Elev med laptop i sofa

Hodet over vannet

Store deler av landet er nå underlagt restriksjoner som innebærer at det er vanskelig å gjennomføre fysiske kurs eller arrangement der flere er samlet. Det som kanskje oppleves som det største problemet, er mangelen på klare og tydelige regler og retningslinjer, og ikke minst mangelen på konsistente og konsekvente meldinger fra ulike myndigheter.

Nå må vi uansett forholde oss til både nasjonale og lokale myndigheter, men det hadde utvilsomt vært mye lettere å forholde seg til alle regler, påbud og anbefalinger om det var de noenlunde samme reglene som gjaldt i hele landet, og ikke minst ville det vært lettere å forholde seg til myndighetenes intensjoner om de hadde klart å formulere et tydelig og entydig regelverk.

Nå er det selvsagt ikke uvilje mot å følge pålegg og anbefalinger som er bakgrunnen for frustrasjonen, men rett og slett den unødige usikkerheten og uroen som oppstår når et mangelfullt og utydelig regelverk må tolkes av hver enkelt, og den enkelte nødvendigvis tolker ulikt.

Erfaringene med helsemyndighetene tilsier imidlertid at de i liten grad tar hensyn til det som er trafikkskolenes hverdag når de utformer regler og anbefalinger. Det er derfor mer hensiktsmessig å prøve å tilpasse undervisningen ved trafikkskolene til lokale, regionale og nasjonale pålegg og anbefalinger, slik at trafikkskolene i så stor grad som mulig kan være i virksomhet, enn å be om klarere retningslinjer fra helsemyndighetenes side. Når retningslinjer og anbefalinger utfordrer bestemmelsene og intensjonen i trafikkopplæringsforskriften er det imidlertid behov for å avklare det forholdet med våre fagmyndigheter, og det er da naturlig for oss å gå i dialog med våre egne fagmyndigheter for å få til gode løsninger, og slik at bransjen kan holde hodet over vannet gjennom tredje smittebølge.

Trafikkforum har bedt Statens vegvesen om å innføre midlertidig forskrift på samme måte som i fjor, som tillater digital undervisning på obligatoriske grunnkurs. Vi har også bedt om at 4.1.1 og 4.1.4 kan gjennomføres digitalt, for å sikre at dette ikke blir en uønsket og unødig barriere i å fullføre føreropplæringen ved ytterligere utvidede smitteverntiltak.

Vi mener også at det bør gjøres unntak i trafikkopplæringsforskriften §§ 11-6 og 11-7, som forutsetter at det er flere elever til stede under innledning og oppsummering i klasserom og gjennomføring i sikkerhetshall på sikkerhetskurs på bane. Med unntak fra dette er det mulig å åpne de stengte øvingsbanene og gjennomføre sikkerhetskurs på bane med 1-1-undervisning.

Trafikkforum har dessuten spilt inn ønske om kvoteordning for bestilling av førerprøver som et midlertidig tiltak for å sikre jevn fordeling av tilgjengelige førerprøver.

Det har vært møter med Statens vegvesen både i forrige uke og i denne uke, og vi har tro på en løsning i nær fremtid som gjør det mulig å holde trafikkskolene i aktivitet også i de områdene som har de største restriksjonene.