– Trafikkundervisning ikke «arrangement»

– Undervisning på trafikkskoler skal ikke regnes som arrangement.

Det er statsforvalteren i Oslo og Viken som fastslår dette i et brev til Vestby kommune.

Det har i lengre tid hersket usikkerhet med hensyn til hvordan trafikkskolene skal forholde seg til covid-19-forskriften. Noen har hevdet at det bare er covid-19-forskriften §§ 15 og 15a som er relevant for trafikkskolene, noen har hevdet at covid-19-forskriften kapittel 4 om Opplærings- og utdanningsvirksomhet kommer til anvendelse, og mange har ment at covid-19-forskriften kapittel 5 om arrangement har vært styrende.

Det som utvilsomt har vært utfordrende helt siden mars 2020, er svært mangelfulle og/eller uklare bestemmelser, slik at det har vært vanskelig å være helt sikker på hva man skal forholde seg til.

Dette har også ført til at det har vært vanskelig å gi gode råd. Vi har likevel vært trygge på å kunne si at alt som åpenbart er en del av den praktiske føreropplæringen ikke kan skilles ut som et «arrangement», og at det derfor kan gjennomføres iht covid-19-forskriften §§ 15 og 15a.

Vi har derimot ikke tatt sjansen på å gi råd om å gjennomføre de ulike grunnkursene, siden en uriktig vurdering her i verste fall kunne fått betydelige konsekvenser. I stedet for å utfordre covid-19-forskriften med finjuridiske tolkninger har vi derfor prioritert å be om midlertidig forskrift for å kunne gjennomføre digital undervisning.

Vi har imidlertid registrert at manglende avklaringer fra myndighetene har ført til ulik praksis. Det at trafikkskolene i stor grad har vært overlatt til seg selv med hensyn til å tolke forskriften, har dermed ført til ulike konkurransevilkår. Dette er uheldig.

Nå har det imidlertid kommet en uttalelse fra statsforvalteren i Oslo og Viken, som da ihvertfall får betydning for trafikkskolene i nettopp Oslo og Viken.

Ved å ha bedt om innsyn i offentlige dokumenter kan vi dermed dokumentere at trafikkskoler i Viken kan gjennomføre undervisning ved trafikkskolene «så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig».

Uttalelsen fra statsforvalteren i Oslo og Viken er som følger:

Det følger av forskriften §13 første ledd bokstav c at «seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet» skal regnes som arrangement. Etter vår oppfatning faller undervisning på trafikkskoler innunder hva som må regnes som  undervisning på skole, dvs. at slik undervisning ikke skal regnes som et arrangement. Denne forståelsen støttes også av bestemmelsen i § 15a. som uttrykkelig sier at kjøreskoler og annen føreropplæring kan holde åpnet så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig, dvs. at virksomhetene etterlever kravene i § 15.

Statsforvalteren er regjeringens øverste representant i Oslo og Viken. Vi legger derfor til grunn at denne tolkningen, i det minste i Oslo og Viken, vil ha betydning for forståelsen av covid-19-forskriften slik den er utformet, og at trafikkskolene i Oslo og Viken vil kunne gjennomføre undervisning så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig.

Så lenge den midlertidige forskriften er gjeldende betyr dette i praksis at trafikkskolene kan velge å gjennomføre undervisningen som normalt så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig, eller digitalt iht den midlertidige forskriften.

Det er selvsagt fortsatt en forutsetning at alle forholder seg til både nasjonale og lokale pålegg og anbefalinger.

Det aktuelle dokumentet kan lastes ned her: