«Hva gjør vi med førstehjelp»?

Spørsmål vi får tyder på at det fortsatt er stor usikkerhet rundt gjennomføring av tema 1.5 og tema 1.6 i Trafikalt grunnkurs (og dessuten kurs i ulykkesberedskap på tunge kjøretøy).

Det vises blant annet til at den midlertidige forskriften ble opphevet 1. juli, og at det dermed ikke er rom for unntak lenger.

Nå er det imidlertid slik at «mindre tilpasninger» ikke nødvendigvis trenger en hjemmel i egen forskrift, når tilpasningen er begrunnet i andre bestemmelser hjemlet i forskrift.

I de oppdaterte retningslinjene fra Statens vegvesen står det at [TGK og kurs i ulykkesberedskap] kan gjennomføres som vanlig *bortsett fra mindre tilpasninger etter gjeldende smittevernregler*.

Fra Statens vegvesens side er det med andre ord tatt høyde for at det fortsatt er behov for *mindre tilpasninger*, men at hjemmel for å gjennomføre med *mindre tilpasninger* er ivaretatt gjennom covid-19-forskriften.

Utdrag fra retningslinjene er som følger:

«E. Gjennomføring av trafikalt grunnkurs del 5-7
Etter at det er opna att for å gjennomføre trafikkopplæring innanfor krava som er fastsett i covid-19- forskriften § 15a Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv., kan trafikalt grunnkurs del 5, 6 og 7 gjennomførast som vanleg bortsett frå mindre tilpassingar etter gjeldande smittevernreglar.
(…)
G. Gjennomføring av kurs i ulykkesberedskap
Etter at det er opna att for å gjennomføre trafikkopplæring innanfor krava som er fastsett i covid-19- forskriften § 15a Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv., kan kurs i ulykkesberedskap gjennomførast som vanleg bortsett frå mindre tilpassingar etter gjeldande smittevernreglar. Som mindre tilpassingar blir også rekna å oppfylle måla som er fastsett i § 25-2 Kursmål for ulykkesberedskap andre ledd nr. 2 om demonstrasjon og praktisk øving, ved hjelp av film, bilde og refleksjonssamtalar så lenge smittevernreglane har krav til avstand mellom personar som gjer dette nødvendig.»

Så er det mange som lurer på hvilke tilpasninger som kan gjøres.

Dette er i stor grad opp til den enkelte trafikkskole og trafikklærer å vurdere, men et par eksempler kan kanskje være til hjelp:

Det viktigste å huske er at elevene fortsatt skal ha 1 meters avstand. Unntaket her er bare elever som går i samme kohort, dvs elevgruppe i skoleverket, og det er altså i liten grad relevant for trafikkskolene.

Mange har gitt uttrykk for at de synes det er vanskelig å gjennomføre undervisningen med denne forutsetningen. Det er imidlertid flere muligheter.

For det første kan man med fordel merke seg det retningslinjene sier om kurs i ulykkesberedskap, der det nevnes bruk av film, bilde og refleksjonssamtaler.

I tillegg er det flere muligheter for å gjennomføre demonstrasjon og praktisk øving og samtidig opprettholde 1 meters avstand mellom elevene. Øving i sikring av skadested kan for eksempel gjennomføres ved at 1 elev sikrer 1 kjøretøy. Har man bare et kjøretøy til rådighet kan evt flere elever observere fra avstand (med 1 meters innbyrdes avstand), og bidra med å hjelpe, kommentere og bli tatt med på råd, og med felles evaluering etterpå. Har man tilgang til flere kjøretøy kan man fint arrangere f.eks. en kyssulykke med 4 kjøretøy, og da kan f.eks. 4 elever få i oppdrag å sikre skadestedet i hver sin retning med utgangspunkt i hvert sitt kjøretøy.

Utfordringen er selvsagt større når vi kommer til å undersøke involverte i ulykken, og å øve på livreddende førstehjelp inne og på skadested.

For å kunne gjennomføre disse delene er det imidlertid avgjørende å huske at det er elevene som skal ha 1 meters avstand. Det er dermed mulig både for lærer å demonstrere med 1 elev som markør, og det er mulig for elever å øve enkeltvis med læreren som markør. Begge disse variantene kan fint gjennomføres som demonstrasjon, slik at andre elever er observatører og skal bidra ved å kommentere, bli tatt med på råd og evaluere og diskutere det som skjer i etterkant.

Kravene i trafikkopplæringsforskriften er som følger jf troff § 8-3:

[Eleven skal]

(…)

5.beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp ved å
a.ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
b.kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
c.kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp
6.delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne
a.oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres
b.øve på grunnleggende rutiner på skadestedet
c.videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

Det kan være en fordel å oppdatere skolens undervisningsplan slik at gjennomføringen er i tråd med denne, eller i alle fall legge inn en formulering om at undervisningen gjennomføres med mindre tilpasninger iht gjeldende smittevernregler.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum