erfaringsparadokset

Väg- og transportforskningsinstitutet utarbeidet i 2002 en rapport på oppdrag fra det svenske Vägverket, der hovedfokus var å avdekke fordeler og ulemper ved privat øvelseskjøring (Gregersen og Nyberg, 2002).

Manglende erfaring har vist seg å være en av de viktigste faktorene bak unge, ferske bilføreres ulykkesutsatthet, skriver forfatterne av rapporten. Å løse dette problemet beskrives av forfatterne som et nærmest uløselig problem, siden den nødvendige erfaringen som må bygges opp for å bli en trygg bilfører må bygges opp i den perioden de unge førerne er mest utsatt for risiko; dvs når de er unge og uerfarne.

I Norge har vi møtt dette problemet ved å senke minstealderen for øvelseskjøring med bil til 16 år, samtidig som vi har innført en trinnvis opplæringsmodell som skal legge til rette for at elevene kan øve mye på det de har lært på trafikkskolen før de avlegger førerprøve som 18-åringer. Men demografiutvalget vil altså at vi skal slippe 16-åringene ut på veien alene, i alle fall i distriktene.

Tenker nå demografiutvalget å senke minstealderen for øvelseskjøring til 14 år? For hvis ikke så mister vi jo faktisk det tiltaket som vi har iverksatt for å redusere ungdomsulykkene. Og det tiltaket har åpenbart virket, ungdomsulykkene er påviselig redusert i betydelig grad siden dette tiltaket ble innført. 

Nils Petter Gregersen og Anders Nyberg i Väg- og transportforskningsinstitutet omtaler det som okontroversiellt at man trenger erfaring for å bli en trygg bilfører. Det er derimot vanskelig å påvise om årsaken til at risikoen blir gradvis mindre etterhvert som bilførerne blir eldre skyldes mer erfaring, eller om det er et resultat av at bilførerne blir eldre i seg selv. Risikoen kan altså ha noe med alder og modenhet å gjøre også. Ukontroversielt, ja. Men utspillet fra demografiutvalget oppleves som kontroversielt.

Nå har ikke demografiutvalget foreslått å senke minstealderen for øvelseskjøring til 14 år, men det er en naturlig konsekvens av forslaget, om vi ikke bare skal slå det viktigste tiltaket vi har iverksatt for å forebygge ungdomsulykker ut med badevannet. Resultatet vil ikke bare bli yngre bilførere alene på veien, resultatet vil bli yngre bilførere med betydelig mindre erfaring bak seg, og betydelig kortere tid bak seg til læring og refleksjon.

Men hva hvis konsekvensen virkelig blir å senke aldersgrensen for øvelseskjøring? Kan vi løse utfordringen slik?

Rapporten fra Väg- og transportforskningsinstitutet viser at selv under øvelseskjøring med ledsager er det en økning i risiko når føreren er ung, og det er dessuten vanskelig å identifisere om hovedårsaken til økt risiko er manglende erfaring eller manglende modenhet. (Mest sannsynlig er det nok begge deler.)

En mulig løsning på erfaringsparadokset er ifølge Gregersen og Nyberg å innføre et trinnvist førerkortsystem, der man gradvis utvider føreretten etterhvert som føreren blir eldre, mer moden og får mer erfaring. Men den ekstremt høye risikoen som er forbundet med unge bilførere med lite erfaring og lav modenhet har ført til at vi både i Norge og i Sverige i stedet har valgt å senke minstealderen for øvelseskjøring, og oppfordrer til å øvelseskjøre mye etter innlæring på trafikkskole men før førerprøven.

En utfordring med den norske føreropplæringsmodellen har riktignok vært å få ungdommene til å øvelseskjøre nok. Transportøkonomisk institutt peker i en undersøkelse (Sagberg, 2002) på at risikoen faktisk øker med moderat øvelseskjøring, men at risikoen avtar igjen når mengden øvelseskjøring når et visst nivå. Dette kan være fordi selvsikkerheten øker med økt erfaring, mens det skal mye erfaring til før selvinnsikten øker tilsvarende og/eller oppnådd kompetanse i større grad er i samsvar med oppnådd selvinnsikt.

Kan lavere aldersgrense tilføre mer erfaring?

«Ingenting är vunnet om man lyckas sänka antalet olyckor  efter  man  fått  körkort,  men  samtidigt  ökar  olyckorna  under  övningskörning i motsvarande grad.»

Gregersen og Nyberg skriver at det er en forutsetning at et tiltak munner ut i lavere risiko og færre ulykker. Dersom tiltaket i seg selv fører til økt risiko er ingenting vunnet. Dette innebærer at en endring må føre til netto risikoreduksjon, og det innebærer etter vårt syn at det er en del vesentlige begrensninger i føreretten som må til for i det hele tatt å kunne vurdere lavere minstealder for førerett. I tillegg er det en forutsetning at den norske føreropplæringsmodellen, som påviselig virker etter intensjonene, videreføres. Skal den norske føreropplæringsmodellen videreføres innebærer det at opplæringen tar noe tid, og at det er rom for mye privat øvelseskjøring. Sammenholdt med at alder og modenhet også er av betydning tilsier det at minstealderen for øvelseskjøring ikke bør senkes ytterligere, og om man da skal få tid til læring, refleksjon og øving før førerprøve er det ikke mulig å senke aldersgrensen for førerkort klasse B til 16 år, men med tilstrekkelige begrensninger i føreretten kan det kanskje vurderes å innføre midlertidig førerett fra 17 år.

De mest alvorlige ungdomsulykkene har noen felles kjennetegn. Ulykkene skjer på natt, på helg, og med jevnaldrende i bilen. Disse faktorene må elimineres. Midlertidig førerett fra 17 år må derfor begrenses til å gjelde på dagtid, på hverdager og uten passasjerer under 25. Det er derimot ingen grunn til at den midlertidige føreretten skal begrenses til distriktene, det er der risikoen er størst.

Referanser:

Gregersen, Nils Petter og Nyberg, Anders. (2002). Privat övningskörning. Väg- og transportforskningsinstitutet. Hentet fra: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:675219/FULLTEXT01.pdf

Sagberg, Fridulv. (2002). Mengdetrening, kjøreerfaring og ulykkesrisiko. Transportøkonomisk institutt. Hentet fra: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=8501

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ta ansvar – det virker

Statens vegvesen melder i dag at det nå er færre trafikkstasjoner på oransje smittevernsnivå  

22 av trafikkstasjonene i landet som tilbyr praktiske førerprøver er per 30.november fortsatt på oransje smittevernsnivå, dette er en nedgang på seks siden forrige statusoversikt 16.november, melder Statens vegvesen.

Nå som vi ser at det å ta ansvar virker, er det viktig at vi fortsetter å ta ansvar til vi har kommet oss gjennom hele pandemien. Fortsett med de anbefalte tiltakene, fortsett med god rengjøring og fortsett å opprettholde avtsand mellom elevene, mellom ansatte og mellom ansatte og andres elever.

Seks trafikkstasjoner har altså endret status fra oransje til gult, som betyr et lavere smittevernsnivå for førerkortklassene B/BE og traktor.  Dette gjelder trafikkstasjonene i Flekkefjord, Mandal, Stord, Elverum, Hamar og Gjøvik.

Følgende 22 trafikkstasjoner har fortsatt oransje smittevernsnivå for praktiske førerprøver i klassene B/BE og traktor:

 • Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak, Risløkka (Oslo), Lillestrøm, Kongsvinger, Billingstad (Bærum/Asker), Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Haugesund, Bergen/Åsane, Voss, Trondheim, Stjørdal og Orkdal.
 • De øvrige trafikkstasjonene i landet som gjennomfører praktiske førerprøver har gult smittevernsnivå. I tillegg kan det nevnes at det lenge har vært bare gult smittevernsnivå på praktiske førerprøver i tungbilklassene (C, CE, D og DE)

Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen innføres midlertidig med virkning i førte omgang ut 2020. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten

Om teoriprøver på alle landets trafikkstasjoner:

På teoriprøvene må alle bruke munnbind, og det må hver enkelt ha med selv.

Trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time.

Om smittevernsnivåene i forbindelse praktiske førerprøver:

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 •  God håndhygiene.
 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.

Oransje nivå – utvidede smittevernstiltak

 • Det er kun kandidat og sensor i kjøretøyet under førerprøven, og begge må benytte munnbind i kjøretøyet.
 • Det anmodes om at det kun er kandidater fra lokalområder som får avlegge prøve. Det kan bli innført begrensning hvis situasjonen tilsier det.
 • Ambulering av sensorer begrenses så langt det er mulig.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Eleven skal ha geografisk tilhørighet

Statens vegvesen ber nå trafikkskolene om å sørge for at alle kandidater har geografisk tilhørighet til den aktuelle trafikkstasjonen ved oppmelding til førerprøve.

Beslutningen er tatt i samråd med ATL og Trafikkforum, som stiller seg bak beslutningen i håp om at det ikke blir nødvendig å gjeninnføre flere og strengere tiltak, eller i verste fall at trafikkstasjoner og trafikkskoler risikerer å bli stengt ned.

Vi er langt inne i smittebølge to, og undersøkelser blant trafikkskolene som både ATL og Trafikkforum har gjennomført blant medlemmene viser at vi har hatt svært lite smitte i bransjen. Det har vi oppnådd fordi vi har opptrådt ansvarlig og gjennomført nødvendige tiltak.

Tiltakene kan føre til praktiske utfordringer og merarbeid, men det er viktig å huske at de tiltakene vi gjennomfører er en vesentlig mindre utfordring å komme seg gjennom enn en ny nedstengning ville ha vært.

Brevet fra Statens vegvesen til trafikkskolene finner du her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

UP nedleggingstruet

På bakgrunn av politimeldingen som regjeringen la frem i juni ble det i forrige uke gjennomført høring på Stortinget. En av de mest kontroversielle og upopulære forslagene i politimeldingen innebærer i praksis nedleggelse av utrykningspolitiet, og dette forslaget høstet sterk kritikk fra flere aktører.

Regjeringen skriver i Politimeldingen at de ønsker at Politidirektoratet og Statens Vegvesen skal «gjøre en utredning av Utrykningspolitiets (UP) oppgaver og ressurser», og det er altså denne formuleringen som oppfattes som en mulig nedleggelse. Både Personskadeforbundet Ltn, Ma- Rusfri Trafikk og Trygg Trafikk frykter at regjeringens forslag i prakis innebærer en nedleggelse av Utrykningspolitiet.

Både Politiets Fellesforbund og Personskadeforbundet Ltn viste til at Norge er best i verden på trafikksikkerhet, og at mye av dette skyldes UPs arbeid:

Sigve Bolstad, i Politiets Fellesforbund fremholdt at Norge har den beste trafikksikkerheten i verden, blant annet på grunn av UPs arbeid. Derfor er vi opptatt av at det blir ivaretatt i det viktige arbeidet med stortingsmeldingen, sa Bolstad.

Assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet Ltn Per Oretorp viste til at det å forebygge ulykker og skader er noe av det mest kostnadseffektive vi kan gjøre:
– Nullvisjonen helt sentralt i trafikksikkerhetsarbeidet, og det fokuseres på tiltak knyttet til veimiljø, kjøretøy og fører. Utrykningspolitiet spiller en svært viktig rolle innenfor alle disse områdene. Oretorp sa videre at det i lang tid har vist seg at intensiv og målrettet kontrollinnsats av UP er et viktig og effektivt virkemiddel for å få fjernet farlige førere og kjøretøy fra trafikken. UPs rolle og tilstedeværelse i trafikken har også en fartsreduserende effekt, og dermed også en ulykkesreduserende effekt, ifølge Oretorp,  som altså tolker  politimeldingen som en klar føring om at man ønsker å legge ned UP, og overføre oppgavene og ressursene til politidistriktene.
– Ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv mener vi det er en dårlig ide. Vi mener også at det er i strid med nullvisjonen.

Direktør Jan Johansen i Trygg Trafikk var også tydelig om Trygg Trafikks ståsted:

– Trygg Trafikk mener dette forslaget er både uklokt og meningsløst. Vi ser ingen grunn til at det skal brukes tid og ressurser på en slik vurdering, der svaret er gitt på forhånd. Vi skulle gjerne sett at utredningen ble skrinlagt. Hvis det ikke er mulig håper vi komiteen vil bidra til at prosessen blir bred, grundig og transparent, og at nullvisjonen settes høyt, sier han.

Trygg Trafikk er også helt uenige i at større politidistrikt er bedre rustet til å overta trafikksikkerhetsoppgavene, siden dette ikke vil bli prioritert blant alle oppgavene som finnes i et politidistrikt:

– Hvis man står i en krevende prioriteringsskvis vil trafikkontroll langs veien komme langt ned på listen, sa Johansen, og la til at Norge trenger politi på veiene.

Anne Beate Budalen, rådgiver for trafikksikkerhet i Ma – Rusfri Trafikk, pekte på rapporter fra Sverige, hvor det fremkommer at det nesten ikke blir gjennomført trafikkontroller på sommeren etter en tilsvarende omorganisering:

– Det viser seg at nå gjennomføres de fleste trafikkontroller kun noen få kilometer fra politistasjonen. Man kjører maks ti-femten minutter og hoveddelen av ruskontrollene blir ikke utført på steder og tidspunkter der risikoen for ruskjøring er høyest. Det betyr at de ikke gjennomfører kontroller i helgene, selv om alle vet at det er da det meste av ruskjøring skjer, sa Budalen.

