Adgang til digital undervisning

Statens vegvesen har hatt et forslag om å gi adgang til å avholde deler av den obligatoriske undervisningen som digital undervisning ute på høring. Trafikkforum har i forkant av høringsfristen lyttet til innspill både fra medlemmer og fra andre aktører, og har i tillegg hatt en bred gjennomgang i styret og i administrasjonen. I likhet med Statens vegvesen ser vi at utviklingen gir flere, nye og bedre muligheter enn tidligere, og at noen av disse mulighetene kan være et gode for føreropplæringen. Det er imidlertid naturlig at det er nettopp det som er vår tilnærming til problemstillingen. Nye muligheter er ikke nødvendigvis et gode i seg selv, en endring for endringens del er ikke noe godt argument. Nye muligheter må kunne tilføre noe, og endringer må på en eller annen måte være til fordel for opplæringen og for  trafikksikkerheten. Føreropplæringen, undervisningen og trafikksikkerheten har dermed ligget til grunn for vårt høringssvar.  Med et utgangspunktet har det vært naturlig å støtte at deler av opplæringen kan gjennomføres digitalt, men det er også naturlig å trekke tydelige grenser og rammer for hva som bør være digitalt, og også ha tydelige rammer for gjennomføringen.

Både den digitale kompetansen og den tekniske kvaliteten på digitale kommunikasjonsplattformer har som følge av covid-19-pandemien økt mye på kort tid. For Trafikkforum er det likevel naturlig å forutsette at en eventuell endring i føreropplæringen blir iverksatt fordi endringen kan tilføre opplæringen noe, ikke bare fordi nye muligheter åpner seg. Det er imidlertid mulig å se at digital gjennomføring kan være fordelaktig for elever i grissgrendte strøk, og for elever med sosiale utfordringer. Det er imidlertid viktig å sørge for å ivareta de mest grunnleggende forutsetningene for den norske føreropplæringsmodellen generelt og trafikalt grunnkurs spesielt. I læreplanverket for lette klasser er det for eksempel sagt noe om hvilke arbeidsmåter som er hensiktsmessige:

Undervisningen skal legges opp på en slik måte at elevene utvikler evne til refleksjon, til å ta andres perspektiv og til å samarbeide i trafikken. […] Det skal legges vekt på å benytte arbeidsmåter som gjør elevene til aktive deltakere. Læreplanen legger føringer for at opplæringen skal være preget av aktiv elevmedvirkning gjennom erfaringsutveksling og dialog. Ofte vil det være hensiktsmessig at læreren legger opp til en problemorientert undervisning. Dette innebærer at læreren forbereder konkrete problemstillinger som elevene skal drøfte og ta stilling til. Oppgavene skal utformes fra hovedmålene for det enkelte tema, og læreren må ha lagt en plan for tema, aktiviteter og oppsummering. Aktivitetene må være relativt tydelig lærerstyrt, ved at læreren hele tiden vurderer elevenes evne til å nå målet med dem.

Siden det i første omgang er trafikalt grunnkurs som tenkes åpnet for digital gjennomføring, er det her også relevant å gjengi Mål for trafikalt grunnkurs:

Eleven skal gjennom opplevelser, aktiviteter og oppsummeringer bli bevisst på hva som menes med at enhver skal ferdes hensynsfullt, og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade, og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret, jf. vegtrafikkloven § 3.

Trafikkforum ser at det er naturlig å unnta de delene som inneholder praktiske øvelser, og som har målverb som «beherske», «delta», «oppleve», «øve», «erfare» og «drøfte», fra den digitale undervisningen.

Noen av målverbene i de første fire delene i trafikalt grunnkurs, er formulert slik at det er lett å være enig i at disse delene egner seg for digital undervisning. Dette gjelder målverb som «kjenne til», «ha grunnleggende forståelse for», og «ha kunnskap om».

Det er imidlertid flere av målverbene i trafikalt grunnkurs del 1 – 4 som ikke like åpenbart egner seg for digital gjennomføring. Målverb som «drøfte», «bli bevisst» og «forstå», er målverb som kan være vanskelig å legge til rette for, å gjennomføre og å evaluere gjennom digital gjennomføring.

Statens vegvesen anfører i høringsnotatet at det er gjort gode erfaringer med digital undervisning på trafikalt grunnkurs del 1 – 4 under covid-19-pandemien. Det er imidlertid kjent at Statens vegvesen som tilsynsmyndighet også har erfart at trafikklærere har hatt utfordringer med å aktivisere elevene, og at elever har deltatt på trafikalt grunnkurs uten å ha på kamera. Det kan ikke ses bort fra at slike utfordringer kan oppstå også i fremtiden. Det er videre viktig å ta sikte på at flest mulig, – om ikke alle, – elever skal ha den samme måloppnåelsen.

Sett i lys av hensiktsmessige arbeidsmåter og mål for trafikalt grunnkurs, vil Trafikkforum på bakgrunn av dette anbefale at de delene som inneholder målverbene «drøfte», «bli bevisst» og «forstå», blir gjennomført ved fysisk oppmøte, mens de delene som inneholder målverbene «kjenne til», «ha grunnleggende forståelse for» og «ha kunnskap om» kan gjennomføres digitalt.

For å ha mulighet til å evaluere måloppnåelse av den digitale delen av trafikalt grunnkurs, vil Trafikkforum videre anbefale at det legges til rette for bruk av hensiktsmessige digitale verktøy spesielt utviklet for formålet.

Trafikkforum støtter Statens vegvesens forslag om å begrense antall deltagere på nettbaserte samlinger til 8. Trafikkforum kan ikke støtte forslaget om å gi adgang til å avholde deler av den obligatoriske undervisningen som digital undervisning uten denne begrensningen. I tillegg til de begrunnelsene som Statens vegvesen gir for denne begrensningen i høringsnotatet, er dette også et tiltak som vil dempe uønsket og utilsiktet konkurransevridning som følge av at det åpnes for å avholde deler av den obligatoriske undervisningen som digital undervisning.