Åpning for en-til-en-undervisning på MC, moped og snøscooter

Mopedopplæring kan ikke omfattes av det generelle vedtaket om at trafikkskolene skal anses som «utdanningsinstitusjoner». Dette melder Helsedirektoratet. Samferdselsdepartementet uttaler i en presisering til organisasjonene at dette da nødvendigvis også må gjelde motorsykkel og snøscooter.

Det er ikke kjent hvilke vurderinger som ligger til grunn for at trafikkskolene som opplæringsinstitusjoner skal defineres som «utdanningsinstitusjoner» samtidig som mopedopplæring ikke er omfattet av dette.

Samferdselsdepartementets vurderinger er imidlertid godt begrunnet, idet Samferdselsdepartementet viser til at åpningen eksplisitt gjelder en-til-en-undervisning der lærer og elev kan benytte hvert sitt kjøretøy og dessuten kan benytte eget verneutstyr.

Det er svært motstridende følelser knyttet til de smittereduserende tiltakene som er iverksatt, både i samfunnet for øvrig og i vår bransje. Mange av oss hadde nok på bakgrunn av dette forventet at iverksatte tiltak ville forbli uendret til etter påske, og at det da hadde vært naturlig å vurdere om det kunne være aktuelt å åpne for føreropplæring igjen i alle klasser, men fortsatt under forutsetning av forebyggende tiltak som f.eks. renhold av betjeningsorganer og andre berøringsflater mellom hver elev, begrenset antall elever samtidig i undervisningsrom o.l.

Vi ber alle trafikkskoler å være seg sitt ansvar bevisst og å være nøye med å oppfylle de forutsetningene som ligger til grunn for å kunne starte opp med undervisning på de aktuelle klassene:

Samferdselsdepartementet skriver til organisasjonene at det forutsettes at trafikkskolene benytter alle praktisk tilgjengelige smittereduserende tiltak og følger helsemyndighetenes anbefalinger for øvrig. Dette innebærer blant annet:

  • Elev og lærer benytter hvert sitt kjøretøy
  • Det benyttes eget utstyr som hjelm, kommunikasjonsutstyr og annet verneutstyr der dette er aktuelt (kjøredress, varmedress, hansker og støvler). Utlån av utstyr fra trafikkskolene frarådes under de rådende forhold
  • Involverte holder avstand i tråd med retningslinjer fra helsemyndighetene
  • Berøringsflater som styre og betjeningshendler rengjøres mellom hver elev

Trafikklæreren må sikre at forutsetningene blir overholdt.

Når det nå åpnes for noe undervisning på enkelte klasser oppfordrer vi alle om å vise særlig hensyn til at dette kan oppleves forskjellig, og at det blir tatt hensyn til at alle ansatte, elever og publikum ikke nødvendigvis er komfortable med situasjonen.

I tillegg til de forutsetningene som er nevnt kan det dessuten være grunn til å presisere enda en gang at Samferdselsdepartementet som vår faginstans er tydelige på at det er en-til-en-undervisning der lærer og elev kjører hvert sitt kjøretøy det er åpnet for.