Elisabeth Fjellvang Kristoffersen, generalsekretær i Ma- Rusfri Trafikk, støttet dette:

– Det er sannsynlig at dersom UP legges til distriktene vil trafikkontrollinnsatsen minst halveres. Opprettholdelsen eller helst styrking av politiets trafikksikkerhetsarbeid er helt essensielt for å nå nullvisjonen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ny avbestillingsfrist 7 dager før øvingsbane

Seks måneder etter nedstengningen er det fortsatt flere elever og førerpørvekandidater i omløp enn normalt, og samtidig er kapasiteten ved øvingsbanene lavere enn normalt pga smittereduserende tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien.

Denne situasjonen blir ikke bedre av at mange trafikkskoler har møtt utfordringen ved å bestille opp flere tider på øvingsbanen enn det er behov for, for så å avbestille på kort varsel. Dette har naturlig nok ført til enda dårligere kapasitet, siden kapasiteten ikke blir utnyttet maksimalt.

NAF innfører på bakgrunn av dette en midlertidig ordning der fristen for endringer og avbestillinger blir satt til 7 dager før kursstart. Dette blir gjort for å øke muligheten for andre til å nyttiggjøre seg ledig tid. Udokumenterte avbestillinger etter avbestillingsfristen vil som tidligere bli fakturert.

Mange trafikkskoler har også tatt kontakt med Trafikkforum for å ta opp problemet med kapasitet og ventetid på øvingsbanene. Trafikkforum støtter derfor tiltaket fra NAF, og vi henstiller alle trafikkskoler om å bidra til å utnytte kapasiteten på øvingsbanene maksimalt.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Bli en bedre veileder!

OsloMet starter på nytt opp studiet «Profesjonsrettet veiledning» i januar 2021. Studiet egner seg for mange forskjellige yrkesgrupper hvor det er aktuelt å veilede nyansatte, og studiet er også en god start for å bli praksisveileder for trafikklærerstudenter ved OsloMet.

Med videreutdanning i veiledning kan du kvalifisere deg til å veilede nyutdannede yrkesfaglærere, trafikklærere, politistudenter, fengselsaspiranter og andre, skriver OsloMet på studiets nettside.

En veldig god grunn til å ta dette studiet for trafikklærere med ettårig utdanning fra Statens trafikklærerskole, er at dette studiet kan åpne muligheten for flere studier i universitet- og høyskolesektoren.

Opptakskrav er i utgangspunktet to- eller treårig utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning, men man kan også komme inn på studiet etter realkompetansevurdering:

Krav til realkompetanse er generell studiekompetanse (GSK)/realkompetanse + minimum tre års relevant fulltids yrkespraksis og høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning), fordelt slik at enten yrkespraksis eller utdanning utgjør minst 40 % av de tre årene (40/60 eller 60/40). Relevant yrkespraksis er opplæring og/eller praksis i virksomheter i arbeidslivet, og relevant utdanning er innen veiledning og annen pedagogisk utdanning.

Søknadsfrist for studiet er 15. november, men søknadsportalen stenges ikke før studiet er fullbooket.

Følg denne lenken for informasjon og søknad: https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/profesjonsrettet-veiledning

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Statusmelding covid-19

–Trafikkskolene opptrer ansvarlig, og smitterisikoen ved trafikkskolene er lav. Det er konklusjonen i en medlemsundersøkelse Trafikkforum har gjennomført for å undersøke og dokumentere hvordan trafikkskolene har forholdt seg siden 12. mai, og i hvilken grad virksomheten ved trafikkskolene utgjør en smitterisiko i samfunnet

Det nærmer seg seks måneder siden bransjen ble gjenåpnet etter to måneders nedstengning. Trafikkforum har i den forbindelse gjennomført en undersøkelse blant medlemmene for å undersøke og å dokumentere hvordan trafikkskolene har forholdt seg siden 12. mai, og i hvilken grad virksomheten ved trafikkskolene utgjør en smitterisiko i samfunnet.

Undersøkelsen viser at trafikkskolene i stor grad forholder seg til de til enhver tid gjeldende retningslinjene, og at smitterisikoen dermed er liten. En av flere interessante funn er at færre enn 2 % av alle trafikkskolene har hatt trafikklærere som har testet positivt for covid-19 i perioden, mens 14,5 % av trafikkskolene oppgir at de kjenner til at de har hatt elever som har testet positivt for covid-19. 15 % av trafikkskolene har hatt trafikklærere som har vært i karantene, mens hele 64 % av trafikkskolene oppgir at de har hatt elever som har vært i karantene.

Når vi ser på hvordan trafikkskolene forholder seg til retningslinjene finner vi kanskje årsaken til at så få trafikklærere har vært smittet eller har vært i karantene. 98 % av alle trafikkskolene som har svart på undersøkelsen oppgir at de alltid rengjør kjøretøyene før førerprøve i samsvar med Statens vegvesens retningslinjer. 87 % svarer at de alltid rengjør berøringsflater i kjøretøy før en ny person tar plass, og 87 % svarer at de alltid sørger for å overholde 1 meters avstand mellom elevene. 89 % av trafikkskolene svarer at de alltid overholder 1 meters avstand mellom lærerne og andre læreres elever.

Vi skulle selvsagt gjerne sett at det var nærmere 100 % av trafikkskolene som sa at de overholdt alle retningslinjer, og vi oppfordrer alle til å opptre ansvarlig og å overholde alle retningslinjer. Husk at nedstengning er en høy kostnad både for samfunnet, for den enkelte trafikkskole og for de ansatte.

Vi mener likevel at disse svarene viser at de fleste trafikkskolene opptrer ansvarlig, og at smitterisikoen ved trafikkskolene dermed er lav.

På spørsmål om trafikkskolene frivillig gjennomfører andre tiltak enn det de er pålagt svarer  66 % av trafikkskolene at trafikklærerne i noen tilfeller bruker munnbind, f.eks. når de lokale trafikkstasjonene er på oransje smittevernnivå. 45 % av trafikkskolene oppgir dessuten at de har iverksatt andre tiltak på eget initiativ. Eksempler på slike tiltak er å stenge kontoret, å samtale med elever om eksponering for smitte ved festing, uteliv, reiser o.l., oppfordre til å avbestille timer ved usikkerhet, symptomer eller basert på nylig adferd, utendørs oppmøte og kontaktløs betaling.   Alt i alt mener vi at trafikkskolene har forholdt seg ansvarlig til smitterisikoen gjennom covid-19-pandemien, at smitterisikoen ved trafikkskolene er lav, og at det ved behov for utvidede tiltak vil være tilstrekkelig å innføre krav til munnbind og å holde kontor og venterom stengt om nødvendig.

Trafikkforums holdning gjennom covid-19-pandemien er og har vært at trafikkskolene skal ta sin del av samfunnsansvaret og bidra til å holde smitterisikoen på et minimum gjennom å opptre ansvarlig, og å følge de retningslinjene som til enhver tid er gitt fra myndighetenes side og de retningslinjene som bransjen har anbefalt i samsvar med myndighetenes pålegg og anbefalinger. Det er viktig at slike retningslinjer tar utgangspunkt i hvordan føreropplæringen faktisk gjennomføres, slik at tiltak og anbefalinger er relevante og i samsvar med virkeligheten. Som en ansvarlig samfunnsaktør er dette riktig og viktig for oss i et samfunnsperspektiv, og det er selvfølgelig også viktig for bransjen å opptre ansvarlig for å holde smitterisikoen ved trafikkskolene på et minimum og unngå ny nedstengning.

Funnene i undersøkelsen er videreformidlet både til Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet, slik at undersøkelsen kan ligge til grunn for vurderingen av videre tiltak ved økt smitterisiko i samfunnet.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Endring i lastsikringskurs

Statens vegvesen melder i dag om endringer i opplæring i sikring av last, nærmere bestemt demonstrasjoner for å vise at last som
er sikret feil eller for dårlig kan falle av.


Ved innføring av ny føreropplæring fra 1. januar 2005 ble det satt krav om kurs i sikring og merking av last for en del førerkortklasser. Kravene fremgikk av trafikkopplæringsforskriften (troff) § 27-1 Kurs
i sikring og merking av last – klassene BE, D1E, DE og T og § 27-2 Kurs i sikring av last – klassene C1 og C.

Det ble gitt føringer for at opplæringen i begge kurs skulle omfatte praktiske demonstrasjoner med prøvekjøring for å illustrere at for dårlig sikret last vil kunne forskyve seg eller falle av.

Det har kommet mange innvendinger mot dette, og etter ny vurdering, bl.a. i samråd med tilsynet, har Statens vegvesen kommet frem til at det ikke lenger skal være krav om demonstrasjon med prøvekjøring i
hvert kurs.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Strengere straff for å jukse

Ved nyttår innførte Statens vegvesen strengere straff for å jukse på teoriprøven. Hittil har tre personer fått 7 og 9 måneders karantene for å ha jukset eller forsøkt å jukse på teoriprøven.

– Vårt mål er at ingen skal bli drept eller hardt skadd i trafikken. Vi jobber derfor aktivt for å avsløre juks, for å hindre at sjåfører med potensielt svært dårlige teoretiske kunnskaper slipper til i trafikken, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

9 måneders karantene for forsøk på juks

En kandidat fikk 9 måneders karantene fordi vedkommende forsøkte å gjennomføre teoriprøven med en skjult ørepropp med ledning til en skjult mobil.

– Denne saken viser at Statens vegvesen reagerer strengt selv om kandidaten faktisk ikke har gjennomført juks, så lenge vi kan påvise forsøk på juks, sier Børstad.

En annen kandidat fikk 7 måneders karantene for å ha tatt med seg mobil inn i prøvelokalet, men Statens vegvesen kunne ikke påvise at kandidaten faktisk hadde benyttet seg av mobilen.

– Bare det å ta med seg mobil inn i prøvelokalet kan gi 7 måneders karantene, sier Børstad.

De tre sakene gjelder fylkene Troms og Finnmark, Viken og Agder. 

Alvorlighetsgrad avgjør karantenetid

Tidligere ble juks behandlet på samme måte som stryk, man fikk en karantetid på to uker hvis man jukset på teoriprøven. Nå får man 3-12 måneders karantene hvis man jukser eller forsøker å jukse. Varigheten på karantenen blir satt ut fra alvorlighetsgraden.

Mindre alvorlig juks straffes med 3 til 9 måneders karantene, og kan være bruk av jukselapp eller mobil for å søke opp svar under teoriprøven.

Alvorlig juks har ofte et organisert preg, og straffes med 10 til 12 måneders karantene. Eksempel på alvorlig juks er bruk av elektroniske hjelpemidler for å få hjelp under prøven, at prøven gjennomføres av en annen enn kandidaten, eller at vedkommende filmer og tar bilder av prøven til senere bruk.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forlenger fristen for å gjennomføre Trafikant i mørket

Covid-19-pandemien medfører lavere kapasitet ved trafikkskolene ved gjennomføring av Trafikant i mørke. Elever med gjennomført trafikalt grunnkurs som mangler del 7 Trafikant i mørket får derfor lov til å fortsette å øvelseskjøre uten del 7 ut 2020. Ny frist for å gjennomføre Trafikant i mørke blir dermed 31.12.2020.

1-metersregelen fører som kjent til begrensninger i antall elever i bil, og dette reduserer kapasiteten ved trafikkskolene. Statens vegvesen foretar derfor endringer i forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

I tillegg er det nå presisert i den midlertidige forskriften at det ikke stilles krav om at alle lærere deltar på innledende og avsluttende del («forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med elever og lærere»).

Se hele informasjonsbrevet fra Statens vegvesen her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Bruk av munnbind ved trafikkskolene

Kandidater til førerprøven har flere steder i landet blitt pålagt å bruke munnbind under førerprøven, ettersom Statens vegvesens trafikkstasjoner har vært på oransje smittevernnivå. I kjølvannet av dette har flere trafikkskoler hatt en vurdering av om trafikkskolen også skal følge opp endret smittevernnivå ved at lærere og elever bruker maske på timene.

Skal trafikklærerne bruke maske ved oransje nivå?

Både Folkehelseinstituttet og smittevernlegen i den enkelte kommune kan gi slike retningslinjer. Folkehelseinstituttet har så langt sagt at munnbind ikke er et hensiktsmessig smitteforebyggende tiltak «ved lav smitte».  FHI understreker videre at det å holde en meters avstand er et viktigere tiltak enn bruk av munnbind, og at bruk av munnbind aldri erstatter oppfordringen om å holde en meters avstand til andre. Så langt er det altså ikke kommet hverken anbefaling eller pålegg om bruk av maske for trafikklærere og elever fra FHI, det eksisterer ikke noe slikt pålegg gjennom covid-19-forskriften, og det er som kjent ikke en del av tiltakene som er beskrevet i bransjens egen veileder.

Er smitterisikoen ulik for sensorer og for trafikklærere?

Når man treffer på den ene eleven som er smittet er risikoen selvfølgelig den samme. Men den enkelte trafikklæreren vil vanligvis ha et færre antall elever i løpet av et gitt tidsrom enn en sensor, som ideelt sett bare møter hver enkelt kandidat én gang. Slik sett er risikoen vanligvis større for sensor enn for trafikklæreren.

Kan trafikklærere og elever velge å bruke munnbind likevel?

Det er selvsagt tillatt for alle som ønsker det å være «ekstra forsiktig», så lenge ingen tror at det å bruke munnbind fritar oss fra metersregelen eller andre tiltak som det er anbefalt å følge.

Kan arbeidsgiver pålegge bruk av munnbind?

Arbeidsgiver må da i tilfelle foreta en konkret vurdering av smitterisikoen ved trafikkskolen, og kan da komme frem til at munnbind er et hensiktsmessig tiltak. Et slikt pålegg vil da mest sannsynlig ligge innenfor arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsgivers styringsrett forutsetter imidlertid en forutgående drøfting med ansatte, og en saklig begrunnelse for pålegget. Arbeidsgiver må ved et mulig pålegg også sørge for at munnbind er tilgjengelig på arbeidsplassen, og arbeidsgiver må bære kostnaden med dette.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forlengelse av midlertidig unntak for krav om gebyr

Statens vegvesen har forlenget et midlertidig unntak fra krav om gebyr til personer som blir syke og ikke møter opp til førerprøver fram til og med 31.mars 2021.

-Vi ønsker ikke at personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, er syke eller i karantene skal føle seg forpliktet til å møte til teoriprøve/oppkjøring. Derfor har vi gitt et midlertidig unntak til og med 31.mars 2021 fra krav om gebyr for ikke møtt til prøve, sier jurist Cathrine Håheim Andersen i Statens vegvesen, som legger til at det er fint om de som rekker å avbestille timen sin i tide, gjør det, slik at andre kan benytte den oppsatte timen isteden.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Åpner for å ha med trafikklærer på førerprøve

Statens vegvesen sendte i dag ut Informasjon til trafikkskolene versjon 13, og i denne versjonen av Statens vegvesens retningslinjer for gjennomføring av førerprøve blir det åpnet for at trafikklæreren ved gult nivå kan være med på praktisk førerprøve dersom kandidaten ber om det. Dette forutsetter da bruk av munnbind dersom 1 meters avstand ikke kan opprettholdes.

Siden bestemmelsene ved gult nivå innebærer en lettelse blir det videre presisert at det bare er elev og sensor som skal være til stede under førerprøve på oransje nivå.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Landsmøtet 2020 gjennomført på Gardermoen

Trafikkforums landsmøte ble gjennomført fredag 11. september, med påfølgende medlemsmøte. Landsmøtet blir vanligvis gjennomført på våren, men ble som så mye annet dette året utsatt på grunn av pandemien.

Landsmøtet ble gjennomført uten store kontroverser. Den ene saken som skilte seg ut fra vanlige årsmøtesaker var styrets forslag om å fusjonere datterselskapet Trafikkforum servicesenter as inn i organisasjonen Trafikkforum, men heller ikke denne saken førte til store diskusjoner. Styret redegjorde for at ønsket om fusjonen er å forenkle, effektivisere og å redusere kostnader, og fikk tilslutning fra et enstemmig landsmøte.

Styret la frem et regnskap som viser en meget positiv utvikling, med økende overskudd og stabil økonomi.

Valgkomiteens innstilling innebar heller ingen dramatikk, da en enstemmig valgkomite innstilte på kontinuitet, som innebærer at alle som har hatt verv i Trafikkforum i 2019 også ble innstilt på verv i 2020. Valgkomiteens innstilling ble støttet av et enstemmig landsmøte, og styret i Trafikkforum er dermed som følger:

Styreleder: Erik Steinbråten

Nestleder: Inge Jonstrøm

Styremedlemmer: Kai Fegri, Stig Anders Ohrvik, Thomas Rouse

Varamedlemmer: Siv Olaussen, Mia Trøim

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Rekordmange tok teorien i sommer, men 25 000 strøk

Statens vegvesen har gjennomførte rekordmange teoriprøver i sommer. I juni, juli og august var det 68 342 som tok teoriprøven. Det er 20 731 flere enn samme periode i fjor. Dette til tross for at det er færre personer i teorirommet for å opprettholde kravet til en meters avstand.

– Vi holdt stengt fem uker i vår på grunn av korona, og jobber på kveldstid og helg for å øke kapasiteten. I midten av september regner vi med å ha gjennomført like mange teoriprøver som samme tid i fjor, sier avdelingsdirektør Frode Børstad.

Les mer på Statens vegvesens nettsider:
https://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/presse/nyheter/nasjonalt/rekordmange-tok-teorien-i-sommer-men-25-000-strok

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Lavere risiko for barn og unge

Mange drept og hardt skadd i møteulykker, men færre utforkjøringsulykker. Ingen drepte mopedister, lavt antall drepte og hardt skadde syklister og ingen drepte barn under 16 år. Dette er noen av trendene fra 2019.

Man skal være forsiktige med å legge for mye vekt på utslag i ulykkesstatistikken for ett enkeltstående år. Som oftest vil det være av større betydning for trafikksikkerhetsarbeidet å se på utviklingen over en periode på flere år. Men også over tid er det tydelige tegn på at de yngste aldersgruppene viser en bedre utvikling enn de over 45. Her er noen av de mest interessante funnene som blir presentert i Trafikksikkerhetsutviklingen 2019, som er den årlige oppfølgingsrapporten om trafikksikkerhetsutviklingen som blir utarbeidet som grunnlagsdokument for Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet.

Aldersgrupper

Over tid har utviklingen vært positiv for alle aldersgrupper, men med betydelige forskjeller. Dersom vi trekker linjene helt tilbake til 60-tallet er det ingen tvil om at utviklingen har vært mest positiv for barn. I 1969 omkom hele 103 barn i alderen 0-14 år i trafikken, mens det i 2019 for første gang ikke omkom noen barn i trafikken2. Dette er en viktig milepæl i trafikksikkerhetsarbeidet.

Vi har også hatt en svært positiv utvikling blant ungdom. Her velger vi å se på utviklingen i drepte og hardt skadde siden år 2000, dvs fra fem år før den nye føreropplæringen trådte i kraft. 18/19-åringene hadde en markant positiv trend fra 2007 til 2017, men at det deretter har vært to år med økt antall drepte og hardt skadde. For 16/17- åringene var det like mange drepte og hardt skadde i 2017 som tilbake i 2010. Her har det imidlertid vært en reduksjon de to siste årene. Det er verdt å merke seg at fordelingen mellom drepte og hardt skadde er svært ulik i de to aldersgruppene. Dersom vi ser på gjennomsnittet for de fem siste årene, har det vært nær fire ganger så mange drepte blant 18/19-åringene som blant 16/17-åringene. Imidlertid var det i samme periode mer enn 50 prosent flere hardt skadde blant 16/17-åringer enn blant 18/19-åringer.

Det er aldersgruppen 45–64 år som har hatt den minst gunstige utviklingen. I første halvdel av 90-tallet utgjorde denne aldersgruppen rundt 15 prosent av de drepte og hardt skadde, mens andelen de siste årene har ligget på i overkant av 30 prosent. Målt i faktisk antall er det kun 13 prosent færre drepte og hardt skadde i aldersgruppen 45-64 år i perioden 2016-2019 sammenliknet med perioden 1990-1993, mens totalt antall drepte og hardt skadde (alle aldersgrupper under ett) er redusert med 59 prosent. En forklaring på dette kan være at denne aldersgruppen har videreført atferd fra de var unge førere på 80- og 90 tallet, med andre holdninger til trafikksikkerhet enn blant flertallet av dagens unge.

Andelen av befolkningen som har fylt 65 år er økende, og denne aldersgruppen utgjør en noe større andel av de drepte og hardt skadde enn for 25-30 år siden.

Særtrekk ved ulykkessiuasjonen i 2019

Dersom vi ser på ulykkesstatistikken for enkeltåret 2019 finner vi følgende særtrekk:

• Ingen drepte under 16 år. Dette er første gang i «moderne tid» det ikke har omkommet noen barn i vegtrafikken. En gjennomgang av statistikken viser at det i 1969 var hele 103 barn i alderen 0-14 år som omkom i vegtrafikken. I 2019 er også tallet på hardt skadde barn historisk lavt.

• Mange drepte og hardt skadde i møteulykker på riksvegnettet. Dette gjelder både drepte og hardt skadde. Hele 65 prosent av de som omkom på riksvegnettet i 2019 omkom i møteulykker.

• Få drepte og hardt skadde i utforkjøringsulykker på riksvegnettet. Dette gjelder både drepte og hardt skadde. I 2019 var det kun fem personer som omkom i utforkjøringsulykker på riksvegnettet. Dette er første året (siden 1990) med færre enn ti omkomne i utforkjøringsulykker på riksvegnettet.

• Få drepte og hardt skadde i kryssulykker. Sammenliknet med tidligere år er antallet særlig lavt for fylkesvegnettet og på kommunale veger. I 2019 var det kun fire personer som omkom i kryssulykker, hvilket er det klart laveste antallet siden 1990.

• Lavt antall drepte og hardt skadde på kommunale veger. Vi har hvert år siden 2015 hatt en reduksjon i drepte og hardt skadde på det kommunale vegnettet. Vi hadde en ny markant reduksjon fra 2018 til 2019. Antall drepte og hardt skadde på det kommunale vegnettet er om lag halvert fra 2015 til 2019.

• Ingen drepte mopedister. Tidligere er det kun registrert ett år med null drepte på moped (2010). I tillegg til null drepte var det i 2019 også svært få hardt skadde på moped.

• Lavt antall drepte og hardt skadde syklister. Det var en markant reduksjon i drepte og hardt skadde syklister fra 2017 til 2018. I 2019 ble antallet redusert ytterligere. Seks syklister omkom i 2019, hvilket er samme antall som i 2018, men betydelig lavere enn antallet i et «normalår».

Hele rapporten kan lastes ned her:

Statusrapport for tiltakene i tiltaksplanen kan lastes ned her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Lenger unna normalsituasjon

Trafikkforum og ATL var i går i møte med Statens vegvesen, og fikk der informasjon om hvordan Statens vegvesen innretter seg for å møte utviklingen med økt smitterisiko enkelte steder. Etter en sommer med færre restriksjoner i samfunnet er det som kjent økt smitterisiko enkelte steder, og det er en mulighet for økt smitterisiko også andre steder. Siden det er ulik smitterisiko i ulike deler av landet er det imidlertid behov for å innføre et differensiert system for å ivareta tiltak i som er i samsvar med smitterisikoen ved førerprøve på ulike førerkortklasser på ulike steder.

I første omgang fører dette til at det blir lokale tilpasninger på praktisk førerprøve klasse B og T ved Mysen og Kongsberg.

Det kan bli lokale tilpasninger andre steder i landet, i takt med utvikling av smitte og risiko.

Det blir tatt i bruk en fargekode for å kategorisere ulike risikonivå, med fargene rødt, gult og oransje. Gul farge er i prinsippet dagens situasjon i mesteparten av landet, grønn farge er normalsituasjon, slik det var før 12. mars 2020, og oransje farge innebærer at sensor og kandidat skal bruke munnbind ved førerprøve, førerprøve forbeholdes kandidater med lokal tilknytning og ambulering av sensorer begrenses.  

Informasjon om dette skal være sendt ut til trafikkskolene fra Statens vegvesen. Informasjonen kan også lastes ned her:

Unngå uønskede tiltak

Både bransjeorganisasjonene og Statens vegvesen anbefaler at alle er nøye med å følge både påbud og anbefalinger for å unngå innføring av større restriksjoner enn nødvendig og i verste fall full nedstengning. Blant annet anbefales det å være nøye med renhold av kjøretøy, – det er registrert at enkelte skoler har vært dårligere på det i sommer, – og det anbefales at man fortsetter å følge anbefalingen om å melde opp elever til førerprøve der de har tilhørighet.

Ordningen med at det er trafikkskolene som bestiller førerprøve blir videreført, kandidatene får fortsatt ikke anledning til å bestille førerprøve selv.

Trafikant i mørke

Flere trafikkskoler har spurt om det kan være aktuelt med lettelser frem mot mørkesesongen. Slik situasjonen er nå, med økt smitterisiko flere steder i landet, er ikke det noen aktuell problemstilling.

I praksis betyr det at begrensningen på to elever i hver bil vil gjelde, også på eventuell transportetappe. Det betyr at det er lurt å planlegge hvordan Trafikant i mørke skal gjennomføres denne sesongen, og i hvilken grad det har betydning for kostnader og prissetting.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forbedret teoriprøve klar i september

Statens vegvesen har siden 2018 arbeidet med et nytt teorisystem for førerkort. Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen bekrefter overfor Trafikkforum at det er klart for lansering av det nye systemet i begynnelsen av september.

Nytt system og mer spennende layout på teoriprøver

Gode illustrasjoner og bruk av animasjoner skal gjøre de tradisjonelle teoriprøvene til førerkort mer tydelige og forståelige for kandidatene. Ikke lettere å løse, men enklere å forstå.

Oppstart i september

I starten av september i år skal Statens vegvesen ta i bruk det nyutviklede teoriprøvesystemet. Det betyr ikke at teoriprøver skal gjennomføres på annen måte enn før, bli vanskeligere eller lettere.

Derimot skal en mer moderne layout gjøre oppgavene langt mer tydelige og forståelige for kandidatene.

Teorioppgavene som nå utvikles får gode illustrasjoner og animasjoner, slik at man i større grad enn tidligere kan tydeliggjøre det førerkortkandidatene skal svare på.

-Med det nye systemet på plass, har Statens vegvesen fått et verktøy som effektiviserer oppgaveutviklingen og gir oss mulighet til å gi førerkortkandidatene oppgaver som er både tydelige og forståelige, men fortsatt skiller mellom de som har den nødvendige kunnskapen og de som ikke har det, sier seniorrådgiver Lars-Inge Haslie i Statens vegvesen.

