Konstruktivt møte med vegdirektøren

Kompetanse og faglig utvikling dannet rammen for et godt og konstruktivt møte med vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og direktør for Trafikant og Kjøretøy Bodil Rønning Dreyer.

Inge Jonstrøm, Stig Anders Ohrvik og Kai Fegri representerte Trafikkforum på møtet som Trafikkforum var invitert til hos Statens  vegvesen torsdag 26. januar. Kompetanse og faglig utvikling dannet rammen for møtet, og bakteppet var selvfølgelig trafikksikkerhet og ulykkesutvikling, og trafikkskolene og Statens vegvesens ulike roller og ansvarsfordeling.

Etterutdanning og resertifisering var et viktig tema i møtet, et tema som også blir viktig på Trafikkforums landsmøtesamling 24. – 26. mars, hvor Statens vegvesen også deltar. Trafikkforum informerte om våre tanker og planer for etterutdanningen. Vi informerte både om vår kursportefølje, hvordan vi tenker at kursporteføljen skal utvides og tilpasses krav til etterutdanning for å møte rammevilkårene fra Statens vegvesens side, og at vi planlegger idemyldring på landsmøtesamlingen for å få innspill om ønsker og behov fra medlemmene.

Trafikkforums innsats på kompetanse på førerstøtteteknologi vekket særlig interesse, både når det gjelder økt og endret behov for førerkompetanse, kompetansebehovet for trafikklærerne og hvordan temaet hører hjemme både i føreropplæringen og læreplanverket, og ikke minst behovet for at erfarne førere får kjennskap til utfordringene med nye kjøretøy og førerstøttesystemer.

Andre aktuelle tema var utdanning av tungbillærere, behovet for sammenheng mellom teori og praksis og ulike utfordringer med å tilpasse seg økende grad av diversitet blant førerkortkandidatene. Et eksempel på et spesifikt innspill fra Trafikkforums side, var at tidspunktet for å avlegge teorieksamen bør koordineres med et gitt innslagspunkt i føreropplæringen, for å sikre best mulig sammenheng mellom teori og praksis, og for å sikre at teorieksamen blir avlagt på et hensiktsmessig punkt i opplæringsløpet.

Vi opplevde både en vegdirektør og avdelingsdirektør med ekte engasjement for trafikkopplæring og trafikantkompetanse, og setter stor pris på den gode dialogen og den gode relasjonen til fagmyndighetene.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum