Faglig leders plikter

Å være faglig leder ved en trafikkskole, er en krevende og ansvarsfull rolle som innebærer flere plikter og oppgaver. Målet er å sikre at trafikkskolen drives i samsvar med gjeldende regelverk og retningslinjer. Her er en oversikt over de viktigste pliktene:

Faglig leder er ansvarlig for å koordinere og administrere virksomheten, og sørge for at alle deler av skolen fungerer som en samlet enhet. Samordning av skolen referer til prosessen med å koordinere og sikre at alle arbeider effektivt sammen mot felles mål. Det kan være å ha fagmøter, å skape godt samarbeid mellom trafikklærere, og å koordinere ressurser slik som klasserom, utstyr og tid. Målet med samordning er å skape en strukturert og sammenhengende hverdag som fremmer læring, samarbeid og kvalitetssikre arbeidet.

En faglig leder skal utvikle og oppdatere undervisningsplanen, og sørge for at den blir fulgt opp og vedlikeholdt. Det å veilede alle trafikklærere som man er faglig leder for. Dette inkluderer å veilede i alle trinn og kurs som den enkelte som den enkelte trafikklærer underviser innenfor. Faglig leder skal også utarbeide en årlig plan for omfanget og innholdet i denne veiledningen, som deretter skal dokumenteres skriftlig. Det skal være dokumentasjon på gjennomgått veiledning og i hvilke emne.

Faglig utvikling er ansvaret til faglig leder. Det betyr å sørge for at trafikklærere får den faglige utviklingen de trenger for å holde seg oppdatert i sitt yrke. Det å sørge for at de som er kvalifisert undervisningspersonell gir undervisning.  Det er også faglig leders rolle å evaluere effektiviteten av undervisningen og eventuelt foreslå forbedringer.

Det å ha deltakelse i både praktisk og teoretisk opplæring sikrer at den faglige lederen har en dyp forståelse av hva opplæringen innebærer, noe som gjør det lettere å administrere, veilede og vedlike kvaliteten på opplæringen.  Det forventes at faglig leder er en aktiv del av selve opplæringen.

Faglig leder er den som kommuniserer med eksterne myndigheter som Statens vegvesen, og gir nødvendige opplysninger om skolens drift. Det å sørge for at trafikkskolen ikke driver undervisning i andre klasser enn de den faglige lederen eller faglig medansvarlig etter fjerde ledd har formell kompetanse for å undervise i, samt sørger for innmelding av obligatorisk opplæring i tråd med trafikkopplæringsforskriften § 7-6 jf § 29-2

Som faglig leder er du ansvarlig for å sikre høy faglig kvalitet i undervisningen og aktivitetene knyttet til trafikksikkerhet. Dette kan være utfordrende når det gjelder å utvikle relevant og oppdatert læremateriale, samt å sørge for at undervisningen er i tråd med gjeldende standarder og forskrifter.

Trafikksikkerhet er et felt som stadig utvikler seg med nye forskningsfunn, teknologiske fremskritt og endringer i lover og regler. Å holde seg oppdatert på den nyeste kunnskapen og implementere dette i undervisningen kan være krevende.

Hvis det er behov for endringer i undervisningsmetoder eller kollegaveiledning, må du håndtere endringsprosesser og eventuelle motstand mot endringer eller det å veilede kollegaer.

Fordelene med å være faglig ledere er å skape en lærende organisasjon, som innebærer å utvikle et pedagogisk læringsmiljø som fremmer læring, engasjement og forståelse for trafikksikkerheten. Faglig leder har ansvaret for å kvalitetssikre arbeidet og en direkte påvirkning med å veilede andre trafikklærere.