Elever i undervisningsrom

Ønsker endring i covid-19-forskriften

Mange trafikkskoler opplever daglig problemer fordi trafikkskolenes egenart og særegne behov ikke er hensynstatt i utformingen av covid-19-forskriften.

Dette gjelder først og fremst de områdene som til enhver tid er underlagt strengere smitteverntiltak iht covid-19-forskriften kapittel 5a, 5b og 5c, og de områdene som er underlagt strengere lokale tiltak.

Men også nasjonale tiltak hemmes av mangelfulle bestemmelser med hensyn til trafikkskolenes virksomhet. Ett problem er at trafikkskolene ikke har egne bestemmelser å forholde seg til, men i stedet blir underlagt samme tiltak som bl.a. frisører, et annet problem er at ordinær undervisning som ledd i den helhetlige føreropplæringen blir definert som arrangement.

Lav reell smitterisiko ved trafikkskolene

Covid-19-forskriften tar i liten grad hensyn til den reelle smitterisikoen i føreropplæringen. Det har vært svært lite smitte knyttet til føreropplæringen, og det lave antallet kontakter kan sammen med gode rutiner være med på å forklare dette. Mens en lærer i videregående skole ofte treffer 150 elever i løpet av en uke, er 150 elever langt over det antallet elever en trafikklærer vanligvis treffer i løpet av et helt år.
En trafikklærer har til sammenligning i gjennomsnitt 50 – 60 elever i løpet av et helt år, og treffer i gjennomsnitt 8 – 16 elever i løpet av en uke. Under covid-19-pandemien har de aller fleste trafikkskoler dessuten etablert rutiner som begrenser dette antallet mest mulig.

Midlertidig forskrift

Egne fagmyndigheter har forsøkt å ta grep for at det skal være mulig å gjennomføre føreropplæringen innenfor reguleringene gitt i covid-19-forskriften, men det er likevel deler av føreropplæringen som ikke kan gjennomføres, og som fører til uønskede og unødige barrierer i den helhetlige føreropplæringen. Statens vegvesen har forsøkt å finne løsninger ved å vedta forskrift om midlertidige unntak, men likevel finnes det fortsatt en del uløste utfordringer i skjæringspunktet mellom forskrift om midlertidige unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med covid-19) og covid-19-forskriften.

Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

Den midlertidige forskriften åpner for at delene 1-4 i trafikalt grunnkurs kan gjennomføres digitalt, og at dette gir rett til å øvelseskjøre frem til 31. oktober 2021. Dette løser imidlertid ikke problemet for de som ønsker å avlegge avsluttende førerprøve i perioden frem til 31. oktober. For å avlegge avsluttende førerprøve må delene 5 og 6 være gjennomført, og løsning på dette finnes ikke.

Kurs i sikring og merking av last – klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T

Kurs i sikring og merking av last er så langt vi kan se ikke å anse som enkeltstående arrangement, men er en del av den helhetlige praktiske føreropplæringen i de aktuelle klassene. Dermed skal det i prinsippet være mulig å gjennomføre kurs i sikring og merking av last iht covid-19-forskriften. Forskriften er imidlertid uklar, siden det på den ene siden bare henvises til å følge smitteverntiltak ved bransjer som ikke på noen måter er sammenlignbare (covid-19-forskriften § 15 jf 15a), og det samtidig hevdes fra helsemyndighetenes side at trafikkskolene likevel skal forholde seg til forbud mot arrangement jf covid-19-forskriften kapittel 5. Samtidig er også definisjonen på et arrangement uklart, særlig når gjennomføringen ikke er et enkeltstående arrangement, men et ledd i et helhetlig opplæringsforløp.

Kurs i ulykkesberedskap – klassene C1, C, D1 og Kurs i sikring av last – klassene C1 og C

Kurs i ulykkesberedskap – klassene C1, C, D1 og D samt kurs i sikring av last – klassene C1 og C er heller ikke enkeltstående arrangement, men deler av den helhetlige føreropplæringen i de aktuelle klassene. I tillegg er det på sin plass å påpeke at det her er snakk om utdanning til samfunnskritiske yrker hvor mangelen på arbeidstakere er prekær.

