Tema: Etterutdanning

Det vil snart bli innført krav til etterutdanning for trafikklærere.

 • Hvordan vil du påvirke at dette skal gjennomføres?
 • Hvordan vil du at det skal bli lagt opp?
 • Hva mener du slike kursdager bør/skal inneholde?

Nå har du muligheten til å si din mening!

På landsmøtesamlingen 2023 arrangerer vi workshop, der du kan komme med dine innspill.

Bli med på landsmøtesamlingen 2023, og bli med på å påvirke din fremtid!

Les mer og meld deg på her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Landsmøtet 2023 og medlemstur til Kiel

Det er nå klart for påmelding til landsmøtet 2023.

Landsmøtet 2023 blir gjennomført på Color Fantasy ved kai i Oslo. Vi håper så mange som mulig blir med på medlemstur til Kiel umiddelbart etter landsmøtet.

Tid: fredag 24. mars kl 11:00

Sted: Color Fantasy, Hjortneskaia, 0250 Oslo

Tema for medlemsturen blir resertifisering og etterutdanning:

Det er snart klart for resertifisering og krav til etterutdanning for trafikklærere, og på medlemsturen blir det arrangert workshop med dette som tema.

–Hvilke tanker har Trafikkforums medlemmer om hvordan etterutdanningen skal gjennomføres? Hva skal kursene inneholde?

På workshopen blir det mulighet til å si sin mening og å være med å påvirke.

 

Les mer og meld deg på her

Statsbudsjettet 2023

Regjeringen har lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Som ventet innebærer forslaget en redusert satsing på veibygging, men det som kanskje er mer interessant ut fra et næringssynspunkt er forslagene knyttet til kjøretøyrelaterte avgifter.

 • Regjeringen foreslår å innføre en ny vektkomponent i engangsavgiften. Dette skal gjelde for alle personbiler, også elbiler. Det skal beregnes engangsavgift med 12,5 kroner per kg av bilens egenvekt over 500 kg.
 • Regjeringen foreslår å redusere vektfradraget for ladbare hybridbiler ved at fradragssatsen reduseres fra 15 til 10 prosent.
 • Regjeringen foreslår å øke de positive satsene i CO2-komponenten for personbiler med 20 prosent utover prisstigning.
 • Regjeringen foreslår å innføre merverdiavgift for elektriske personbiler på den delen av kjøpesummen som er over 500 000 kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke satsene i omregistreringsavgiften for elbiler til samme nivå som for øvrige personbiler.
 • Økt bompengeavgift på elbil. Satsen økes fra 50 % til 70 % av normaltakst
 • Økt trafikkforsikringsavgift på MC
 • Regjeringen foreslår å likestille elbiler og andre biler i beskatningen av firmabiler. Det vil si at regjeringen foreslår å fjerne verdsettingsrabatten for elbiler, som per 2022 er på 20 prosent.

I den andre enden av skalaen er det også noen forslag som de fleste kanskje vil ta godt imot:

 • Regjeringen foreslår å utvide ordningene med reduserte ferjetakster og gratis ferjer til øyer og andre samfunn uten veiforbindelse fra 16. august 2023. Takstene på ferjer foreslås redusert til 50 prosent sammenlignet med takstene 1. januar 2021.
 • Redusert vegbruksavgift på bensin og diesel.Regjeringen foreslår å:

  – redusere veibruksavgiften på mineralolje med 0,70 kroner per liter
  – redusere veibruksavgiften på bensin med 0,39 kroner per liter
  – redusere veibruksavgiften på biodiesel med 0,27 kroner per liter

 

 

Les mer om forslag til statsbudsjett 2023 på regjeringen.no

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Slutt på digital undervisning

Statens vegvesen melder i dag at de midlertidige forskriftene i forbindelse med covid-19-pandemien blir opphevet fra og med 1. oktober 2022.

–Pandemien har nå over lengre tid vært under god kontroll, de offentlige anbefalingene fra
helsevesenet er endret, og konsekvensene av smitte som førte til behovet for de midlertidige
forskriftene ikke lenger er gyldige, heter det i meldingen fra Statens vegvesen.

Det er to ulike forskrifter som med dette blir opphevet, både forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og forskrift om midlertidig frafall av gebyr ved foor sen avbestilling eller manglende oppmøte til førerprøve.

Dette innebærer blant annet at adgangen til gjennomføring av nettbaserte samlinger som et alternativ til fysiske samlinger blir opphevet. Videre blir adgangen til å øvelseskjøre uten å ha gjennomført enkelte deler av trafikalt grunnkurs opphevet, og muligheten til å gjennomføre del 1.1 av grunnkurs tunge kjøretøy med bare 1 elev blir også opphevet.

De aktuelle forskriftene som blir opphevet er disse:

Les hele brevet fra Statens vegvesen her:

Oppheving av midlertidige forskrifter

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Føreropplæringskonferansen 2022

Stjørdal er stedet når fagfolk fra hele landet møtes til Føreropplæringskonferansen 2022

Føreropplæringskonferansen 2022 blir arrangert på Scandic Hell 24. – 25. november 2022.
Forum for trafikkpedagogikk arrangerer vanligvis den norske føreropplæringskonferansen annethvert år, men i 2020 ble konferansen utsatt pga covid-19-pandemien. Forrige konferanse ble dermed gjennomført i 2018, så vi gleder oss til å møtes igjen i 2022!

Tid:      24. – 25. november 2022
Sted:    Scandic Hell Hotel

Trafikklærerprofesjonen i raskt omskiftelige tider

 • En bærekraftig føreropplæring for fremtiden
 • Trafikklærerprofesjonen inn i fremtiden
 • Påfyll av kunnskap, klokskap og nyttig informasjon

Føreropplæringskonferansen arrangeres av Forum for trafikkpedagogikk, som består av Norges Trafikkskoleforbund, Statens vegvesen, Trafikkforum, NAF, NORD universitet og OsloMet.

Følg også med på FFTP.NO

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ulykkesåret 2022 – har opplæringen blitt dårligere?

Ulykkesåret 2022. Bare halve året er tilbakelagt, men etter flere års jevn nedgang i antall drepte på norske veier er det allerede sannsynlig at 2022 vil være et år der antall drepte går opp istedet for ned. Hva er årsaken til dette? En måte å se det på, er jo at vi kan ta tak i hva som er nettopp sannsynlig, og fastslå at flere år med en klar tendens sannsynligvis vil gi en annen tendens før eller siden. Dersom dette gjelder ett enkeltstående år, kan det være snakk om et standardavvik.  Men dette er selvfølgelig til liten trøst for de som har mistet noen i trafikken, og det skal ihvertfall ikke være noen sovepute for oss som arbeider med trafikksikkerhet og trafikkpedagogikk til vanlig.

Risikovilje og frihetstrang

Kan det være at to år med pandemi har gjort noe med folk? Kan det være at frihetstrangen etter å ha sittet hjemme i to år overskygger den sedvanlige risikobevisstheten vi i Skandinavia har tilegnet oss over tid? For hvis vi ser på holdning til risiko i et overordnet perspektiv så er viljen til risiko lavere i Skandinavia enn i resten av verden, og dette gjenspeiler seg ikke bare i trafikk, men også i resten av samfunnet, både i skoler, barnehager og i HMS på arbeidsplassen. Men det kan tenkes at viljen til å ta sjanser øker dersom man føler at man har hatt en innskrenkning i sin personlige frihet over tid.

Oppgangstider og nedgangstider

En annen teori er at viljen til å ta sjanser øker i oppgangstider, men hvis vi skal legge den teorien til grunn, burde vi snart se en endring til det bedre. Med økte priser på alt fra elektrisitet og fossilt drivstoff til bygningsartikler og matvarer, etter to år med pandemi og med pågående krig i Ukraina, er det lite som minner om oppgangstider.

Føreropplæringen

Men hva med føreropplæringen? Er det føreropplæringen som har skylden? Hver gang vi har oppnådd en reduksjon i antall drepte på norske veier har flere av oss i føreropplæringsbransjen både slått oss på brystet over hva vi har fått til og kanskje til og med  vært bittelitt fornærmet over at vi ikke har fått nok cred for vår innsats. Alt for lite har vært sagt om føreropplæring, og virkningen av den eksisterende føreropplæringsmodellen som ble innført med trafikalt grunnkurs i 2003 og med helt nye læreplaner for alle førerkortklasser i 2005, revidert og forbedret i 2016.

Bedre veier og sikrere biler

Bedre veier, sikrere biler og mer kontrollvirksomhet har det gjerne blitt fokusert på. Flere fotobokser. Prikkbelastning. Men har veiene blitt dårligere i 2022? Har bilene blitt mindre sikre? Har det vært mindre kontrollvirksomhet? Neida. Alt er ved det gamle. Selv om regjeringen planlegger å redusere kravene til nye veier for å redusere utgiftene på samferdsel i fremtiden, så har ikke dette tilbakevirkende kraft. Vi har de samme veiene som i fjor, og stort sett de samme bilene (selv om det selvsagt også er kommet en del nye biler på veiene også i år).

Har opplæringen blitt dårligere?

Så da er det kanskje på tide å gå litt i oss selv og se om det er opplæringen som er blitt dårligere? Det er nærliggende å si at det eneste som har blitt dårligere i løpet av pandemien er kapasiteten på førerprøver. Men selv om førerprøven faktisk har en reell innvirkning på opplæringsløpet for øvrig, så må vi se nærmere på de ulykkene som faktisk har skjedd i 2022 for å si noe om hvilken opplæring de omkomne faktisk har hatt, og i hvilken grad dette dermed kan være relevant.

Alder og trafikantgrupper

Av 63 omkomne ved månedsskiftet juni/juli var 40 personer over 45 år; dvs at de ihvertfall ikke har hatt trafikalt grunnkurs, og mest sannsynlig har de gjennomført opplæring og ervervet førerett før 2003, ihvertfall førerett i klasse B. Da legger vi til grunn at mange erverver førerett i A-klassene i voksen alder, men de fleste erverver førerett for klasse B før de er fylt 25. Det kan legges til at av de 14 omkomne MC-førerne er halvparten over 59 år.

I aldersgruppen 25 – 44 er det 9 personer. I denne gruppen vil det være noen som har føreropplæring fra før 2003, og noen som har føreropplæring etter 2003. Vi har pr i dag ikke tilgang til nøyaktige tall på dette.

I aldersgruppen under 25 år er det totalt 11 personer. De personene under 25 år som har førerett har gjennomført trafikalt grunnkurs, og har gjennomført føreropplæring etter den eksisterende føreropplæringsmodellen som ble iverksatt i 2003.

Vi kan sannsynligvis legge til grunn at de tre førerne av lett motorsykkel som finnes i denne statistikken befinner seg i denne aldersgruppen (under 25). Det er videre sannsynlig at de to førerne av mellomtung motorsykkel også er i denne aldersgruppen.

Vi vet også at det er to fotgjengere og fire syklister inne i disse tallene, og i de tilfellene må vi se bort fra evt føreropplæring, selv om trafikantadferd selvsagt er særdeles relevant i det offentlige skoleverket.

Ut fra de tallene vi har tilgang til må vi ta høyde for at noen av de to fotgjengerne og de fire syklistene kan være over 45 år, men det er pr i dag ukjent for oss.  Det vi kan si er at et sted mellom 5 og 20 personer har gjennomført hele eller deler av føreropplæringen etter den eksisterende føreropplæringsmodellen. Av disse er det sannsynligvis minst fem motorsyklister (men siden 7 av MC-ulykkene involverer førere over 59 år er det også maksimalt 7 motorsyklister i denne gruppen).

Ulykkestyper

Av 63 dødsulykker i første halvår var det 26 møteulykker, 15 utforkjøringsulykker, 8 påkjøring bakfra, 2 kryssulykker, 2 fotgjengerulykker og 10 «andre». Så vet vi at det av disse 10 «andre» blant annet var fire sykkelulykker (to med elsparkesykkel).

Opplæringen og føreransvaret

Totalt sett viser tallene at vi må tilbake til 2016 før vi finner et så stort antall drepte i trafikken i Norge som i første halvår 2022. Samtidig kan det hende at pandemien har hjulpet oss å oppnå så lave tall som i 2020 og 2021. Men hvilken rolle har føreropplæringen i dette? Om noe, så viser fordelingen av antall drepte at det vi gjør er riktig, men at det er viktig at vi fortsetter med det gode arbeidet som utføres hver dag ved norske trafikkskoler. Vi får stadig bedre veier og sikrere biler, men til syvende og sist er det alltid trafikanten og trafikantens adferd som er den viktigste faktoren. Og selv om vi dessverre opplever et kraftig tilbakeslag i trafikksikkerhetsarbeidet i post-covid-året 2022, så viser tallene over tid likevel at de som har gjennomført norsk føreropplæring i samsvar med den eksisterende føreropplæringsmodellen, – altså etter 2003, – har lavere risiko enn alle andre.

Og hvis vi skjeler litt til typen ulykker, så er det nærliggende å bruke et sekund eller to på å reflektere over at førere av autonome kjøretøy med avanserte førerstøttesystemer kanskje kan ha en tendens til å overlate i overkant mye av førerens oppgaver til kjøretøyet, i stedet for å ha full oppmerksomhet på sin egen oppgave som fører. Og der ligger mye av utfordringene i fremtiden; å sikre at førerne fortsatt har tilstrekkelig førerkompetanse til å føre kjøretøyene selv, – også i en fremtid med stadig økende grad av autonomi.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Instruktørkurs Trafikalt Grunnkurs førstehjelp (TGF)

Trafikkforum kan fra høsten tilby instruktørkurs for trafikklærere som underviser i førstehjelp, som del av føreropplæringen.

Kurset er på 12 timer og man blir godkjent som instruktør i førstehjelp og kan med dette undervise i førstehjelp på trafikalt grunnkurs.

Det kommer endringer fra 2023 i førstehjelp i trafikalt grunnkurs og dere vil få innføring i de nye endringene på dette kurset.

Mer informasjon og dato kommer før sommeren!

Åpner for tåkelys og nærlys samtidig på MC

– Ulykkesstatistikken viser at motorsyklister er en spesielt utsatt trafikantgruppe. Lys gjør motorsyklister synligere i trafikken og kan bidra til økt trafikksikkerhet. Derfor endrer vi nå reglene for bruk av nærlys og tåkelys på motorsykkel, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Dette sier han i forbindelse med at det nå blir tillatt for motorsyklister å bruke tåkelys og nærlys samtidig, så lenge det er dagslys. Regelendringen innebærer en oppmyking av gjeldende forbud i trafikkreglene mot kombinasjonen av nærlys og tåkelys. Lyskombinasjonen vil fremdeles være forbudt i mørket og for biler.

Tiltak som øker motorsyklistenes synlighet vil særlig kunne bidra til å forebygge møteulykker i kryss. Bruk av tåkelys samtidig med nærlys vil øke antallet lyspunkter og bidra til at motorsykkelen blir synligere fra flere vinkler.

Endringene trer i kraft 1. juli.

-Samferdselsdepartementet.

Foto: Fredrik Naumann/Felix Features

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Foten ned for robotbestilling

Førerprøvesituasjonen har ført til mange kreative forsøk på å få tilgang til nok førerprøver, en av disse kreative løsningene går ut på at enkelte trafikkskoler har benyttet seg av dataprogrammer som kan søke etter og reservere førerprøver automatisk, såkalte roboter. Statens vegvesen innfører på bakgrunn av dette bruksvilkår for tjenesten «Bestilling av førerprøver», hvor det fremgår at dette ikke er tillatt. Dette blir gjort for at bestilling av førerprøver skal skje på et mest mulig rettferdig grunnlag.

Misbruk av tjenesten, dvs bruk som ikke er i samsvar med bruksvilkårene, kan føre til utestenging fra tjenesten for en periode. I denne perioden kan dermed ikke trafikkskolen bestille prøver.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Nye regler for elsparkesykler

Bruker du elsparkesykkel? Da må du huske på disse nye reglene som gjelder fra 15. juni:

🛴Promillegrense på 0,2
🛴Aldersgrense på 12 år
🛴Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år
🛴Omklassifisering til motorvogn

Tap av førerrett ved promillekjøring
Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske kjøretøy, vil de alminnelige reglene for sanksjoner ved ruspåvirket kjøring gjelde, men regjeringen fastsetter særlige formildende regler for hvor lenge man kan miste førerretten ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped.
Det blir også krav om ansvarsforsikring fra 1.september for utleiesykler og fra 1. januar 2023 for private kjøretøy. Du kan lese mer om de nye reglene her

👇

Les mer om de nye reglene her

Vurderer forenklet førerprøve for klasse B med manuell giring

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen vurdere om det bør utredes en ordning med forenklet førerprøve ved utvidelse fra klasse B med kode 178 til klasse B ubegrenset.

Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025, og allerede i dag er de aller fleste nye personbiler og lette varebiler som blir solgt i Norge kjøretøy uten manuell giring. Det er derfor både naturlig og ønskelig at opplæring og førerprøve i stadig større grad også gjennomføres på automatgir. Det vil likevel finnes mange kjøretøy med manuell giring på norske veier i overskuelig fremtid, og selv om stadig færre førere vil ha behov for å kjøre disse kjøretøyene, må det fortsatt være mulig å oppnå førerett for motorvogn med manuell giring.

For Trafikkforum er det viktig å holde fast på prinsippet om at grunnleggende ferdigheter skal dokumenteres ved førerprøve i samsvar med intensjonene i den norske føreropplæringsmodellen. For kandidater med bestått førerprøve klasse B gjennomført med automatgir, kan imidlertid det å dokumentere tilstrekkelige grunnleggende kjøreferdigheter på manuelt giret kjøretøy i førerkortklasse B gjennomføres i form av en forenklet førerprøve som ikke nødvendigvis trenger å ta 75 minutter, som er tidsrammen for ordinær førerprøve klasse B.

Forenklet førerprøve ved utvidelse vil føre til at gebyr for gjennomføring av førerprøve ved utvidelse blir lavere, og kostnadene for kandidaten blir dermed mindre. I tillegg vil en slik endring være fordelaktig for førerprøvekapasiteten.

Trafikkforum har derfor tatt initiativ til å innføre en ordning med forenklet førerprøve ved utvidelse av førerett fra klasse B kode 78 til førerett klasse B ubegrenset. Trafikkforum har bedt samferdselsdepartementet om å gi Statens vegvesen i oppdrag å utrede en slik endring, herunder å ta stilling til innhold og rammer for førerprøven.

På bakgrunn av dette har Statens vegvesen fått i oppdrag fra samferdselsdepartementet å vurdere en slik utredning.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kine Osan ansatt som daglig leder

Kine Osan er ansatt som daglig leder i Trafikkforum. Kine har bakgrunn som trafikklærer, og har bl.a. vært faglig leder ved Flyt Trafikkskole. Hun er styreleder i Ung i trafikken – ingen venner å miste, og har vært ansatt som rådgiver i Norges Automobil-Forbund og som prosjektleder i Trygg Trafikk.

Kine har faglig lederutdanning og bachelorgrad i trafikkpedagogikk fra Nord universitet, og har dessuten utdanning i yrkespedagogikk, veiledning, coaching, kommunikasjon og adferdsvitenskap fra OsloMet.

Den viktigste oppgaven til Kine fremover blir kursvirksomheten i Trafikkforum, og de første kursene er allerede lagt ut i kurskalenderen.

Med styrket administrasjon vil Trafikkforum være enda bedre rustet til å ivareta medlemmenes interesser fremover.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Vellykket landsmøtesamling på Losby Gods

Lørenskog og Finstadjordet viste seg fra sin beste side under Trafikkforums landsmøte på Losby Gods i helgen. Deltagerne kunne nyte sola og våren mellom foredrag, møter og bespisning. Samlingen startet med et gnistrende foredrag med Dora Thorhallsdottir på fredag, og fortsatte med gode innlegg av Per Gunnar Veltun, Tore Johannessen og Erik Steinbråten.

Lørdag startet med foredrag med Peder Kjøs, etterfulgt av Thorsten Heberger fra Lime Green Digital, som avslørte de nærmeste nyhetene i TABS for et lydhørt og svært fornøyd publikum. Landsmøtet 2022 ble deretter gjennomført, før samlingen ble avsluttet med medlemsmøte og utedemonstrasjon med Inge Jonstrøm.

Ny styreleder – og nytt æresmedlem!

Erik Steinbråten har vært styreleder i Trafikkforum siden 2013, og leverte i helga stafettpinnen videre til Inge Jonstrøm. Trafikkforum har hatt en sunn og god utvikling de siste ni årene, og Erik Steinbråten ble på landsmøtet utnevnt til æresmedlem for sin innsats. Inge Jonstrøm har vært aktiv og engasjert i Trafikkforums styre i en årrekke, og sørger slik sett for kontinuitet når han nå tar over som styreleder.

Nye koster

Ny i styret er Martin Brekke, som også får selskap av to nye varamedlemmer; Anette Ødegård Neef og Andreas Trulsen. Også valgkomiteen får to nye medlemmer; Gunnhilde Karlengen og Eirik Storslett. Selv om de er nye i de aktuelle vervene, er imidlertid samtlige godt kjent i og med Trafikkforum som representanter for trofaste medlemsskoler.

Trafikkforums styre ser etter landsmøtet 2022 slik ut:

Leder Inge Jonstrøm
Styremedlem Kai Fegri
Styremedlem Stig Anders Ohrvik
Styremedlem Mia Camilla Trøim Dirdal
Styremedlem Martin Brekke
Varamedlem Anette Ødegård Neef
Varamedlem Andreas Svendsen Trulsen

 

Valgkomiteen:

Leder Ove Sagen-Hafstad
Medlem Gunnhilde Karlengen
Medlem Eirik Storslett

Populær utedemonstrasjon

Samlingen ble avsluttet med utedemonstrasjon i regi av Inge Jonstrøm.

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Tillater høyere hastighet med henger og campingvogn

Et forslag om endringer i hastighetbestemmelser på veg ble 5. mars 2021 sendt på høring. Forslaget omhandlet mulighet for å øke fartsgrensen på tilhenger uten brems over 300 kg fra 60 – 80 km/t, mulighet for innføring av «Tempo-100»-ordning, slik at tilhengere som oppfyller visse tekniske særkrav lovlig kan kjøres i inntil 100 km/t på vei med slik fartsgrense, og muligheten for å øke kravet til en motorvogns maksimale konstruktive hastighet for å ha lov til å kjøre på motorveg og motortrafikkveg fra 40 til 60 km/t.

I en pressemelding i dag, melder samferdselsministeren at de to endringene som gjelder fartsgrense for tilhenger trer i kraft i dag.

– Stor fartsforskjell mellom biler med og uten henger eller campingvogn kan være farlig i trafikken. Derfor øker vi nå tillatt hastighet for tilhengere uten bremser fra 60 til 80 km/t. Noen tilhengere og campingvogner kan godkjennes for hastigheter opp til 100 km/t, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Endringene trer i kraft i dag.

– Dette er en endring jeg vet mange har ventet på. Særlig campingturister vil sette pris på at norske fartsgrenser er blitt enklere å forstå og følge, og mer i pakt med reglene i våre naboland. Høyere tillatt hastighet er denne gang også bra for trafikksikkerheten, fordi reduserte fartsforskjeller kan bidra til færre farlige forbikjøringer og påkjørsler bakfra. Det har vært en forutsetning at ulykkesrisikoen på norske veier ikke skal øke, sier samferdselsministeren.

Reduserer risiko for ulykker

Med stadig høyere fartsgrenser på mange veier, har fartsforskjellene mellom biler med og uten tilhenger eller campingvogn økt. Endringene i trafikkreglene er gjort for å redusere denne forskjellen. Dermed minsker risikoen for farlige forbikjøringer og påkjøringer bakfra, heter det i pressemeldingen fra samferdselsdepartementet.

De nye reglene

 • Tillatt hastighet for tilhengere uten bremser er økt fra 60 til 80 km/t
 • Tilhengere som oppfyller visse tekniske krav, kan få godkjenning til 100 km/t (Tempo 100-godkjenning)

Alle tilhengere: 80 km/t

For tilhengere med bremser gjelder allerede hastighetsbegrensning på 80 km/t. Endringen innebærer at alle tilhengere nå kan trekkes i 80 km/t. Tilhengere som tas i bruk i Norge i dag er teknisk dimensjonert og godkjent for 80 km/t.

Etter særskilt godkjenning: 100 km/t

For tilhengere som oppfyller visse tekniske særkrav, blant annet til hydraulisk støtdemping og stabiliserende tilhengerkobling, kan Statens vegvesen etter godkjenning av tilhengeren utstede et såkalt Tempo 100-bevis. Tilhengere med Tempo 100-bevis vil kunne trekkes i opp til 100 km/t, så lenge kombinasjonen av trekkbil og tilhenger også er egnet for dette. Tilhengere og campingvogner godkjent for Tempo 100 må gjennomføre EU-kontroll på lik linje med personbiler.

Statens vegvesen vil på sine nettsider tilby en kalkulator som gjør det enklere å finne ut om kombinasjonen av bil og henger/campingvogn vil kunne bli godkjent for 100 km/t.

Mer informasjon om Tempo 100-ordningen vil bli tilgjengelig hos Statens vegvesen: www.vegvesen.no/tempo100

Se pressemelding på regjeringens nettsider Høringsoppsummeringen kan leses her

Fotokred: Adria

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

«Heidi skal låne ut 50% av medarbeiderne sine til søringan»

Seksjonssjef Heidi-Kristin Herbst i Trafikant nord i Statens vegvesen er ei raus dame, i uke 11 og 12 gir hun en håndsrekning til gode kolleger lenger sør i landet.

Vi kan leve med halv kapasitet i et par uker

-I Trafikant nord har vi for tiden korte ventetider, i en to ukers periode kan vi leve med halv kapasitet. Dette er et tiltak vi egentlig har planlagt siden 2021. Halvparten av de 20 som skal sørover for å kjøre førerprøver har ambulert flere ganger tidligere, og er relativt godt kjent dit de kommer. De øvrige 10 er førstegangsreisende, men er drevne sensorer «som står an av», uansett, sier Heidi. Jeg er glad for at så mange stiller opp, både for å hjelpe til, men samtidig vil de også få god trening i å omstille seg raskt til rådende forhold, sier seksjonssjef Heidi-Kristin Herbst i Statens vegvesen.

– I nord har vi utfordringer sommerstid, spesielt har vi i flere år hatt for liten kapasitet på tungbil, MC og traktor, vi har tidligere fått bistand sørfra til gjennomføring av disse i perioder. Det ble ekstra vanskelig under pandemien, fordi vi hadde blant annet en lang periode på rødt smittevernsnivå og null traktor prøver kjørt.  Foran årets sommersesong har jeg tro på en bedring i og med at vi det siste året har satset mye på økt kompetanse, med flere sensorer på TKS-kurs. Disse vil nå etter hvert kunne gjennomføre flere mc- og traktorprøver. I tillegg håper jeg at vi, også i år, kan få noe hjelp sørfra hvis det blir veldig vanskelig å dekke etterspørselen, sier Heidi.

Med andre ord, ditt utlån av arbeidskraft vil på sikt kunne komme Trafikant nord til gode gjennom gjenytelser fra sensorer andre steder i landet?

-Ja, absolutt, vi er gode kolleger og trår til der det trengs og når det trengs, smiler Heidi som legger til at det også er en annen viktig faktor i dette nemlig behovet for variasjon. Både de som drar sørover og de som drar nordover opplever det som både hyggelig og lærerikt å drive litt vekselbruk i perioder.  Man får nye impulser og tar kanskje til seg litt andre måter å jobbe på gjennom samhandling med nye kolleger, samt å erfare nye kjøreruter.

Her blir Heidis medarbeidere å finne i uke 11 og 12:

Kristiansand, Stavanger, Bergen, Drammen, Lillehammer, Lillestrøm, Risløkka (Oslo), Levanger, Stjørdal, Trondheim og Steinkjer.

Til daglig er de 20 sensorene å finne på trafikkstasjonene i Alta, Bodø, Mo i Rana, Hammerfest, Svolvær, Harstad, Mosjøen, Tromsø, Vadsø, Sortland, Narvik og Brønnøysund.

(Pressemelding fra Statens vegvesen)

Kompensasjonsordning for kansellerte førerprøver i stortingets spørretime

–Vil statsråden jobbe for å opprette en kompensasjonsordning for trafikkskolene når det forekommer avbestillinger av oppkjøringstimer ved trafikkstasjonene som følge av sykefravær/fravær hos Statens vegvesen? Dette spørsmålet har Bjørnar Laabak (Frp) sendt til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Laabak begrunner spørsmålet med at  Statens vegvesen avbestiller oppkjøring når de mangler sensorer helt inntil oppkjøringstimen skulle vært gjennomført.

–Bilen som elevene har leid inn fra trafikkskolen, som skal være godkjent av Statens vegvesen, blir ofte stående med avlyste oppdrag, og praksis er ved de fleste trafikkskolene at dette ikke faktureres elevene, skriver Laabak i spørsmålet til statsråden.

Bjørnar Laabak møter for tiden som vara på stortinget fra Østfold, og har vært i kontakt med både Trafikkforum og med flere trafikkskoler for å sette seg inn i saken.

–Ved kontakt med flere trafikkskoler og Trafikkforum bekreftes det at antall avbestillinger fra Statens vegvesen er vesentlig, og flere melder at dette forekommer ofte, også så sent som i februar 2022. Fortsatt kan man forvente høyt sykefravær i tiden som kommer med bakgrunn i samfunnssituasjonen som følge av pandemi. Det er i så måte ingen grunn til å tro at ovennevnte problemstilling opphører med det første. Derfor er det viktig at det etableres en kompensasjonsordning for trafikkskolene der Statens vegvesen avlyser timer senere enn den fristen som gjelder for Statens vegvesen selv, skriver Laabak avslutningsvis.

Les hele spørsmålet fra Bjørnar Laabak (FrP) til samferdselsministeren på stortinget.no

Fotokred: Frp

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Statens vegvesen melder i dag at alle prøvesteder nå har grønt smittevernsnivå.
• Det vil si ingen særskilte smitteverntiltak.
• Alle typer førerprøver gjennomføres nå på grønt nivå.
• Behov for å gjennomføre førerprøve med munnbind bør vurderes av den
enkelte.

Les mer her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Slutt på munnbind og en meters avstand

– Koronapandemien utgjør ikke lenger en stor helsetrussel for de fleste av oss. Omikronviruset gir langt mindre alvorlig sykdom, og vi er godt beskyttet av vaksiner. Vi fjerner derfor nesten alle smitteverntiltakene, som meteren, krav om munnbind og isolasjon. Vi kan gå tilbake til en normal hverdag, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen fjernet de fleste igjenværende koronatiltakene lørdag 12. februar kl. 10. Dette er de endringene som har størst betydning for trafikkskolene:

 • Krav og anbefaling om å holde en meters avstand oppheves.
 • Krav om bruk av munnbind oppheves.

Krav til isolasjon oppheves også, men det er likevel grunn til å merke seg at det fortsatt er anbefalt at smittede holder seg hjemme i fire døgn.

Les mer på regjeringen.no

Fotokred: © Laboko | Dreamstime.com

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Plass til flere på landsmøtet!

Interessen for å delta på landsmøtet 2022 har vært stor. Etter en lang periode med digitale møter og minimal sosial utfoldelse, har mange allerede meldt seg på landsmøtesamlingen på Losby Goods i Lørenskog 1. og 2. april. I begynnelsen av uka så det ut til at vi hadde nådd taket for hvor mange deltagere vi kunne ha med gjeldende restriksjoner, men denne uka ble det som ventet lettet på restriksjonene. Det er dessuten ventet at de gjenværende restriksjonene blir fjernet 14. februar. Vi har dermed plass til flere deltagere, så alle som er sulteforet på sosial kontakt kan med fordel melde seg på nå.

Deltagerne kan se frem til foredrag med Dora Thorhallsdottir. Dora Thorhallsdottir er utdannet journalist, lærer og familieterapeut. I årene 2000–2004 jobbet hun fulltid som standup-komiker, og hun har gjort stor suksess med kritikerroste soloshow som «Det var ikke sånn det skulle bli» og «Familiegreier».

Les mer om Dora Thorhallsdottir her

 

Det er også klart at Peder Kjøs blir en av foredragsholderne på Trafikkforums landsmøtesamling 1. og 2. april 2022. Peder Kjøs er en av de ledende profilene innen psykologi og psykoterapi i Norge, og er en ettertraktet foredragsholder innenfor psykisk helse og menneskelige relasjoner. Peder Kjøs har også samarbeidet med Trafikkforum tidligere, med kurs i kommunikasjon og veiledningsstrategier sammen med Tore Johannessen. Denne gangen får vi oppleve Peder Kjøs som foredragsholder.

Les mer om Peder Kjøs

Øvrige foredragsholdere blir velkjente Per Gunnar Veltun fra Statens vegvesen og Thorsten Heberger fra Lime Green Digital. I tillegg bidrar våre egne fagfolk Tore Johannessen,  Erik Steinbråten og Inge Jonstrøm.

Les mer og meld deg på

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Flere lettelser – men stadig krav til munnbind

Tirsdag 1. februar kom regjeringen som ventet med flere lettelser i tiltakene i forbindelse med covid-19-pandemien. Fortsatt er det imidlertid krav til munnbind når det ikke er anledning til å holde minst 1 meters avstand. Det er ventet at øvrige tiltak tas bort 14. februar.

 

Covid-19-forskriften § 16.Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, på innendørs stasjonsområder, på innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum.

Passasjerer i taxi skal bruke munnbind. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester og lignende tjenester. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for kunden i situasjoner der det ikke er praktisk mulig å bruke munnbind.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av skillevegger o.l. i henhold til Folkehelseinstituttets anbefalinger.

Se hele covid-19-forskriften her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Strammer inn reglene for elsparkesykkel

– De siste tre årene har i vi sett uakseptabelt høye skadetall og et stadig økende konfliktnivå mellom elsparkesykler og andre trafikanter. Slik kan det ikke fortsette. Vi må ivareta sikkerheten, tryggheten og fremkommeligheten til både brukere av slike kjøretøy og deres medtrafikanter. Derfor strammer vi inn reglene for bruk av elsparkesykler, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Det blir både promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud når regjeringen nå gjør innstramminger i reglene for bruk av elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy.

Promillegrense, aldersgrense og hjelmpåbud for barn

– Vi ser at de innstrammingene som er gjort så langt ikke er tilstrekkelige. Det vil vi gjøre noe med før årets sesong, og vi strammer inn reglene fra våren 2022, sier Nygård.

Dette blir endringene:

 • Den alminnelige promillegrensen på 0,2 skal gjelde også for ruspåvirket kjøring med små elektriske kjøretøy.
 • Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
 • Aldersgrense på minst 12 år.
 • Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.

Videre skal følgende forhold utredes og høres, og så langt mulig være avklart før reglene trer i kraft:

 • Forslag om forbud mot bruk på fortau, men ikke på gang- og sykkelveier, og en mulig høyere aldersgrense som en følge av dette.
 • Forslag om at kjøretøyene skal omfattes av bilansvarsloven
 • Formildende regler for tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, tilsvarende de vi har for moped. For øvrig legges gjeldende regler for sanksjonering av ruspåvirket kjøring til grunn.

Omklassifisering og innføring av promillegrense på 0,2 vil tre i kraft til våren. Forslagene som skal høres vil komme på høring snarlig, og det tas sikte på at forholdene så langt som mulig er avklart før reglene trer i kraft til våren.

Promillegrense på 0,2

Promillegrensen for bruk av elsparkesykler og lignende kjøretøy vil bli den samme som for bil og andre motorvogner, 0,2.

– Uvettig bruk av elsparkesykler gir skader, sorg og lidelse for mange mennesker hver eneste dag i sesongen. Vi har, ut fra nullvisjonen om ingen drepte eller hardt skadde i trafikken, et ansvar for å legge til rette for at folk kan ferdes i trafikken uten å risikere alvorlig skade. Vi må derfor ta grep for å få bruken av disse kjøretøyene inn i ansvarlige og trygge rammer. Det er ingen grunn til høyere promillegrense med kjøretøy som allerede har dokumentert svært høy forekomst av rusrelaterte ulykker. Den alminnelige 0,2 grensen skal derfor gjelde også for kjøring med små elektriske motorvogner, sier Nygård.

Særlig om tiltak for barn – aldersgrense og hjelmpåbud

Regjeringen ønsker også et særlig vern av barna.

– Selv om ikke ulykkestallene tilsier at unge er særlig ulykkesutsatt, så har ikke barn samme trafikkforståelse og evne til samhandling i trafikken som voksne, og har derfor særlig krav på vern. De yngste barna bør derfor ikke bruke elsparkesykler eller lignende kjøretøy, og vi innfører en aldersgrense på minst 12 år, sier Nygård.

Det vil også innføres et hjelmpåbud for barn under 15 år.

– Om lag en tredel av skadene i elsparkesykkelulykker er hodeskader. Barn har et særlig krav på vern, og er særlig sårbare for hodeskader. Et påbud vil gi et viktig signal om risikoen ved bruk av slike elektriske kjøretøy og være holdningsskapende for å etablere gode vaner. Vi vil derfor innføre påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år. Selv om det ikke er noen tvil om at også voksne bør bruke hjelm, er et generelt hjelmpåbud vanskelig å forene med det fungerende utleietilbudet som er rettet mot voksne. Likevel vil jeg sterkt oppfordre også voksne til å være gode forbilder og bruke hjelm, sier Nygård.

I vurderingen av et mulig forbud mot kjøring på fortau er det pekt på at et slikt forbud vil kunne innebære økt risiko ved bruk. Det vil derfor også høres en mulig høyere aldersgrense dersom det innføres et slikt forbud. Regjeringen vil derfor ta endelig stilling til hvor høy aldersgrensen skal være etter denne høringen, og eventuelle konsekvenser for hjelmpåbud for barn.

Elsparkesykler skal klassifiseres som motorvogn

Omklassifisering til motorvogn er i tråd med at dette grunnleggende sett er motorvogn etter vegtrafikklovens definisjon.

– Også risikomessige forhold tilsier at små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra sykkel til motorvogn. Dette vil innebære å gå tilbake til klassifiseringen vi hadde fra 2014-2018 for Segway og andre selvbalanserende kjøretøy.

Forslag om å omfattes av bilansvarsloven

For å bidra til risikoreduserende adferd, både hos kommersielle utleiere og private brukere, samt sikre skadede bedre erstatningsdekning ved ulykker, er det gode grunner for at små elektriske kjøretøy bør omfattes av bilansvarsloven, herunder krav til ansvarsforsikring.

– Med betydelig utleie av elsparkesykler, er dagens ordning hvor ansvaret i utgangspunktet hviler på brukeren, ikke hensiktsmessig. Også forholdet til EUs-regelverk tilsier en fornyet vurdering av dette. Vi vil derfor sende et forslag på høring om at små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven. Vi vil her blant annet vurdere en mulig differensiering mellom utleide og privateide sykler, sier Nygård.

Forslag om forbud mot bruk av fortau

Det er høyt og vedvarende konfliktnivå mellom elsparkesyklister og fotgjengere, særlig i sentrale bystrøk. Fortauene er særlig etablert for de gående, våre mest sårbare trafikanter, og det er kun unntaksvis at elsparkesyklister har lov til å kjøre på fortauet.

– Svært mange elsparkesyklister forholder seg likevel ikke til gjeldende regler om at kjøring på fortau skal skje på de gåendes premisser. Det er også svært krevende å gjennomføre effektiv håndheving og andre tiltak for adferdsendring. Jeg mener derfor tiden nå er moden for å vurdere om små elektriske kjøretøy fortsatt skal kunne kjøre på fortau, eller om de bør forbys på slike arealer, slik de aller fleste andre europeiske land har gjort, sier Nygård.

Forslag om tap av førerrett ved promillekjøring

Ved innføring av den alminnelige promillegrensen på 0,2 også for små elektriske motorvogner vil vegtrafikklovens alminnelige regler for sanksjonering gjelde, herunder tap av førerrett og sperrefrist.

– Det er farlig å fyllekjøre på elsparkesykkel, men ikke like farlig som å fyllekjøre med bil. Derfor vil vi sende på høring et forslag om særlige regler for tap av førerrett ved brudd på promillegrensen på små elektriske kjøretøy, tilsvarende regler som gjelder for moped, sier Nygård.

Les pressemeldingen på regjeringens nettsider

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Billigere å ta lappen?

– Fra nyttår er det billigere å ta lappen. Det er ihvertfall budskapet i en pressemelding fra samferdselsdepartementet i dag.

1. januar ble de samlede gebyrene for å ta førerkort klasse B satt ned fra 2 020 til 1 590 kroner. – Å få muligheten til å kjøre bil er en viktig milepæl for mange unge, men også en relativt kostbar investering. Jeg er glad for at gebyrene nå er satt noe ned, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Endringene skjer etter at Statens vegvesen har gjort en ny beregning for å sikre at gebyrene er riktige for å dekke kostnaden for tjenestene. I tillegg kommer en justering i tråd med prisutviklingen ellers i samfunnet.

Etter denne justeringen er noen trafikant- og kjøretøytjenester blitt billigere, mens noen har blitt dyrere. For eksempel går prisen for oppkjøring i klasse B og tunge klasser litt ned, gebyret for å ta teoriprøven er redusert fra 650 til 320 kroner, mens oppkjøring på motorsykkel øker fra 1 160 kroner til 1 880 kroner ved bestilling på nett.

De nye prisene finnes hos Statens vegvesen: https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/priser/

Rekordmange tar førerprøven

Nesten 150 000 tok førerprøven i fjor. Det er flere enn noen gang. Tall fra Statens vegvesen viser at 10 prosent flere 18-åringer tok lappen i 2021 enn i 2020.

– Bil er viktig for mange, særlig der hvor kollektivtilbudet ikke er godt nok. Hvert år kommer det mange unge nye bilister på veiene, og jeg er glad for at føreropplæringen i Norge er god. Kvaliteten på denne opplæringen er viktig å beholde og utvikle, slik at vi alle sammen kan kjøre mest mulig trygt på norske veier. Nå blir førerprøven litt billigere for mange, og det er jeg sikker på er populært, sier samferdselsministeren.

Kraftig økning i gebyr for oppkjøring på MC

NMCU er naturlig nok ikke enig i at det blir billigere å ta lappen. NMCU skriver på sine nettsider at de har vært i kontakt med Statens Vegvesen, som har beregnet gebyrsatsene, for å få utregningsgrunnlaget som er brukt.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Alle prøvesteder har gult smittevernsnivå, men det er viktig å presisere at smittetrykket er stort og
risiko for smittespredning er for tiden meget stor. Derfor er det krav om bruk av munnbind for
sensor og kandidat på alle kategorier av førerprøver inntil noe annet er bestemt.

I tillegg minner vi om de øvrige retningslinjene for «Gult smittevernsnivå»:
Gult nivå – ordinære smittevernstiltak
• Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
• God håndhygiene.
• Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven.
Alle i kjøretøyet skal da være iført munnbind.
• Klargjøring og oppsummering tilpasses.

Øvrige retningslinjer
Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres
på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.
• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om
gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal
kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst.
Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
• Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
• Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer
og håndhilser derfor ikke.
• Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
• Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende
smittevernregler.

Forlenger gebyrunntak
Se nyhetssak: Forlenger gebyrunntak | Statens vegvesen
Avbestillingsgebyret for manglende oppmøte eller sen avbestilling av førerprøver vil ikke bli
gjeninnført før Koronapandemien er under kontroll.
Som tiltak i forbindelse med det store smittetrykket i samfunnet forlenger Statens vegvesen per
januar 2022 det midlertidige ordningen med frafall av gebyr ved for sen avbestilling eller manglende
oppmøte på førerprøver Første gang dette ble innført var i mars 2020. Denne forlengningen er den
sjette siden mars 2020. I det siste vedtaket om forlengelse er det ikke satt sluttdato, det vil være en
løpende vurdering for behovet koblet opp mot smitteutviklingen i samfunnet,
Forskriften gjelder unntak som er til gunst for våre kunder som skal gjennomføre førerprøve. Vi
ønsker ikke at personer som har symptomer på luftveisinfeksjoner, er syke eller i karantene skal føle
seg forpliktet til å møte til teoriprøve eller oppkjøring. Derfor har vi gitt et midlertidig unntak fra
gebyrkravet.
Det er fint om de som rekker å avbestille timen sin i tide, gjør det, slik at andre kan benytte den
oppsatte timen isteden.

Veien videre
Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom
hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter
godt forberedt og består førerprøven.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en fortsatt utfordrende periode for oss alle.
Statens vegvesen v/Trafikantavdelingen

Les hele informasjonsbrevet fra Statens vegvesen her

Regjeringen iverksetter tiltak for å få flere tungbillærere

Regjeringen bevilger ekstra penger for å utdanne flere trafikklærere for lastebil og buss, og vil også gjøre det enklere for personer med lang erfaring som tungbilsjåfør å bli trafikklærer på tunge kjøretøy. Dette ifølge en pressemelding publisert på regjeringen.no i dag.

– Uten lastebilen stopper Norge. Derfor må vi sørge for at vi har nok sjåfører og da må vi også har nok kjørelærere for lastebil. I årene som kommer vil vi mangle lærere. Derfor gir vi penger til å ta opp 25 ekstra studenter i kullet som starter ved Nord universitet til høsten og vi gjør det enklere for søkere med realkompetanse å komme inn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i pressemeldingen.

Regjeringen vil også iverksette tiltak for at det skal bli lettere å komme inn på tungbillærerutdanningen for yrkessjåfører, og de vurderer også å endre utdanningsløpet slik at det blir mulig å ta en toårig grunnutdanning hvor man ender opp med tungbilkompetanse etter to årig grunnutdanning, slik at man ikke må ta grunnutdanning på liten bil først.

– Vi vil nå gjøre det enklere for de som har erfaring fra sjåføryrket å bli lærere. Mange med lang erfaring som tungbilsjåfør, som kunne blitt gode trafikklærere, kommer ikke inn på utdanningen. Det gjør vi nå noe med, og på litt lengre sikt vil vi vurdere å legge om trafikklæreropplæringen slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Løsningen regjeringen nå kommer med, er tredelt:

 • Åpne for søkere med realkompetanse. Nord universitet endrer opptakskravene for årets opptak, slik at det blir enklere å komme inn med realkompetanse. Endringene vil gjøre at flere med bakgrunn fra yrket tungbilsjåfør kan komme inn på grunnutdanningen. Deretter kan de gå videre til påbyggingen for tungbil og til slutt ende opp som lærer for tungbil. Endringene gjelder for kullet som starter til høsten.
 • Som en prøveordning tar Nord universitet opp 25 ekstra studenter på kullet som starter til høsten.
 • På lang sikt er målet å lage en ny studiemodell for trafikklæreropplæringen, slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, i stedet for en påbygning på toppen av toårig trafikklærer for lett bil. Kunnskapsdepartementet går nå i dialog med de to institusjonene som utdanner trafikklærere, OsloMet – storbyuniversitetet og Nord universitet og også med Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen for å se hvordan dette kan gjøres.
Se pressemeldingen på regjeringen.no

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Koronasituasjonen og praktiske førerprøver

Statens vegvesen forbereder seg på at gjenåpningen av flere tilbud og funksjoner i samfunnet  kan gi økt smittetrykk, flere smittetilfeller og flere i karantene. For å redusere risikoen for avlysning av praktiske førerprøver, er det viktig å opprettholde det gode renholdet av trafikkskolenes biler før prøvene.

 

Avbestillingsgebyret er fortsatt på vent

Avbestillingsgebyret for manglende oppmøte til praktisk førerprøve vil ikke bli gjeninnført før koronapandemien er under kontroll.

Vi setter stor pris på om dere formidler dette videre til ansatte og elever.

Nå tar vi en siste innspurt sammen i det som forhåpentligvis er siste bølge av pandemien. Takk for samarbeidet så langt!

Plikt til å bruke munnbind

Vi har fått en del spørsmål om bruk av munnbind.

Det har en periode vært anbefalt bruk av munnbind, og vi har også inntrykk av at det har vært normalen ved trafikkskolene en god stund.

I går varslet regjeringen enkelte lettelser, men når det gjelder munnbind er det snarere en innskjerping, eller i alle fall en klargjøring.

I Covid-19-forskriften § 16 er det nå et klart påbud om bruk av munnbind innendørs når det ikke er anledning til å holde én meters avstand:

§ 16.Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, på innendørs stasjonsområder, på innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Dora Thorhallsdottir til Trafikkforums landsmøte

Vi kan nå avsløre at deltagerne på Trafikkforums landsmøte 2022 kan se frem til foredrag med Dora Thorhallsdottir. Dora Thorhallsdottir er utdannet journalist, lærer og familieterapeut. I årene 2000–2004 jobbet hun fulltid som standup-komiker, og hun har gjort stor suksess med kritikerroste soloshow som «Det var ikke sånn det skulle bli» og «Familiegreier».

Landsmøtet 2022 går av stabelen 1. og 2. april 2022 på Losby Gods i Lørenskog.

Etter en lang periode med begrensninger i hva som er tilrådelig med tanke på kurs-, møtevirksomhet og generell sosial omgang, satser vi på at situasjonen er under kontroll slik at vi kan gjennomøre tidenes landsmøte våren 2022.

Les mer og meld deg på

Statens vegvesen ansetter ytterligere 20 nye sensorer

– Vi har stor pågang på oppkjøringstimer. Derfor ansetter vi nå ytterligere 20 førerprøvesensorer, sier avdelingsdirektør Frode Børstad i Statens vegvesen.

 

I 2021 ble det gjennomført et rekordhøyt antall oppkjøringer. Det er likevel mange som venter på oppkjøringstime.

De 20 nye stillingen er fordelt over hele landet, og kommer i tillegg til de 52 nye sensorene som ble tilsatt i 2021.

Intern utdanning med lønn
– Førerprøvesensorer må gjennom en intern utdanning og eksamen før de kan gjennomføre oppkjøringer med kunder. Derfor tar det noe tid før alle de nyansatte er operative. Men disse nye sensorene vil være et viktig bidrag til å redusere ventetiden for de som skal ta førerkort, sier Børstad.

Trenger sensorer i alle klasser
Det store volumet av oppkjøringer er innen klasse B, men de nye sensorene vil bli brukt i alle førerkortklasser, alt fra motorsykkel til tunge kjøretøy.

– Alle som skal ta førerkort i Norge må ha oppkjøring hos Statens vegvesen. Som monopolist har vi har et stort ansvar i å tilby et tilstrekkelig antall oppkjøringstimer. Det store volumet er i klasse B (personbil) men det er svært viktig at vi sørger for at vi har nok kvalifiserte tungbilsjåfører og bussjåfører i landet, sier Børstad.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Peder Kjøs til Trafikkforums landsmøte

Det er nå klart at Peder Kjøs blir en av foredragsholderne på Trafikkforums landsmøtesamling 1. og 2. april 2022. Peder Kjøs er en av de ledende profilene innen psykologi og psykoterapi i Norge, og er en ettertraktet foredragsholder innenfor psykisk helse og menneskelige relasjoner. Peder Kjøs har også samarbeidet med Trafikkforum tidligere, med kurs i kommunikasjon og veiledningsstrategier sammen med Tore Johannessen. Denne gangen får vi oppleve Peder Kjøs som foredragsholder.

Les mer om Peder Kjøs

Det er fra før kjent at Dora Thorhallsdottir er en av foredragsholderne på landsmøtesamlingen. Vi har også flere andre spennende foredragsholdere på lur, så det er bare å se frem til at vi endelig kan møtes igjen på landsmøtesamling 1. og 2. april 2022.

Les mer og meld deg på

OsloMet setter trafikklærerutdanningen på pause i 2022

OsloMet tar en fot i bakken i 2022 for å arbeide med endringer i studiemodellen ved  trafikklærerutdanningen.

Det var i 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus startet opp med et pilotprosjekt for utdanning av trafikklærere, og dermed ble Norges andre utdanningsinstituasjon som kunne tilby grunnutdanning for trafikklærere. OsloMet har dermed utdannet trafikklærere i ti år i 2022, og tar nå altså en fot i bakken for å planlegge for en enda bedre trafikklærerutdanning i fremtiden.

«Studiet tilbys ikke i 2022» er beskjeden som kommer opp på studiets nettside, men Anders Kristoffersen ved OsloMet avviser at det er noen dramatikk i dette.

– Vi vil ha en pause i opptak av studenter høsten 2022 for blant annet å arbeide med viktige endringer i studiemodellen, sier Anders Kristoffersen ved OsloMet. Studiet vil likevel gjennomføres for de som blir andreårsstudenter studieåret 2022-2023. Det er planlagt å gjennomføre opptak igjen i 2023.

De studentene som startet på grunnutdanningen i 2021 vil altså fullføre studiet som normalt. Det er heller ikke endringer i andre studier, som vil gå som normalt også i 2022.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Julebrev 2021

Kjære medlemmer!

Vi har snart kommet oss gjennom nok et år i koronaens tegn. Selv om ingen kunne vite det på forhånd, hadde nok de fleste trodd at vi ville vært gjennom pandemien til nå. Nå skal vi ikke dvele mer ved det i denne omgang, enn å fastslå at vi fortsatt er der, og at vi tross alt har fått lov til å være i drift uavbrutt siden mai 2020. Som alle andre har vi riktignok vært nødt til å tilpasse oss, men ved hjelp av midlertidig forskrift og en gradvis bedre tilpasning i covid-19-forskriften, er det i alle fall mulig å være i drift. I begynnelsen av pandemien var det mest fokus på forsvarlig drift og smittevern. Den største utfordringen i dag er førerprøvesituasjonen, og det er på det området Trafikkforum bruker mest energi på nå. Statens vegvesen har lovet at førerprøvesituasjonen skal bli bedre i 2022, – helt uavhengig av covid-19-pandemien. Men vi ser at dette er en utfordring som løses svært ulikt på de ulike trafikkstasjonene, selv om ledelsen i Trafikant og kjøretøy er lydhøre overfor oss som organisasjon, og gir enhetlige styringssignaler som i stor grad er i samsvar med våre ønsker.

Selv om pandemien har tatt mye av oppmerksomheten også i 2021, er det heldigvis også andre begivenheter fra året som er gått som er verdt å nevne. Vi har blant annet vært i dialog med Statens havarikommisjon for å finne løsninger på enkelte sikkerhetsutfordringer på MC. Vi er også fast medlem i Nasjonalt forum for MC-sikkerhet, som med en litt annen innfallsvinkel har arbeidet med det samme. Når vi snakker om MC er det dessuten riktig å nevne at vi i 2021 kom ut med en helt ny MC-bok, skrevet av våre egen Tore Johannessen og Jan-Petter Wigum ved Nord universitet. Denne boken har allerede rukket å få svært god omtale.

Vi har i 2021 samarbeidet med Ung i trafikken – ingen venner å miste om å utarbeide et undervisningsopplegg for ungdomskolen om rusfri trafikk, vi er aktivt medlem i alkolåskomiteen, og vi har tatt del i Rusforum, – som har foreslått tiltak mot rus i Nasjonal tiltaksplan. Arbeidet med rullering av Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet har for øvrig involvert oss på flere områder, blant annet har vi samarbeidet med Statens vegvesen, Trygg Trafikk, Norges trafikkskoleforbund, Nord universitet og OsloMet om tiltak som kan gi øvelseskjøring med bedre kvalitet.

Vår samarbeidspartner Lime Green presenterte 1. oktober den nye TABS-appen. TABS-appen gir trafikkskolene en ny plattform for å kommunisere med elever og foresatte. Ved hjelp av den nye meldingsfunksjonaliteten i appen kan skolene nå ha direkte dialog med elever og foresatte. Det er også mulig å logge øvelseskjøringsruter i appen. Den nyheten som vi i Trafikkforum er mest begeistret for, er muligheten til å signere elevavtale/skolereglement elektronisk i foreldre-appen, signering fra foresatte på skjema for økonomisk oppgjør, og bestilling av første time etter Trafikalt grunnkurs. Vi i Trafikkforum er stolte over å ha vært med på TABS-eventyret helt siden Lime Green tok over drift og utvikling av TSP i 2016. Vi setter stor pris på samarbeidet med Lime Green, og er glade for at de fortsetter å utvikle allerede gode produkter til glede og nytte for bransjen.

Det er vintersolverv i dag, og det betyr at vi bokstavelig talt går mot lysere tider. Vi håper at vi går mot lysere tider også i overført betydning. Vi håper at vår felles innsats snart bidrar til at både føreropplæringen og samfunnet for øvrig kan gå tilbake til normaltilstand igjen, – selv om vi selvsagt også er bevisst på at den tiden vi har vært gjennom også vil føre til mer permanente endringer. Endringer som kan påvises, er at flere enn tidligere ønsker å erverve førerkort, at kollektivandelen er redusert, og at privatbilismen har økt. At kollektivandelen blir redusert og at privatbilismen øker kan selvfølgelig ha flere sider i et samfunnsperspektiv, men om disse endringene stabiliserer seg på et noe høyere nivå enn tidligere, er det like fullt en endring som vil ha betydning for trafikkskolene.

Helt til slutt i denne omgang, vil vi minne om to forestående begivenheter som vi håper og tror at vi kan gjennomføre som normalt. Både Ice Drive på Golsfjellet 8. februar 2022 og landsmøtet 2022 på Losby Gods i Lørenskog 1. og 2. april er nå lagt ut på våre hjemmesider og er klare for påmelding.

Og med det takker vi alle våre medlemmer for året som er gått, og ønsker alle en god og fredfull jul og et riktig godt nytt år!

Julehilsen fra Statens vegvesen

Hei!
2021 går mot slutten og vi kan se tilbake på et hektisk år, både hos trafikkskolebransjen og her hos oss i Trafikantavdelingen i Statens vegvesen.
Etter snart to år med smitteverntiltak og pandemihåndtering er det lov å være lei og ønske seg tilbake til normale tider.
Jeg vil berømme bransjen for å ha fulgt opp smitteverntiltakene lojalt. Vi har faktisk ikke hatt et eneste tilfelle av smitte blant våre ansatte som kan spores tilbake til arbeidssituasjonen. På den måten har vi unngått at hele trafikkstasjoner har vært satt ut av spill, og aktiviteten har kunnet gå så normalt som mulig.
For at denne positive trenden skal fortsette i 2022 innfører vi obligatorisk bruk av munnbind også i klasser der avstanden mellom kandidat og førerprøvesensor er mer enn 1 meter.
Både vi og dere opplever en stor etterspørsel etter våre tjenester. Mange som kanskje ikke har tenkt å ta førerkort har ombestemt seg. Det har gitt oss alle en stor pågang av kunder. Ventetiden for oppkjøring har vært lenger enn vi har ønsket, men vi er glade for å kunne si at vi nå har rekruttert en rekke nye sensorer som vil bidra til å avhjelpe situasjonen. Vi ser også at kandidatene som kommer til oppkjøring er bedre enn tidligere og beståttprosenten har økt. Det er et viktig bidrag til kortere ventetid.
Dødstallene i trafikken fortsetter å gå ned. Den endelige statistikken for 2021 kjenner vi ikke før året er omme, men kvaliteten på trafikkopplæringen i Norge er en viktig faktor til at vi ser stadig færre drepte i trafikken.
Jeg ser frem til å fortsette samarbeidet med trafikkskolebransjen mot nullvisjonen for hardt skadde og drepte i trafikken.
Med ønske om en god jul og et godt nytt år!
Mvh
Frode Børstad

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Landsmøtet 2022

Velkommen til landsmøtet 2022!

Landsmøtet 2022 går av stabelen 1. og 2. april 2022 på Losby Gods i Lørenskog.

Etter en lang periode med begrensninger i hva som er tilrådelig med tanke på kurs-, møtevirksomhet og generell sosial omgang, satser vi på at situasjonen er under kontroll slik at vi kan gjennomøre tidenes landsmøte våren 2022.

Losby Gods ligger 20 minutter fra Oslo sentrum, 30 minutter fra Oslo lufthavn Gardermoen og kun 10 minutter fra Lillestrøm og Norges Varemesse.

Vi starter opp med lunsj fredag 1. april kl 13:00, og gjennomfører landsmøte, medlemsmøte, landsmøtemiddag og flere spennende foredrag og presentasjoner før vi avslutter med lunsj kl 13:00 lørdag 2. april.

Fullstendig program kommer senere, men vi kan nå avsløre at deltagerne kan se frem til foredrag med Dora Thorhallsdottir. Dora Thorhallsdottir er utdannet journalist, lærer og familieterapeut. I årene 2000–2004 jobbet hun fulltid som standup-komiker, og hun har gjort stor suksess med kritikerroste soloshow som «Det var ikke sånn det skulle bli» og «Familiegreier».

Les mer og meld deg på

Maks 20 på kurs og krav til munnbind

Regjeringen varslet i dag flere nye tiltak for å begrense smitterisikoen. De nye tiltakene har til hensikt å redusere antall nærkontakter, å begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på, og å redusere antall deltagere på arrangement for å redusere smitterisiko.

De nye tiltakene som har størst betydning for trafikkskolene er antall personer som kan være til stede på arrangement, krav om 1 meters avstand og krav om munnbind.

Les mer «Maks 20 på kurs og krav til munnbind»

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Gjennomført obligatorisk før bestilling av førerprøve

Som følge av at regjeringen har iverksatt strengere smitteverntiltak mot covid-19 ber Statens vegvesen nå om at obligatorisk opplæring skal være gjennomført før bestilling av førerprøve. Dette fremgår av informasjonsbrev fra Statens vegvesen til trafikkskolene i dag torsdag 9. desember 2021:

Som  alle sikkert har fått med seg fra regjeringens pressekonferanse er det iverksatt nye strenge smittevernstiltak mot Covid-19.

Med bakgrunn i dette er både praktiske førerprøver og teoriprøver plassert på gult smittevernsnivå på alle trafikkstasjoner som har dette tjenestetilbudet.

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.
 • Lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind.

Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.   Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Smittevern ved praktisk gjennomføring 

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale dugnaden har Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene gjelder førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med smittesituasjonen.  Per i dag er alle tjenestesteder  med førerkorttjenester lagt på gult smittevernsnivå.

Informasjonen blir løpende oppdatert.  Siste versjon er alltid gjeldende ( info-brev versjon 79 av 9.12.2021).   

Les informasjonsbrev nr 79 fra Statens vegvesen her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ny bestillingsløsning for førerprøver

Det er en betydelig forbedret bestillingsløsning for førerprøver som rulles ut onsdag 8. desember. Nå snakker vi ikke om store endringer i brukergrensesnitt eller i rutiner, men det som betyr noe i det daglige: Funksjonalitet og effektivitet.

Det er særlig to ting trafikkskolene  lenge har ønsket seg:

 • Muligheten til å holde på en time mens man legger inn alle opplysninger uten at den blir borte fordi noen andre har bestilt den i mellomtiden
 • Muligheten til å avbestille en time og bestille en ny uten å måtte be om fullmakt på nytt

Disse to løsningene er nå på plass, og vil være klar til bruk onsdag 8. desember kl 9:00. NB! Pga arbeidet med dette vil det ikke være mulig å bestille førerprøver mellom kl 8:00 og 9:00 onsdag 8. desember.

Se skjermbilder fra ny løsning her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Baneleie

Baneleie ved NAF Øvingsbaner vil med virkning
fra 01.01.2022 bli regulert opp til kr 1.350,- pr elev.

Statens vegvesen anmoder om bruk av munnbind i forbindelse med førerprøver

Fra og med fredag 3.desember anmoder Statens vegvesen om bruk av munnbind i forbindelse med alle førerprøver -både praktiske førerprøver og teori.

Det viktig at alle ledd i føreropplæringen tar tak nå -for å hindre ny nedstengning.  Økt spredning av Covid og smitte blant ansatte i Statens vegvesen eller i opplæringsbransjen kan medføre ny nedstengning av tilbudet og økning i ventetiden.

Med bakgrunn i dette anmoder vi alle våre samarbeidspartnere i opplæringsbransjen om å innstille seg på smittevernstiltak på gult smittevernsnivå, som blant annet omfatter anmodning om å bruke munnbind.

Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Helsemyndighetenes krav til smittevern blir derfor styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.

Gult nivå – ordinære smittevernstiltak

 • Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.
 • God håndhygiene.
 • Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes.
 • Klargjøring og oppsummering tilpasses.
 • Anmodning om bruk av munnbind, lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind:

For eksempel er det i Oslo-området og kommunene som sogner til Ahus fra midnatt innført påbud om bruk av munnbind i kollektivtrafikk og andre steder det det ikke er mulig å holde en meters avstand – det vil si blant annet i forbindelse med førerprøver. Tidligere er det sendt ut informasjon fra vest og midt om tilsvarende tiltak.

 

På vegne av avdelingsdirektør Frode Børstad i Trafikantavdelingen:

Med hilsen
Bjørn Lillevolden
Kommunikasjonsrådgiver

Les mer her

Teoritentamen klar vinner i NAF-test

Teoritentamen er en klar vinner i apptesten som NAF nettopp har gjennomført.

(Foto: NAF)

NAF har testet sju apper for de som skal ta teoriprøven, og har avdekket flere interessante funn:

 • Stort sprik i kvaliteten på apper for teoriprøven
 • Flere apper har feil i spørsmål og svar
 • Testvinneren forbereder deg godt til teoriprøven

Teoritentamen.no er altså testvinneren, og NAF sier følgende om teoritentamen.no:

-Vårt testpanel gir Teoritentamen full score med fem av fem mulige stjerner. Testpanelet er enige om at appen har svært godt faglig innhold. Appen tar for seg alle temaene i læreplanen, og panelet mener at det det er høy kvalitet på oppgaver og illustrasjoner. Det er en god variasjon mellom enkle og mer krevende spørsmål, og du får også pedagogiske forklaringer eller miniforedrag til hver av oppgavene.

Appen har i tillegg et godt design og panelet er samstemte i at den brukervennlig og enkel å navigere i.

Trafikkforum er godt fornøyd med at teoritentamen.no får et så godt resultat, siden denne appen utvikles og driftes av vår samarbeidspartner Lime Green, som også utvikler og drifter TABS. Som samarbeidspartnere er vi i Trafikkforum også jevnlig med på å delta i utvikling og kvalitetssikring av Lime Greens produkter rent faglig. Trafikkforums medlemmer kan også få gratis lærertilgang til teoritentamen.no.

At det er behov for å ivareta det faglige nivået kommer for øvrig også godt frem i testen, der det heter at Testpanelet var skuffet over den faglige kvaliteten på flere av appene.

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Smittevernstatus ved NAF øvingsbaner

 • Alle baner har opprettholdt avstandskrav og renholds- og desinfeksjonsrutiner siden forrige «topp»
 • Alle baner i region vest og nord har innført påbud om munnbind innendørs
 • I region sør/øst har følgende baner påbud om munnbind – Nesodden, Fet, Rakkestad, Hof, Skien og Hønefoss
 • Øvrige baner i denne regionen vurderer situasjonen fortløpende i forhold til lokale anbefalinger og evt. påbud i nær dialog med lokale SU – det er lav terskel for å innføre påbud om munnbind.

Først på skadested

NKT Traume, Norsk førstehjelpsråd og Fynd Reality har laget en applikasjon som kan brukes på Trafikalt grunnkurs, og som er en del av den nasjonale dugnaden Sammen redder vi liv.

Bakgrunnen for prosjektet er en bestilt utredning fra Helsedirektoratet på det gjeldende kurskonseptet til førstehjelpsdelen i Trafikalt grunnkurs, som munnet ut i denne rapporten

Det digitale læringsverktøyet «Først på skadested» er nå klart for lansering.

Utviklerne ønsker mest mulig bruk av appen ut dette året, slik at de kan få noen erfaringsdata som kan benyttes til siste finpuss av spillet.

«Først på skadested» er ment som en tilgjengelig ressurs for både instruktører og elever, og kan være en god måte å forberede seg til kurs på.

Applikasjonen er pedagogisk lagt opp med læringsmål og oppgaver knyttet til læringsmålene som må gjennomføres og besvares riktig før man kan starte spillet, og applikasjonen gir god veiledning når det er behov for det, uansett hvor i applikasjonen man befinner seg.

Applikasjonen er et nyttig verktøy som mange trafikklærere vil sette stor pris på. Hjelpemiddelet er i seg selv et godt verktøy til bruk i undervisningen, og slike verktøy har vært savnet og etterlyst av mange.

Spillet kan lastes ned gratis på:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ny TABS-app lansert i dag!

Vår samarbeidspartner Lime Green presenterte i dag den nye TABS-appen. TABS har hele tiden vært et ypperlig verktøy for trafikkskoler og trafikklærere, og får nå altså enda flere nyttige funksjoner.

– Dette handler ikke bare å gi trafikklærerne en effektiv arbeidshverdag, men også å levere gode kundeopplevelser for kundene, både elever og foresatte, sa Didrik Joerges Michelsen i Lime Green ved lanseringen på Trafikklærerdagen i dag.

TABS-appen gir mye bedre funksjonalitet for sømløs kommunikasjon mellom trafikkskolen og kunden, ved at det er mulig å legge inn både flere trafikklærere, kontoret, eleven og foresatte i kommunikasjonsflyten. Det vil også være mulig å logge øvelseskjøringsruter.

– TABS-appen gir trafikkskolene en ny plattform for å kommunisere med elever og foresatte. Ved hjelp av den nye meldingsfunksjonaliteten i appen kan skolene nå ha direkte dialog med elever og foresatte, sier produktsjef Thorsten Heberger i TABS.

– Det vil selvfølgelig være innstillinger i TABS som gjør at lærerne kan sette egne regler for om og når de er tilgjengelige for å kommunisere med elevene. I TABS-appen kan elevene også registrere øvingskjøring og dele sine ruter med lærer.

Appen inneholder også funksjonalitetene dere kjenner fra tabselev.no. I månedene som kommer vil vi også legge til annen funksjonalitet i appen som skolene har etterspurt, fortsetter Thorsten.  

