Trafikkskoleorganisasjon kritisk til at trafikkskoler skal gjennomføre førerprøver

Trafikkforum er overrasket over forslaget om at trafikkskolene selv skal overta ansvaret for og gjennomføring av praktisk førerprøve. Trafikkforum anbefaler at førerprøven også i fremtiden skal gjennomføres av Statens vegvesen, og begrunner dette slik:

1.Statens vegvesen har over lang tid opparbeidet en betydelig kompetanse i å vurdere førerkompetanse. Det kan ikke utelukkes at privatisering av førerprøven kan føre til forringelse av kvaliteten i gjennomføring og vurdering av førerprøver. Trafikkforum anbefaler derfor at sensur av førerprøver også i fremtiden skal utføres av Statens vegvesen. 

2.Førerprøvens legitimitet ligger i stor grad i forutsetningen om at førerprøven gjennomføres og vurderes likt i hele landet. Det er også en del av førerprøvens legitimitet at førerprøven gjennomføres av en uavhengig og uhild instans, noe som bidrar til å sikre at førerkompetansen er relevant for føreren, og at både opplæring og prøve er relevant for de overordnede målene i trafikksikkerhetsarbeidet. Det er videre også en del av publikums tillit til enheten som gjennomfører førerprøven at denne gjennomføres av en aktør som ikke har kommersielle interesser. 

3.Dersom trafikkskoler skal sensurere egne eller andres elever så vil det nødvendigvis føre til økt behov for tilsyn av denne delen av trafikkskolenes virksomhet.Det er derfor en betydelig bekymring at en omorganisering som munner ut i helt eller delvis privatisering av tjenestetilbudet i praksis ikke vil føre til bedre kapasitet hos Statens vegvesen. Det er derimot sannsynlig at en løsning hvor trafikkskolene skal sensurere og Statens vegvesen skal føre tilsyn med sensureringen vil være fordyrende og ressurskrevende. 

Trafikkforum anbefaler på bakgrunn av dette at sensur av førerprøver også i fremtiden skal være ivaretatt av Statens vegvesen.