Å skape en tilpasset læreprosess for elevene

Møtet med språkutfordringer og lærevansker i trafikkundervisning kan være krevende, både for elever og lærere. Vi har snakket med Maziar, en trafikklærer hos Bergen Bil og MC Trafikkskole, om hans tilnærminger og erfaringer i arbeidet med et mangfold av elever.

Maziar forklarer at ideen bak hans undervisningsmetode kom fra en personlig opplevelse der han var vitne til diskusjoner mellom trafikklærerstudenter om utfordringer med elever som har språk- og lærevansker.

Problemstillingen til kandidatoppgaven hans ble klart definert:

I hvilken grad kan elevenes språkutfordring være en hindring i elevens læringsprosess/progresjon samt elev-lærer relasjon?

Dette ble utgangspunktet for hans kandidatoppgave, samt hans undervisningsmetode som trafikklærer.

Under studietiden ved OsloMet har Maziar forbedret og testet ut en rekke arbeidsmetoder, pedagogiske verktøy og undervisningsmateriell for bruk både i bil og i undervisningsrom. Disse er tilpasset elever med særlige utfordringer som ADHD, konsentrasjonsproblemer og språkvansker, og elever uten noen spesielle behov for tilrettelegging.

Maziar har utviklet en visuell tavle som brukes til å illustrere ulike trafikksituasjoner.

–Denne arbeidsmetoden fungerer på alle elever ut ifra deres forutsetninger. Det å flytte fokuset fra lærer til elev, men også fra elev til elev, har vist seg å være meget effektivt. For meg handler det om å være klar over hva man kan gjøre for å forbedre kommunikasjonen og læreprosessen. Våre verdier er styrende for alt vi gjør, sier Maziar.

Det Maziar har erfart ved bruk av en visuell tavle, er at elevene blir mer verbale i sine tanker og refleksjoner. Han har ikke opplevd at elevene ikke forstår, og dette er en måte å effektivisere opplæringen og sikre måloppnåelse på. Tavlen hjelper også med å forklare nøkkelord i forskjellige trafikksituasjoner. Det å kunne visualisere ulike fagbegrep for elever med språkvansker har vist seg å være meget effektiv. Det hjelper for dem å forstå og vise det man snakker om.

–Jeg er stadig i en læreprosess, og reflekterer etter hver kjøretime, sier Maziar.

–Det å ville endre seg og tørre å gjøre noe nytt er viktig for meg.

Han ser en positiv utvikling i bruken av hans metoder.

–Flere trafikklærere viser interesse for å bruke tavlen i undervisningen, og jeg tror dette er en god vei videre for å tilpasse undervisning til elever med ulike forutsetninger.

Med sin egen bakgrunn som flerspråklig, har Maziar en unik innsikt i utfordringene disse elevene kan møte. Gjennom kontinuerlig utvikling og refleksjon, ønsker han å fortsette arbeidet med å skape en mer inkluderende og effektiv undervisningsmetode for alle.

–Inkludering og tilpasset opplæring er ikke bare viktige mål, men nødvendigheter i dagens mangfoldige samfunn, avslutter han.

Kine Osan

Daglig leder, Trafikkforum