Resertifisering og ledsagerregistrering vedtatt

Resertifisering og ledsagerregistrering vedtatt

Krav om etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere ble i dag enstemmig vedtatt på stortinget.

Enstemmig vedtatt ble også hjemmel for å innføre tvangsmulkt som tilsynsreaksjon, samt hjemmel for å innføre godkjennings- og  tilsynsgebyr.

Hjemmel om krav til registrering av ledsager ble vedtatt mot Arbeiderpartiet og Senterpartiets stemmer.

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) la frem forslaget, og argumenterte for at endringane bidrar til å sikre tydeligere lovhjemler for dagens forskriftsreguleringer knyttet til godkjenning og tilsyn, å sikre at føreropplæringen har god kvalitet, at tilsynsmyndighetene har de riktige virkemidlene for å reagere mot brudd på regelverket og mot ulovlig trafikkopplæring, og å forhindre at ulovlig opplæring mot vederlag blir kamuflert som privat øvelseskjøring.

Det overordnede formålet med endringene er å styrke trafikksikkerheten, sa Abrahamsen.

Kirsti Leirtrø (A) sa i debatten at Arbeiderpartiet er skeptisk til å innføre krav til registrering, kurs eller veiledning for ledsager ut over de kravene som stilles i dag fordi de mener det vil gå ut over nødvendig mengdetrening, bli mer byråkratisk og dyrt, og det vil ikke virke etter hensikten. Videre sa Leirtrø at «den eneste måten å forhindre dette på er økt kontroll gjennom skattemyndigheter og økt kontroll på vei. En ulovlig opplæringsvirksomhet vil ikke registrere seg i systemet sånn at myndighetene kan sitte på et kontor og plukke ut dem som er ledsager til mange. Vi må ut på veien. Vi kan ikke pålegge foreldre og familie i hele landet å registrere seg for å løse en utfordring som bare finnes i andre deler av landet, og da spesielt her i Oslo. Vi mener en heller bør informere elevene om hvorfor en ikke skal bruke useriøse, ikke godkjente kjøreskoler.»

Bengt Fasteraune (Sp) sa i debatten at «en slik registreringsplikt vil ikke alene forhindre at aktører driver ulovlig opplæringsvirksomhet. Senterpartiet setter, slik som Arbeiderpartiet, spørsmålstegn ved om en slik registrering vil ha en slik effekt.

Bård Hoksrud (FrP) sa at det er viktig at man er opptatt av trafikksikkerhet og luker ut de ulovlige som ikke skal drive med dette. Dette er sikkert ikke fullkomment, men det er i hvert fall et forsøk på å prøve å luke ut de useriøse som driver med privat øvelseskjøring mot vederlag, noe som altså betyr at elever kan oppfatte at de faktisk har gode folk som kjører rundt.

Hoksrud anførte videre at han var litt overrasket over at et av de partiene som alltid sier de er opptatt av ryddighet i arbeidslivet og av å ta dem som driver useriøst, her ikke vil være med på et lite tiltak som kanskje kan gjøre at man kan luke ut noen av dem man i dag ikke klarer å luke ut.

Arne Nævra (SV) fremholdt at forslaget har svakheter, men at SV likevel ville stemme for forslaget.

– Dette er et lite stykke på veien for å få vekk de useriøse – de som kjører privat bil og kanskje tar på seg oppdrag, tar betalt og får inntekt for jobben uten å registrere seg, sa Nævra.

Jon Gunnes (V) var forundret over at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke er med på forslaget:

– Det forundrer også Venstre, og meg, at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er på den linjen de er nå. Her har man altså avdekket at det er en del useriøse aktører i bransjen, og man prøver å legge tiltak, slik at man får mer opplysninger om hvem som driver denne øvelseskjøringen. Hvis man kobler det mot eleven, er jeg helt sikker på at det kan være et brukbart verktøy for å kunne kontrollere om det er samme opplærer på flere punkter. Dette er svart arbeid, dette er piratkjøring, piratopplæring, som vi må få bukt med. Det er helt klart at vi må ha det i bakhodet når vi vedtar en lov, som man slett ikke vet om skal brukes akkurat som det som kan oppfattes som negativt byråkrati og disse tingene. Vi påpeker at dette må gjøres på en god måte.

Statsråd Knut Arild Hareide forsikret om at det skal være mulig å gjennomføre ledsagerregistrering på en enkel måte, for eksempel med en mobilapp.

Statsråden oppsummerte med å besvare spørsmålet om det ikke hadde vært bedre å ha flere kontroller i stedet for å innføre krav til ledsagerregistrering:

-Eg skal ikkje dra ut debatten, men når nokon spør kvifor me ikkje har hatt fleire kontrollar, kvifor ikkje fleire er tatt, er det noko av problemet, og det seier politiet sjølv. Dei veit ikkje om dette er privat øvingskøyring eller om det er ulovleg opplæring mot vederlag. Det er bakgrunnen for at me ønskjer dette.

Les mer på stortingets nettside.