Sikkerhetskurs på vei

Sikkerhetskurs på vei er ikke enkeltstående arrangement, men deler av den helhetlige praktiske føreropplæringen. Selv om det i klasse B er tillatt med digital undervisning iht Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring § 5, er det også på dette området ulogisk og inkonsistent at det stilles spørsmål ved om dette kan gjennomføres iht covid-19-forskriften kapittel 5.

Det er for det første åpenbart at dette ikke er å anse som enkeltstående arrangement, men derimot er deler av den helhetlige praktiske føreropplæringen, men det er dessuten ulogisk og inkonsistent om dette ikke kan gjennomføres med et begrenset antall deltagere, dersom man f.eks. ser dette i sammenheng med covid-19-forskriften § 17b bokstav c som sier at det er tillatt å samle inntil 5 personer i forbindelse med digitale arrangement.

Sikkerhetskurs på bane – klasse B

Sikkerhetskurs på bane er ikke enkeltstående arrangement, men en del av den helhetlige praktiske føreropplæringen i klasse B. Selv om det iht Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring § 4 er foretatt endringer som gjør det mulig å gjennomføre sikkerhetskurs på bane, er det ulogisk at dette ikke kan gjennomføres som normalt med et begrenset antall deltagere.

Endringer for høyere utdanning

Nylige endringer i covid-19-forskriftens bestemmelser om høyere utdanning (covid-19-forskriften §§ 16f, 17e og 18d) aktualiserer på nytt de urimelige konsekvensene det gir for føreropplæringen at det ikke er entydig og konsistent hvordan de ulike delene av føreropplæringen er regulert i covid-19-forskriften.
De hensynene som tas i høyere utdanning når det «er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, [og] det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet», må også kunne tas for å opprettholde progresjonen i og for å kunne fullføre føreropplæringen.

Initiativ til endring

Trafikkforum har nå tatt initiativ til at covid-19-forskriften blir endret slik at bestemmelsene i covid-19-forskriften i større grad er i samsvar med føreropplæringens egenart og den reelle smitterisikoen. Disse forslagene er allerede oversendt samferdselsdepartementet, og vil nå også bli sendt til helsemyndighetene. For å lykkes med dette har vi samarbeidet tett med Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Før oversendelse til helsemyndighetene har det dessuten vært viktig å samle støtte fra flest mulig, slik at det er en samlet bransje som stiller seg bak forslagene. Forslaget har dermed støtte fra Norges Trafikkskoleforbund (ATL) og NAF, i tillegg til Trafikkforum og Abelia.
De konkrete endringene som foreslås kan oppsummeres som følger:

1. Trafikkskolene må defineres klart og entydig

Det mest naturlige er at trafikkskolene blir tilføyd listen over opplærings- og utdanningsvirksomhet i § 12a, under ny bokstav j: trafikkskoler. Dermed vil føreropplæring være tillatt når øvrig undervisning er tillatt.

2. Unntak på linje med høyere utdanning (i områder med høyere smitteverntiltak)

Føreropplæring som er nødvendig for å kunne gjennomføre føreropplæringen i den aktuelle klassen og å avlegge avsluttende prøve må kunne gjennomføres på samme måte som i § 17e; dvs at «Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt»
Forslag til nytt ledd i covid-19-forskriften § 17e: Godkjente trafikkskoler kan gjøre unntak fra kravet i første ledd, dersom undervisning ved trafikkskolen som ikke kan gjennomføres digitalt er nødvendig for å kunne gjennomføre og fullføre føreropplæringen i den aktuelle klassen iht kravene i trafikkopplæringsforskriften og der det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i opplæringen. Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

3. Bedre definisjon av arrangement

Dersom det ikke lykkes å få på plass egne bestemmelser om undervisning ved trafikkskoler, vil vi be om at undervisning ved trafikkskoler blir listet opp som en type arrangement som er tillatt med inntil 24 personer.