– Den første versjonen av app-en blir gjort tilgjengelig for trafikkskolene og deres elever i løpet av de nærmeste ukene. Det blir lagt ut mer informasjon i TABS om dette på mandag.

Den nyheten som vi i Trafikkforum er mest begeistret for, er en av de nyhetene som kommer i løpet av høsten. Muligheten for å signere elevavtale/skolereglement elektronisk i foreldre-appen, signering fra foresatte på skjema for økonomisk oppgjør, og bestilling av første time etter Trafikalt grunnkurs. Det kommer også en egen lærer-app med varsling om nye meldinger og bookinger.

Trafikkforum er stolte over å ha vært med på TABS-eventyret helt siden Lime Green tok over drift og utvikling av TSP i 2016. Vi setter stor pris på samarbeidet med Lime Green, og er glade for at de fortsetter å utvikle allerede gode produkter til glede og nytte for bransjen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Hei!

Vedlagt er det siste Koronabrevet fra Trafikantavdelingen, det ble i alt 77 informasjonsbrev før pandemien slapp taket.

Dette informasjonsbrevet peker framover og sier en god del om hvordan vi skal samhandle de nærmeste ukene og månedene framover.

Vi vil få takke for godt samarbeid i den krevende perioden vi har vært igjennom, samtidig har vi håp om at vi skal klare å dra lasset sammen for å overvinne de utfordringene som gjenstår etter pandemien.

Med vennlig hilsen

Trafikantavdeling i Statens vegvesen

På vegne av avdelingsdirektør Frode Børstad:


Bjørn Lillevolden
kommunikasjonsrådgiver

Alle trafikkstasjoner tilbake på grønt smittevernnivå

Med bakgrunn i signaler fra regjeringen om gjenåpning av landet fra lørdag 25.9.kl.16.00 har vi gleden av å informere om følgende:

Fra mandag 27.9. kl.08:00 er alle trafikkstasjoner og prøvesteder tilbake på grønt smittevernsnivå for første gang siden 12.mars 2020.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene. Dette gjelder for perioden27.9.-04.10. 2021.

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater. For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.

Les mer her:

Slutt på restriksjoner: Trafikant i mørke som normalt

Regjeringen melder i dag at «Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.»

For trafikkskolene betyr det for det første at Trafikant i mørke kan gjennomføres som normalt kommende sesong. Men det betyr også at alle andre obligatoriske og frivillige kurs kan gjennomføres som normalt, både i føreropplæringen og i YSK. Det er ikke lenger begrensning på antall deltagere på kurs eller antall elever i kjøretøyene.

Det er mange elever som har lov til å øvelseskjøre frem til 31. oktober uten å ha gjennomført hele trafikalt grunnkurs. Disse må nå sørge for å gjennomføre de delene de mangler.

Så er det selvfølgelig viktig å være klar over at det fortsatt kan være behov for å innføre lokale bestemmelser enkelte steder, og dette må da selvfølgelig følges. Det er også slik at enkeltpersoner må forholde seg til bestemmelser om isolasjon ved smitte. Det er dessuten en generell oppfordring om å fortsette å ha god hygiene, å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke.

Det er dermed fornuftig å fortsette med å sørge for at alle har tilgang til håndvask eller spriting.

Disse reglene og rådene gjelder i En normal hverdag med økt beredskap

Når vi går over til en normal hverdag, fjernes alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. Dette gjelder fra og med lørdag 25. september kl. 16.

– Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere. 

Vi opphever begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer. 

Det er slutt på krav om bordservering og innslippsstopp, sier Solberg.

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  

Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.

Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier Solberg.

Selv om de aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere nå opphører, oppfordrer hun virksomhetene til å opprettholde gode smitteverntiltak, slik at kunder for eksempel har tilgang til håndsprit.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539/

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

(NB! Endrer ikke tidligere melding om at elevene igjen kan bestille selv f.o.m. 4. oktober (red. anm.))

Alle trafikkstasjoner i landet  er nå på gult smittevernsnivå.

Pandemien er ikke over, men det er vel lov å være litt mer optimistiske nå – enn på lenge!

Gult nivå –  betyr ordinære smittevernstiltak

• Godt renhold av kjøretøyer før og etter prøve.

• God håndhygiene.

• Det kan når kandidat forespør være med trafikklærer under førerprøven. Alle i kjøretøyet skal da bære munnbind om kravet til minimum en meters avstand ikke kan overholdes

. • Klargjøring og oppsummering tilpasses.

• Sensor kan benytte munnbind dersom vedkommende selv ønsker det, og kan ut fra en selvstendig vurdering kreve at kandidaten bruker munnbind. Relevant for slik vurdering er blant annet om kandidaten kommer fra et område som har høyere smittenivå.

• Lokal forskrift kan kreve bruk av munnbind.

Veien videre

Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.

For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter godt forberedt og består førerprøven.

Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i – og etter en utfordrende periode for oss alle.

Les mer:

Snart kan elevene bestille prøve selv igjen

 

Fra 4. oktober er det tilbake til «gammel» ordning med bestilling av førerprøver. Dvs at eleven kan bestille selv, men eleven kan fortsatt velge å gi fullmakt til trafikkskolen i stedet. Samtidig blir det åpnet for en større tidshorisont, i første omgang 16 uker frem i tid. Ledige prøver frem i tid vil videre bli lagt ut fortløpende, slik at det blir slutt på å legge ut på bestemte tidspunkt. Statens vegvesen regner med at dette vil føre til mindre belastning på bestillingssystemet, og at det dessuten fjerner mye av kritikken som uberettiget har falt på trafikkskolene.

Som tidligere meldt er det forventet at kapasiteten på førerprøver blir bedre i 2022. Det ble ansatt 24 nye sensorer i sommer som er i utdanning nå, og ytterligere 30 nye skal ansettes etter jul. Statens vegvesen ansetter dermed flere nye sensorer enn de som av ulike grunner slutter, og regner slik med at de skal få stabilt bedre kapasitet over tid.

Dette ble klart på et møte mellom Trafikkforum, Norges Trafikkskoleforbund og Statens vegvesen fredag morgen. Vi fikk der også anledning til å møte Frode Børstad, som er ny Avdelingsdirektør på avdeling Trafikant i divisjon Trafikant og Kjøretøy. Børstad har godt grunnlag for å ta over og videreføre arbeidet i Trafikant fra før, men ønsker også å bli bedre kjent med bransjen, og vil derfor invitere en trafikkskole inn i ledermøtene fremover for å kunne bli bedre kjent med de ulike utfordringene i bransjen. Dette i tillegg til de jevnlige møtene mellom Statens vegvesen og bransjeorganisasjonene. Børstad er tydelig på at de skal ha fokus på kunden fremover, og presiserer at både kandidaten og trafikkskolene er Statens vegvesens kunder, og at det er viktig å legge til rette for en god kundeopplevelse.

Fra bransjens side la vi frem ønske om å utvide MC-sesongen noe i 2021 på de stedene der det er mulig med tanke på vær og føreforhold. Vi ba dessuten om at det blir åpnet for at evt overliggere kan bestille prøve i 2022 allerede fra høsten av. Vi understreket videre behovet for å fortsette arbeidet med oppgradering av bestillingssystemet. Vi minnet dessuten om at kapasitetsproblemene ikke er utelukkende pandemirelaterte, og understreket hvor viktig det er at kapasiteten økes på permanent basis og ikke bare blir et kortvarig tiltak.

Børstad bekreftet at Statens vegvesen er klar over dette, og at det er et mål å øke kapasiteten permanent. Det vil også bli sett på muligheten for enda lenger tidshorisont for bestilling.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer og oppdatering av smittevernsnivåene for følgende prøvesteder per 13.september:

 • Ålesund trafikkstasjon er nå tilbake på gult smittevernsnivå.
 • Stavanger trafikkstasjon og Egersund trafikkstasjon  har oransje smittevernsnivå fram til midnatt 14.9. og gult nivå frå 15.9.

Følgende prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevernsnivå :

 • Trondheim trafikkstasjon har oransje nivå for klasse B/BE og rødt (stengt) for kl.T (traktor)
 • Odda trafikkstasjon har oransje nivå for klasse B/BE, T(traktor) og tungbil

Smittevernstiltak:

Vi anbefaler at alle ledd og roller i føreropplæringen og gjennomføringen av av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver:

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske prøver skje via trafikkskolene.

Les mer:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer og oppdatering av smittevernsnivåene per 6.september

 • Bergen trafikkstasjon er tilbake på gult smittevernsnivå  for alle førerkortklasser
 • Odda trafikkstasjon går i motsatt retning og har per 6.9. innført oransje smittevernsnivå for klassene B/BE og T (traktor)
 • Egersund og Stavanger trafikkstasjoner har fortsatt oransje smittevernsnivå for klasse B/BE og T (traktor)
 • Ålesund og Trondheim  trafikkstasjoner har oransje nivå for klasse B/BE, rødt på T (dvs. stengt for traktoroppkjøring) samt gult på MC og Tungbil.
 • De øvrige prøvestedene i landet har per i dag gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser, men OBS – det er økende smitte blant de unge og det kan bli negative endringer i løpet av uka.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler at alle ledd og roller i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Hareide: Viktig at sensorene har tilstrekkelig kompetanse

Stortingsrepresentant Himanshu Gulati (FrP) tok utgangspunkt i en artikkel på trafikkforum.no da han nylig stilte statsråd Knut Arild Hareide spørsmål om samarbeidet og kommunikasjonen mellom Statens Vegvesen og trafikkskolene i stortingets spørretime. Gulati spurte om statsråden ville ta initiativ til at utfordringene med bestilling av førerprøver ses nærmere på, og dessuten om statsråden har noen tanker rundt privatisering av førerprøven.

– Trafikkskolene og Statens Vegvesens har et avhengighetsforhold hvor godt samarbeid er til fordel for hele samfunnet og trafikksikkerheten, og trafikkskolene har i hovedsak støttet opp om den norske føreropplæringsmodellen, påpekte Gulati i begrunnelsen for spørsmålet.

I svaret til Gulati la statsråd Knut Arild Hareide vekt på at utfordringene kommer av at det både er flere som ønsker å erverve førerkort og at Statens vegvesen har fått et etterslep som følge av nedstengningen:

– For å avhjelpe disse kapasitetsutfordringene, har Statens vegvesen iverksatt et arbeid for å ansette og utdanne nye sensorer, men dette arbeidet vil av naturlige årsaker ta noe tid, sa Hareide.

– Statens vegvesen opplyser at de under pandemien har hatt en løpende og god dialog med trafikkskolenes bransjeorganisasjoner. Som en følge av pandemien og nasjonale smittevernstiltak, karantetiltak mv., både for kandidater og sensorer, har det imidlertid vært et uvanlig høyt antall endringer og utsettelser av førerprøver. Statens vegvesen opplyser at de har forsøkt å løse disse utfordringene på en hensiktsmessig måte gjennom direkte kontakt mellom kandidat og trafikklærer, men erkjenner også at det i noen tilfeller oppstår situasjoner som kunne vært løst bedre.

Det er i løpet av pandemien gjort ulike tilpasninger i regelverket. Statens vegvesen opplyser at svartjenesten deres skal være godt oppdatert på de endringene som er gjort, slik at publikum får rett informasjon når de henvender seg. Det kan, som for andre svartjenester, ikke utelukkes at det i enkelttilfeller kan ha blitt gjort feil. I de tilfellene hvor det foreligger indikasjoner på at det er formidlet feilinformasjon, uttaler Statens vegvesen at de følger dette løpende opp og sørger for at eventuelle feil rettes opp.

Det er av trafikksikkerhetshensyn viktig at sensorene har tilstrekkelig kompetanse, og de må derfor gjennomføre tilleggs- og etterutdanning i tillegg til å oppfylle krav til grunnutdanning. Det er derfor ikke aktuelt å benytte trafikklærere uten slik kompetanse til å gjennomføre førerprøver. Av habilitetshensyn er det uansett gitt regler om at trafikklærere ikke samtidig kan virke som førerprøvesensor.

Statens vegvesen har videre redegjort for at de vil øke sensorkapasiteten fremover, og at informasjon til bransjeinteressentene blir ivaretatt gjennom møter og faste informasjonsskriv ved endringer. Dette har i det store fungert godt gjennom hele pandemiperioden.

Kilde: stortinget.no

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivåer per 31.august:(forrige utgave – versjon 71 ble distribuert 26.8.)

På grunn av økende smittetrykk og innføring av lokale forskrifter i kommunene på Nord-Jæren, går vi per i dag 31.8. over til oransje smittevernsnivå for Stavanger og Egersund trafikkstasjon.

Det vil si at alle praktiske førerprøver på disse prøvestedene har oransje smittevernsnivå -unntatt MC som fortsatt er på gult.

Oppsummert:

 • Prøvested Stavanger trafikkstasjon: Oransje smittevernsnivå  for klasse B/BE, Traktor og Tunge klasser – MC på gult nivå per31.8.
 • Prøvested Egersund trafikkstasjon:  Oransje smittevernsnivå for klasse B/BE, Traktor og Tunge klasser – MC på —«———per 31.8.

Jfr. meldingen fra 26.8. har følgende prøvesteder fortsatt skjerpet smittevernsnivå:

 • Prøvested Trondheim trafikkstasjon: Oransje nivå for klasse B/BE, rødt nivå for og stengt for Traktor ,samt gult smittevernsnivå for Tungbil og MC(munnbind kreves også på gult)
 • Prøvested Ålesund trafikkstasjon: Oransje nivå for klasse B/BE, rødt nivå og stengt for Traktor, samt gult smittevernsnivå  på Tungbil og MC (Gjelder foreløpig fram til og med 6.9.)
 • Prøvested Bergen trafikkstasjon: Oransje  nivå for Kl. B/BE, Tungbil og Traktor, med unntak av MC-prøver som fortsatt har gult smittevernsnivå.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler fortsatt at alle ledd og roller  i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivåer per 24.august:

Ålesund og Sula  kommuner har fra midnatt i dag  innført lokal koronaforskrift, i praksis vil det si at prøvested Ålesund trafikkstasjon har innført skjerpet smittevernsnivå. Førerprøver klasse B og BE er derfor satt på oransje nivå og klasse T(traktor) er satt på rødt nivå. Praktiske førerprøver på MC og tunge klasser er fortsatt på gult nivå. Skjerpet smittevernsnivå i Ålesund gjelder til og med 6.september.

Bergen er fortsatt på oransje smittevernsnivå for alle typer praktiske førerprøver unntatt MC som har gult nivå.

Sortland og Harstad er tilbake på gult nivå for alle førerkortklasser.

De øvrige prøvestedene i landet har gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler fortsatt at alle ledd og roller  i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Status for smittevernsnivåene per 23.august:

Bergen er fortsatt på oransje smittevernsnivå for alle typer praktiske førerprøver.

Sortland og Harstad er tilbake på gult nivå etter en lengre periode på oransje.

Oppsummert har dermed alle prøvesteder i landet, unntatt Bergen, gult smittevernsnivå.

Smittevernstiltak:

Vi  anbefaler fortsatt at alle ledd og roller  i føreropplæringen og gjennomføringen  av praktiske førerprøver fortsatt bruker munnbind, overholder avstandsreglene og de innarbeidede rutinene for renhold og håndvask.

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Førerprøvesituasjonen – oppdatering

Trafikkforum og Norges Trafikkskoleforbund hadde i dag et møte med Statens vegvesen angående førerprøvesituasjonen. Som meldt tidligere har Statens vegvesens fått tildelt økte ressurser for å kunne øke kapasiteten ved å ansette flere sensorer. Denne prosessen er i gang, og Statens vegvesen har ansatt mange nye sensorer som skal gjennom den nødvendige opplæringen for å oppnå godkjenning til å sensurere førerprøver. Kapasiteten på utdanning av sensorer er doblet for å få nyansatt personell i gang så fort som mulig, men det vil likevel gå mot 2022 før alle nyansatte vil være i virksomhet med sensurering av førerprøver.

Med de ressursene som er tilgjengelige er det likevel allerede gjennomført flere førerprøver enn noen gang, og det meldes fra Trafikant og Kjøretøy at trafikkstasjonene oppfordres til å bruke alle tilgjengelige ressurser for å utnytte kapasiteten optimalt, og at mange sensorer har bidratt med å jobbe overtid for å bedre kapasiteten. Alle tilgjengelige ressurser blir dermed brukt til å sensurere førerprøver, og andre arbeidsoppgaver blir prioritert ned eller blir ivaretatt av annet personell uten sensorutdanning. Henning Harsem i Trafikant og Kjøretøy er tydelig på at det fra ledelsens side er ønskelig at det kjøres mest mulig førerprøver ved alle trafikkstasjonene.

Gledelig er det også at andelen beståtte prøver har gått opp, noe som selvfølgelig også har betydning for kapasiteten. Andelen beståtte prøver var i 2018 72 %, i 2019 73 % og i 2020 78 %. Pr i dag er andelen beståtte prøver over 80 %. Likevel er det selvfølgelig fortsatt mulig å øke andelen beståtte prøver og dermed bedre kapasiteten ytterligere.

Selv om det også før pandemien har vært kapasitetsproblemer særlig i sommerhalvåret, har forholdet mellom etterspørsel og tilgjengelig kapasitet blitt ytterligere synliggjort under covid-19-pandemien. I tillegg til at smitte, sykdom og karantene har påvirket hele samfunnet, er det også en økning i antall personer som ønsker førerkort. Ingen vet om dette kommer til å holde seg, men dersom det gjør det, så tilsier det et behov for 160 000 førerprøver årlig.

Av tiltak som tidligere er blitt løftet frem, er det kanskje muligheten til å holde på en prøve i et minutt eller to til bestillingen er gjennomført som savnes mest. Dette arbeides det for fullt med å implementere.

Andre ting som har blitt tatt opp tidligere er at det er viktig at Statens vegvesen er i dialog med trafikkskolen ved avlysing av førerprøve og ved påfølgende oppsett av ny førerprøve. Henning Harsem i Trafikant og Kjøretøy er tydelig på at regelen er at trafikkskolen skal være involvert i slike tilfeller.

Alt i alt er det lite som tyder på en snarlig bedring i kapasitet, men det legges opp til at trafikkstasjonene kan utnytte all mulig kapasitet til førerprøver, det arbeides med å øke brukeropplevelsen, og på lenger sikt vil det altså også bli en økning i kapasitet. Inntil da blir det vurdert å bedre forutsigbarheten ved å øke tidshorisonten på bestilling av førerprøver, dvs at deler av den totale kapasiteten kan bli rullet ut lenger frem i tid enn tidligere. Dette er vurderinger som gjøres i dialog mellom Statens vegvesen, Norges Trafikkskoleforbund og Trafikkforum.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Motorsykkelpolitisk debatt i Arendalsuka

(Eksternt bidrag)

2021 tegner til å bli tidenes år for motorsykkelinteressen i Norge.

 • NMCU, Norsk Motorcykkel Union og MCF, Motorsykkelimportørenes Forening har to arrangementer i forbindelse med Arendalsuka 2021.
 • Vær gjerne med å dele linkene til arrangementene og velkommen til å besøke oss i Samferdselsteltet, eller å følge oss digitalt.


1. Uformelt treff i lunsjtiden hos byens lokale forhandler som ligger rett i sentrum – Arendal tirsdag kl. 12.00 – 13.00:
Vi kaster glans over motorsykkelens beste venn – Nemlig de mange dyktige MC-faghandlerne i Norge under Arendalsuka. Er du i Arendal legg et lite stopp innom det uformelle treffet i forbindelse med lunsjtiden hos LilleRolf’s MC-Shop i regi av NMCU og MCF under Arendalsuka. Kl. 12.00 – 13.00 tirsdag 17. august. Bare timer før den motorsykkelpolitiske debatten kl. 18.00 – 19.00 i samferdselsteltet. Velkommen!
https://www.facebook.com/events/5747822375289426?ref=newsfeed

2. Debatten i Arendal kl. 18.00
Hvordan blir motorsykkelpolitikken i Norge etter valget? Med 500.000 førerkort på mc er vi en stor og viktig velgergruppe!

Tirsdag kl. 18.00 er det motorsykkelpolitisk debatt i Arendalsuka. Du kan følge den digitalt eller direkte i Arendal i Samferdselsteltet. Du møter Helge Orten, Høyre, Siv Mossleth, Senterpartiet, Morten Stordalen, Fremskrittspartiet og Sven Roald Hansen, Arbeiderpartiet. Videre deltar NMCU med styreleder Odd Terje Døvik og MCF Arve Lønnum.
–Velkommen til Arendalsuka eller følg debatten digitalt uansett hvor i landet du bor.

https://www.facebook.com/events/3717391431696069?ref=newsfeed

Mer om NMCU og MCF i Arendalsuka

Oppdatering fra Statens vegvesen

Her er en oppdatert smittevernsoversikt for lokasjonene som gjennomfører praktiske førerprøver:

Trafikant nord:

Det er innført lokal forskrift i Harstad. Foreløpig gjelder den fra i dag og til 30.juli, det vil si oransje smittevernsnivå i Harstad.

Trafikant midt: Ingen endringer i Midt. Alle områder/stasjoner på gult smittenivå. Det er lite smitte i Møre og Romsdal og Trøndelag.

Trafikant vest: Fortsatt gult smittevernsnivå på alle lokasjoner.

På Nord Jæren er et lokalt utbrudd  i tilbakegang. Bergen hadde en økning, men i går var antall nye smittede halvert. På Haugalandet var det en viss økning fra dagen før, slik at de har kjørt med munnbind i går og i dag.

I tillegg kjører vi prøver på Stord, på Voss og i Sogndal. Der er smitten helt fraværende

Trafikant sør: Ingen endringer i Trafikant sør, det vil si fortsatt gult smittevernsnivå.

Trafikant øst 2: Ingen endringer i Trafikant øst 2, det vil si fortsatt gult smittevernsnivå.

Trafikant øst 1: Som sist i alle områder/stasjonene, det vil si at det fortsatt er på gult smittevernsnivå.

Ved bruk av munnbind, er eventuelle lokale krav ivaretatt uten ytterligere restriksjoner.

Ullensaker og Lillestrøm følges tett, men det ser ut som situasjonen der er under kontroll. Dessuten er utviklingen i smitte på vei ned i Ullensaker (VG – 23.7.2021)

Våre ansatte bruker og forlanger munnbind også på gult, for å være på den sikre siden – særlig der smitten er høy.

Les mer:

Oppdatering fra Statens vegvesen

Det er fortsatt gult smittevernsnivå på alle prøvesteder i landet og for alle førerkortklasser. Det er bra , men pandemien er ikke er over – og det er munnbindkrav steder der smittetrykket øker eller har økt .

Våre kjøreregler sier at munnbind uansett skal brukes av begge parter når elev eller sensor krever det. Bruk gjerne munnbind frivillig.

Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres. Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid gjeldende føringer for praktiske førerprøver.

Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.

Informasjonen blir løpende oppdatert. Siste versjon er alltid gjeldende.

Bestilling av praktiske førerprøver

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig
kandidater.

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene. Pandemien er ikke er over – og det er munnbindkrav steder der smittetrykket er høyt.

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Smittevern ved praktisk gjennomføring

For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale
dugnaden innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den lokale smittesituasjonen.

Alle MC-prøver gjennomføres på 2 sykler, husk 2 meters avstand

Øvrige retningslinjer

Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.

• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst. Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.

 • Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
 • Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer og håndhilser derfor ikke.

• Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.

 • Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
 • Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler. Ferieavvikling for sensorene Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir lagt ut. Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt. Veien videre Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
  For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter godt forberedt og består førerprøven. Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en utfordrende periode for oss alle.

Les mer:

Undergraver egne arbeidsplasser

Vi får flere meldinger om at svartjenesten i Statens vegvesen gir gale opplysninger til de som ringer inn, og i mange tilfeller også kommer med utsagn som stiller trafikkskolene i et dårlig lys.

Vi har i lang tid hørt om tilfeller der svartjenesten anbefaler elever og foresatte å bytte trafikkskole dersom trafikkskolen ikke kan tilby eleven førerprøve, og der svartjenesten gir inntrykk av at det er trafikkskolen som er problemet dersom det ikke er ledige prøver.

Nå etter 1. juli har vi fått flere meldinger fra foresatte som har ringt svartjenesten for å spørre om det fortsatt er lov til å øvelseskjøre uten førstehjelp, og hvor de får beskjed fra svartjenesten om at det ikke er lov. Flere sier at de har referert til trafikkskolen, som har sagt at det er tillatt frem til 31. oktober, og de har da fått tilbakemelding om at «trafikkskolene må lese seg opp på regelverket».

Vi har tidligere tatt opp med Statens vegvesen at trafikkskolen må få beskjed når en prøve blir avlyst, at trafikkskolen må være involvert når det settes opp ny prøve etter avlysning, og at trafikkskolen må bli tatt inn i dialog før en prøve blir avlyst pga manglende geografisk tilhørighet. Likevel kommer det stadig nye meldinger om at Statens vegvesen ikke er i kontakt med trafikkskolene i slike tilfeller, men utelukkende gir beskjed til kandidaten på sms, både om avlyst prøve og om ny prøve.

Stemningen for å fortsette å ta imot kjeft fra publikum og demme opp for åpenbare feil fra SVVs side er nå forholdsvis lav, og vi er egentlig overrasket over at det ikke har vært større medietrykk på dette enn det har.

Alt dette er selvfølgelig kommunisert til Statens vegvesen, og vi opplever å bli tatt på alvor i samtaler med ledelsen i Trafikant og Kjøretøy. Men så lenge de lokale trafikkstasjonene og svartjenesten ikke følger opp, blir det heller ingen bedring.

Trafikkskolene har i utgangspunktet vært blant Statens vegvesens mest lojale kunder, – selv uten egentlig å være kunder, – og trafikkskolene har i hovedsak støttet opp om den norske føreropplæringsmodellen.

Likevel merker vi nå at det holder hardt, og stadig større deler av bransjen tar nå til orde for privatisering av tjenestetilbudet.

Gjennomføring av førerprøver er en såpass omfattende del av Statens vegvesens virksomhet at dette fort kan slå tilbake på både svartjenesten og de lokale trafikkstasjonene om de ikke følger opp interne beslutninger og retningslinjer.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Sommerhilsen fra Trafikkforum

Vi er i trinn 3 i regjeringens nasjonale gjenåpningsplan, og de fleste trafikkskoler som ikke har tatt ferie kan drive som normalt.

Skjønt å drive som normalt er vel ikke helt riktig, siden trafikkskolene også er avhengig av andre aktører for å kunne drive som normalt. Vi kommer tilbake til det, men vi kan i alle fall glede oss over at vi som sagt er i trinn tre i gjenåpningsplanen, og vil sannsynligvis være i trinn fire mot slutten av sommeren.

Nå vet vi jo at ferie og fritid gir rom for å la tankene fare, så selv om vi håper at alle tar seg tid til å ta seg skikkelig fri noen ganger i løpet av sommeren, så vil vi også gjerne ta del i de tankene som måtte dukke opp i løpet av sommeren som har med trafikkopplæring å gjøre.

Det er to spørsmål vi i Trafikkforum særlig vil ha svar på.

Det ene gjelder planleggingen frem mot landsmøtet 2022. Vi planlegger et landsmøte med mye nyttig, faglig og ikke minst sosialt påfyll etter å ha lagt en lang periode med sosiale restriksjoner bak oss. Så spørsmålet er da hva du ønsker at vi skal fylle landsmøtesamlingen med. Vi setter pris på alle forslag, enten forslaget har sosialt eller faglig tilsnitt. Tema, mini-seminar, foredragsholdere, aktiviteter, eller hva det måtte være.

Det andre spørsmålet vet vi at mange har tanker og meninger om, og vi får nesten dårlig samvittighet over å nevne det midt i det som kanskje er ferietid for noen. Når vi likevel nevner det, er det delvis fordi vi vet at det er mange som ikke tar seg tid til noe særlig ferie i år, og av de som tar seg tid til det, er det likevel en ting som er langt fremme i pannebrasken. Vi snakker om førerprøvesituasjonen.

Som vi har meldt om tidligere har Statens vegvesen fått tildelt ressurser til å rekruttere og ansette flere sensorer. Arbeidet er i gang, men vi vil ikke se resultater av det før i 2022. Uansett har vi registrert stor frustrasjon knyttet til førerprøvesituasjonen, og vi inviterer derfor alle til å si sin mening om dette.

Vi har prøvd å holde oss oppdatert på hva som rører seg i bransjen i enda større grad enn vanlig under pandemien, og det kan hende at mange derfor er litt mettet på undersøkelser. Vi håper likevel å få mange gode svar på disse to åpne spørsmålene i løpet av sommeren, både slik at vi vet hva vi skal jobbe videre med etter ferien både på kort og på lang sikt.  

Kontoret vårt er noe redusert midt på sommeren, noe som i praksis betyr at det kan være vanskelig å treffe oss på telefon de to siste ukene i juli. Vi sjekker imidlertid e-post med jevne mellomrom, og nettbutikken er oppe og går hele tiden.

Vi ønsker alle en riktig god sommer!

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Informasjon om gjennomføring av praktiske førerprøver
Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres.
Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid
gjeldende føringer for praktiske førerprøver.
Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.
Informasjonen blir løpende oppdatert. Siste versjon er alltid gjeldende.
Bestilling av praktiske førerprøver
Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer
for bestilling av førerprøver.
Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.
Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av
kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer
og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk
førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk
førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig
kandidater.
For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen
fullmakt på vegvesen.no/dinside.
I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge
smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning.
Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme
i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om
avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene
Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.
Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig
prioritering og fordeling av førerprøver.
Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal
medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Smittevern ved praktisk gjennomføring
For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale
dugnaden innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde
førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den
lokale smittesituasjonen.

Øvrige retningslinjer
Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres
på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.
• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om
gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal
kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst.
Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
• Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
• Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer
og håndhilser derfor ikke.
• Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med
allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.
• Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
• Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende
smittevernregler.

Ferieavvikling for sensorene
Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir
lagt ut. Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette
vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt.

Veien videre
Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom
hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter
godt forberedt og består førerprøven.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en utfordrende periode for oss alle.


Statens vegvesen v/Trafikantavdelingen

Les mer her:

Timebestilling har kommet for å bli

Statens vegvesen har nå hatt timebestilling for alle tjenester ved trafikkstasjonene i over ett år. Erfaringene er så gode at det er ikke er noen vei tilbake.

Av Frode Børstad, avdelingsdirektør i Statens vegvesen

Tidligere måtte du pent vente i kø foran skranken på trafikkstasjonen for å omregistrere bilen eller fornye førerkortet.  Litt bedre ble det da vi fikk et kølapp-system, slik at du kunne sitte ned. Men du satt like forbasket i kø.  Med timebestilling kan du bruke tiden din bedre, enten du er hjemme i godstolen, på jobb eller vil gjøre andre ærend. Med en forhåndsbestilt time vet du akkurat når det er din tur! Før du kommer, henter vi fram alle relevante data om deg og bilen din. Det er mer effektivt for deg, og det er mer effektivt for oss. Og det blir kortere ventetid for alle. Statens vegvesen er statens myndighet for å utvikle og følge opp lover og regler knyttet til trafikanter og kjøretøy. Trafikkstasjonene og våre digitale tjenester er vårt bindeledd til deg som privatkunde og til profesjonelle kunder i transportnæringen, bilbransjen og trafikkopplæringsbransjen. Vi bruker fellesskapets penger til denne virksomheten. Det betyr at vi må sørge for et godt tilbud samtidig som det er innenfor økonomisk forsvarlige rammer.

72 trafikkstasjoner over hele landet

Statens vegvesen har 72 trafikkstasjoner spredt over hele landet. Disse har ulikt befolkningsgrunnlag, ulik avstand til kundene, og ulik åpningstid. Med timebestilling kan vi lettere tilpasse bemanningen på hvert enkelt sted etter kundenes behov. Slik får våre ansatte mest mulig effektive arbeidsdager og får betjent flest mulig kunder. Ved behov betjener kundebehandlerne i skranken også telefonhenvendelser og e-post. I 2021 er dette arbeidsoppgaver som kan utføres fra hvor som helst. Selv om Statens vegvesen får stadig flere og bedre selvbetjeningsløsninger, er det ikke alle som kan eller vil bruke dem. Trenger du nytt bilde til førerkortet ditt må du fortsatt ta turen trafikkstasjonen. Vi må nemlig være helt sikker på at du er deg. Har du en bil som må godkjennes hos oss, så må vi også se bilen fysisk. Skal du ta teoriprøven så gjør du det hos oss, ved fysisk oppmøte.

Komplekse saker i skranken

Kundene som fortsatt trenger eller ønsker manuell betjening, har ofte mer komplekse saker. Erfaringene fra det første året med timebestilling viser at vi totalt betjener flere kunder nå enn vi gjorde før, uten timebestilling. Det er jeg stolt av.

Folk flest er på nett

Men det store flertallet av brukerne løser oppgavene sine selv, gjennom våre selvbetjeningsløsninger. På forsommeren i år lanserte vi muligheten for å bestille og betale sitt første førerkort digitalt. Etter få dagers bruk var over 80 prosent av alle førstegangs førerkortbestillinger digitale. Eierskifter for biler har vært nær fulldigitale lenge. Dette er effektiv bruk av ny teknologi som kommer samfunnet til gode. Det er ingen tvil om at vi i fremtiden vil være enda mer digitale enn i dag. Statens vegvesen har investert både tid og penger i å utvikle gode selvbetjeningsløsninger. Vi ser at disse blir stadig mer brukt, og kundenes tilbakemeldinger er gode. I overskuelig framtid vil det likevel være behov for trafikkstasjoner. Har du behov for noen av våre manuelle tjenester, så er det timebestilling som gjelder.

Oppdatering fra Statens vegvesen

Alle bestillinger av praktiske førerprøver skal fortsatt skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Her er en oversikt over endringer i smittevernsnivåene etter forrige informasjonsbrev på mandag:

Trafikkstasjonene i Ålesund og Brekstad går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Trafikkstasjonene i Orkdal, Trondheim og Stjørdal går tilbake på gult nivå på MC-prøver, men beholder oransje nivå på B/BE/ tungbil og rødt på traktorprøver.  

Oppsummert:

På oransje nivå: kl. B/BE

Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest . De øvrige er på gult nivå.

På oransje nivå: Tungbil

Tønsberg, Skien, Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest. De øvrige er på gult nivå.

På oransje nivå: MC:

Kristiansand, Mandal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

På oransje nivå :Traktor

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Lillestrøm, Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Hønefoss ,Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand  og Mandal.

På rødt nivå: Traktor

Hammerfest, Alta/Kvenviksmoen, Stjørdal, Trondheim og  Orkdal.

Øvrig informasjon:

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.  

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Fortsatt arrangement – men det åpnes for unntak

Trafikkforum, Norges trafikkskoleforbund, NAF og Abelia/NHO har som tidligere meldt gjort en felles henvendelse til regjeringen med tanke på å få endret covid-19-forskriften slik at trafikkskolenes særegne behov blir bedre ivaretatt. Statsforvalteren i Viken har også bedt regjeringen om nærmere klargjøring, som følge av at statsforvalteren og Helsedirektoratet tolket forskriften ulikt.

Helse- og omsorgsdepartementet har nå fastsatt endringer i covid-19-forskriften som følge av dette.

FHI, Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet fastholder at kursvirksomhet ved trafikkskolene skal defineres som arrangement, og ikke anses som øvrig undervisning i grunnskolen, videregående opplæring eller UH-sektoren.

Det blir imidlertid åpnet for unntak i covid-19-forskriften kapittel 5B, som gjelder områder med høyt tiltaksnivå.

Der åpnes det for at «[k]urs ved godkjente trafikkskoler som ikke kan gjennomføres digitalt, og som er nødvendig for å gjennomføre og fullføre føreropplæringen i henhold til trafikkopplæringsforskriften, for grupper på inntil 10 deltakere».

Dette innebærer en åpning for gjennomføring av bl.a lastsikringskurs, kurs i ulykkesberedskap og førstehjelpsdelen av trafikalt grunnkurs i de aktuelle områdene.

Slik situasjonen er akkurat nå har dette begrenset betydning.

Likevel har vi i det minste fått gehør for at det kan være behov for særegne ordninger for trafikkskoler, og i tillegg til å få gehør for det, er det jo slik at flere områder kan gå ut og inn av tiltaksområde 5B før vi er ferdige med pandemien. Det kan jo også være kommuner som vedtar egne tiltak som henviser til kapittel 5B, og hvor det da er åpent for å gjennomføre lastsikringskurs, førstehjelpsdelen av trafikalt grunnkurs osv., i tillegg til at det vil være mulig å gjennomføre sikkerhetskurs på bane tilnærmet som normalt.

Les hele brevet fra Helsedirektoratet her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Oversikt over endringer i smittevernsnivåene etter forrige informasjonsbrev- versjon 62 av 3.juni:

Trafikkstasjonene på Tynset og Gjøvik går per 7.juni tilbake til gult nivå for alle praktiske førerprøver, unntatt på traktor som har oransje nivå.

Fortsatt oransje smittevernsnivå  i førerkortklassene B/BE og tungbil på følgende prøvesteder:

Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Trondheim, Stjørdal ,Brekstad, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

De øvrige er på gult smittevernsnivå.

Fortsatt oransje smittevernsnivå for MC-prøver:

Kristiansand, Mandal, Orkdal, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

De øvrige er på gult smittevernsnivå.

Traktorprøver:

Fortsatt rødt nivå for traktorprøver( Her gjennomføres det ikke traktorprøver per 7.juni):

Orkdal, Trondheim, Brekstad, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest

Fortsatt oransje nivå for traktorprøver på 19 prøvesteder:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Lillestrøm, Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund

De øvrige prøvestedene for traktor er på gult smittevernsnivå.

Øvrig informasjon:

Bestilling av praktiske førerprøver 

Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer for bestilling av førerprøver.  

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsituasjonen siden tirsdag 1.6.:

Trafikkstasjonene i Hamar, Elverum og Røros går per 03.06. fra oransje til gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser – unntatt Traktor som går fra rødt til oransje.

Oppsummert vedrørende Traktorprøver:

Det er fortsatt 7 prøvesteder som har rødt smittenivå, det vil at ingen traktorprøver gjennomføres her.

 • Disse er : Tynset, Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Brekstad, Alta/Kvenviksmoen  og Hammerfest.

19 prøvesteder har fortsatt oransje smittevernsnivå:

 • Disse er: Røros, Hamar, Elverum, Gjøvik,  Ålesund, Mandal, Kristiansand, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg,  Hønefoss,

Lillestrøm, Drøbak, Hafslund, Mysen, Moss, Drøbak.

De øvrige prøvestedene for traktor har gult nivå.

Oppsummert vedrørende kl. B/BE:

Det er fortsatt 14 prøvesteder som har oransje smittevernsnivå.

 • Disse er: Tynset, Gjøvik, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Brekstad, Trondheim, Stjørdal, Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.
 • De øvrige prøvestedene har gult smittenivå

For detaljer om øvrige førerkortklasser (MC og tungbil) se vedlagte informasjonsbrev.

Noen fun-facts til slutt:

Den digitale løsningen for bestilling av «ditt første førerkort» den såkalte  «Førstegangstjenesten» har siden oppstart på mandag 31.5. fått  gledelig stor oppslutning:

 • Dag 1 bestilte 68% av kandidatene førerkort og betalte for det  via nett på mobilen
 • Dag 2 bestilte 78% av kandidatene førerkort og betalte for det  via nett på mobilen
 • Dag 3 bestilte 85% av kandidatene førerkort

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Undervisning eller arrangement til debatt i stortingets spørretime

Himanshu Gulati (FrP) har sendt følgende spørsmål til Helse- og omsorgsministeren til behandling i stortingets spørretime:

Burde last og sikringskurs (som nevnt i begrunnelsen), samt tilsvarende typer kurs, defineres som undervisning istedenfor arrangement, og er mange slike typer kurs stoppet for øyeblikket?

Himanshu Gulatis begrunnelse for spørsmålet er som følger:

Kjøreskoler får visstnok ikke lov til å holde last og sikringskurs for førerkort B96 på grunn av koronarestriksjonene, ettersom statsforvalteren visstnok definerer slike kurs som arrangement. Last og sikringskurs holdes i sin helhet utendørs, og alle deltakere er registrert med navn, ettersom at det skal munne ut i en førertillatelse til slutt.
Slike kurs er viktige for at folk skal kunne få den nødvendige opplæringen for å på en sikker måte bruke de aktuelle kjøretøyene på norske veier.

Regjeringen samler nå inn dokumentasjon på faktiske forhold, og Trafikkforum har i den forbindelse sendt ut en undersøkelse til alle medlemmer for å kartlegge hvor mange kurs som er blitt avlyst som følge av covid-19-pandemien.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Oppdatert Informasjonsbrev til trafikkskolene per 1.juni:

Det har mange ganger i løpet av det siste året vært raske endringer i smittesituasjonen, og atter en gang er det Trondheim og  de omliggende kommuner som rammes av stor smittespredning.

Følgende har endret seg etter at vi sendte ut informasjonsbrev -versjon 61 av 31.5.2021:

Som meldt i info-brevet i går var Trondheim, Stjørdal og Orkdal allerede satt til oransje smittenivå.

Endringer gjeldende fra tirsdag 1.juni(versjon 61-2)

 • Traktorprøver settes til rødt smittevernsnivå(det gjennomføres ikke T-prøver) på trafikkstasjonene i Trondheim, Stjørdal og Orkdal
 • Nytt av i dag er at Brekstad settes til oransje smittenivå for kl. B og BE samt rødt for traktorprøver.

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Mange endringer denne gang. Gledelig at veteraner på oransje smittevernsnivå som Risløkka ,Billingstad, Drammen  og Bergen endelig har fått lov til å returnere til gult. Andre steder går det fra gult til oransje.

Endringer siden forrige informasjonsbrev 25.mai:

 • Bergen  til gult i alle klasser fra 31.mai
 • Risløkka til gult i alle klasser frå 31.mai
 • Gjøvik fra gult til oransje i alle klasser
 • Kristiansand og Mandal frå gult til oransje i alle klasser
 • Elverum og Hamar er fortsatt på oransje nivå, men går til gult på MC
 • Billingstad og Drammen går fra oransje til gult nivå. Drammen går fra rødt til oransje nivå  på traktorprøver.
 • Tynset og Røros har fortsatt oransje nivå, men går til rødt på traktor.

Traktorprøver:

6 prøvesteder har rødt nivå og ingen traktorprøver, disse er:

Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Alta/Kvenvikmoen og Hammerfest

18 stasjoner har oransje smittevernsnivå for traktorprøver:

Stjørdal, Trondheim ,Orkdal, Ålesund, Mandal, Kristiansand, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Gjøvik, Lillestrøm, Drøbak, Mysen, Moss og Hafslund.

Følgende 17 prøvesteder har oransje nivå for klasse B -prøver:

Elverum, Røros, Tynset, Hamar, Gjøvik, Tønsberg, Larvik, Skien, Kristiansand, Mandal, Ålesund, Orkdal, Trondheim, Stjørdal ,Alta/Kvenviksmoen og Hammerfest.

For detaljer om øvrige førerkortklasser (MC og tungbil) se vedlagte info-brev.

De trafikkstasjonene som ikke er nevnt i denne oversikten er på gult smittevernsnivå.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 27.mai:

På grunn av nye smitteutbrudd i Trondheim og i nærområdet rundt Trondheim har følgende trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå:

 • Trondheim, Orkdal og Stjørdal har nå oransje smittevernsnivå  på kl. B/BE, tungbil og traktor, men fortsatt gult nivå på MC.

Oppsummert:

Traktor:

Rødt smittevernsnivå(stengt) for praktiske førerprøver på traktor på følgende 7 trafikkstasjoner:

 • Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Billingstad,  Drammen, Alta og Hammerfest

Kl. B/BE og tungbil:

Oransje nivå for praktiske førerprøver på følgende 17 trafikkstasjoner:

 • Trondheim, Orkdal, Stjørdal, Hammerfest, Alta, Oslo(Risløkka),Elverum, Hamar, Røros, Tynset, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik , Skien, Bergen og Ålesund
 • Landets øvrige trafikkstasjoner er fortsatt på gult smittevernsnivå, samt MC-prøver på alle prøvesteder.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 25.mai:

På grunn av nye smitteutbrudd i deler av Finnmark og Innlandet har følgende trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå.

I Finnmark har Alta og Hammerfest trafikkstasjoner nå oransje smittevernsnivå på kl. B/BE og tungbil, rødt nivå på traktor og gult på MC.

I Innlandet har Elverum og Hamar trafikkstasjoner også oransje smittevernsnivå på kl. B/BE og tungbil, rødt nivå på traktor og gult på MC.

Oppsummert

Traktor:

Rødt smittevernsnivå (stengt) for praktiske førerprøver på traktor på følgende 7  trafikkstasjoner:

Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Billingstad, Drammen, Alta og Hammerfest.

Kl. B / BE og tungbil:

Oransje nivå for praktiske førerprøver på følgende 14 trafikkstasjoner:

Oslo(Risløkka), Elverum, Hamar, Røros, Tynset, Hamar, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Bergen, Ålesund, Alta og Hammerfest

Landets øvrige trafikkstasjoner er fortsatt på gult smittevernsnivå , samt alle praktiske førerprøver på MC.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Nasjonalt: Gradvis åpning

Regjeringen melder i dag at samfunnet gradvis åpner, og at vi 27. mai går inn i andre trinn i gjenåpningsplanen.

Dette innebærer at inntil 50 personer kan være samlet innendørs uten faste tilviste plasser.

Pr. i dag er det inntil 10 personer som kan samles innendørs uten faste tilviste plasser, og 100 personer med faste tilviste plasser. Fra 27. mai økes dette altså til 50 personer uten faste tilviste plasser og 200 personer med faste tilviste plasser.

(Se Plan for gradvis gjenåpning på regjeringen.no)

Det er fortsatt strengere restriksjoner flere steder i landet, og de lokale og regionale bestemmelsene må selvsagt fortsatt overholdes. Det kan dessuten komme flere smittebølger, og vi anser det derfor fortsatt som viktig å oppnå en endring i covid-19-forskriften for å ivareta trafikkskolenes behov.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Lettelser i fire kommuner i Viken

Regjeringen har besluttet at følgende kommuner nedjusteres fra tiltaksnivå B til tiltaksnivå C (Ganske høyt tiltaksnivå) til og med 25. mai:

 • Lillestrøm
 • Nordre Follo
 • Rælingen
 • Ås

Dette innebærer at trafikkskolene i de fire kommunene kan gjennomføre undervisning slik som trafikkskolene i resten av landet; dvs. at det iht covid-19-forskriften § 13 a kan være inntil 10 personer innendørs, eller inntil 100 personer innendørs på faste tilviste plasser.

Endringene trer i kraft fra midnatt, natt til lørdag 22. mai.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 18.mai:

På grunn av et større smitteutbrudd i Nord Østerdal og sør i Trøndelag har  Tynset og Røros trafikkstasjoner fått skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå .

Oppsummert:

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver for traktor(Rødt nivå) på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner.

Det er per 18.mai 10 prøvesteder med skjerpet smittevern på oransje nivå:

Tynset, Røros, Risløkka, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik ,Skien, Bergen og Ålesund.

Det kan bli flere endringer i løpet av uka, ettersom det er flere områder hvor det vurderes innskjerpinger i smittevernstiltakene.

Annet:

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Frustrerende førerprøvesituasjon

Bestilling av førerprøver fungerer flere steder i landet nå så dårlig at mange trafikkskoler sier at de er i ferd med å gi opp. Frustrasjonen er stor både blant elever og trafikklærere, men det verste for trafikkskolene er at publikum ikke forstår problemet. De fleste har forsøkt å bestille en billett på en konsert, så rift om få plasser er noe de fleste kan relatere til. Men at kapasiteten på førerprøver og problemer med bestilling av førerprøve skal være vanskeligere enn å få tak i en billett på en konsert, er vanskelig å forstå for publikum.

Det er nå ganske mange trafikkskoler i ulike deler av landet som tar frem akkurat den sammenligningen. Og selv om Statens vegvesen forsikrer om at de hele tiden oppgraderer bestillingssystemet, så er det altså langt flere trafikkskoler nå i mai 2021 som mener at elevene bør bestille førerprøver, enn det var i desember 2020. Det er riktignok fortsatt flertall for at trafikkskolene skal bestille førerprøver, 70 % av trafikkskolene mener fortsatt det. Men mens det i desember 2020 bare var 10 % av trafikkskolene som ønsket at eleven skal bestille selv, er det nå 30 % av trafikkskolene som mener dette.

Dette er tall som bør bekymre. For mens det hele tiden har vært et lite fåtall trafikkskoler og -lærere som har ment at eleven bør bestille selv, har det vært et massivt flertall av trafikkskoler som mener at det å overlate bestilling av førerprøver til elevene har vært et stort feilgrep, og som har håpet på at trafikkskolene kunne få lov til å beholde den oppgaven i fremtiden.

Så når så mange flere trafikkskoler nå gir uttrykk for at elevene bør begynne å bestille selv, så er det et ganske kraftig signal om hvor stor frustrasjonen er. De som ringer inn til oss bekrefter også det. De fleste synes det er greiest at trafikkskolene bestiller førerprøver. Men det betinger at systemet fungerer noenlunde greit. Det gjør ikke det i dag. Og det topper seg når elever som ikke har fått førerprøve ringer Statens vegvesen for å klage, og får beskjed om at bestilling av førerprøve er en sak mellom eleven og trafikkskolen.

Nå har trafikkskolene i årevis fått høre at førerprøvene er en sak mellom eleven og Statens vegvesen, og som trafikkskolen ikke har noe med. Men når problemene topper seg er det altså motsatt.

Vi trives best med å spille på lag med fagmyndighetene. Men akkurat nå er det vanskelig å motivere for lagspill. Uten bedring i førerprøvesituasjonen er det uvisst hvor lang tid det tar før trafikkskolene kaster inn håndkleet og sier at de ikke vil ta på seg å utføre denne oppgaven for Statens vegvesen lenger.   

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forslag om forskriftsendring oversendt Helse- og omsorgsdepartementet

Trafikkforum sendte 30. april en henvendelse til samferdselsdepartementet med forslag om å endre covid-19-forskriften for å oppnå en regulering som er entydig og konsistent, og som er i samsvar med trafikkskolenes reelle virksomhet og smitterisiko.

10. mai ble en ny henvendelse sendt til samferdselsdepartementet, denne gangen i samarbeid med Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter, ATL og NAF.

Ønsker endring i covid-19-forskriften

Samferdselsdepartementet har i en tilbakemelding til organisasjonene i dag meddelt at forslaget blir videresendt til Helse- og omsorgsdepartementet:  

«Samferdselsdepartementet deler organisasjonenes vurdering av at covid-19-forskriften ikke i tilstrekkelig grad er tilpasset trafikkskolenes virksomhet. For å sikre at føreropplæringen kan gjennomføres, vil det være hensiktsmessig at undervisning ved trafikkskolene reguleres entydig og konsistent.

Samferdselsdepartementet ber om at Helse- og omsorgsdepartementet gjør en egen vurdering av om smitterisikoen ved undervisning for trafikkskoler skiller seg fra undervisning ved andre utdanningsinstitusjoner. Vi ber videre om at HOD vurderer endringene i forskriften som er foreslått av organisasjonene».

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 10.mai:

Positive endringer:

Egersund og Stavanger trafikkstasjoner går tilbake til gult smittevernsnivå for praktiske førerprøver i alle klasser.

Oppsummert:

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver(Rødt nivå) på Traktor på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner.

Det er 8 prøvesteder som fortsatt har skjerpet smittevern på oransje nivå:

Risløkka(Oslo),Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Bergen og Ålesund.

De øvrige prøvestedene  i landet har gult smittevernsnivå.

MC-prøvene gjennomføres på gult smittevernsnivå alle steder.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole.

Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve.

Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.   For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ønsker endring i covid-19-forskriften

Mange trafikkskoler opplever daglig problemer fordi trafikkskolenes egenart og særegne behov ikke er hensynstatt i utformingen av covid-19-forskriften.

Dette gjelder først og fremst de områdene som til enhver tid er underlagt strengere smitteverntiltak iht covid-19-forskriften kapittel 5a, 5b og 5c, og de områdene som er underlagt strengere lokale tiltak.

Men også nasjonale tiltak hemmes av mangelfulle bestemmelser med hensyn til trafikkskolenes virksomhet. Ett problem er at trafikkskolene ikke har egne bestemmelser å forholde seg til, men i stedet blir underlagt samme tiltak som bl.a. frisører, et annet problem er at ordinær undervisning som ledd i den helhetlige føreropplæringen blir definert som arrangement.

Lav reell smitterisiko ved trafikkskolene

Covid-19-forskriften tar i liten grad hensyn til den reelle smitterisikoen i føreropplæringen. Det har vært svært lite smitte knyttet til føreropplæringen, og det lave antallet kontakter kan sammen med gode rutiner være med på å forklare dette. Mens en lærer i videregående skole ofte treffer 150 elever i løpet av en uke, er 150 elever langt over det antallet elever en trafikklærer vanligvis treffer i løpet av et helt år.
En trafikklærer har til sammenligning i gjennomsnitt 50 – 60 elever i løpet av et helt år, og treffer i gjennomsnitt 8 – 16 elever i løpet av en uke. Under covid-19-pandemien har de aller fleste trafikkskoler dessuten etablert rutiner som begrenser dette antallet mest mulig.

Midlertidig forskrift

Egne fagmyndigheter har forsøkt å ta grep for at det skal være mulig å gjennomføre føreropplæringen innenfor reguleringene gitt i covid-19-forskriften, men det er likevel deler av føreropplæringen som ikke kan gjennomføres, og som fører til uønskede og unødige barrierer i den helhetlige føreropplæringen. Statens vegvesen har forsøkt å finne løsninger ved å vedta forskrift om midlertidige unntak, men likevel finnes det fortsatt en del uløste utfordringer i skjæringspunktet mellom forskrift om midlertidige unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med covid-19) og covid-19-forskriften.

Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

Den midlertidige forskriften åpner for at delene 1-4 i trafikalt grunnkurs kan gjennomføres digitalt, og at dette gir rett til å øvelseskjøre frem til 31. oktober 2021. Dette løser imidlertid ikke problemet for de som ønsker å avlegge avsluttende førerprøve i perioden frem til 31. oktober. For å avlegge avsluttende førerprøve må delene 5 og 6 være gjennomført, og løsning på dette finnes ikke.

Kurs i sikring og merking av last – klassene B kode 96, BE, D1E, DE og T

Kurs i sikring og merking av last er så langt vi kan se ikke å anse som enkeltstående arrangement, men er en del av den helhetlige praktiske føreropplæringen i de aktuelle klassene. Dermed skal det i prinsippet være mulig å gjennomføre kurs i sikring og merking av last iht covid-19-forskriften. Forskriften er imidlertid uklar, siden det på den ene siden bare henvises til å følge smitteverntiltak ved bransjer som ikke på noen måter er sammenlignbare (covid-19-forskriften § 15 jf 15a), og det samtidig hevdes fra helsemyndighetenes side at trafikkskolene likevel skal forholde seg til forbud mot arrangement jf covid-19-forskriften kapittel 5. Samtidig er også definisjonen på et arrangement uklart, særlig når gjennomføringen ikke er et enkeltstående arrangement, men et ledd i et helhetlig opplæringsforløp.

Kurs i ulykkesberedskap – klassene C1, C, D1 og Kurs i sikring av last – klassene C1 og C

Kurs i ulykkesberedskap – klassene C1, C, D1 og D samt kurs i sikring av last – klassene C1 og C er heller ikke enkeltstående arrangement, men deler av den helhetlige føreropplæringen i de aktuelle klassene. I tillegg er det på sin plass å påpeke at det her er snakk om utdanning til samfunnskritiske yrker hvor mangelen på arbeidstakere er prekær.

Sikkerhetskurs på vei

Sikkerhetskurs på vei er ikke enkeltstående arrangement, men deler av den helhetlige praktiske føreropplæringen. Selv om det i klasse B er tillatt med digital undervisning iht Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring § 5, er det også på dette området ulogisk og inkonsistent at det stilles spørsmål ved om dette kan gjennomføres iht covid-19-forskriften kapittel 5.

Det er for det første åpenbart at dette ikke er å anse som enkeltstående arrangement, men derimot er deler av den helhetlige praktiske føreropplæringen, men det er dessuten ulogisk og inkonsistent om dette ikke kan gjennomføres med et begrenset antall deltagere, dersom man f.eks. ser dette i sammenheng med covid-19-forskriften § 17b bokstav c som sier at det er tillatt å samle inntil 5 personer i forbindelse med digitale arrangement.

Sikkerhetskurs på bane – klasse B

Sikkerhetskurs på bane er ikke enkeltstående arrangement, men en del av den helhetlige praktiske føreropplæringen i klasse B. Selv om det iht Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring § 4 er foretatt endringer som gjør det mulig å gjennomføre sikkerhetskurs på bane, er det ulogisk at dette ikke kan gjennomføres som normalt med et begrenset antall deltagere.

Endringer for høyere utdanning

Nylige endringer i covid-19-forskriftens bestemmelser om høyere utdanning (covid-19-forskriften §§ 16f, 17e og 18d) aktualiserer på nytt de urimelige konsekvensene det gir for føreropplæringen at det ikke er entydig og konsistent hvordan de ulike delene av føreropplæringen er regulert i covid-19-forskriften.
De hensynene som tas i høyere utdanning når det «er avgjørende for studenter som er avhengig av forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt, [og] det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i studiet», må også kunne tas for å opprettholde progresjonen i og for å kunne fullføre føreropplæringen.

Initiativ til endring

Trafikkforum har nå tatt initiativ til at covid-19-forskriften blir endret slik at bestemmelsene i covid-19-forskriften i større grad er i samsvar med føreropplæringens egenart og den reelle smitterisikoen. Disse forslagene er allerede oversendt samferdselsdepartementet, og vil nå også bli sendt til helsemyndighetene. For å lykkes med dette har vi samarbeidet tett med Abelia, som er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Før oversendelse til helsemyndighetene har det dessuten vært viktig å samle støtte fra flest mulig, slik at det er en samlet bransje som stiller seg bak forslagene. Forslaget har dermed støtte fra Norges Trafikkskoleforbund (ATL) og NAF, i tillegg til Trafikkforum og Abelia.
De konkrete endringene som foreslås kan oppsummeres som følger:

1. Trafikkskolene må defineres klart og entydig

Det mest naturlige er at trafikkskolene blir tilføyd listen over opplærings- og utdanningsvirksomhet i § 12a, under ny bokstav j: trafikkskoler. Dermed vil føreropplæring være tillatt når øvrig undervisning er tillatt.

2. Unntak på linje med høyere utdanning (i områder med høyere smitteverntiltak)

Føreropplæring som er nødvendig for å kunne gjennomføre føreropplæringen i den aktuelle klassen og å avlegge avsluttende prøve må kunne gjennomføres på samme måte som i § 17e; dvs at «Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt»
Forslag til nytt ledd i covid-19-forskriften § 17e: Godkjente trafikkskoler kan gjøre unntak fra kravet i første ledd, dersom undervisning ved trafikkskolen som ikke kan gjennomføres digitalt er nødvendig for å kunne gjennomføre og fullføre føreropplæringen i den aktuelle klassen iht kravene i trafikkopplæringsforskriften og der det er nødvendig for å opprettholde progresjonen i opplæringen. Ordinær undervisning i mindre grupper på inntil 10 personer er tillatt.

3. Bedre definisjon av arrangement

Dersom det ikke lykkes å få på plass egne bestemmelser om undervisning ved trafikkskoler, vil vi be om at undervisning ved trafikkskoler blir listet opp som en type arrangement som er tillatt med inntil 24 personer.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forsvinningspunktet

Hvordan kan du bruke forsvinningspunktet som et verktøy for å velge riktig fart? Trafikkforums rådgiver Tore Johannessen forklarer.

Sikring av last

Denne korte filmsnutten viser på en enkel måte risikoen ved usikret last med ulik vekt ved tipp, bremsing og sving.

Sikring av last

Statens vegvesen meldte 20. oktober i fjor en endring i lastsikringskurs som i praksis innebærer at enkelte demonstrasjoner kan vises på film i stedet for å gjennomføres ved prøvekjøring.

Trafikkforum har med utgangspunkt i denne endringen produsert en enkel filmsnutt som viser risikoen ved usikret last med ulik vekt ved tipp, bremsing og sving.

Denne filmen er tilgjengelig for medlemmer.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kjære deg som skal ta førerkort

 • Synes du at du må vente lenge på oppkjøring?
 • Synes du det er irriterende når kjøreopplæringen din kanskje må flyttes litt på?
 • Får du ikke alltid booket deg inn på kjøretime «neste uke»?
 • Lurer du på hvorfor trafikkskolen ikke bare kan «fikse det» når du blir satt i karantene og trenger å få flyttet opplæringen din bare bittelitt?
 • Lurer du på hvorfor trafikklæreren din ikke bare kan ringe noen kjente og fikse dato for teoriprøve siden det «aldri» er noe ledig?

Hør her

I den tiden vi nå står i, er det viktig å huske på dette:

 • Trafikklæreren din og de som jobber på trafikkskolen er like fortvilet som deg
 • Det er ikke de som bestemmer når du får tid for teori eller oppkjøring
 • De får ikke gjort noe med karanteneregler eller lokale og nasjonale smittevernregler
 • Det er ikke trafikklærerens eller trafikkskolens skyld at det stadig blir lokale og nasjonale endringer som igjen kan føre til endringer for deg som elev

Trafikkforum ønsker å anerkjenne den flotte jobben som legges ned hver eneste dag av våre medlemmer, og som står på hver dag for at elevene skal få god opplæring, bli trygge trafikanter og få førerkort.

Denne teksten er delt på Trafikkforums facebook-side, og kan fint deles videre derfra:

Teksten kan også skrives ut i .pdf om ønskelig:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 6.mai:

Positive endringer:

Lillestrøm går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser unntatt Traktor som går fra rødt til oransje.

De øvrige prøvestedene ligger stabilt på samme nivå som de hadde mandag 3.mai.

Oppsummert:

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver på Traktor på Risløkka, Billingstad og Drammen trafikkstasjoner(rødt smittevernsnivå)

Det er 10 prøvesteder som fortsatt har skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå:

Risløkka(Oslo), Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen og Ålesund.

De øvrige prøvestedene  i landet har gult smittevernsnivå.

MC -prøvene  gjennomføres på gult nivå alle steder.

Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.   

Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig kandidater.  

For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen fullmakt på vegvesen.no/dinside.    

I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene

Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 3.mai:

Positive endringer:

Hønefoss og Kongsberg er tilbake på gult smittevernnivå  på alle  praktiske føreprøver unntatt  Traktor som har oransje.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor (rødt smittevernsnivå) på disse 4 prøvestedene:

Risløkka, Lillestrøm, Billingstad og Drammen

MC -prøver gjennomføres på gult smittevernsnivå alle steder.

Oppsummert: 12 prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevern på oransje nivå per 3.mai (gult på MC)

Risløkka(Oslo),  Lillestrøm, Billingstad, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen, Ålesund og Steinkjer.

 • I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning. Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene.  
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve. 

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.   

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel. 

NB! Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir lagt ut.

Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 26.april:

Positive endringer:

Brønnøysund, Hafslund, Moss, Mysen og Drøbak er tilbake på gult smittevernsnivå.

Negative endringer:

Ålesund er tilbake på oransje smittevernsnivå.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor( rødt smittevernsnivå) på disse 4 prøvestedene:

Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Drammen

Oppsummert: 14 prøvesteder har skjerpet smittevern på oransje smittevernsnivå per 26.april:

Risløkka(Oslo), Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien,

Egersund, Stavanger, Bergen/Åsane, Ålesund og Steinkjer.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Se vedlagte informasjonsbrev for detaljer om smittevernsnivå, prøvesteder og annen viktig informasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Stortinget sier nei til å la bilførere få førerett i klasse A1

Høyringsinstansar med særleg tung kompetanse nettopp på MC-opplæring, som bl.a. trafikkskuleorganisasjonen Trafikkforum, er prinsipalt mot forslaget om forenkling, sa statsråd Knut Arild Hareide blant annet da han begrunnet hvorfor han ikke ville støtte forslaget som ble behandlet i stortinget torsdag.

Det ble tidlig klart at det ikke var flertall for representantforslaget fra Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om rett til å kjøre lett motorsykkel dersom man har førerkort for bil, da debatten ble åpnet i stortinget torsdag.

Saksordfører Siv Mosslet (Sp) viste til at en langsiktig satsing på trafikksikkerhet har redusert antallet drepte i trafikken da hun åpnet saken:

­– Dette sparer menneskelige lidelser, det er i tråd med nullvisjonen, og det er god samfunnsøkonomi, sa Mosslet. Videre viste hun til ulykkesutviklingen på motorsykkel, før hun oppsummerte med å begrunne hvorfor flertallet i komiteen ikke støtter forslaget:

– Det å kunne kjøre trygt på motorsykkel krever vesentlig forskjellige ferdigheter og annen kompetanse enn det kreves for å kunne kjøre en personbil. Førerkompetanse er et sentralt element i trafikksikkerhetsarbeidet, og det er av avgjørende betydning for ulykkesbildet. Komiteens tilrådning er at forslaget ikke vedtas.

Kirsti Leirtrø (Ap) åpnet med å fastslå at nullvisjonen ligger fast for Arbeiderpartiet. Selv om Arbeiderpartiet ifølge Leirtrø deler mange av forslagsstillernes vurderinger, pekte Leirtrø også på at dødsrisikoen for kjøring med lett motorsykkel i 2020 var 20 ganger høyere enn for kjøring med bil, og at Arbeiderpartiet mener at det ikke må foretas endringer som medfører flere drepte og skadde i trafikken.

– Vi foreslår derfor i stedet at Stortinget ber regjeringen utrede om det bør bli enklere å få førerkort for lett motorsykkel når en har førerkort for bil. En slik utredning må svare på spørsmål knyttet til trafikksikkerhet, klimagassutslipp og andre vesentlige forhold, sa Leirtrø.

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) sa at representantforslaget fra Fremskrittspartiet i første omgang kunne virke både logisk og forståelig, men ville likevel ikke støtte forslaget.

­– Har ein gjennomgått førarkortopplæring for personbil og bestått prøva, bør ein kanskje òg ha køyrekompetanse for lett motorsykkel, men det å kunne køyre trygt på motorsykkel, krev forskjellige ferdigheiter og kompetanse enn å køyre personbil, sa Abrahamsen før hun konkluderte:

– For Høgre sin del er trafikksikkerheit i høgsetet. Eg er glad for at dette forslaget ikkje blir vedtatt, og vi vil ikkje tilbake til 1979 då det nettopp var slik at hadde ein førarkort for bil, var ein kvalifisert for å køyre motorsykkel. Det året vart om lag 50 personar drepne på moped og motorsykkel. I fjor vart 20 personar drepne på motorsykkel. Det er 20 for mange. Det er difor viktig at ein fortset trafikksikkerheitsarbeidet mot nullvisjonen: null drepte og hardt skadde i trafikken.

Bård Hoksrud (FrP) var den første som støttet forslaget:

– Så tror jeg, når jeg hører på debatten, at man nesten ikke får med seg det som står der, for det høres jo ut som om man ikke tenker at man må øke kompetansen sin i det å faktisk kjøre med MC, eller lett motorsykkel. Det er jo hele hensikten med dette, at man faktisk skal ha mer opplæring. Det ligger i representantforslaget, at man skal ha mer opplæring, men at man ikke behøver å ha ny førerprøve hos Biltilsynet. Det er i stor grad der noe av forskjellen er, i forslaget fra Fremskrittspartiet og de andre, sa Hoksrud.

Arne Nævra (SV) la sin egen erfaring som motorsyklist til grunn for sitt standpunkt:

– Det er også et stort skritt fra å slippe rattet i en bil til å ta grepet om styret på en lett motorsykkel. Man undervurderer farene, og man overvurderer bilførernes evne til å oppdage deg og ta hensyn til deg. Dessuten overvurderes egen evne til egen ferdighet i å håndtere motorsykkelen, enten det gjelder svinger, kjøring på glatt føre, grus i veibanen – eller sauer rundt neste sving, for den saks skyld. Man trenger et eget kurs for dette – og det sier også representanten Hoksrud at man skal ha – men også en egen prøve, etter SVs mening. Det er en del utropstegn en må ha med seg som er egne for motorsykkel, sammenlignet med bil.

Det er høyst sannsynlig at forslaget vil gi flere drepte og hardt skadde i trafikken. Derfor vil SV stemme mot, avsluttet Nævra.

Heller ikke Jon Gunnes (V) ville støtte forslaget:

– Jeg tror at det er en fornuftig linje vi i Stortinget legger oss på i dag. Man har ikke nok trening, nok øving, så man kan ikke så enkelt tillate dette. Jeg ser at Fremskrittspartiet har et forslag litt likt Tyskland, om at man skal ha ekstra timer og ekstra opplæring, men det går an også å kreve at man tar fullverdig opplæring. Det er fullt lov å ta førerkort for lett motorsykkel for dem som har lyst til å bruke det kjøretøyet.

Statsråd Knut Arild Hareide sa i sitt innlegg at han var imponert over erfaringen til Arne Nævra:

– Det kan ikkje eg seie at eg har på same måte. Derfor har eg tatt ein grundig runde med dei beste fagfolka før me har gitt svara våre til denne saka.