Flere typer teoriprøver gjennomføres i Statens vegvesens lokaler

-Statens vegvesen har i de senere år også administrert teoriprøvene for andre offentlige instanser, som Luftfartstilsynet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Utviklingen av systemet har tatt hensyn til at Statens vegvesen skal løse oppgaver med å tilby eksamen for ulike offentlige instanser langt smidigere enn nå, ved at aktørene i større grad kan utvikle og holde orden på egne oppgaver og prøver i systemet, sier Lars-Inge Haslie.

Teoriprøver for droner, helikopter, småfly og sjåfører av farlig gods er eksempler eksamenstyper som allerede gjennomføres i Statens vegvesens lokaler.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

«Hvor blir det av grunnkursbeviset»?

I mai fikk alle trafikkskoler et informasjonsbrev fra Statens vegvesen om endringer i rutinene for trafikalt grunnkursbevis. Vi registrerer imidlertid at det er en del spørsmål om dette, så det kan være greit med en liten klargjøring:

 1. Bevis på gjennomført trafikalt grunnkurs blir nå bare sendt ut elektronisk, til elevens digipost eller eBoks.
 2. Eleven kan ved kontroll vise frem sitt bevis ved å åpne sin digipost eller eBoks der beviset ligger.
 3. Eleven kan eventuelt velge å skrive ut bevis på papir fra altinn.
 4. Eleven kan også få tilgang til sitt elektroniske grunnkursbevis ved å logge seg inn på «din side» på vegvesen.no. For å komme til sitt personlige område, må eleven bruke sikker innlogging via Difis ID-porten, med å bruke for eksempel Min-ID eller Bank-ID.

Både de elektroniske bevisene og utskrift av brev på altinn kan brukes ved kontroll under øvingskjøring sammen med annen gyldig legitimasjon med bilde (bankkort, pass, eller postens ID).

Skolebevis er ikke gyldig legitimasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

«Hva gjør vi med førstehjelp»?

Spørsmål vi får tyder på at det fortsatt er stor usikkerhet rundt gjennomføring av tema 1.5 og tema 1.6 i Trafikalt grunnkurs (og dessuten kurs i ulykkesberedskap på tunge kjøretøy).

Det vises blant annet til at den midlertidige forskriften ble opphevet 1. juli, og at det dermed ikke er rom for unntak lenger.

Nå er det imidlertid slik at «mindre tilpasninger» ikke nødvendigvis trenger en hjemmel i egen forskrift, når tilpasningen er begrunnet i andre bestemmelser hjemlet i forskrift.

I de oppdaterte retningslinjene fra Statens vegvesen står det at [TGK og kurs i ulykkesberedskap] kan gjennomføres som vanlig *bortsett fra mindre tilpasninger etter gjeldende smittevernregler*.

Fra Statens vegvesens side er det med andre ord tatt høyde for at det fortsatt er behov for *mindre tilpasninger*, men at hjemmel for å gjennomføre med *mindre tilpasninger* er ivaretatt gjennom covid-19-forskriften.

Utdrag fra retningslinjene er som følger:

«E. Gjennomføring av trafikalt grunnkurs del 5-7
Etter at det er opna att for å gjennomføre trafikkopplæring innanfor krava som er fastsett i covid-19- forskriften § 15a Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv., kan trafikalt grunnkurs del 5, 6 og 7 gjennomførast som vanleg bortsett frå mindre tilpassingar etter gjeldande smittevernreglar.
(…)
G. Gjennomføring av kurs i ulykkesberedskap
Etter at det er opna att for å gjennomføre trafikkopplæring innanfor krava som er fastsett i covid-19- forskriften § 15a Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv., kan kurs i ulykkesberedskap gjennomførast som vanleg bortsett frå mindre tilpassingar etter gjeldande smittevernreglar. Som mindre tilpassingar blir også rekna å oppfylle måla som er fastsett i § 25-2 Kursmål for ulykkesberedskap andre ledd nr. 2 om demonstrasjon og praktisk øving, ved hjelp av film, bilde og refleksjonssamtalar så lenge smittevernreglane har krav til avstand mellom personar som gjer dette nødvendig.»

Så er det mange som lurer på hvilke tilpasninger som kan gjøres.

Dette er i stor grad opp til den enkelte trafikkskole og trafikklærer å vurdere, men et par eksempler kan kanskje være til hjelp:

Det viktigste å huske er at elevene fortsatt skal ha 1 meters avstand. Unntaket her er bare elever som går i samme kohort, dvs elevgruppe i skoleverket, og det er altså i liten grad relevant for trafikkskolene.

Mange har gitt uttrykk for at de synes det er vanskelig å gjennomføre undervisningen med denne forutsetningen. Det er imidlertid flere muligheter.

For det første kan man med fordel merke seg det retningslinjene sier om kurs i ulykkesberedskap, der det nevnes bruk av film, bilde og refleksjonssamtaler.

I tillegg er det flere muligheter for å gjennomføre demonstrasjon og praktisk øving og samtidig opprettholde 1 meters avstand mellom elevene. Øving i sikring av skadested kan for eksempel gjennomføres ved at 1 elev sikrer 1 kjøretøy. Har man bare et kjøretøy til rådighet kan evt flere elever observere fra avstand (med 1 meters innbyrdes avstand), og bidra med å hjelpe, kommentere og bli tatt med på råd, og med felles evaluering etterpå. Har man tilgang til flere kjøretøy kan man fint arrangere f.eks. en kyssulykke med 4 kjøretøy, og da kan f.eks. 4 elever få i oppdrag å sikre skadestedet i hver sin retning med utgangspunkt i hvert sitt kjøretøy.

Utfordringen er selvsagt større når vi kommer til å undersøke involverte i ulykken, og å øve på livreddende førstehjelp inne og på skadested.

For å kunne gjennomføre disse delene er det imidlertid avgjørende å huske at det er elevene som skal ha 1 meters avstand. Det er dermed mulig både for lærer å demonstrere med 1 elev som markør, og det er mulig for elever å øve enkeltvis med læreren som markør. Begge disse variantene kan fint gjennomføres som demonstrasjon, slik at andre elever er observatører og skal bidra ved å kommentere, bli tatt med på råd og evaluere og diskutere det som skjer i etterkant.

Kravene i trafikkopplæringsforskriften er som følger jf troff § 8-3:

[Eleven skal]

(…)

5.beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp ved å
a.ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
b.kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
c.kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp
6.delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne
a.oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres
b.øve på grunnleggende rutiner på skadestedet
c.videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

Det kan være en fordel å oppdatere skolens undervisningsplan slik at gjennomføringen er i tråd med denne, eller i alle fall legge inn en formulering om at undervisningen gjennomføres med mindre tilpasninger iht gjeldende smittevernregler.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kan bli slutt på 17-timers TGK i ungdomsskolen

Statens vegvesen sender enkelte forslag til endringer i trafikkopplæringsforskriften og trafikkopplæringsforskriften på høring. Endringene i førerkortforskriften handler i hovedsak om bestemmelser knyttet til diabetes. Videre gjøres endringer i bestemmelsene om epilepsi og
epilepsilignende anfall. I tillegg foreslås enkelte mindre endringer og korrigeringer i forskriftstekstene.

I trafikkopplæringsforskriften foreslås det endringer i trafikkopplæringsforskriften som følge av direktiv 2020/612/EU. Direktivet inneholder endringer om i hvilke tilfeller en praktisk prøve avlagt
med automatgir skal avmerkes med kode 78 i førerkortet og en endring i kravet til prøvekjøretøy ved praktisk prøve i klasse A2. Norsk rett samsvarer allerede i stor grad med de endringene som fremkommer av direktivet.

Det som nok har størst interesse for trafikkskolene er forslag om å fjerne muligheten til å gjennomføre trafikalt grunnkurs som et 17 timers
kurs i ungdomsskolen. Det blir dessuten presisert at Trafikant i mørket ikke kan gjennomføres i ungdomskolen, – dersom forslaget blir vedtatt. Muligheten til å gjennomføre trafikalt grunnkurs som en integrert del av valgfag trafikk i ungdomsskolen videreføres, men forskjellen på trafikalt grunnkurs og valgfag trafikk blir altså større med dette forslaget.

Dette er for øvrig i tråd med revidering av læreplan for trafikk valgfag gjennom Fagfornyelsen. Trafikkforum tok del i arbeidet med ny læreplan, og det å tydeliggjøre forskjellen mellom trafikk valgfag i ungdomskolen og trafikalt grunnkurs i trafikkskolene har vært et felles mål i arbeidet.

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2020.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Bedre forutsigbarhet på førerprøver

Statens vegvesen er nå i ferd med å åpne for en «normalisering» av planlegging og utlegging av førerprøver. Dette blir gjort for at trafikkskoler og elever skal få større forutsigbarhet i planleggingen.

Det er imidlertid fortsatt trafikkskolene som skal bestille førerprøve, etter fullmakt fra kandidatene.

De andre restriksjonene blir i denne omgang tatt bort, men Trafikkforum erfarer at den erfaringen som er gjort i denne perioden vil bli evaluert, og at det kan være aktuelt å vurdere enkelte tiltak på et senere tidspunkt. Dersom det skal være aktuelt forutsetter det imidlertid en grundig prosess med evaluering, høring og hjemling i forskrift.

Mange trafikkskoler har i denne perioden meldt at de midlertidige tiltakene har virket positivt inn på planleggingen, og at det er ønskelig at noen av tiltakene kan videreføres.

Uansett hva resultatet blir er det svært positivt at Statens vegvesen tar slike innspill og tilbakemeldinger på alvor, og sørger for en grundig evaluering.

Trafikkforum støtter avgjørelsen om å videreføre praksisen med at det er trafikkskolene som skal bestille førerprøve, etter fullmakt fra eleven. Dette blir av Statens vegvesen begrunnet slik:

«Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp av trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.»

Trafikkforum er enig i denne begrunnelsen, og vil oppfordre alle trafikkskoler om å sørge for at kandidatene har tilstrekkelig måloppnåelse før førerprøve.

Det er også viktig å huske at det fortsatt gjelder tiltak for å motvirke smittefare, både med hensyn til renhold og med hensyn til avstand. I forbindelse med førerprøvene er det også viktig å sørge for å ivareta rutinene for gjennomføring av førerprøve.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Førerprøvesituasjonen under evaluering

Trafikkforum har siden trafikkskolene og trafikkstasjonene åpnet igjen i midten av mai hatt en god og konstruktiv dialog med Statens vegvesen. Trafikkforum har i hovedsak anbefalt at rutinene rundt bestilling av førerprøver blir opprettholdt slik de var ved åpning, men vi har påpekt at vi må ha god nok forutsigbarhet, nok kapasitet og stor nok tidshorisont. I tillegg har vi påpekt at det må være adgang til sanitære fasiliteter, særlig i områder der trafikkstasjonene er lokalisert langt unna andre steder med tilgang til dette.

De fleste steder i landet har åpningen fungert godt, og mange trafikkskoler har gitt tilbakemelding på at førerprøvesituasjonen og rutiner ved bestilling av førerprøver denne sesongen har vært bedre enn den har vært på mange år.

De siste ukene har det imidlertid flere steder kommet meldinger om knapphet på prøver, at det ikke blir lagt ut nok prøver, og at de prøvene som blir lagt ut er borte før man rekker å bestille. Det har blitt antydet at enkelte trafikkskoler logger seg på med samme bruker på ulike ip-adresser for å klare å bestille flest mulig førerprøver til seg selv, på bekostning av alle andre. Dette har vi formidlet videre til Statens vegvesen.

Tilbakemelding fra Statens vegvesen til Trafikkforum 1. juli er at de setter pris på konstruktive tilbakemeldinger som kan brukes i deres forbedringsarbeid, og at de ser på mulighetene for å sikre like vilkår for bestilling.

Statens vegvesen sier til Trafikkforum at de også tror at mangel på prøver nå nok har sammenheng med at de ikke stiller krav til gjennomført opplæring før bestilling.

De vurderer fortsatt situasjonen jevnlig, og tar våre innspill til vurdering.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

– De fleste tjenestestedene opprettholdes

Den omfattende omorganiseringen som i lengre tid har pågått i Statens vegvesen er nå i sluttfasen, og regjeringen har i en pressemelding redegjort for hvilke tjenestesteder som blir lagt ned og hvilke tjenestesteder som blir opprettholdt.

– Det avjørende har vært å sikre gode tjenester i hele landet, og særlig for tjenester som krever oppmøte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsministeren i regjeringens pressemelding.

Statens vegvesen har i to runder gitt sine innspill til regjeringen, og for Trafikkforum er det gledelig å se at resultatet av omorganiseringen ble langt mindre dramatisk enn det lå an til i det første utkastet i den uavhengige cap gemini-rapporten, hvor halvparten av trafikkstasjonene risikerte nedleggelse.

Trafikkforums tidligere sagt at mangelfulle styringslinjer kunne være en årsak til lang ventetid ved enkelte trafikkstasjoner:

– Vegdirektoratet har en fornuftig tilnærming til problemet, og de kravene som er satt derfra til regionene er fornuftige. Men dette er ikke alltid like godt fulgt opp i regionene, og mangelfulle styringslinjer kan være en årsak til dette, het det i Trafikkforums omtale sommeren 2018.

