Nytt førerkortdirektiv på trappene

EU-kommisjonen har fremmet tre forslag som til sammen omtales som Trafikksikkerhetspakken. Disse skal bidra til å nå EUs nullvisjon – ingen dødsfall i trafikken fra 2050. I pakken inngår forslag til nytt førerkortdirektiv med forslag til endringer som berører trafikksikkerheten, fri bevegelighet, det grønne skiftet og grunnleggende rettigheter innenfor EU.

Rettsaktens formål er å forbedre trafikksikkerheten og legge til rette for fri bevegelighet innenfor den europeiske union. I tillegg skal det nye direktivet i større grad hensynta digitalisering og det grønne skiftet.

Det tas sikte på endelig behandling i Europaparlamentet i februar eller mars 2024.

Det som blir vedtatt må i neste omgang behandles formelt i hver enkelt stat innenfor EØS-området. Implementering av direktivet i Norge vil forutsette endringer i førerkortforskriften, trafikkopplæringsforskriften og vegtrafikkloven.

De viktigste endringsforslagene er som følger:

Tiltak rettet mot nye sjåfører.

 • Unge sjåfører kan få utstedt førerkort i klassene B og C fra de er 17 år gamle, men må kjøre med ledsager fram til fylte 18 år. Stilles egne krav til ledsageren (artikkel 14).
 • Prøveperiode på minst to år for førere som får utstedt førerkortet for første gang. I perioden gjelder en særskilt og streng promillegrense på 0.0 g/mL (artikkel 15).
 • Personer med fast bopel i annen medlemsstat enn der de har sitt statsborgerskap kan ved førstegangsutstedelse ta førerprøven for klasse B i en EU-stat der vedkommende forstår språket (artikkel 17 nr. 4).

Krav til fysisk og psykisk helse.

 • Krav til obligatorisk egenerklæring om egen fysiske og psykiske helse for lette klasser A og B (vedlegg III)
 • Aldersgrensen for når man kan stille krav om helsesjekk ved fornyelse av førerkort foreslås hevet fra 50 år til 70 år. Den foreslåtte regelen vil gjelde for førerkort for både lette og tunge kjøretøy (artikkel 10).
 • For personer med diabetes foreslås å utvide intervallet for den regelmessige medisinske vurderingen fra 5 til 10 år for førerkortgruppe 1, mens den for gruppe 2 fortsatt skal være tre år (vedlegg III).

Regler som gjelder kjøretøy.

 • Ny regel for de som har førerkort begrenset til kjøretøy med automatisk gir. Utvidelse til å kjøre med manuelt gir skje også ved opplæring, ikke bare test som i dag.Etter trafikkopplæringsforskriften § 29-8 første ledd kan føreretten utvides til ordinær førerett ved å avlegge kun praktisk prøve. Dersom dette vedtas vil trafikkopplæringsforskriften måtte endres for også å tillate kurs for å fjerne kode 78, jf. vedlegg II, bokstav B nr. 5 (1) c.
 • Førerkort i klasse B foreslås å gi førerett for kjøretøy med alternativt drivstoff (særlig elbil og hydrogenbil) der vekten overstiger 3 500 kg, men ikke 4 250 kg (artikkel 9 nr. 2 bokstav h).
 • Forslag om å fjerne kravet om trinnvis opplæring i C-klassene og D-klassene (artikkel 9). Mulighet for å ta CE og DE (buss og lastebil med tilhenger) uten bestått C eller D (buss og lastebil).
 • Det foreslås et valgfritt unntak som tillater å kjøre visse kjøretøy med førerkort i klasse kategori B1, samt gjensidig anerkjennelse av valgfrie ekvivalenser (artikkel 9).

Fri bevegelighet.

 • Innføring av digitalt førerkort som standard (artikkel 5, jf. artikkel 3 nr. 4).
 • Valgfri mulighet til å påføre QR-kode i stedet for microchip (artikkel 4 nr.6).
 • Den administrative gyldigheten av førerkortet for lette førerkortklassene foreslås til 15 år – i dag kan den være mellom 10 og 15 år (artikkel 10).
 • Etablerer et rammeverk for innbytte av førerkort fra tredjeland uten krav til prøve. Kun for stater med tilstrekkelig høye trafikksikkerhetsstandarder og skal fastsettes etter egen prosess (artikkel 12).

Det grønne skiftet.

 • Nye regler for førerprøve med hensyn til moderne kjøretøy og teknologi (vedlegg II).
 • Opplæring tilpasses slik at føreren blir mer bevisst på miljøet (vedlegg II).

Informasjonsutveksling

 • Videreføring gjeldende regelverk samt tydeliggjøring av adgangen til å utveksle informasjon om førerkortopplysninger mellom medlemslandene (artikkel 19).

I regjeringens notat heter det at Norge stiller seg positiv til den generelle omstruktureringen og justeringene som tar høyde for den pågående digitale utviklingen samt det grønne skiftet innenfor EU. Endringene fremstår som positive med hensyn til å fremme trafikksikkerheten. Mange av endringene er i samsvar med regler Norge har allerede (i noen tilfeller er endringene mindre strenge enn i Norge).

Det finnes likevel også noen kritiske merknader til forslagene knyttet til kvalitet på opplæring og prøve:

Trinnvis opplæring for tunge klasser med tilhenger

Ved å fjerne kravet til trinnvis opplæring i klasse C og D, vil Norge måtte endre strukturen på opplæring og førerprøve. Statens vegvesen og Norge er av den oppfatning at både læringsutbytte og vurdering til førerprøven, ved å kjøre enkeltbil først, gir best kvalitet. Øvingsområde og prøveruter er forskjellig for enkeltbil og vogntog. Det kan føre til noe forringet kvalitet på opplæring og prøve.

 

Les mer om forslaget til nytt førerkortdirektiv på regjeringens nettsider