Eg er glad for at fleirtalet i innstillinga til denne saka ikkje no ser grunn til ytterlegare å forenkle moglegheita til å køyre lett motorsykkel for dei som har førarkort for bil. Som eg har meldt til Stortinget i saka, er det sannsynleg at den endringa som er føreslått her, ville medført fleire drepne og hardt skadde i trafikken, og det er i strid med nullvisjonen og dei overordna måla i trafikksikkerheitspolitikken. Derfor er det positivt at fleirtalet legg opp til å vidareføre dagens reglar på dette området.

Forslaget fikk naturlig nok støtte fra de andre forslagsstillerne fra Fremskrittspartiet, både Tor André Johnsen og Morten Stordalen uttrykte støtte til forslaget, og Stordalen presiserte at det er forskjell på mopeder, lette MC-er og tung motorsykkel:

­– Det er vidt forskjellige førergrupper. For moped er det et mopedførerbevis, ikke et førerkort. Å dra det inn i MC-debatten med førerrett og lett MC og sammen med tung motorsykkel er veldig, veldig feil, og det er faktafeil, som egentlig noen bør gå i seg selv om. Lett MC kan heller ikke sammenlignes med tung MC. Det er to vidt forskjellige kjøretøy, sa Stordalen.

Stordalen hevdet også at både statsråden og flere av høringsinstansene hadde snudd, og han utfordret statsråden på begrunnelsen for dette.

Statsråd Knut Arild Hareide avviste i sitt svar til Stordalen at han hadde endret syn:

– Eg har hatt eitt standpunkt i denne saka. Det er det standpunktet som eg la fram for komiteen i brevet i byrjinga av mars, sa statsråden.

– Så gjeld det den høyringa som Morten Stordalen tar opp. Det var ei høyring som blei gjennomført i 2019. Da var det ein betydeleg skepsis blant høyringsinstansane til forslaget. Høyringsinstansar med særleg tung kompetanse nettopp på MC-opplæring, som bl.a. trafikkskuleorganisasjonen Trafikkforum, er prinsipalt mot forslaget om forenkling, og ATL, Norges Automobil-Forbund, Norsk Motorcykkel Union og Politidirektoratet var tydelege på at dei ikkje kunne støtte at det blei tilgang til førarrett for lett motorsykkel utan førarprøve. Som det òg blir vist til her, er jo òg Trygg Trafikk imot ei slik endring. Eg synest at nettopp det at Trygg Trafikk har gjennomført ei grundig vurdering og landa så tydeleg, fortener dei honnør for.

Votering

Forslaget, som ble fremmet av Bård Hoksrud, Morten Stordalen og Tor André Johnsen på vegne av Fremskrittspartiet, lød slik:

Stortinget ber regjeringen sørge for at innehavere av førerkort klasse B også får førerrett for klasse A1. En forutsetning skal være minst 2 års førerrett klasse B, samt gjennomføring av kurs med teori og praktisk trening ved en trafikkskole.

Forslaget fikk bare Frps egne 15 stemmer og falt.

Arbeiderpartiets forslag, fremmet av Kirsti Leirtrø, lød slik:

Stortinget ber regjeringen utrede om det bør bli enklere å få førerkort for lett motorsykkel når en har førerkort for bil. I en slik utredning må spørsmål knyttet til trafikksikkerhet, klimagassutslipp og andre vesentlige forhold vurderes nærmere.

Forslaget, som fikk støtte fra Frp og MDG, fikk 40 stemmer og falt.

Komiteens innstilling lød som følger:

Dokument 8:121 S (2020–2021) – Representantforslag fra stortingsrepresentantene Morten Stordalen, Bård Hoksrud og Tor André Johnsen om rett til å kjøre lett motorsykkel dersom man har førerkort for bil – vedtas ikke.

Fremskrittspartiets gruppe på 15 representanter samt representant Magne Rommetveit fra Ap stemte imot. Forslaget fikk for øvrig 70 stemmer og sto.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ny avtale med Avonova

Avonova og Trafikkforum har inngått en samarbeidsavtale som gir Trafikkforums medlemmer en fordelaktig pris på Avonovas helhetsløsning Avonova Assist. Løsningen er tilpasset små og mellomstore bedrifter og oppfyller lovkrav ift HMS og å være tilknyttet en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 21.april

På grunn av en misforståelse ble det angitt feil smittevernsnivå(skal være oransje /ikke gult) på praktiske førerprøver Traktor i forrige oppdatering.

Dette endret nå:

Følgende tilbake på oransje smittevernsnivå:

Kongsberg, Hønefoss, Skien, Tønsberg, Mysen og Drøbak

Positive endringer:

Kongsvinger og Odda er tilbake på gult smittevernsnivå

Alle MC-prøver er lagt på gult nivå.

Husk avstand på 2 meter. Prøvene gjennomføres med 2 sykler

Negative endringer:

Bergen er tilbake på oransje smittevernsnivå

Følgende  6 prøvesteder gjennomfører fortsatt ikke praktiske førerprøver Traktor (Rødt smittevernsnivå):

Hafslund, Moss, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad og  Drammen

Oppsummert : 18 prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevernsnivå (oransje)

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen, Steinkjer og Brønnøysund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 21.april

Positive endringer:

Kongsvinger og Odda er tilbake på gult smittevernsnivå

For praktiske prøver Traktor er følgende tilbake på gult smittevernsnivå:

Kongsberg, Hønefoss, Skien, Tønsberg, Mysen og Drøbak

Alle MC-prøver er lagt på gult nivå.

Husk avstand på 2 meter. Prøvene gjennomføres med 2 sykler

Negative endringer:

Bergen er tilbake på oransje smittevernsnivå

Følgende  6 prøvesteder gjennomfører fortsatt ikke praktiske førerprøver Traktor (Rødt smittevernsnivå):

Hafslund, Moss, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad og  Drammen

Oppsummert : 18 prøvesteder har fortsatt skjerpet smittevernsnivå for kl. B /BE:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Bergen, Steinkjer og Brønnøysund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

NAF-undersøkelsen er i gang

For et par uker siden kunne vi fortelle at NAF vil ha innspill fra både trafikklærere og elever for å planlegge fremtiden for øvingsbanene.

Marianne Søhagen i NAF Trafikktrening sa den gang at NAF vil legge enda bedre til rette for lærere og elever i fremtiden, og at NAF derfor vil ha tilbakemelding på hva trafikklærerne ønsker seg i fremtiden.

–Elevenes behov for opplevelser og erfaringer vil endre seg med utviklingen av kjøretøyteknologien og nye læreplaner. Vi trenger derfor å få innsikt i hvordan trafikklærerne vurderer dagens anlegg og hva de eventuelt tenker om fremtiden.

Undersøkelsen skal nå være sendt ut til alle trafikkskoler, men den kan også finnes på denne linken:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 19.april

Positive endringer:

Elverum, Hamar, Haugesund, Stord, Odda, Norheimsund og Voss er tilbake på gult smittevernsnivå.

Negative endringer:

Bergen, Egersund og Stavanger er nå på oransje smittevernsnivå.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor(rødt smittevernsnivå) på disse 12 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg og Skien.

Oppsummert: 19 prøvesteder har skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå per 19.april:

Bergen, Brønnøysund, Steinkjer, Stavanger, Egersund, Skien, Larvik, Tønsberg, Drammen, Kongsberg, Hønefoss, Billingstad,

Kongsvinger, Lillestrøm, Risløkka, Drøbak, Mysen, Moss og Hafslund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve*

*gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

20 personer på kurs

Det er nå anledning til å ha 20 personer på kurs de fleste steder i landet, dersom alle har faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det anledning til å ha inntil 10 personer på kurs.

Det har vært mye fokus på såkalt røde kommuner de siste dagene, og særlig røde kommuner i Oslo og Viken.

Mange har naturlig nok lurt på hva som gjelder i de områdene i landet som ikke er underlagt særlige restriksjoner pga høyt smittetrykk.

Covid-19-forskriften §§ 13 og 13a sier at arrangement kan gjennomføres med inntil 20 personer når alle sitter på faste tilviste plasser. Uten faste plasser kan det maksimalt være 10 personer innendørs.

Selv med definisjonen «arrangement» hengende over oss, er det altså tillatt med inntil 20 personer innendørs på faste tilviste plasser i mesteparten av landet.

Det er selvfølgelig fortsatt viktig å overholde krav til avstand, og ellers forholde seg til både lokale og nasjonale regler og anbefalinger.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Statsforvalteren gjør helomvending

Statsforvalteren i Oslo og Viken trekker tilbake sin uttalelse om undervisning ved trafikkskolene som ble referert av Trafikkforum i går.

Statsforvalteren skriver i en e-post at de er gjort kjent med at Helsedirektoratet har uttalt seg om problemstillingen og tolket bestemmelsene annerledes:

«Statsforvalteren viser til henvendelser vedr. kjøreskoler og covid-19-skolen fra Vestby kommune, Frogn kommune og Trafikkforum som vi besvarte per e-post henholdsvis 23. mars, 13. april og 14. april 2021. Statsforvalteren la i vår tolkning til grunn at undervisning på kjøreskoler ikke var å regne som et arrangement etter forskriftens § 13.

Vi er nå gjort kjent med at Helsedirektoratet, i en e-post datert 11. mars 2021, har uttalt seg om problemstillingen og tolket bestemmelsene annerledes. Se lenke til Helsedirektoratets uttalelse som er å finne på Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund sin hjemmeside: https://www.atl.no/images/Svar_Hdir.pdf. Helsedirektoratet skriver blant annet:

«Trafikkskolenes en-til-en virksomhet er særskilt regulert i covid-19-forskriften § 15a, men i den grad det drives kurs, seminarer o.l. må trafikkskolene – i likhet med alle andre næringsdrivende som avholder kurs, seminarer o.l. med eksterne deltakere – forholde seg til arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften §§ 13 flg., herunder antallsbegrensningene.»

Statsforvalteren i Oslo og Viken legger etter dette til grunn Helsedirektoratets tolkning, slik at det blir en lik praktisering av bestemmelsene. For de kommunene som omfattes av kapittel 5A eller 5B i forskriften, vil det dermed ikke være tillatt å holde kurs, seminarer o.l. med eksterne deltakere, jf. §§ 16c. og 17b. Begge bestemmelsene tillater imidlertid «digitale arrangementer med maksimalt fem personer tilstede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell». Trafikkskolenes én-til-én-virksomhet vil være tillatt så lenge den drives smittevernfaglig forsvarlig, jf. § 15a.»

Dette føyer seg fint inn i rekken av motstridende opplysninger fra ulike myndigheter som bransjen har vært nødt til å forholde seg til.

Trafikkforum beklager dette, men vil fortsette å arbeide for konsistente og forutsigbare regler som ivaretar bransjens behov.

Oppdatering: ATL bekrefter både på sin egen nettside og på sosiale medier at Statsforvalteren har snudd som følge av at ATL har tatt fatt i saken.

Skjermdump fra ATL-Info på Facebook

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

– Trafikkundervisning ikke «arrangement»

– Undervisning på trafikkskoler skal ikke regnes som arrangement.

Det er statsforvalteren i Oslo og Viken som fastslår dette i et brev til Vestby kommune.

Det har i lengre tid hersket usikkerhet med hensyn til hvordan trafikkskolene skal forholde seg til covid-19-forskriften. Noen har hevdet at det bare er covid-19-forskriften §§ 15 og 15a som er relevant for trafikkskolene, noen har hevdet at covid-19-forskriften kapittel 4 om Opplærings- og utdanningsvirksomhet kommer til anvendelse, og mange har ment at covid-19-forskriften kapittel 5 om arrangement har vært styrende.

Det som utvilsomt har vært utfordrende helt siden mars 2020, er svært mangelfulle og/eller uklare bestemmelser, slik at det har vært vanskelig å være helt sikker på hva man skal forholde seg til.

Dette har også ført til at det har vært vanskelig å gi gode råd. Vi har likevel vært trygge på å kunne si at alt som åpenbart er en del av den praktiske føreropplæringen ikke kan skilles ut som et «arrangement», og at det derfor kan gjennomføres iht covid-19-forskriften §§ 15 og 15a.

Vi har derimot ikke tatt sjansen på å gi råd om å gjennomføre de ulike grunnkursene, siden en uriktig vurdering her i verste fall kunne fått betydelige konsekvenser. I stedet for å utfordre covid-19-forskriften med finjuridiske tolkninger har vi derfor prioritert å be om midlertidig forskrift for å kunne gjennomføre digital undervisning.

Vi har imidlertid registrert at manglende avklaringer fra myndighetene har ført til ulik praksis. Det at trafikkskolene i stor grad har vært overlatt til seg selv med hensyn til å tolke forskriften, har dermed ført til ulike konkurransevilkår. Dette er uheldig.

Nå har det imidlertid kommet en uttalelse fra statsforvalteren i Oslo og Viken, som da ihvertfall får betydning for trafikkskolene i nettopp Oslo og Viken.

Ved å ha bedt om innsyn i offentlige dokumenter kan vi dermed dokumentere at trafikkskoler i Viken kan gjennomføre undervisning ved trafikkskolene «så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig».

Uttalelsen fra statsforvalteren i Oslo og Viken er som følger:

Det følger av forskriften §13 første ledd bokstav c at «seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet» skal regnes som arrangement. Etter vår oppfatning faller undervisning på trafikkskoler innunder hva som må regnes som  undervisning på skole, dvs. at slik undervisning ikke skal regnes som et arrangement. Denne forståelsen støttes også av bestemmelsen i § 15a. som uttrykkelig sier at kjøreskoler og annen føreropplæring kan holde åpnet så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig, dvs. at virksomhetene etterlever kravene i § 15.

Statsforvalteren er regjeringens øverste representant i Oslo og Viken. Vi legger derfor til grunn at denne tolkningen, i det minste i Oslo og Viken, vil ha betydning for forståelsen av covid-19-forskriften slik den er utformet, og at trafikkskolene i Oslo og Viken vil kunne gjennomføre undervisning så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig.

Så lenge den midlertidige forskriften er gjeldende betyr dette i praksis at trafikkskolene kan velge å gjennomføre undervisningen som normalt så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig, eller digitalt iht den midlertidige forskriften.

Det er selvsagt fortsatt en forutsetning at alle forholder seg til både nasjonale og lokale pålegg og anbefalinger.

Det aktuelle dokumentet kan lastes ned her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 13.april

Positive endringer:

Gjøvik, Gol Sambruk og Ålesund er tilbake på gult smittevernsnivå

Negative endringer:

Brønnøysund er nå på oransje smittevernsnivå

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor(rødt smittevernsnivå) på disse 13 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen

Tønsberg, Skien og Haugesund.

Oppsummert: 24 prøvesteder har skjerpet smittevernsnivå på oransje nivå per 13.april:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien,

Haugesund, Stord, Odda, Bergen/Åsane, Norheimsund, Voss, Steinkjer og Brønnøysund.

De øvrige prøvestedene i landet er på gult smittevernsnivå.  

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.
 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. (Se  Informasjonsbrevet for ytterligere informasjon)
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Se vedlagte informasjonsbrev for detaljer om smittevernsnivå, prøvesteder og annen viktig informasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Nå er den her! Få ett prøveeksemplar tilsendt gratis!

Trafikkforums nye MC-bok er nå klar på lager, og vi vil veldig gjerne vise frem den nye boka til alle interesserte.

Trafikkforums medlemsskoler som driver med MC-opplæring vil få en bok i posten uten å foreta seg noe som helst, men vi vil gjerne vise frem den nye boka til andre trafikkskoler også.

Vil du ha ett gratis prøveeksemplar?

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Hva vil vi med øvingsbanene?

NAF vil gjerne ha innspill fra både trafikklærere og elever for å planlegge fremtiden for øvingsbanene. Det har vært gjort et omfattende arbeid med å utvikle banene til dagens standard, men NAF tenker fremover, og vil gjerne legge enda bedre til rette for lærere og elever i fremtiden. NAF vil derfor gjerne ha tilbakemelding på hva trafikklærerne ønsker seg i fremtiden, sier Marianne Søhagen i NAF Trafikktrening.

– Vi har behov for innspill fra de som bruker banene våre. NAF ønsker å vite hvordan øvingsbanene fungerer i dag, samt hva vi skal levere på i fremtiden. Tiltakene vi har hatt fokus på er å skape et mer naturlig trafikkmiljø med skilt og oppmerking, nye stikkveier, endret kjøremønster og en generell oppgradering av lokaler og uteanlegg.

Dette er tiltak vi nærmer oss sluttfasen med, så nå må vi starte prosessen med hvordan vi skal utvikle oss fremover.

NAF har som mål å bli oljefrie i 2030 for å redusere miljøavtrykket, men utskifting av ett øvingsfelt har en kostnadsramme på et par millioner kroner, så dette er kostnadskrevende omlegging som må strekkes over tid, sier Søhagen.

­– I tillegg vet vi at elevenes behov for opplevelser og erfaringer vil endre seg med utviklingen av kjøretøyteknologien og nye læreplaner. Vi trenger derfor å få innsikt i hvordan trafikklærerne vurderer dagens anlegg og hva de eventuelt tenker om fremtiden. 

– Dette blir en veldig viktig oppgave for trafikklærerne fordi det vil legge grunnlaget for den utviklingsprosessen vi skal ha sammen med bransjen og premissleverandørene. Målet er å definere en prototype på fremtidens øvingsbane.

Det vil jo da påvirke trafikklærernes arbeidshverdag fremover.

Prosessen som NAF legger opp til er tredelt:

 1. Trafikklærernes faglige opplevelser, trafikklærernes vurdering av dagens anlegg i forhold til nullvisjonen, og trafikklærernes vurdering av dagens anlegg i forhold til læreplanens mål og intensjoner.
 2. Elevenes opplevelse av sikkerhetskurset, øvingsbanen og sikkerhetshallen
 3. Trafikklærernes opplevelse av møtet med NAF som tjenesteleverandør og trafikklærernes kundetilfredshet.

Prosessen er like ved å starte opp, og NAF håper at trafikklærerne vil benytte anledningen til å engasjere seg.

– Vi er helt avhengige av god innsikt i trafikklærernes vurderinger og tanker, avslutter Marianne Søhagen, som er fungerende fagsjef i NAF Trafikktrening.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver per 8.april

Positive endringer:

Oppdal, Fauske og Bodø tilbake på gult smittevernsnivå.

Negative endringer:

Voss, Odda, Norheimsund og Steinkjer er nå på oransje smittevernsnivå.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor(rødt smittevernsnivå) på disse 14 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Skien og Haugesund.

Oppsummert: 26 prøvesteder har skjerpet smittevern på  oransje nivå per 8.april:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Elverum, Hamar, Gjøvik, Billingstad, Gol Sambruk,

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Haugesund, Stord, Odda, Bergen, Norheimsund, Voss,

Ålesund og Steinkjer.

Det er viktig at trafikkskolene formidler følgende til førerprøvekandidatene:

 • Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta oppkjøring eller teoriprøve utenfor området der de bor. Disse vil bli avvist ved andre trafikkstasjoner
 • Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel

Se vedlagte informasjonsbrev for detaljer om smittevernsnivå, prøvesteder og annen viktig informasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Tyskland: Ny automatregel fra 1. april

Fra 1. april 2021 vil det i Tyskland bli mulig å oppnå førerett for manuelt giret personbil uten å avlegge førerprøve med manuelt gir.

Førerprøve avlagt på bil med automatgir gir i Tyskland, – som i Norge, – førerett i klasse B med kode 78, som betyr at føreretten er begrenset til automatgiret kjøretøy. Fra og med 1. april 2021 vil det være mulig å utvide føreretten til førerett på personbil med manuell giring ved å gjennomføre et obligatorisk kurs.

Dette er en endring som innebærer at kandidaten kan avlegge førerprøve på automatgiret kjøretøy, og under visse forutsetninger oppnå førerett på manuelt giret kjøretøy uten å avlegge praktisk prøve på manuelt giret kjøretøy.

For å oppnå førerett på manuelt giret personbil må kandidaten gjennomføre et obligatorisk kurs på minst 10 undervisningstimer. I tillegg må kandidaten dokumentere grunnleggende kjøreferdigheter på manuelt giret kjøretøy ved å gjennomføre en test på minst 15 minutter ved trafikkskolen.  

Dette obligatoriske kurset med påfølgende test på trafikkskole kan gjennomføres etter å ha gjennomført grunnleggende opplæring på automatgir, men før førerprøven. Kandidaten vil da oppnå førerett for manuelt gir selv om førerprøven gjennomføres på bil med automatgir.

Alternativt kan kandidaten utvide førerett fra automatgiret til manuelt giret kjøretøy etter å ha avlagt førerprøve på automatgiret kjøretøy, men fortsatt uten å avlegge ny førerprøve med manuelt giret kjøretøy. Kandidaten må da gjennomføre det samme obligatoriske kurset på minst 10 undervisningstimer med påfølgende test på 15 minutter på trafikkskole for å dokumentere nødvendige ferdigheter. Tysk førerkortmyndighet vil da på grunnlag av dokumentasjon fra trafikkskolen utstede nytt førerkort med førerett klasse B med kode 197, – altså førerett for personbil med manuelt gir.

Trafikkforum har advart mot å erstatte førerprøven for manuelt giret bil med et forhåndsdefinert kurs.

Noen kandidater vil lett kunne bestå en førerprøve uten å gjennomføre det forhåndsbestemte timetallet, mens andre kandidater vil ha behov for betydelig mer opplæring.

Den norske føreropplæringsmodellen er basert på at den den opplæringen som er lett å kontrollere ved en førerprøve skal tilpasses den enkelte kandidaten individuelt, mens det som er vanskelig å kontrollere skal ha et obligatorisk timetall.

Om kandidaten har nødvendig kompetanse og ferdighet til å kjøre bil med manuelt gir er lett å kontrollere ved førerprøve. Dagens ordning er derfor er god ordning som både sikrer valgfrihet, som er individuelt tilpasset og som ivaretar samfunnets behov for trafikksikkerhet.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Presentasjon for 3.10 tilgjengelig i TABS

Ved de øvingsbanene som er rammet av strenge restriksjoner hvor kurs og arrangement ikke er tillatt, har NAF øvingsbaner åpnet opp for en til en undervisning. Dette på bakgrunn av den nye midlertidige forskriften som nå har tredd i kraft. Om Sikkerhetskurs på bane står det: Dersom smittevernreglane ikkje tillèt undervisning i klasserom, kan innleiing og avslutning gjennomførast i køyretøyet på området til øvingsbanen.

Presentasjonen som Fagråd 3.10 har utarbeidet og som du normalt finner i undervisningsrommet på NAF-banen er nå gjort tilgjengelig i TABS. Samsvarer den med din trafikkskoles undervisningsplan bør denne brukes ved innledning og avslutning i bilen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Strengere smittevern på trafikkstasjonene

På grunn av økt koronasmitte over hele landet, innfører Statens vegvesen strenge begrensninger for oppkjøringer og teoriprøver. [24.03.2021]

Kandidater som bor i områder med strenge smitterestriksjoner kan ikke ta prøven utenfor området der de bor, og vil bli avvist ved andre trafikkstasjoner.

– Statens vegvesen ønsker å tilby oppkjøringer og teoriprøver så langt det er forsvarlig. For at vi skal kunne holde åpent, må vi gjøre det vi kan for å forhindre spredning av smitte. Hvis vi får et smitteutbrudd på en trafikkstasjon, kan det føre til at hele trafikkstasjonen blir stengt i lang tid fordi ansatte blir syke eller havner i karantene, sier Bodil Rønning Dreyer i Statens vegvesen.