Både i omtale av saken og i våre innspill til myndighetene har vi hevdet at

tilgangen til førerprøvesteder er av avgjørende betydning, og bedt om at alle eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt for samtlige førerkortklasser. I januar 2019 omtalte vi saken på denne måten:

– En omorganisering av Statens vegvesen som fjerner den autonome styringsinnretningen på regionnivå har vår fulle støtte. Vi forutsetter imidlertid at eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt i alle førerkortklasser. (…)

I tråd med økt fleksibilitet som følge av økt bruk av nettbaserte tjenester vil det snarere være naturlig å øke antall førerprøvesteder enn å redusere antallet, siden behovet for skranketjenester i forbindelse med praktisk prøve faller bort.

Trafikkforum er godt fornøyd med at regjeringen har lyttet til innspill og forslag fra mange ulike aktører, og ser frem til at omorganiseringen kan føre til bedre og mer forutsigbare tjenester på de tjenestestedene som opprettholdes.

Lenke til regjeringens pressemelding

Oversikt over steder tjenestetilbud for de enkelte tjenestene legges ned med nærmeste tjenestested i parentes

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

De fleste vil fortsatt gire selv

Statistikk fra Statens vegvesen viser at over 75 % av førerprøvene på klasse B i 2019 ble gjennomført med manuelt giret bil. Til tross for at automatgirede biler utgjør nesten hele nybilsalget er det dermed fortsatt et stort behov for førerkompetanse på manuelt giret bil.

Siden gjennomsnittsalderen på bilparken i Norge er nesten 11 år er det ikke unaturlig at mange fortsatt ser et behov for å ha både førerkompetanse og førerrett på manuelt giret bil. Det er derfor veldig bra at alle førerkortkandidater kan velge dette selv, slik at de som vil ha førerrett på manuelt gir avlegger førerprøve på manuelt giret bil, og de som vil ha førerrett på automatgiret bil avlegger førerprøve på automatgiret bil.

Avlegger man førerprøve på automatgiret bil er det heller ikke noe problem å utvide førerretten til manuelt giret bil senere, da er det faktisk bare å avlegge ny førerprøve.

Trafikkforum advarer mot å erstatte førerprøven for manuelt giret bil med et forhåndsdefinert kurs.

Føreropplæringsmodellen er basert på at den den opplæringen som er lett å kontrollere ved en førerprøve skal tilpasses den enkelte kandidaten individuelt, mens det som er vanskelig å kontrollere skal ha et obligatorisk timetall. Om kandidaten har nødvendig kompetanse og ferdighet til å kjøre bil med manuelt gir anser vi som lett å kontrollere ved førerprøve.

Det er derimot ikke selvsagt at alle vil beherske å kjøre bil med manuelt gir etter å ha gjennomført det samme forhåndsdefinerte kurset.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Trafikkpedagogisk veiledning på nett ved OsloMet

OsloMet starter om kort tid et nettbasert digitalt studium i veiledning for trafikklærere.

Tilbudet tar utgangspunkt i at det er et stort behov for styrket veiledningskompetanse for trafikklærere og yrkessjåførlærere. Trafikkpedagogisk veiledning har fokus på veilederen som relasjonsbygger og prosessleder, og deltagerne vil få grunnleggende kompetanse i veiledning og veilederrollen, lære metoder for veiledning og kunne vurdere eget veiledningsarbeid.

Forholdet til andre studier

Mange trafikklærere har tidligere gjennomført studiet Profesjonsrettet veiledning ved OsloMet. Profesjonsrettet veiledning er et deltidsstudium som har gått over ett år, og som har gitt 30 studiepoeng.

Studiet i trafikkpedagogisk veiledning er et kortere kurs på 5 studiepoeng, og som inneholder deler av studiet Profesjonsrettet veiledning. Kai Fegri, som er universitetslektor ved OsloMet og faglig ansvarlig for studiet, sier til Trafikkforum at kurset kan være en inngang til flere emner og studier ved OsloMet.

Profesjonsrettet veiledning blir ifølge OsloMet ikke startet opp i 2020, men det arbeides med muligheten for å supplere og videreføre det kortere kurset Trafikkpedagogisk veiledning. Dette er i stor grad avhengig av hvor populært kurset Trafikkpedagogisk veiledning blir. Det er altså god grunn til å søke for alle interesserte.

Kurset kan også inngå i en fri bachelorgrad ved OsloMet.

Gjennomføring

Tilbudet er nettbasert med 4 digitale samlinger i Zoom, hver samling er på 3 timer. Samlingene vil variere mellom undervisning av teori, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg er det lagt opp til 2 arbeidskrav mellom samlingene.

I beskrivelsen av kurset på OsloMets nettsider heter det at undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer.

Alle trafikklærere kan søke

Tilbudet er et tiltak for permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien, men det er ikke nødvendig å være permittert for å søke. Kurset er en del av regjeringens satsing på digital kompetanseheving for arbeidsledige og permitterte, men det er åpent for alle.

Studiekompetanse eller realkompetansevurdering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Dette kan dermed også være en god inngang til høyere utdanning for trafikklærere med utdanning fra STLS som mangler studiekompetanse og som gjerne vil øke sin formalkompetanse.

Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert realkompetansesøker:

 1. Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Søkere må dokumentere ett av følgende:
  • fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis;
  • minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

Lenke til studiet på OsloMets nettsider

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Slutt på nettbaserte grunnkurs 1. juli

Trafikkforum kunne i går bekrefte at gjeldende forskrifter ikke lenger er til hinder for gjennomføring av 1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, 1.6 Tiltak ved trafikkulykke i Trafikalt grunnkurs, samt Kurs i ulykkesberedskap på tunge klasser.

Samtidig minnet vi om at Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring er nettopp en midlertidig forskrift, og at det blir vurdert fortløpende når denne skal oppheves.

Statens vegvesen melder i dag om at retningslinjene for forskriften er oppdatert, og i forbindelse med det får vi også vite at den midlertidige forskriften blir opphevet 1. juli.

Nettbasert opplæring etter unntaksforskrifta må dermed være avsluttet innen 1. juli 2020.

Adgangen til å gjennomføre Trafikalt grunnkurs, grunnkurs for klasse AM 146, grunnkurs klasse A1, A2 og A samt grunnkurs for tunge kjøretøy på nett gjelder frem til 15. juni, men må altså være avsluttet 1. juli.

De som har gjennomført trafikalt grunnkurs 1.1 – 1.4 i tråd med den midlertidige forskriften vil selvsagt fortsatt ha rett til å øvelseskjøre frem til 1. november.

1.5 og 1.6 må imedlertid være gjennomført før kandidaten kan avlegge førerprøve.

Oppdatering: Den midlertidige forskriften blir likevel ikke opphevet 1. juli. Midlertidig forskrift blir opphevet når smittesituasjonen tilsier det.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppklarende om førstehjelp og ulykkesberedskap

All føreropplæring ble som kjent åpnet opp igjen forrige mandag, under forutsetning av at virksomheten drives smittevernfaglig forsvarlig.

Mange har spurt spesifikt om 1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og 1.6 Tiltak ved trafikkulykke i Trafikalt grunnkurs, samt Kurs i ulykkesberedskap på tunge klasser.

Det gjelder ikke spesielle bestemmelser eller begrensninger på disse kursene. Det er derfor opp til den enkelte kursarrangør å foreta nødvendige tilpasninger slik at de aktuelle kursene kan gjennomføres i samsvar med både trafikkopplæringsforskriften og covid-19-forskriften.

Det kan for eksempel bety at det i større grad blir brukt demonstrasjon der det vanligvis blir gjennomført øving for å ivareta kravet i covid-19-forskriften om at elevene skal ha 1 meters avstand.

I et møte med Statens vegvesen i dag får vi bekreftet at dette også vil bli tydeliggjort nærmere i oppdatering av Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

Statens vegvesen presiserer også at det i den midlertidige forskriften bare er gjort unntak fra retten til å øvelseskjøre, og at det ikke vil bli åpnet for å avlegge førerprøve uten å ha gjennomført 1.5 og 1.6 i Trafikalt grunnkurs. De elevene dette gjelder må derfor gjennomføre 1.5 og 1.6 for å kunne avlegge førerprøve.

Den midlertidige forskriften er ment for å være midlertidig, og det blir derfor vurdert fortløpende når det vil være riktig å oppheve den.

De tiltakene som må gjennomføres for å drive smittevernfaglig forsvarlig iht covid-19-forskriften er som følger:

Ansatte skal vaske eller desinfisere hendene før og etter hver kundekontakt.
Mulighet for å vaske eller desinfisere hendene skal være tilgjengelig for kunder når de kommer og forlater virksomheten.
Engangs papirhåndklær ved håndvask skal være tilgjengelig for både ansatte og kunder.
Lokaler, toaletter, vaskeservanter o.l. skal rengjøres minst en gang daglig. Tidspunktene for gjennomført rengjøring skal dokumenteres.
Dørhåndtak, trappegelendre, bankterminal, kasseapparat og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres, skal rengjøres hyppig og flere ganger daglig.
Servering av mat eller drikke, inkludert te eller kaffe, skal ikke inngå som et tilbud til kundene.
Virksomheten skal ikke ha ukeblader, aviser mv. tilgjengelig i venteområder eller i lokalene for øvrig.

Relevante lenker:

Trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Endrer rutiner for å redusere belastning

For å unngå unødig belastning på bestillingssystemene blir ikke lenger alle ledige prøver for hele landet lagt ut samtidig.

I et møte mellom Statens vegvesen, Trafikkforum og ATL like før helgen fikk organisasjonene en oppdatering på hva Statens vegvesen har gjort for å møte utfordringene ved oppstart, og organisasjonene fikk også anledning til å formidle hvilke tilbakemeldinger vi har fått fra våre medlemmer.

Statens vegvesen har lagt ned et betydelig arbeide i å bedre kapasiteten på datasystemene for å unngå tekniske problemer i forbindelse med bestilling av førerprøve. I tillegg vil nye prøver nå som nevnt ikke bli lagt ut samtidig, slik at belastningen sprer seg mer utover en større tidsperiode.

De viktigste tilbakemeldingene fra medlemmene som har kommet inn til Trafikkforum er behovet for bedre forutsigbarhet ved å kunne planlegge lenger frem i tid. Vi har derfor oppfordret til å øke tidshorisonten med minst to uker. Dette har så langt ikke skjedd, men såvidt vi forstår er dette en mulighet som blir vurdert fortløpende.

For at alt skal gå så smidig som mulig er det ellers grunn til å minne om og å oppfordre til at alle tar hensyn til de retningslinjene som er gitt i forbindelse med bestilling av prøve:

• Kandidater som har fått førerprøve kansellert skal prioriteres
• All obligatorisk opplæring skal være registrert før prøve bestilles
• Trafikkskolen skal kun bestille 2 prøver per lærer per uke
• Kandidaten skal ha geografisk tilhørighet til trafikkstasjonen, for unngå unødig reising

I tillegg er det selvfølgelig en fordel for alle at kandidatene er klare for prøve når de møter til både teoretisk og praktisk prøve, slik at ledig kapasitet i størst mulig grad blir brukt til beståtte prøver. Den beste måten å avhjelpe kapasiteten fremover på er at kandidatene består førerprøven.

Lenke til Statens vegvesens pressemelding

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Tilliten verdig

Tilliten verdig

Trafikkskolene åpnet som kjent igjen denne uken etter å ha vært nedstengt i to måneder pga covid-19-pandemien. De to månedene har vært tøffe for mange, både i vår bransje og i resten av samfunnet. De økonomiske konsekvensene er betydelige, både for den enkelte, for bedriftene og for samfunnet. Likevel har de aller fleste tatt ansvar og støttet opp om dugnaden. Noen har selvsagt presset på for å åpne opp, mens andre har ønsket å holde igjen. Det er helt naturlig at vi som mennesker har ulike tilnærminger ut fra vårt eget ståsted. Men den største utfordringen for oss alle sammen har vært uvissheten. Mangel på forutsigbarhet, og mangel på kommunikasjon med helsemyndighetene.

Når trafikkskolene nå fikk lov til å åpne igjen er det som følge av en omfattende innsats fra mange hold. Mens kommunikasjonen med helsemyndighetene har vært i beste fall mangelfull, har våre egne fagmyndigheter stått på for å finne løsninger, både under nedstengningen og for å legge til rette for trygg åpning når tiden var inne. Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet har gjort en formidabel innsats for å etablere en kommunikasjonslinje inn mot helsemyndighetene, slik at vi kunne være i stand til å beskrive vår virkelighet i hverdagen og dermed sørge for at helsemyndighetene kunne fatte sine beslutninger basert på faktiske forhold.

Det arbeidet som har vært gjort har kanskje ikke vært så synlig, men det har virket. Når vår statsråd, samferdselsminister Knut Arild Hareide torsdag i forrige uke berømmet bransjen for arbeidet med å utarbeide en bransjestandard, er det et tydelig signal om at arbeidet har båret frukter. Helsemyndighetene har lyttet til vår beskrivelse av undervisningen i de ulike førerkortklassene, og de har vurdert de tiltakene vi har foreslått slik at det skal være trygt å starte opp igjen.

I den sammenhengen er det litt underlig når ATLs direktør Torgeir Abusdal i sin virkelighetsbeskrivelse forsøker å fremstille det som om det i hovedsak er deres fortjeneste og deres innsats som har ført til at vi nå er i gang igjen.

For å lykkes med dette har det vært helt avgjørende med en felles og koordinert innsats. Vi ville ikke kommet i mål om vi ikke var i stand til å samarbeide og legge våre ressurser sammen i arbeidet med å utarbeide en felles veileder for bransjen. Hadde vi snakket med ulike stemmer og løftet ulike synspunkt frem for helsemyndighetene er det svært sannsynlig at vi måtte ventet lenger før vi fikk lov til å starte opp igjen. Med ulike vinklinger hadde vi ikke blitt vist den nødvendige tilliten fra helsemyndighetene. I tillegg til innsatsen fra fagmyndighetene våre har det derfor vært nødvendig å samordne innsatsen fra de organisasjonene som har bidratt. Både Trafikkforum, ATL og NAF har lagt ned en betydelig innsats for å kunne oppnå nok tillit til å åpne opp for trafikkopplæring igjen.

Nå er det viktig at vi alle viser oss tilliten verdig. Så fremt vi følger retningslinjene som er gitt i forskriften er det nå åpnet for trafikkopplæring. Det er fortsatt noen utfordringer knyttet til kravene om å opprettholde tilstrekkelig avstand mellom elevene, men inntil videre er det fortsatt anledning til å gjennomføre deler av teoriundervisningen på nett, og det arbeides med å få på plass retningslinjer for å gjennomføre øving på skadested og førstehjelp. Det meste er mulig å gjennomføre, men noen ganger må vi klare å tenke litt utenom boksen for å komme til målet.

Den siste oppdateringen fra helsemyndighetene sier at vi også kan ha med inntil to elever i bil når det er nødvendig. Men det er grunn til å merke seg at åpningen kommer sammen med et veldig tydelig råd om å begrense seg til å ha med seg én elev i bilen når det er mulig. Vi regner med at bransjen fortsatt er seg sitt ansvar bevisst og vurderer fortløpende hva som er nødvendig.

Ta ansvar. Ta vare på hverandre. Og vis at vi er oss tilliten verdig.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

«Smittevernkrav tilsvarende frisører og hudpleie»

Mange har lurt på hva det innebærer at trafikkskolene skal følge smittevernkrav «tilsvarende frisører og hudpleie», som det heter i gårsdagens pressemelding fra regjeringen.

Svaret på dette finnes i den oppdaterte covid-19-forskriften. Mange vil nok ved gjennomgang av denne lure på hvorfor trafikkskoler nå åpenbart ikke er definert som «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner» iht covid-19-forskriften § 12 e), etter at det var begrepet «andre utdanningsinstitusjoner» som ble brukt som begrunnelse for den brå nedstengningen av bransjen formidlet via epost til organisasjonene kl 8 på morgenen 13. mars.

I oppdateringen 30. april ble § 12 e) oppdatert til ordlyden «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner», og det ble straks mer naturlig å konkludere med at trafikkskolene hører til under dette punktet, siden «opplæringsinstitusjoner» er i samsvar med betegnelsen som blir brukt om trafikkskoler i trafikkopplæringsforskriften.

I den oppdaterte covid-19-forskriften 7. mai er det imidlertid under § 15 trafikkskolene er nevnt. § 15 gjelder «Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv», og trafikkskoler omtales i § 15a: Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv.

Dette innebærer at de smittevernfaglige tiltakene som trafikkskolene må forholde seg til er de tiltakene som er opplistet i § 15.

Disse tiltakene er i all hovedsak ivaretatt gjennom den veilederen eller «bransjestandarden» som er utarbeidet av Trafikkforum, ATL og NAF i fellesskap. Det kan imidlertid være grunn til å merke seg forskriften § 15 c), som er formulert litt annerledes i veilederen. Her heter det i § 15 c) at «[E]ngangs papirhåndklær ved håndvask skal være tilgjengelig for både ansatte og kunder».

Dette punktet skal være ivaretatt i veilederen også, men det er i veilederen bare sagt at «engangs papirhåndklær skal være tilgjengelig (…)», uten å presisere at det skal være tilgjengelig for «ansatte og kunder».

Veilederen er utformet med tanke på å bli oppdatert ved behov, og dette blir vurdert fortløpende.

Veilederen har for øvrig blitt tilpasset etter tilbakemelding fra Folkehelseinstituttet, og skal derfor være egnet til å ivareta intensjonen i forskriften.

Lenke til forskriften

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Dette kan du gjøre fra mandag

På regjeringens pressekonferanse i dag ble det bekreftet at trafikkskolene kan gjenoppta virksomheten fra 11. mai. Det er fortsatt nødvendig å følge smittevernråd og -tiltak som er gitt for øvrig.

I en pressemelding blir det videre presisert at det ikke lenger legges begrensninger på antall elever på teoriundervisning.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-blir-kjoreopplaring-og-forerprover-for-personbil-igjen-tillatt/id2701525/

 

Trafikkskolene kan dermed gjenoppta praktisk undervisning i alle klasser, men må fortsatt forholde seg til enkelte begrensninger.

Det blir også anledning til å gjennomføre teoriundervisning uten begrensning i antall elever, men fortsatt er det behov for å ivareta avstand mellom personer som samles innendørs, i tillegg til andre tiltak som håndvask og renhold.

Trafikkforum, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og NAF har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en veileder om smittevern for føreropplæringen som ivaretar bestemmelsene i forskriften innenfor gjeldende rammebetingelser for føreropplæringen. Det er forskriften som regulerer hva som er tillatt, men veilederen vil være et godt verktøy for å kunne oppfylle bestemmelsene som er gitt i forskrift.

De aktuelle bestemmelsene som regulerer dette er Forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet («covid-19-forskriften») , Smittevernloven, Helseberedskapsloven, Helsepersonelloven, Trafikkopplæringsforskriften, Yrkessjåførforskriften, Utrykningsforskriften og Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring samt Vegtrafikkloven.

Det er dette som har ligget til grunn for det arbeidet som organisasjonene har utført gjennom å utarbeide en veileder eller «bransjestandard». 

Områder hvor det er vanskelig å overholde bestemmelser i trafikkopplæringsforskriften som følge av de nødvendige tiltakene er som allerede kjent ivaretatt gjennom Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

Dette innebærer blant annet at det ikke vil være krav til at alle lærere skal være til stede ved undervisning i gruppe på øvingsbane dersom dette ikke er mulig å gjennomføre på bakgrunn av covid-19-forskriften med tilhørende veileder.

De viktigste punktene å forholde seg til etterhvert som trafikkskolene nå starter opp igjen er som følger:

 1. Syke personer skal ikke være på trafikkskolen
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer. (Unngå direkte kontakt, opprettholde avstand og/eller begrense antall personer i gruppe)

Detaljene finnes i veilederen, dessuten er det utarbeidet en smittevernplakat til oppslag i lokaler og til digital distribusjon.

Se også aktuelle forskrifter og veiledere på Statens vegvesens nettside:

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/trafikkopplaeringsbransjen/forskrifter+og+lareplaner

Også NAF er i gang fra mandag.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Åpning for trafikkskolene

Oppdatert:

På regjeringens pressekonferanse i dag ble det bekreftet at trafikkskolene kan gjenoppta en-til-en-opplæring fra 11. mai. Det er fortsatt nødvendig å følge smittevernråd og -tiltak som er gitt for øvrig.

I en pressemelding blir det videre presisert at det ikke lenger legges begrensninger på antall elever på teoriundervisning.


​https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-blir-kjoreopplaring-og-forerprover-for-personbil-igjen-tillatt/id2701525/

En forskriftsendring åpner for unntak fra 1-metersregelen for praktisk trafikkopplæring 1 – 1. Trafikkskolene kan dermed gjenoppta praktisk undervisning i alle klasser, men må fortsatt forholde seg til enkelte begrensninger. Dette blir trolig klart på regjeringens pressekonferanse i dag, men nyheten er allerede publisert av flere medier, blant annet TV2.

Trafikkforum, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og NAF har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en veileder om smittevern for føreropplæringen som ivaretar bestemmelsene i forskriften innenfor gjeldende rammebetingelser for føreropplæringen. Det er forskriften som regulerer hva som er tillatt, men veilederen vil være et godt verktøy for å kunne oppfylle bestemmelsene som er gitt i forskrift.

De aktuelle bestemmelsene som regulerer dette er Forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet («covid-19-forskriften») , Smittevernloven, Helseberedskapsloven, Helsepersonelloven, Trafikkopplæringsforskriften, Yrkessjåførforskriften, Utrykningsforskriften og Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring samt Vegtrafikkloven.

Det er dette som har ligget til grunn for det arbeidet som organisasjonene har utført gjennom å utarbeide en veileder eller «bransjestandard». 

Områder hvor det er vanskelig å overholde bestemmelser i trafikkopplæringsforskriften som følge av de nødvendige tiltakene er som allerede kjent ivaretatt gjennom Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

Dette innebærer blant annet at det ikke vil være krav til at alle lærere skal være til stede ved undervisning i gruppe på øvingsbane dersom dette ikke er mulig å gjennomføre på bakgrunn av covid-19-forskriften med tilhørende veileder.

De viktigste punktene å forholde seg til etterhvert som trafikkskolene nå starter opp igjen er som følger:

 1. Syke personer skal ikke være på trafikkskolen
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer. (Unngå direkte kontakt, opprettholde avstand og/eller begrense antall personer i gruppe)

Detaljene finnes i veilederen, dessuten er det utarbeidet en smittevernplakat til oppslag i lokaler og til digital distribusjon.

Se også aktuelle forskrifter og veiledere på Statens vegvesens nettside:

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/trafikkopplaeringsbransjen/forskrifter+og+lareplaner

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Åpner for førerprøve på tunge klasser

Helsemyndighetene har endret kravet til fysisk avstand til minst én meter. Det betyr at opplæring og oppkjøring i de tyngste klassene kan starte igjen.

Trafikkskolene har i dag har fått klarsignal til å gjenoppta føreropplæringen i kjøretøy der man kan opprettholde en avstand på minst én meter.

Statens vegvesen vil derfor også åpne for bestilling av oppkjøring for de tyngste klassene. Dette sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen, Henning Harsem i en pressemelding i ettermiddag.

Åpner for bestilling torsdag
– Fra trafikkskolene kommer i gang, vil det ta noe tid før de første kandidatene er klare for oppkjøring, sier Harsem.

Kandidater som ønsker oppkjøring, må ta kontakt med sin trafikkskole, og det er kun trafikkskolene som kan bestille oppkjøring. Oppkjøringstimene vil bli tilgjengelige i Statens vegvesens bestillingsløsning fra torsdag 7. mai. Antall tilgjengelige timer vil variere mellom de ulike trafikkstasjonene.

Ikke personbil ennå
Så lenge helsemyndighetenes avstandskrav er minst én meter, er det ikke aktuelt å starte trafikkopplæring eller oppkjøring i personbil nå.

– Vi har stor forståelse for at dette er en krevende situasjon for trafikkskolene og for dem som gjerne skulle tatt førerkort klasse B, sier Harsem.

Det er helsemyndighetene som avgjør når trafikkskolene kan starte opp igjen trafikkopplæringen for førerkort klasse B.

Mye å ta igjen
– Vi har siden koronautbruddet i mars kansellert om lag 15 000 oppkjøringer, og vi vet ikke når vi kan komme i gang igjen med oppkjøringer i klasse B. I mellomtiden oppfordrer vi alle som skal ta førerkort til å bruke tiden til øvingskjøring, sier Harsem. 

Se også regjeringens pressemelding her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

En-til-en-opplæring med en meters avstand kan gjenopptas

Covid-19-forskriften § 12 e) ble 30. april endret slik at den tidligere 2-meters-regelen nå er blitt en 1-meters-regel. Bestemmelsen lyder nå slik:

«e) andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.»

Samferdselsdepartementet sier i en melding til organisasjonene på morgenen 4. mai at dette innebærer at også en-til-en trafikkopplæring som kan skje med en avstand på minst en meter kan gjenopptas. Dette vil være aktuelt for store deler av den praktiske tungbilopplæringen.

Det betyr også reduserte avstandskrav for den teoriopplæringen som allerede er i gang.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ikke trygt å åpne for trafikkopplæring i bil

Helsedirektoratet uttaler i dag at det ikke er trygt å åpne for trafikkopplæring i bil, fordi det ikke er mulig å opprettholde kravet om 2 meters avstand. Det er derimot åpnet for teoriundervisning der det er mulig å opprettholde retningslinjene om avstand og antall personer i gruppe.

Retningslinjene kan finnes her.

 I tillegg det åpnet for at noe teoriundervisning kan gjennomføres nettbasert. Nærmere bestemt er det anledning til å gjennomføre deler av TGK og grunnkursene i klassene AM146, A1, A2 og A, S og tunge klasser fra 1.2 til og med 1.6 med inntil 8 personer.

Forskriften finnes her.  

Stig Anders Ohrvik i Trafikkforum sier at trafikkskolene selvsagt retter seg etter det helsemyndighetene beslutter, men er skuffet over mangelfull kommunikasjon fra helsemyndighetene. Samtidig berømmer han egen bransje for å ha vist ansvar og tålmodighet mens de har levd i uvisshet siden 12. mars.

– Mens andre bransjer har fått noenlunde klare signaler hele veien har trafikkskolene hatt problemer med å få klare beskjeder fra myndighetene om hvordan de skal forholde seg.

Da den første beskjeden om nedstengning kom 12. mars var ikke trafikkskolene nevnt. Men i en epost til organisasjonene 13. mars ble det sagt at trafikkskolene skulle betraktes som «utdanningsinstitusjoner». Selv om trafikkopplæring aldri tidligere har vært definert som utdanning, har trafikkskolene valgt å forholde seg til det som har blitt formidlet, selv om nedstengning av en hel bransje altså kun har vært forankret i en epost fra helsedirektoratet, sier Stig Anders Ohrvik, som er politisk rådgiver i trafikkskoleorganisasjonen Trafikkforum.

