Raus - engasjert - ansvarlig

Vil gjeninnføre kompetansekrav for drosjeløyvehavere

– Én av de viktigste jobbene for denne regjeringen er å sørge for et seriøst arbeidsliv. Det gjelder også for drosjenæringen. Erfaringene etter dereguleringen i 2020 tyder på at det er behov for tiltak. Derfor vil vi nå gjeninnføre et fagkompetansekrav for drosjeløyvehavere, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det nye kravet om fagkompetanse innebærer at de som søker om drosjeløyve må avlegge eksamen hos Statens vegvesen.

– Erfaringene etter den forrige regjeringens deregulering har vist at det ikke var forsvarlig å fjerne kompetansekravet for løyvehavere. Vi ønsker en tryggere og mer seriøs drosjenæring, og vi vil derfor stille ytterligere krav til løyvehaverne. Det handler om at passasjerene skal føle seg trygge, og at drosjeløyvehavere har den kunnskapen de trenger for å være gode arbeidsgivere. I tillegg er det viktig at de er kjent med pliktene til å rapportere inntjening til skattemyndighetene, sier Nygård.

Har allerede innført strengere regler

Regjeringen har allerede tatt grep for å styrke kvaliteten og seriøsiteten i drosjenæringen, og fra 1. januar 2023 ble følgende krav innført:

  • Krav om garanti fra bank eller forsikringsselskap for løyvehaver,
  • Krav om at alle drosjer skal ha taklykt.
  • Krav om at løyvehaver må bruke kjøretøy som er registrert som drosje i Kjøretøyregisteret i sin løyvepliktige virksomhet.
  • Krav om at løyvehaver, før oppstart av drosjevirksomhet, skal dokumentere for løyvemyndigheten at kjøretøy som benyttes som drosje er registrert som drosje i kjøretøyregisteret og at taksameter som tilfredsstiller kravene i forskrift 1. oktober 2009 nr.1226 om krav til taksametre er installert i kjøretøyet.
  • Løyvemyndigheten får hjemmel i yrkestransportforskriften til å gi dispensasjon fra kravet om loggføring av drosjeturer.
  • Økning av gebyr for utstedelse av drosjeløyve fra 3 400 kroner til 3 700 kroner.
  • Hjemmel for at løyvemyndigheten i særskilte tilfeller kan gi unntak fra den øvre grensen for miljøskadelig utslipp for drosje.

Overgangsperiode for de som har fått tildelt løyve etter 1. november 2020

Det nye kravet og fagkompetanse for løyvehavere er planlagt å tre i kraft så tidlig som mulig etter at forslaget er behandlet i Stortinget. For å sikre en smidig overgang for de som har fått tildelt drosjeløyve etter 1. november 2020, men før kravet om fagkompetanse trer i kraft, foreslås det en overgangsperiode på ett år før kravet om fagkompetanse må være oppfylt.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vil-gjeninnfore-kompetansekrav-for-drosjeloyvehavere/id2963690/