Trafikkstasjonene reddet? Regjeringen vil ha grundigere utredning

Vegdirektoratet fikk i slutten av oktober 2018 i oppdrag fra samferdselsdepartementet å utrede ny organisering i Statens vegvesen.

Vegdirektoratet leverte 20. mai sitt forslag til løsning på oppdraget fra samferdselsdepartementet, etter en prosess med involvering av ansatte og brukerorganisasjoner. Også Trafikkforum tok del i denne prosessen. Trafikkforums holdning har hele tiden vært at det må være mulig å opprettholde førerprøvestedene, men at det vil være en fordel å gå bort fra den eksisterende styringsmodellen med autonome regionkontor. Trafikkforum har hevdet dette synet i møter med vegdirektoratet, i høringssvar og sist i møte med samferdselsdepartementet 16. mai i år.

Regjeringspartiene sier nå at de er kritisk til forslagene de har mottatt fra vegdirektoratet.

De fire regjeringspartiene vil nå ha en grundigere utredning av tjenestetilbudet på trafikkstasjonene før de bestemmer seg for antall og plassering.

– Vi etterlyser en bedre utredning av hvordan ny teknologi, ambulerende løsninger og lignende kan gjøre tilbudet bedre for innbyggere og næringsliv, før vi tar stilling til antallet trafikkstasjoner, sier komitéleder Helge Orten (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen til NTB.

– Har ikke gode alternativer

De borgerlige partiene i komiteen ba i sine merknader om at tilbud og organisering utredes ytterligere når sak om ny organisering av Vegvesenet ble avgitt torsdag.

– Når Statens vegvesen eksempelvis foreslår å nesten halvere antall steder for oppkjøring av MC uten å vise til gode alternative løsninger, viser dette at ytterligere utredning er helt nødvendig, sier komitémedlem Morten Stordalen (Frp).

– Dramatiske konsekvenser

Også Venstre og Kristelig Folkeparti stiller seg bak synspunktene til Høyre og Frp.

– Nedleggelse av trafikkstasjoner, slik Statens vegvesen forslår, vil få dramatiske konsekvenser for brukerne og for trafikksikkerheten. De har et samfunnsoppdrag, og det de nå foreslår vil føre til store forskjeller i tilbudet mellom by og land, sier KrFs parlamentarisk leder Hans Fredrik Grøvan.

Jon Gunnes, som sitter i komiteen for Venstre, sier at hans parti har tro på at mange oppgaver kan løses gjennom digitalisering av tjenester.

– Samtidig er det avgjørende at løsningene er testet og implementert før trafikkstasjonene legges ned, sier han.

Trafikkforum håper med uttalelsene fra regjeringspartiene at førerprøvestedene blir opprettholdt, i tråd med Trafikkforums ønsker og tilbakemeldinger.

Samtidig håper vi at strukturendringen fra autonom regionstyring til en ny divisjonsmodell ikke blir lagt i skuffen, da vi mener at en strukturendring er helt nødvendig for å redusere ventetiden på førerprøver i deler av landet og å ivareta en lik og forutsigbar praksis i hele landet som ikke er prisgitt prioriteringer på regionnivå.