– De fleste tjenestestedene opprettholdes

Den omfattende omorganiseringen som i lengre tid har pågått i Statens vegvesen er nå i sluttfasen, og regjeringen har i en pressemelding redegjort for hvilke tjenestesteder som blir lagt ned og hvilke tjenestesteder som blir opprettholdt.

– Det avjørende har vært å sikre gode tjenester i hele landet, og særlig for tjenester som krever oppmøte, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

– Konklusjonen er at dei fleste av tenestestadene som var foreslått nedlagt likevel held fram, men at det vil skje nokre endringar i tenestetilbodet, seier samferdselsministeren i regjeringens pressemelding.

Statens vegvesen har i to runder gitt sine innspill til regjeringen, og for Trafikkforum er det gledelig å se at resultatet av omorganiseringen ble langt mindre dramatisk enn det lå an til i det første utkastet i den uavhengige cap gemini-rapporten, hvor halvparten av trafikkstasjonene risikerte nedleggelse.

Trafikkforums tidligere sagt at mangelfulle styringslinjer kunne være en årsak til lang ventetid ved enkelte trafikkstasjoner:

– Vegdirektoratet har en fornuftig tilnærming til problemet, og de kravene som er satt derfra til regionene er fornuftige. Men dette er ikke alltid like godt fulgt opp i regionene, og mangelfulle styringslinjer kan være en årsak til dette, het det i Trafikkforums omtale sommeren 2018.

Både i omtale av saken og i våre innspill til myndighetene har vi hevdet at

tilgangen til førerprøvesteder er av avgjørende betydning, og bedt om at alle eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt for samtlige førerkortklasser. I januar 2019 omtalte vi saken på denne måten:

– En omorganisering av Statens vegvesen som fjerner den autonome styringsinnretningen på regionnivå har vår fulle støtte. Vi forutsetter imidlertid at eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt i alle førerkortklasser. (…)

I tråd med økt fleksibilitet som følge av økt bruk av nettbaserte tjenester vil det snarere være naturlig å øke antall førerprøvesteder enn å redusere antallet, siden behovet for skranketjenester i forbindelse med praktisk prøve faller bort.

Trafikkforum er godt fornøyd med at regjeringen har lyttet til innspill og forslag fra mange ulike aktører, og ser frem til at omorganiseringen kan føre til bedre og mer forutsigbare tjenester på de tjenestestedene som opprettholdes.

Lenke til regjeringens pressemelding

Oversikt over steder tjenestetilbud for de enkelte tjenestene legges ned med nærmeste tjenestested i parentes