Si din mening om områdegjennomgangen i Statens vegvesen

Vegdirektoratet har fått i oppdrag å legge frem for samferdselsdepartementet et forslag til fremtidig organisering av Statens vegvesen iht føringer gitt av samferdselsdepartementet. Til grunn for dette arbeidet ligger rapporten Områdegjennomgang av Statens vegvesen, som ble ferdigstilt i desember 2017 av Capgemini Consulting på oppdrag fra samferdselsdepartementet. 

Trafikkforum vil som høringsinstans avgi uttale vedrørende fremtidig organisering av Statens vegvesen. Styret og administrasjonen har arbeidet med dette en god stund, og har utarbeidet et utkast til uttale. Det er imidlertid også viktig at alle medlemmer som har en mening om dette tar kontakt med oss så snart som mulig, slik at vi kan ta alle innspill innover oss før vi avgir endelig uttale til vegdirektoratet. 

Så langt er det to perspektiv som peker seg ut som særlig viktig å trekke frem. Et lite sammendrag av disse er som følger: 

Tilgang til tjenester

Trafikkforums tilnærming til organisering av Statens vegvesen er i hovedsak knyttet til førerprøver og andre førerkortrettede tjenester. Om Statens vegvesens tjenestetilbud i fremtiden blir ivaretatt av en tradisjonell trafikkstasjon, et såkalt servicekontor eller som førerprøvesteder i kombinasjon med nettbaserte tjenester, er slik vi ser det av mindre betydning for trafikkskoler, trafikklærere og elever. Tilgangen til førerprøvesteder er derimot av avgjørende betydning, og Trafikkforum forutsetter som et minimum at alle eksisterende førerprøvesteder blir opprettholdt for samtlige førerkortklasser. I tråd med økt fleksibilitet som følge av økt bruk av nettbaserte tjenester vil det snarere være naturlig å øke antall førerprøvesteder enn å redusere antallet, siden behovet for skranketjenester i forbindelse med praktisk prøve faller bort.

Hierarki

Trafikkforum erkjenner at mangelfulle styringslinjer kan være en årsak til lang ventetid ved enkelte trafikkstasjoner, og vil derfor i utgangspunktet støtte en omorganisering av Statens vegvesen som fjerner den autonome styringsinnretningen på regionnivå, forutsatt at antall førerprøvesteder minst opprettholdes som i dag på alle førerkortklasser. Trafikkforum forutsetter videre at regionmodellen erstattes av en modell med direkte styring fra relevant fagavdeling i vegdirektoratet.