I en pressekonferanse 7. april var regjeringens budskap at de ønsket å åpne opp samfunnet igjen fra 27. april, og at de ulike bransjene skulle bidra med å utarbeide smitteverntiltak for sine bransjer. Trafikkskolenes organisasjoner fikk 8. april i oppdrag fra samferdselsdepartementet å utarbeide en slik veileder for trafikkskolene, og dette oppdraget var fullført tidlig denne uken.

– Da covid-19-forskriften ble oppdatert 16. april ble det presisert at «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 2 meter ikke kan overholdes» skulle holdes stengt. På det tidspunktet stilte vi i Trafikkforum oss spørsmålet om det nå egentlig var nødvendig å vente på at arbeidet med veilederen skulle være fullført, siden forskriften i praksis åpnet for at «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner» bare måtte holdes stengt dersom man ikke klarte å innfri kravene til å holde antallet under 5 personer i gruppe eller overholde 2 meters avstand.

-Den typiske undervisningssituasjonen i en trafikkskole er jo med én elev, så kravet om å holde antallet personer i gruppe på maks 5 er enkelt i de fleste situasjoner, sier Ohrvik.

I teoriundervisning kan det ofte bli større grupper, men da vil det være mulig å overholde kravet om 2 meters avstand.

-Vi har likevel valgt å fullføre arbeidet med veilederen, både fordi vi har ønsket å utføre og å fullføre det oppdraget vi har gjort, fordi vi har ønsket å opptre ansvarlig og fordi vi har ønsket å overlate til helsemyndighetene å ta avgjørelsene om hva som er forsvarlig, siden det er de som har kompetanse på smittevern.

Når helsemyndighetene nå sier at det ikke er trygt å åpne for trafikkopplæring i bil så forholder vi oss selvsagt til det, men vi er skuffet over at det har vært mildt sagt dårlig kommunikasjon fra helsemyndighetene til oss om hva vi til enhver tid skal forholde oss til, det har vært vanskelig å få svar når vi har henvendt oss til folkehelseinstituttet, som vi har fått beskjed om å forholde oss til, og ikke minst er det særdeles kritikkverdig at de ulike bestemmelsene vi har fått beskjed om å forholde oss til ikke er konsistent, og dessuten slik vi ser det mangler hjemmel i forskrift.   

Dette er tillatt fra mandag:

-Nettbasert undervisning med inntil 8 deltagere i deler av TGK samt i klassene AM146, A1, A2 og A, S og tunge klasser fra 1.2 til og med 1.6.

-Teoriundervisning der helsedirektoratets bestemmelser kan overholdes.

Lenke til helsedirektoratets anbefalinger:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-pasienter#avstand-mellom-personer-og-samling-i-grupper

Lenke til midlertidig forskrift:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-24-861

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

TABS inkludert i kompensasjonsordningen

Skattemyndigheten har gitt en ny vurdering som tillater at lisenskostnader for programvare tas med dersom det er å se som en fast uunngåelig kostnad.

Les mer om dette på Regnskap Norges hjemmeside: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordningen-for-naringslivet—lisenskostnader-programvare-inngar/

 
Dersom søknad for mars allerede er sendt og lisenskostnader som omtalt over ikke var med, kan det sendes ny søknad. Les mer om dette her: https://kompensasjonsordning.no/endre

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kompensasjonsordningen er på plass – fra i dag er det mulig å søke støtte

Som mange nok allerede har fått med seg blir det i dag åpnet for å søke om kompensasjon for bedrifter som har vært pålagt driftsstans for å redusere smitterisikoen under pandemiens tidlige fase.

I tillegg til bedrifter som har vært pålagt driftsstans kan bedrifter som kan dokumentere redusert omsetning som følge av pandemien søke om støtte.

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

For at det skal være mulig å beregne kompensasjonen må du oppgi alle faste, uunngåelige kostnader for den eller de månedene det søkes støtte for, i tillegg til omsetning i de aktuelle månedene. I tillegg må omsetningen for januar og februar oppgis, og tilsvarende måneder for 2019. slik at det skal være mulig å sammenligne.

Følgende er å betrakte som faste, uunngåelige kostnader:

 • Leie lokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader

Det er likevel slik at noen av disse kostnadene ikke er faste, men variable, og da er det den faste delen det kan søkes om.

Les mer om ordningen og hvordan du søker på kompensasjonsordning.no.

Lenke til Forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Trafikkstasjoner åpner for teorieksamen

Statens vegvesen holder trafikkstasjonene fortsatt stengt inntil videre for å begrense koronasmitte, men fra neste uke kan du bestille time for teoriprøve og skranketjenester. Dette melder Statens vegvesen i en pressemelding i dag.

– Dette er et tilbud for de som ikke kan bruke de digitale tjenestene våre og som må møte på en trafikkstasjon. Omtrent halvparten av trafikkstasjonene våre åpner for timebestilling fra mandag, men det blir et begrenset tilbud for å redusere risikoen for smitte. Vi legger ut timer fortløpende etter hvert som flere trafikkstasjoner får gjennomført nødvendige smitteverntiltak, som montering av plexiglass, sier avdelingsdirektør Frode Børstad.

Kun åpen for timebestilling

Du kan bestille time for teoriprøve og skranketjenester. Det vil si alt du kan ordne i skranken på trafikkstasjonen, for eksempel fornyelse og innbytte av førerkort og registrering av kjøretøy. Det er ikke mulig å bestille time til tilrettelagt teoriprøve og oppkjøring. Alle oppkjøringer er avlyst ut mai. Har du allerede time til kjøretøykontroll trenger du ikke bestille time i skranken.

Det er kun de som har bestilt time som slipper inn på trafikkstasjonen. Du bestiller time på vegvesen.no. Timer blir lagt ut fortløpende. Finner du ikke ledige timer er det fordi det ikke er lagt ut timer enda, eller at alle timene er bestilt.

Se om du kan gjøre det selv hjemme

Mange førerkort- og kjøretøytjenester som du før måtte gjøre på trafikkstasjonen, kan du nå gjøre digitalt. Sjekk om du kan gjøre det selv hjemme før du bestiller time. Siden tilbudet med timebestilling er begrenset kan du fortsatt bestille skilt i postoppkrav og sende skilt til Statens vegvesen i posten.

vegvesen.no vil du til enhver tid finne oppdatert informasjon om utsatte frister, dispensasjoner og andre endringer som følge av koronasituasjonen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Innspill til bransjestandard

​Trafikkforum kunne i går melde at ​det skal lages en bransjestandard for smittevern slik at virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten med en-til-en-kontakt kan åpnes fra 27. april. Dette ble klart i regjeringens pressekonferanse kl 16 i går tirsdag 7. april. 

Trafikkforum er allerede godt i gang med dette arbeidet, og har i den forbindelse vært i kontakt med helsedirektoratet, folkehelseinstituttet, samferdselsdepartementet og vegdirektoratet. 

Det er nå klart at Statens vegvesen Vegdirektoratet vil ha en koordinerende rolle i dette arbeidet, og et innledende møte med vegdirektoratet og bransjeorganisasjonene vil finne sted like etter påske. Samtidig er det også dialog mellom samferdsel og helse for å få klarhet i trafikkskolenes rolle i dette. Det er kjent at trafikkskolene ikke på noe tidspunkt har vært spesifikt nevnt på annen måte enn i klargjørende epostkommunikasjon mellom de ulike etatene og organisasjonene, og mangel på klare definisjoner har vært en utfordring. Vi regner med at dette blir klarere i den videre prosessen. 

Selv om vi som nevnt er godt i gang med arbeidet med å beskrive hvordan undervisningen foregår, å identifisere utfordringer og smitterisiko og å foreslå tiltak, så vil vi også gjerne ha innspill fra bransjen på dette arbeidet. 

Vi ser at mange i bransjen har gode og gjennomtenkte innspill, og vil gjerne ha med oss dette inn i det koordinerte arbeidet, slik at alle gode innspill og tanker kan bli hensynstatt og bli med videre i det viktige arbeidet med å vurdere når og hvordan oppstarten best kan foregå, og hvilke tiltak som er fornuftige og nødvendige å iverksette for å redusere smittefaren for lærere og elever. 

Innspill kan formidles på epost til stig@trafikkforum.no.

I mellomtiden ønsker vi alle sammen en riktig god påske! Ta vare på hverandre og hold avstand!

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Samfunnet åpnes gradvis, men trafikkskolene holdes stengt ennå

I en pressekonferanse kl 16.00 i dag presenterte statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie hvilke tiltak som videreføres og hvilke tiltak som gradvis åpnes. Her er rekkefølgen på lettelsene:

 • Barnehager åpner fra 20. april
 • 27. april gjenåpner 1.– 4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste år.
 • 27. april åpnes det for studenter som er på slutten av studiet og er avhengig av å være på universitet.
 • Det skal lages en bransjestandard for smittevern slik at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer, kan holde åpent fra tidligst 20. april.
 • En tilsvarende bransjestandard skal lages for andre virksomheter med en-til-en-kontakt, som for eksempel frisører, hudpleie og massasje, slik at de kan holde åpent fra 27. april, men tidligst når bransjestandarden er klar.

Trafikkskoler må her defineres som «andre virksomheter». Slike «andre virksomheter» kan åpnes når bransjestandarden er klar, men tidligst 20. april og mer sannsynlig 27. april, så fremt bransjestandarden er klar til da.

Trafikkforum arbeider med en bransjestandard som kan legges til grunn for gode smitteforebyggende rutiner når trafikkskolene åpnes igjen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Stortinget enig om krisepakke

Det er bred enighet på Stortinget om en kontantstøtteordning for bedrifter. Flertallet vil ikke nekte bedriftene å utbetale utbytte eller å si opp folk. Dette melder NTB.

– Det er bred enighet. Det er bra, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Denne kontantstøtten til bedrifter er ett av de største vedtakene Stortinget har gjort noen gang. Det som ville vært utenkelig for tre-fire uker siden, ble nå helt nødvendig, sier han.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har forhandlet med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV om ordningen gjennom helgen og mandag.

Hovedmålet med den er å redde bedrifter som er hardt rammet i forbindelse med koronaepidemien, fra å gå konkurs.

– Vi ønsker å trygge bedriftene og sysselsettingen og sørge for at vanlige arbeidsfolk har en jobb å komme tilbake til når hverdagen igjen skal normaliseres, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland til NTB.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har sagt at ordningen vil kunne koste rundt 20 milliarder kroner i måneden. Totalt anslås prislappen til 50 milliarder.

I all hovedsak slutter de sju partiene opp om regjeringens kontantstøttemodell, som Stortinget behandler senere tirsdag.

I ordningen vil mesteparten av de uunngåelige utgiftene til bedriftene som opplever minst 30 prosent inntektsfall på grunn av koronautbruddet, dekkes. Husleie, regnskapsføring og forsikring er eksempler på slike utgifter. Bedrifter som er pålagt av staten å stenge, får mest.

Deler av venstresiden har tatt til orde for et forbud mot utbetaling av utbytte og å nekte bedriftene å si opp folk, men ifølge NRK har de ikke fått gjennomslag for dette i forhandlingene.

– Det har vært Sps mening hele tiden at bedriftene må følge norsk lov. Hvis de ikke har noe annet valg enn å nedbemanne, har de en plikt til å gjøre det for å redde bedriften sin, sier Vedum.

Stortinget kommer med en oppfordring til bedrifter som får støtte, om å ikke gi utbytte. Det kommer trolig også en formulering der det oppfordres til at bedriftene bør unngå oppsigelser i støtteperioden.

Ifølge Aasland har Stortinget sørget for å få inn viktige begrensninger på muligheten til å ta ut utbytte og til å si opp folk som ikke lå i forslaget fra regjeringen.

– Vi har fått et bredt flertall for viktige innstramminger, sier han.

Aasland understreker samtidig at det han beskriver som en samfunnskontrakt mellom bedriftene og det offentlige skal være etterprøvbar, åpen og underlagt kontroll. Det vil med andre ord være åpenhet omkring hvilke bedrifter som får støtte, og hvor mye de får.

Vedum trekker fram at det er blitt gjort forbedringer i ordningen når det gjelder typiske sesongbedrifter, som får en ekstra utfordring siden krisen rammer midt i deres høysesong.

Mange norske skidestinasjoner har brorparten av sine årsinntekter i mars og april, men opplever nå at markedet har falt helt bort.

Nå skal Stortinget i samarbeid med regjeringen snekre en ordning spesielt for disse bedriftene.

– Det har vært noe av det viktigste for meg å bidra til det. Krisen rammer hardt for en del bedrifter og lokalsamfunn. I Trysil er 30–40 prosent av alle ansatte permittert, sier Vedum.

I utgangspunktet har ikke Stortinget plusset på ordningen i kroner og øre, etter det NTB forstår.

Mer hjelp til olje- og gassnæringen og leverandørindustrien har også vært et tema i forhandlingene. Oljenæringen er rammet at et voldsomt oljeprisfall som følge av koronakrisen.

(©NTB)

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering om regjeringens kompensasjonsordning

Regjeringens kompensasjonsordning for bedrifters faste kostnader

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned.

Dette blir beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent.

• Omsetning reduksjon måles mot samme måned i 2019

• Åpne søkeportalen 17. april – første utbetaling i løpet av april

• For «sunne» bedrifter men stort omsetningstap

• Egen rapportering av omsetningsfall

Ordningen må godkjennes av ESA.

