Statsforvalteren i Oslo og Viken

Statsforvalteren gjør helomvending

Statsforvalteren i Oslo og Viken trekker tilbake sin uttalelse om undervisning ved trafikkskolene som ble referert av Trafikkforum i går.

Statsforvalteren skriver i en e-post at de er gjort kjent med at Helsedirektoratet har uttalt seg om problemstillingen og tolket bestemmelsene annerledes:

“Statsforvalteren viser til henvendelser vedr. kjøreskoler og covid-19-skolen fra Vestby kommune, Frogn kommune og Trafikkforum som vi besvarte per e-post henholdsvis 23. mars, 13. april og 14. april 2021. Statsforvalteren la i vår tolkning til grunn at undervisning på kjøreskoler ikke var å regne som et arrangement etter forskriftens § 13.

Vi er nå gjort kjent med at Helsedirektoratet, i en e-post datert 11. mars 2021, har uttalt seg om problemstillingen og tolket bestemmelsene annerledes. Se lenke til Helsedirektoratets uttalelse som er å finne på Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund sin hjemmeside: https://www.atl.no/images/Svar_Hdir.pdf. Helsedirektoratet skriver blant annet:

«Trafikkskolenes en-til-en virksomhet er særskilt regulert i covid-19-forskriften § 15a, men i den grad det drives kurs, seminarer o.l. må trafikkskolene – i likhet med alle andre næringsdrivende som avholder kurs, seminarer o.l. med eksterne deltakere – forholde seg til arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften §§ 13 flg., herunder antallsbegrensningene.»

Statsforvalteren i Oslo og Viken legger etter dette til grunn Helsedirektoratets tolkning, slik at det blir en lik praktisering av bestemmelsene. For de kommunene som omfattes av kapittel 5A eller 5B i forskriften, vil det dermed ikke være tillatt å holde kurs, seminarer o.l. med eksterne deltakere, jf. §§ 16c. og 17b. Begge bestemmelsene tillater imidlertid «digitale arrangementer med maksimalt fem personer tilstede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell». Trafikkskolenes én-til-én-virksomhet vil være tillatt så lenge den drives smittevernfaglig forsvarlig, jf. § 15a.”

Dette føyer seg fint inn i rekken av motstridende opplysninger fra ulike myndigheter som bransjen har vært nødt til å forholde seg til.

Trafikkforum beklager dette, men vil fortsette å arbeide for konsistente og forutsigbare regler som ivaretar bransjens behov.

Oppdatering: ATL bekrefter både på sin egen nettside og på sosiale medier at Statsforvalteren har snudd som følge av at ATL har tatt fatt i saken.

Skjermdump fra ATL-Info på Facebook