Riksløven

Oppdatering om regjeringens kompensasjonsordning

Regjeringens kompensasjonsordning for bedrifters faste kostnader

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned.

Dette blir beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent.

• Omsetning reduksjon måles mot samme måned i 2019

• Åpne søkeportalen 17. april – første utbetaling i løpet av april

• For «sunne» bedrifter men stort omsetningstap

• Egen rapportering av omsetningsfall

Ordningen må godkjennes av ESA.

• Som uunngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

• Øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA.

• Ordningen gjelder i utgangspunktet ikke for foretak uten ansatte, men ordningen gjelder likevel enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde

• Ordningen gjelder ikke foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

• Ordningen gjelder for mars, april og mai

Kontroll med ordningen

• I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det bli utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også på et senere tidspunkt kunne dokumentere tallene og ha bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på at de oppgitte beløpene er riktige. Detaljene om disse kontrollene er foreløpig ikke kjent.

Forbered deg til å søke ved å:

• Være à jour med bokføringen pr. mars måned inklusive at alle kostnaderer ført på riktig konto

• Ha periodisert kostnader og inntekter på riktig måned/periode (eventuelt også kostnader hvor faktura ennå ikke er mottatt)

• Sikre deg at du har en fullstendig oversikt over dine samlede «uunngåelige» faste kostnader i mars

• Ta stilling til hvilket omsetningsgrunnlag som du mener skal legges til grunn for din virksomhet ved beregning av omsetningsnedgangen – mars 2019, alternativt gjennomsnittet for januar og februar 2020

• Ha fullstendig oversikt over omsetningen virksomheten har hatt i mars måned, og beregne omsetningsnedgangen i prosent for å kunne vurdere om dere omfattes av ordningen

Følgende poster i næringsoppgaven anses som uunngåelige, faste kostnader:

• 6300 Leie lokale

• 6340 Lys, varme

• 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

• 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

• 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.)

• 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

• 7040 Forsikring og avgifter på transportmidler

• 7490 Kontingenter

• 7500 Forsikringspremie

• Netto rentekostnad

Se også revisorforeningens pressemelding:

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/kompensasjon-til-