Etterutdanning og ledsagerregistrering godkjent i statsråd

Proposisjon om etterutdanning og ledsagerregistrering ble fredag godkjent i statsråd og lagt frem for stortinget.

Samferdselsdepartementet la fredag frem for stortinget forslag om endringer i vegtrafikkloven etter at samferdselsdepartementets tilråding først var blitt godkjent i statsråd. Endringene som er nevnt i proposisjonen vil blant annet åpne for å kunne stille krav om registrering av elev og ledsager før øvelseskjøring og å stille krav om etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere. Det vil også åpne for innføring av tvangsmulkt, krav om habilitet, krav om barneomsorgsattest innføring av godkjenning- og tilsynsgebyr.

Det var i juli 2016 vegdirektoratet sendte forslag om endringer i vegtrafikkloven på høring. Siden har saken ligget i samferdselsdepartementet, som nå altså har lagt frem forslagene i proposisjon til stortinget.

Et vedtak i stortinget vil imidlertid ikke føre til konkrete endringer i seg selv. Et vedtak i stortinget vil føre at det finnes hjemmel i lovverket til å gjennomføre de aktuelle endringene. Likevel vil et stortingsvedtak altså føre oss et skritt nærmere både krav om regodkjenning og etterutdanning av trafikklærere og krav om registrering av ledsagere og elever før øvelseskjøring. Trafikkforum har i sitt høringssvar støttet forslagene. Krav om regodkjenning og etterutdanning vil bidra til kompetanseheving, og krav til ledsager og elev ved øvelseskjøring er et viktig tiltak mot ulovlig øvelseskjøring mot vederlag.

Proposisjonen ble altså godkjent i statsråd og lagt frem for stortinget fredag 13. desember. Videre saksgang kan følges her.

Hele høringssvaret fra Trafikkforum kan leses her.

Et kort sammendrag hentet fra stortingets nettsider gjengis under, hele proposisjonen kan lastes ned her.

«Det foreslås enkelte endringer i bestemmelsene om øvingskjøring, blant annet en hjemmel for å kunne stille krav til elev og ledsager. Krav til ledsager, for eksempel om registrering, vil kunne bidra til å bevisstgjøre vedkommende sin rolle og sitt ansvar samt bidra til å forhindre at ulovlig opplæringsvirksomhet mot vederlag kamufleres som privat øvingskjøring.

Endringene åpner for å stille krav om etterutdanning og regodkjenning av utdanningspersonell og faglige ledere.

(…)

Hjemmelen for dagens tilsynsreaksjoner gjøres tydeligere ved denne lovendringen. I tillegg foreslås det en hjemmel for å innføre tilsynsreaksjonen tvangsmulkt. Tvangsmulkt kan være aktuelt der det avdekkes avvik og gis pålegg om retting, men hvor forholdet ikke rettes innen fristen. Det kan da for eksempel treffes et vedtak om at en bestemt sum betales jevnlig fra forholdet skulle vært rettet og frem til det rettsstridige forholdet opphører. Denne reaksjonen kan også brukes mot de som driver ulovlig virksomhet.

Det foreslås også en hjemmel for å innføre godkjennings- og tilsynsgebyr, slik det er gjort på lignende områder i vegtrafikkloven.»

«Proposisjonen inneholder forslag til endringer i vegtrafikkloven om føreropplæring og opplæring av utrykningsførere og yrkessjåfører. Endringene innebærer presiseringer av dagens hjemler for forskriftsreguleringer på områdene,. Proposisjonen innfører også hjemler for nye forskriftsreguleringer blant annet om øvingskjøring, om etterutdanning og regodkjenning av undervisningspersonell, om tilsyns- og godkjenningsgebyr og for å innføre tilsynsreaksjonen tvangsmulkt.»