• Som uunngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

• Øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA.

• Ordningen gjelder i utgangspunktet ikke for foretak uten ansatte, men ordningen gjelder likevel enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde

• Ordningen gjelder ikke foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

• Ordningen gjelder for mars, april og mai

Kontroll med ordningen

• I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det bli utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også på et senere tidspunkt kunne dokumentere tallene og ha bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på at de oppgitte beløpene er riktige. Detaljene om disse kontrollene er foreløpig ikke kjent.

Forbered deg til å søke ved å:

• Være à jour med bokføringen pr. mars måned inklusive at alle kostnaderer ført på riktig konto

• Ha periodisert kostnader og inntekter på riktig måned/periode (eventuelt også kostnader hvor faktura ennå ikke er mottatt)

• Sikre deg at du har en fullstendig oversikt over dine samlede «uunngåelige» faste kostnader i mars

• Ta stilling til hvilket omsetningsgrunnlag som du mener skal legges til grunn for din virksomhet ved beregning av omsetningsnedgangen – mars 2019, alternativt gjennomsnittet for januar og februar 2020

• Ha fullstendig oversikt over omsetningen virksomheten har hatt i mars måned, og beregne omsetningsnedgangen i prosent for å kunne vurdere om dere omfattes av ordningen

Følgende poster i næringsoppgaven anses som uunngåelige, faste kostnader:

• 6300 Leie lokale

• 6340 Lys, varme

• 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

• 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

• 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.)

• 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

• 7040 Forsikring og avgifter på transportmidler

• 7490 Kontingenter

• 7500 Forsikringspremie

• Netto rentekostnad

Se også revisorforeningens pressemelding:

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/kompensasjon-til-

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

NAF forebereder seg også på åpning

I en epost til ATL og Trafikkforum orienterer NAF i dag om hvilke tiltak som nå er iverksatt ved deres anlegg som følge av Korona. Noen som konsekvens av den situasjonen vi er i, og noen for å best mulig legge til rette for trygg gjennomføring av sikkerhetskurs på øvingsbane når det igjen åpnes for det.

Alle fremtidige bookinger i LapBook er nå dessverre slettet. Dette er gjort med bakgrunn i en kapasitets- og logistikkmessig vurdering. NAF regner det som usannsynlig at myndighetene vil lempe på krav om avstand mellom personer innomhus (2 meter) når det igjen åpnes for kjøring. Dette betyr at det blant annet ikke vil kunne være så mange inne i klasserommene samtidig som tidligere, og som igjen vil bety at det må gjøres om på puljeoppsettene og antall økter ved den enkelte bane.

– Vi må rett og slett starte fra null igjen i forhold til nye forutsetninger og føringer. Vi beklager sterkt de ulemper og merarbeid dette vil medføre, heter det i eposten fra NAF.

– Vi vil jobbe aktivt for å åpne for booking så snart vi vet hvilke forutsetninger og føringer som blir lagt for igjen å kunne drive føreropplæring klasse B. Dersom det imidlertid, mot formodning, den 8. april kommer signaler om at det gjenåpnes for kjøring fra den 14., vil det dessverre ikke være tilfellet for NAF Øvingsbaner. Vi vil da trenge noe tid på å tilpasse puljeoppsettene i LapBook i henhold til gitte føringer før banene igjen kan åpnes. Banene vil imidlertid bli åpnet fortløpende så snart den enkelte baneleder har klargjort sitt anlegg, og baneleder vil orientere «sine» skoler om dette direkte.

De rutiner og smittereduserende tiltak som nå er etablert vil det foreligger nye føringer fra myndighetene være gjeldende ved NAF Øvingsbaner.

Trafikkforum vil benytte anledningen til å berømme NAF for den insatsen de legger i å være klare for åpning så snart det tillates gfr amyndighetenes side Selv om NAF også har vært berørt av de iverksatte tiltakene og derfor har hatt store inntektstap på banene, så har de i stedet for å legge end virksomheten lagt store ressurser i å forberede seg på å tilpasse og legge til rette for at trafikksolene enklest mulig skal kunne ta banene i bruk igjen så snart myndighetene åpner for føreropplæring igjen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Trafikkstasjonene forbereder seg på åpning

I en melding fra Statens vegvesen til Trafikkforum og ATL i dag heter det at landets trafikkstasjoner under forutsetninger av at smittevernreglene fra helsemyndighetene tillater det forbereder seg på å åpne dørene for publikum i slutten av uke 16.

Statens vegvesen avlyser imidlertid alle førerprøver fram til og med 17. april.

Oppstart av førerprøver den 20. april vil på nytt bli vurdert av Statens vegvesen ut fra smittevernreglene som gjelder over påske. Nærmere informasjon om oppstart av førerprøver vil bli gitt i uke 17.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppklarende presiseringer fra samferdselsdepartementet

Mandag ble det kjent at trafikkskolene kan gjenoppta praktisk en-til-en-opplæring i klassene AM, A og S.

Denne meldingen har imidlertid reist flere spørsmål om utfordringer knyttet til opplæringen.

Organisasjonene har i dag mottatt en klargjøring fra samferdselsdepartementet som presiserer hvordan muligheten for å gjenoppta praktisk en-til-en-opplæring i de aktuelle klassene skal forstås.

 

Samferdselsdepartementet skriver at Helsedirektoratets presisering av vedtaket i epost 17. mars skal forstås slik at det som primært ikke er omfattet av vedtaket om stenging, er praktisk kjøreopplæring i nevnte kjøretøykategorier.

Dette betyr at det kun vil være aktuelt med opplæring for elever som er på et slik stadium i opplæringen at de kan gjennomføre slik opplæring, eksempelvis elever som allerede har gjennomført trafikalt grunnkurs og grunnkurs i den aktuelle klassen. Slike kurs og annen ren teoriopplæring i klasserom anses omfattet av Helsedirektoratets vedtak om stengning.

–       Det vil kun være mulig å gjennomføre opplæringen hvis den kan gjennomføres forsvarlig innenfor de smittevernforutsetninger som fremgår.

–       Trafikkskolene står fritt til selv å avgjøre om de vil tilby opplæring som ikke er ansett omfattet av Helsedirektoratets vedtak om stengning.

–       Nødvendige innledninger og oppsummeringer knyttet til den praktiske opplæringen, kan også gjennomføres når dette skjer utendørs og med tilstrekkelig avstand mellom de involverte. Det samme gjelder planlegging, refleksjonspauser og oppsummering som skjer som del av sikkerhetskursene.  

–       Praktisk kjøreopplæring kan skje med inntil tre elever der dette ellers er tillatt. Det må særlig sikres tilstrekkelig avstand mellom de involverte.

–       Der det benyttes kjøregårder eller lignende må det sikres at alminnelige smitteverntiltak om maks fem personer sammen ivaretas, eksempelvis gjennom samordning der flere trafikkskoler benytter samme område.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Planlegger godt for oppstart

Trafikkforum var i dag invitert til møte med Vegdirektoratet for å utveksle synspunkt på hvordan tjenestetilbudet til Statens vegvesen best kan åpnes etterhvert som samfunnet finner tilbake til normalt gjenge. Vegdirektoratet er opptatt av at tjenestene blir åpnet på en god måte, for å ivareta behovene til både førerkortkandidatene og trafikkskolene på en best mulig måte. Styreleder Erik Steinbråten og politisk rådgiver Stig Anders Ohrvik i Trafikkforum møtte derfor avdelingsdirektør trafikant Henning Harsem og seksjonssjef opplæring Dag Terje Langnes på skype for å belyse ulike utfordringer. Med i utfordringsbildet er selvsagt også hvordan trafikkskolene etterhvert kan åpne opp for ulike tjenester etterhvert som tiltak fra myndighetenes side tillater det.

Trafikkforums hovedfokus er at vi ønsker mest mulig forutsigbarhet, og at vi ønsker oss at Statens vegvesen tar grep for å sikre gode, forutsigbare og rettferdige løsninger som ivaretar elevene, trafikklærerne og samfunnet for øvrig på en best mulig måte. Vi håper at de førerkortkandidatene som nå har fått avlyst førerprøve blir prioritert ved oppstart.

Ellers har vi også presisert at vi ønsker forutsigbarhet både med tanke på åpning av Statens vegvesens tjenestetilbud og åpning av trafikkskolenes muligheter til å gjenoppta undervisningen. Vi ser ikke for oss at noen førerkortklasser eller elevgrupper bør prioriteres fremfor andre, med unntak av de som allerede har vært oppsatt på praktisk førerprøve som har blitt avlyst.

Vi opplevde dette som et godt møte, der vi som representanter for føreropplæringen ble lyttet til, og vi har tillit til at Statens vegvesen tar hensyn til våre innspill.

Vi konstaterer at det er lagt ned et betydelig arbeid fra Vegdirektoratets side for å kunne møte alle mulige og nær sagt umulige problemstillinger som måtte oppstå i forbindelse med de utfordringene samfunnet nå har stått og fortsatt står overfor, og vi er trygge på at alle hensyn blir godt ivaretatt.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kontantstøtte trolig på plass

Partiene har blitt enige om å sikre kontantstøtte til bedrifter som har hatt svikt i omsetningen pga smitteforebyggende tiltak. Det skriver VG.

Kompensasjonsordningen for små og mellomstore bedrifter skal legges frem for Stortinget 3. april. Hittil er anslaget 20 milliarder kroner i måneden til bedriftene, og ordningen er tenkt å vare ut mai.

Ifølge VGs kilder gjelder dette også kontantstøtten til dem som har fått stort inntektsfall som følge av statens tiltak for å stanse coronavirus-spredningen – altså de som har tapt store inntekter, men som ikke ble pålagt stenging.

For trafikkskolene kan dette bety at det vil være mulig å søke om kontantstøtte selv om det nå er åpnet for noe undervisning i enkelte klasser under visse forbehold.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Vår rolle som organisasjon

Koronasituasjonen har som kjent gitt samfunnet store utfordringer, og vår bransje er ikke noe unntak. Tvert imot er trafikkskolene blant de bedriftene som har fått kjenne på en del utfordringer i det siste, og dermed blir vi som organisasjon også stilt overfor utfordringer.

Vi har medlemmer som ønsker å komme i gang med MC, vi har medlemmer som ønsker å komme i gang med tungbil og vi har medlemmer som ønsker å komme i gang med alt.

På den andre siden har vi medlemmer som ikke vil at vi skal starte opp med noe som helst før myndighetene sier at faren er over og at hele samfunnet kan vende tilbake til hverdagslivet igjen.

Det siste er gjerne langt frem, lenger enn noen av oss er i stand til å ta innover oss, men poenget er at vi som organisasjon med mange ulike medlemmer har mange ulike hensyn å ta. Så hva velger vi å gjøre?

Vår tilnærming er og har hele tiden vært at det er myndighetenes ansvar å vurdere hvilke tiltak det til enhver tid er behov for. Så er det vår rolle som organisasjon å arbeide for at de som rammes av ulike tiltak kan bli kompensert for det.

Vår rolle overfor myndighetene er ikke å be om ulike unntak for enkelte klasser, men det er vår rolle å bidra med faktakunnskap om hvordan undervisningen gjennomføres i de ulike klassene, slik at helsemyndighetene er rustet til å fatte riktige vedtak som er begrunnet i faktiske forhold.

Det er det vi har definert som vår rolle, og det er det som vil være vår rolle i denne situasjonen fremover også.

Nå har myndighetene åpnet for at det kan gjennomføres praktisk en-til-en-undervisning i enkelte klasser, og vi ser at det gir flere nye utfordringer. Da er det vår oppgave å peke på de utfordringene og be om en klargjøring av de utfordringene. Dette gjelder for eksempel praktiske utfordringer som at det er åpnet opp for en-til-undervisning i klasser hvor forskriften gir oss anledning til å undervise flere elever på en gang, og det gjelder problemstillingen knyttet til at det er åpnet for praktisk opplæring, men uten at det er åpnet for å gjennomføre obligatorisk grunnkurs i forkant av den praktiske undervisningen. Dette er uklarheter som vi har tatt opp med sektormyndighetne, og som vi håper å kunne få gode svar på i løpet av kort tid.

Det er selvsagt også flere andre utfordringer knyttet til at det er gitt unntak fra enkelte klasser. Det er utfordringer både for arbeidsgivere og arbeidstakere med hensyn til hvilken betydning det å starte opp på begrensede områder vil ha for permittering og dagpenger, og det er betydelig usikkerhet knyttet til hvilken betydning det å starte opp kan ha for muligheten til å få kompensasjon.

Det er også en utfordring at det kan være ulike meninger både på den enkelte bedrift, i lokalsamfunnet og i storsamfunnet, og det er viktig å huske at vi skal ha en rolle i samfunnet også i fremtiden, og vi skal være kolleger, samfunnsaktører, ansvarspersoner og ressurser for samfunnet også i tiden fremover.

Det er derfor viktig at vi tenker nøye gjennom hva vi gjør, hva vi sier og hvordan vi snakker til hverandre og at vi fortsatt tar vare på hverandre.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Åpning for en-til-en-undervisning på MC, moped og snøscooter

Mopedopplæring kan ikke omfattes av det generelle vedtaket om at trafikkskolene skal anses som «utdanningsinstitusjoner». Dette melder Helsedirektoratet. Samferdselsdepartementet uttaler i en presisering til organisasjonene at dette da nødvendigvis også må gjelde motorsykkel og snøscooter.

Det er ikke kjent hvilke vurderinger som ligger t