Iverksatte tiltak – hva med selvstendig næringsdrivende?

Mange skoleeiere har kontaktet oss og spurt hva de som selvstendig næringsdrivende kan gjøre nå som de har blitt pålagt å stanse virksomheten i minst to uker. Her er en kort gjennomgang:

​Eier av enkeltpersonforetak har ingen mulighet å permittere seg siden eier av ENK ikke kan være ansatt i sitt bedrift.

Hvis ENK har andre ansatte, for eksempel taxisjåfører, kan de selvsagt permitteres på vanlig måte.

Litt info om reglene:

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende – ingen endringer i regelverket

For selvstendig næringsdrivende gjelder det egne regler for sykepengedekning fra folketrygden. Det er ikke gjort endringer i dette regelverket i forbindelse med utbruddet av koronavirus.

Selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden har ikke rett til sykepenger fra folketrygden de 16 første kalenderdagene, regnet fra og med den dag arbeidsuførheten oppstod. Fra og med dag 17 kan selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden ha rett til sykepenger fra trygden, forutsatt at man fyller vilkårene for sykepenger.
Selvstendig næringsdrivende som har tegnet forsikring for tillegg til sykepenger etter § 8-36 bokstav a eller c, har rett til sykepenger også i de første 16 kalenderdagene. Det er et vilkår at forsikringen er tegnet minst fire uker før arbeidsuførheten inntrer, se folketrygdloven § 8-36 andre ledd.

Mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger/sykepenger-til-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere