Evaluering av valgfag trafikk

Torkel Bjørnskau og Ole Jørgen Johanson ved Transportøkonomisk institutt presenterte tirsdag funn fra rapporten «Evaluering av valgfag trafikk» på et frokostmøte hos Trygg Trafikk. Evalueringen viser at elevene trives og er motiverte, og blanding av teori og praksis skaper en variasjon elevene setter pris på.

I et overordnet perspektiv er det dessuten verdt å merke seg at ungdom i de utvalgene som har vært benyttet i prosjektet i all hovedsak viser positive holdninger både til spørsmål som går på rollen som trafikant, risiko i trafikken og trafikkopplæring. Sammenfall i svarene i de ulike utvalgene viser dessuten at både ungdom som har gjennomført trafikalt grunnkurs gjennom valgfag trafikk i ungdomskolen og ungdom som har gjennomført trafikalt grunnkurs ved trafikkskoler viser de samme gode holdningene. For å si det på forskerspråk: Det er ikke signifikante forskjeller i svarene i de ulike gruppene. 

Faglig rådgiver i Trafikkforum Stig Anders Ohrvik mener at dette først og fremst viser at både ungdomskolene og trafikkskolene gjør en god jobb, samtidig som det er verdt å merke seg at ungdommene som har deltatt i undersøkelsen også er godt motivert for opplæringen. Det som er litt overraskende, er at det ikke kommer tydelig frem forskjeller i undersøkelsen på bakgrunn av at ungdommene som har valgfag trafikk både har undervisning over lenger tid og i større omfang enn de ungdommene som har trafikalt grunnkurs ved trafikkskole. Ohrvik mener at dette skyldes at trafikkskolene her fungerer utjevnende gjennom sin undervisning, og at dette er en indikasjon både på at føreropplæringsmodellen fungerer i tråd med intensjonen og at trafikkskolene ivaretar samfunnsansvaret på en god måte. 

Det kunne imidlertid vært veldig interessant å undersøke om trafikklærerne opplever forskjeller på elever som har hatt valgfag trafikk i ungdomskolen og elever som har hatt trafikalt grunnkurs ved trafikkskole. Mange trafikklærere etterlyser kunnskap og forståelse hos elevene, og det ville derfor vært interessant å finne ut om valgfag trafikk kan være et svar på den problemstillingen. 

Uansett er det godt belegg for at det er en fordel å strekke opplæring ut over tid, særlig for opplæring som tar sikte på å påvirke holdninger og som forutsetter refleksjon, forståelse og vurdering. Trafikk valgfag kan dermed være et godt bidrag til nullvisjonen, som supplement til føreropplæringen i trafikkskolene. I dette perspektivet er det imidlertid viktig å huske at trafikk valgfag handler om trafikantrollen i et videre perspektiv, og dermed ikke først og fremst er en føreropplæring. Valgfaget kan derimot bidra til å øke elevenes forståelse både i dybden, i bredden og over tid, samtidig som trafikkskolene ivaretar sin rolle i føreropplæringsmodellen.