Kandidater som får avlyst sin oppkjøring eller teoriprøve vil få direkte beskjed av Statens vegvesen. Statens vegvesen vil så langt det er mulig prioritere kandidater som får timen sin strøket, men noen vil dessverre oppleve lenger ventetid med disse strenge smitteverntiltakene.

– Vi skjønner at det er mange som vil ta teoriprøven og oppkjøring så fort som mulig og at det kan være fristende å se seg om etter muligheter lenger unna. Men vi håper på forståelse for den situasjonen vi nå står i, og at vi alle må gjøre det vi kan for å bidra til at smitten sprer seg minst mulig, sier Dreyer.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver siden forrige informasjonsbrev 22.mars

Praktiske førerprøver på Gjøvik, Hamar og Elverum trafikkstasjoner har fått oransje smittevernsnivå per 23.3.

Harstad trafikkstasjon går tilbake  fra oransje- til gult smittevernsnivå fra mandag 29.mars.

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver for Traktor på disse 14 prøvestedene (rødt smittevernsnivå):

 • Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak ,Risløkka ,Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg,

Drammen, Tønsberg ,Skien og Bodø.

Oppsummert: 29 prøvesteder/trafikkstasjoner har skjerpet smittevern på oransje nivå per 24.mars:

Gjøvik, Hamar, Elverum, Kongsvinger, Lillestrøm, Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka(Oslo), Billingstad, Gol Sambruk,

Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik ,Skien, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Stord, Bergen,

Ålesund, Oppdal, Fauske, Bodø og ( x)Harstad ( x=t.o.m. 28.3.)

De øvrige prøvestedene/trafikkstasjonene i landet har gult smittevernsnivå

Strengere smittevern på trafikkstasjonene

Viser til vår pressemelding av 24.3

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Naf åpner stengte øvingsbaner

Den midlertidige forskriften som trådte i kraft i går inneholdt også midlertidige unntak for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane i områder hvor sikkerhetskurs på bane ikke kan gjennomføres som normalt pga smittevernhensyn.

Unntakene for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane som er gitt i den midlertidige forskriften er som følger:

§ 4.Tilpassinger ved innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane

Når det er nødvendig på grunn av det som er fastsatt om antall personer og avstander i gjeldende smittevernregler, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane, jf. trafikkopplæringsforskriften § 11-6 første ledd og § 28-1 tredje ledd, gjennomføres med færre lærere til stede. Dersom smittevernreglene ikke tillater undervisning i klasserom, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres i kjøretøyet på området til øvingsbanen.

Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med covid-19)

På bakgrunn av dette har NAF tilpasset gjennomføringen av sikkerhetskurs på bane ved de aktuelle øvingsbanene. Det er selvfølgelig viktig å ivareta både smittevernhensyn og intensjonen i trafikkopplæringsforskriften, samtidig som det er en utfordring å balansere ulike hensyn innenfor både covid-19-forskriften, trafikkopplæringsforskriften og den midlertidige forskriften, og samtidig ivareta behovene for å holde seg noenlunde innenfor ordinær tidsramme for trafikkskolene, trafikklærerne og elevene. NAF har klart å balansere de ulike behovene på en god måte når de nå åpner de stengte øvingsbanene fra og med torsdag.

Gjennomføringen av sikkerhetskurs på bane i områder med tiltaksnivå 5a blir som følger:

NAF gjenåpner øvingsbanene i Viken, Oslo, Holmestrand, Skien og Tysvær med virkning fra torsdag 25. mars. Det åpnes kun for en-elevs puljer. Med henvisning til «Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med covid-19)» skal innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres i kjøretøyet på området til øvingsbanen der hvor tiltaksnivå 5a er gjort gjeldende. Sikkerhetshallen vil her også måtte gjennomføres som rullerende 1-1 undervisning, noe som dessverre vil medføre en betydelig kapasitetsbegrensning. I praksis vil dette bety at det kun vil være plass til 3 elever på baner med en sikkerhetshall, og 6 elever på anlegg med to sikkerhetshaller. Skolene vil få mer informasjon om situasjonen og lokale tiltak direkte fra baneleder på «sin» øvingsbane.

Jonn Eilert Rovelstad, NAF Øvingsbaner

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Midlertidig forskrift klar

Store deler av landet er nå underlagt restriksjoner som innebærer at det er vanskelig å gjennomføre fysiske kurs eller arrangement der flere er samlet.

Trafikkforum har derfor bedt Statens vegvesen om å innføre midlertidig forskrift på samme måte som i fjor, som tillater digital undervisning på obligatoriske grunnkurs. Vi har også bedt om at 4.1.1 og 4.1.4 kan gjennomføres digitalt, for å sikre at dette ikke blir en uønsket og unødig barriere i å fullføre føreropplæringen ved ytterligere utvidede smitteverntiltak.

Statens vegvesen har nå utarbeidet en midlertidig forskrift som åpner for digital undervisning ved trafikkskolene. Dette innebærer at det blir tillatt med digital undervisning med inntil 8 elever i obligatoriske deler som trafikalt grunnkurs del 1 – 4, grunnkurs moped, grunnkurs MC, grunnkurs klasse S og grunnkurs for tunge kjøretøy 1.2. – 1.6. Det blir utsatt krav til gjennomføring av 1.5 og 1.6 til 31. oktober 2021, og det blir mulighet for å gjennomføre 4.1.1 og 4.1.4 digitalt når det er nødvendig pga smittevernhensyn. Grunnkurs tunge kjøretøy del 1.1 kan gjennomføres med 1 elev.

Den midlertidige forskriften som trer i kraft i dag innebærer også unntak for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane.

Når det er nødvendig på grunn av det som er fastsatt om antall personer og avstander i gjeldende smittevernregler, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres med færre lærere til stede. Dersom smittevernreglene ikke tillater undervisning i klasserom, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres i kjøretøyet på området til øvingsbanen.

Vi håper og tror at dette kan bidra til at de øvingsbanene som nå er stengt kan åpne igjen. Øving på sikring av passasjerer og gods i sikkerhetshall må imidlertid gjennomføres som rullerende 1-1-undervisning, så vi regner med at noe nedsatt kapasitet pga smittevernhensyn må påregnes.

Vi vil berømme egne fagmyndigheter for at de tar ansvar for å gjøre hverdagen vår levelig og gjennomførbar når helsemyndighetene på nasjonalt og lokalt nivå legger hindringer i veien.

Den midlertidige forskriften er nå publisert på lovdata.no, og trer i kraft fra i dag, 23.03.2021.

 

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smitteversnivået for praktiske førerprøver siden 18.mars.

 • Praktiske førerprøver på Skien, Bergen, Ålesund  og Oppdal trafikkstasjoner har  fått oransje smittevernsnivå fra i dag 22.3.
 • Praktiske førerprøver på Arendal og Brønnøysund trafikkstasjoner er tilbake på gult smittevernsnivå fra i dag 22.3.

Det gjennomføres ikke praktiske førerprøver for Traktor på disse 14 prøvestedene (rødt smittevernsnivå):

 • Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Skien og Bodø.

Oppsummert: 24 prøvesteder/trafikkstasjoner har skjerpet smittevern på oransje nivå per 22.mars:

 • Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen,
 • Tønsberg, Larvik, Skien,  Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Stord, Bergen, Ålesund, Oppdal, Fauske ,Bodø  og Harstad.

De øvrige prøvestedene/trafikkstasjonene  i landet har gult smittevernsnivå.

Vi minner om følgende anmodninger:

1)Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

   Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.

2)Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

   Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået for praktiske førerprøver siden 16.mars

 • Bodø trafikkstasjon tilbake på oransje smittevernsnivå fra fredag 19.3.
 • Tromsø trafikkstasjon tilbake på gult smittevernsnivå  fra fredag 19.3.
 • Harstad trafikkstasjon tilbake på oransje smittevernsnivå fra torsdag 18.3.
 • Brønnøysund trafikkstasjon tilbake på gult smittevernsnivå fra mandag 22.3.

Kort om hva vi  jobber med akkurat nå:

Statens vegvesen jobber for tiden med å vurdere en innføring av unntaksforskrift, som blant annet innebærer muligheter for bruk at digitale løsninger i deler av undervisningen.

Vi minner om følgende anmodninger:

1)Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

   Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.

2)Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

   Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Oppsummert:

24 prøvesteder/trafikkstasjoner har skjerpet smittevern på oransje nivå per 19. mars, disse er:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Billingstad,  Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen,

Tønsberg, Larvik, Arendal, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Stord, Bodø, Fauske og Harstad.

Det gjennomføres fortsatt ikke praktiske førerprøver på Traktor på disse 13 prøvestedene:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg og Bodø.

Les mer her:

Se tidligere oppdateringer fra Statens vegvesen her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Hodet over vannet

Store deler av landet er nå underlagt restriksjoner som innebærer at det er vanskelig å gjennomføre fysiske kurs eller arrangement der flere er samlet. Det som kanskje oppleves som det største problemet, er mangelen på klare og tydelige regler og retningslinjer, og ikke minst mangelen på konsistente og konsekvente meldinger fra ulike myndigheter.

Nå må vi uansett forholde oss til både nasjonale og lokale myndigheter, men det hadde utvilsomt vært mye lettere å forholde seg til alle regler, påbud og anbefalinger om det var de noenlunde samme reglene som gjaldt i hele landet, og ikke minst ville det vært lettere å forholde seg til myndighetenes intensjoner om de hadde klart å formulere et tydelig og entydig regelverk.

Nå er det selvsagt ikke uvilje mot å følge pålegg og anbefalinger som er bakgrunnen for frustrasjonen, men rett og slett den unødige usikkerheten og uroen som oppstår når et mangelfullt og utydelig regelverk må tolkes av hver enkelt, og den enkelte nødvendigvis tolker ulikt.

Erfaringene med helsemyndighetene tilsier imidlertid at de i liten grad tar hensyn til det som er trafikkskolenes hverdag når de utformer regler og anbefalinger. Det er derfor mer hensiktsmessig å prøve å tilpasse undervisningen ved trafikkskolene til lokale, regionale og nasjonale pålegg og anbefalinger, slik at trafikkskolene i så stor grad som mulig kan være i virksomhet, enn å be om klarere retningslinjer fra helsemyndighetenes side. Når retningslinjer og anbefalinger utfordrer bestemmelsene og intensjonen i trafikkopplæringsforskriften er det imidlertid behov for å avklare det forholdet med våre fagmyndigheter, og det er da naturlig for oss å gå i dialog med våre egne fagmyndigheter for å få til gode løsninger, og slik at bransjen kan holde hodet over vannet gjennom tredje smittebølge.

Trafikkforum har bedt Statens vegvesen om å innføre midlertidig forskrift på samme måte som i fjor, som tillater digital undervisning på obligatoriske grunnkurs. Vi har også bedt om at 4.1.1 og 4.1.4 kan gjennomføres digitalt, for å sikre at dette ikke blir en uønsket og unødig barriere i å fullføre føreropplæringen ved ytterligere utvidede smitteverntiltak.

Vi mener også at det bør gjøres unntak i trafikkopplæringsforskriften §§ 11-6 og 11-7, som forutsetter at det er flere elever til stede under innledning og oppsummering i klasserom og gjennomføring i sikkerhetshall på sikkerhetskurs på bane. Med unntak fra dette er det mulig å åpne de stengte øvingsbanene og gjennomføre sikkerhetskurs på bane med 1-1-undervisning.

Trafikkforum har dessuten spilt inn ønske om kvoteordning for bestilling av førerprøver som et midlertidig tiltak for å sikre jevn fordeling av tilgjengelige førerprøver.

Det har vært møter med Statens vegvesen både i forrige uke og i denne uke, og vi har tro på en løsning i nær fremtid som gjør det mulig å holde trafikkskolene i aktivitet også i de områdene som har de største restriksjonene.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

NAF stenger øvingsbaner på tiltaksnivå A

NAF melder i dag at øvingsbaner som ligger i områder med tiltaksnivå A blir stengt som følge av at innledning og oppsummering i klasserom og gjennomføring i sikkerhetshall er å anse som arrangement.

NAF Øvingsbaner stenger derfor sine anlegg i kommuner og regioner som har innført eller vil innføre tiltaksnivå A.

Øvingsbanene som berøres er:
Region Sør-Øst:
– Rakkestad
– Nesodden.
– Hønefoss
– Fetsund
– Hof
Region Vest:
– Tysvær

Det jobbes nå for at myndighetene legger til rette for at sikkerhetskurset kan gjennomføres i
kommuner som har innført tiltaksnivå A.
NAF oppfordrer innstendig om at trafikkskolene følger sine lokale smittevernstiltak og ikke
booker kjøring på øvingsbaner i tilliggende kommuner.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer fra forrige informasjonsbrev datert 15.mars

 • I henhold til sentralt bestemte tiltaksnivå (Tiltaksnivå A) og lokale helsemyndigheters  vurdering blir  Bodø trafikkstasjon lagt på rødt smittevernsnivå og stengt fra torsdag 18.mars.
 • Praktiske førerprøver på Traktor er fra onsdag 17.mars lagt på rødt smittevernsnivå og stengt på de prøvestedene som geografisk tilhører områder eller kommuner som har fått Tiltaksnivå A ,som er det strengeste nivået.
 • Stord trafikkstasjon har gått fra gult til oransje smittevernsnivå per i dag 16.mars
 • Kongsvinger trafikkstasjon i Innlandet legges også på oransje smittevernsnivå per 17.mars grunnet sin nærhet til Oslo og Viken.

Følgende trafikkstasjoner/prøvesteder har fra onsdag 17.mars rødt smittevernsnivå(stengt) for praktiske førerprøver på Traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Oslo, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Bodø og Harstad

Følgende trafikkstasjoner/prøvesteder har eller vi få rødt smittevernsnivå(stengt) i alle klasser:

Harstad har rødt i alle førerkortklasser fram til torsdag 18.3. og fra og med denne datoen legges de på oransje smittevernsnivå.

Bodø innfører rødt nivå i alle førerkortklasser fra og med torsdag 18.mars

Følgende trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser, unntatt traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Oslo, Lillestrøm, Billingstad, Gol Sambruk, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg og Harstad(fra 18.3)

Følgende trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå for 2 eller alle førerkortklasser

Tromsø, Fauske, Brønnøysund, Stord, Mandal, Flekkefjord, Kristiansand, Arendal, Kongsvinger og til slutt Larvik med oransje på Kl.B/BE og Traktor+ gult nivå på tungbil/MC

 • Oppsummert: 25 trafikkstasjoner/prøvesteder har nå skjerpet smittevernsnivå (oransje og rødt)

Landets øvrige trafikkstasjoner har gult smittevernsnivå

Minner til slutt om to viktige anmodninger:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område. Anmodningen er midlertidig med virkning inntil annen beskjed blir gitt. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Denne gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Tilgang til førerprøver

Et av de uønskede utslagene av covid-19-pandemien er begrenset tilgang til førerprøver.
Statens vegvesen har hatt kapasitetsproblemer også uavhengig av pandemien, men utfordringene har ihvertfall ikke blitt mindre, selv om Statens vegvesen har meldt om tiltak for å bedre kapasiteten på sikt.

Et stort flertall av våre medlemsskoler fastholder at skolene bør bestille førerprøve selv, og mange mener at dette bør fortsette også etter pandemien.

Det er imidlertid et økende trykk av skoler som har utfordringer med å få nok prøver, og det er veldig mange som ønsker seg en eller annen kvoteordning.

Trafikkforum var i forrige uke i møte med Statens vegvesen for å ta opp problematikken rundt dette.

Statens vegvesen melder at det er vanskelig å innføre en kvoteordning, fordi kapasiteten er ulik i ulike deler av landet. Det er imidlertid gjort betydelige forbedringer i serversystemet, slik at antall feilmeldinger ved bestilling er gått ned fra over 10 % i mai/juni i fjor til 0,2 % i januar/februar 2021.

Det arbeides videre for å få på plass en hold-funksjon som gjør at man kan holde på en førerprøve når man har klikket på et tidspunkt, slik at man ikke risikerer samtidighetskonflikt og dermed mister timen underveis i prosessen.

Videre meldes det at rekrutteringen er i god gang, og at kapasiteten dermed vil bli kraftig forbedret i 2022, uavhengig av covid-19.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Avviksregister

Trafikkforum var 23. februar i møte med Statens havarikommisjon. Havarikommisjonen spiller inn et forslag til bransjen om å opprette et nasjonalt avviksregister, hvor trafikkskoler og -lærere kan melde inn avvik de opplever i det daglige, både ulykker, uhell og nesten-uhell og mindre avvik.

Tanken er at det å bygge opp en erfaringsbank kan gjøre oss bedre i stand til å forebygge uønskede hendelser, dersom vi blir klar over og bevisst på ulike hendelser og avvik som forekommer i større grad enn ellers på spesifike områder enten i opplæringen, geografisk eller annet.

Dette ser umiddelbart ut som en god ide, og vi arbeider videre med å undersøke hvordan det eventuelt kan iverksettes. En vesentlig forutsetning vil være at innmeldte avvik blir behandlet anonymisert og konfidensielt.

En av flere muligheter er at det kan innarbeides i et felles HMS-system. Vi kommer tilbake til dette senere.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Denne oppdateringen tar innover seg de forsterkede tiltakene i Oslo og Viken + Gran kommune som gjelder fra midnatt ved overgangen til tirsdag 16.mars.

I tråd med dette har nå alle prøvesteder/trafikkstasjoner i Oslo og  Viken oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser. Alle kommunene i disse fylkene er nå kategorisert som Tiltakskommune A. (Tiltaksnivå A)

I Nordland er førerprøvestedene Fauske og Brønnøysund per 15.3. også blitt plassert på oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Bodø har det hittil alvorligste utbruddet i nord og er kategorisert som Tiltakskommune A . Hver av de 11 nabokommunene til Bodø er kategorisert som Tiltakskommune C.

Følgende 23 prøvesteder/trafikkstasjoner er per 16.3. plassert på oransje smittevernsnivå, gjelder alle førerkortklasser- med 2 unntak:

Fauske, Brønnøysund, Bodø, Harstad, Tromsø, Drammen, Kongsberg, Gol, Hafslund, Mysen ,Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Hønefoss,

Arendal, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord og  Haugesund.

Tønsberg(fortsatt rødt nivå på Traktor), Larvik(gjelder B/BE og Traktor og gult nivå på tungbil)

De øvrige trafikkstasjonene/prøvestedene  i landet har gult smittevernsnivå.

Blant disse er Trafikant midt(Trøndelag/Møre og Romsdal) som har gult smittevernsnivå på alle prøvesteder.

Midt oppe i alt det vanskelige finnes det også en god nyhet: 13% flere praktiske førerprøver gjennomført i januar og februar 2021 enn på samme tid i fjor.

Til tross for en krevende situasjon med tanke på Korona-relaterte utfordringer har Statens vegvesen på landsbasis gjennomført flere praktiske førerprøver enn på samme tid i fjor.

I perioden januar og februar 2020 ble det gjennomført 20.864 praktiske førerprøver, i samme periode i 2021 er antallet 23.630. Det vil si 2766 eller 13% flere praktiske førerprøver sammenlignet samme periode fjor. Må her minne om at  vi den gang var uten alle Koronarestriksjonene som preger driften nå.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Endringer siden 8.3.:

Praktiske førerprøver er fra fredag 12.3. plassert på oransje smittevernsnivå på trafikkstasjonene i Haugesund og Hønefoss på grunn av økt smittespredning i nærområdet.

Antatt varighet:

Haugesund fram til 26.3.

Hønefoss fram til 8.4.

Følgende 17 prøvesteder/trafikkstasjoner i landet er per 11.3. på oransje smittevernsnivå:

Haugesund, Hønefoss, Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Tønsberg, Larvik, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Haugesund, Bodø, Harstad og Tromsø

NB! Larvik har oransje nivå på kl. B/BE/ Traktor og gult på Tungbil/MC.

        Tønsberg har oransje på B/BE/MC/Tungbil og rødt på Traktor(på rødt nivå  gjennomføres det ikke praktiske førerprøver)

         De øvrige 15 har oransje smittevernsnivå  for alle førerkortklasser

2 anmodninger:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Følg lokale tiltak!

Verden er fortsatt annerledes, og vi må fortsatt forholde oss til en del inngripende tiltak som gjør hverdagen vanskeligere enn ellers.
For ett år siden var hele bransjen nedstengt. Det var en stor utfordring for alle, men det som var enklere i mars 2020 enn i mars 2021, er at i mars 2020 var alt likt for alle.
I mars 2021 er det i deler av landet nesten ikke smitte, i andre deler av landet er smittetrykket høyt.
Det er veldig viktig å være klar over at lokal smittevernmyndighet har myndighet til å iverksette lokale tiltak i den enkelte kommune, og at alle er forpliktet til å følge pålegg gitt av lokal smittevernmyndighet på lik linje med at vi må følge pålegg gitt av nasjonale myndigheter.

Pr i dag er det iht covid-19-forskriften tillatt å gjennomføre samlinger med inntil 100 personer dersom alle «sitter på faste, tilviste plasser». Likevel er det i noen kommuner en grense på 5 personer som kan være samlet, i noen kommuner er det en grense på 10, og i noen kommuner er det ikke tillatt med arrangement i det hele tatt.

Da må vi forholde oss til det.

Det er ikke noen quick-fix på dette, vi må alle forholde oss til det, og lokale anbefalinger må følges. Pålegg og anbefalinger kan endre seg fra dag til dag, så det er helt nødvendig at alle selv følger med hva som gjelder i egen kommune.
 
I statsministerens tale til stortinget i dag, 9. mars 2021, var hun tydelig på at strengere nasjonale tiltak vil bli innført dersom vi ikke klarer å slå ned smitten gjennom de nasjonale og lokale reglene og anbefalingene som gjelder nå.

-Hvis vi lykkes vil vi ikke ha behov for nye nasjonale tiltak, men hvis vi ikke lykkes vil innstramminger komme, sa statsministeren til stortinget.

Samtidig sa hun også at dersom vi klarer å forholde oss til alle regler og anbefalinger nå, så er det en god mulighet for at samfunnet kan åpne opp mer i mai.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdateringer fra Statens vegvesen

Per 8.mars er status følgende:

Tønsberg trafikkstasjon  har åpnet opp igjen for tjenester i dag på oransje nivå , etter nedstengningen på fredag. Praktiske førerprøver på Traktor er foreløpig plassert på rødt smittevernsnivå (stengt)

Arendal og Tromsø  trafikkstasjoner  er i henhold til signaler fra lokale smittevernsmyndigheter plassert på oransje smittevernsnivå fra i dag 8.3.

Vestlandet går i motsatt retning; der er  alle trafikkstasjoner tilbake på gult smittevernsnivå fra i dag.  I tillegg er område  Midt også gult. (Trøndelag/Møre og Romsdal)

Følgende 15 trafikkstasjoner/prøvesteder er nå plassert på oransje smittevernsnivå:

Tromsø, Harstad, Bodø, Flekkefjord, Mandal, Kristiansand, Arendal, Larvik, Tønsberg(samt rødt på Traktor), Billingstad, Lillestrøm, Risløkka, Drøbak, Moss og Hafslund.

Følgende har oransje smittevernsnivå  på alle førerkortklasser: Hafslund,Moss,Drøbak,Risløkka,Billingstad,Arendal,Kristiansand,Mandal,Flekkefjord,Bodø,Harstad og Tromsø.

Larvik har oransje på B/BE og Traktor. Tønsberg har oransje på B/BE,MC og Tungbil og rødt på Traktor.

De øvrige trafikkstasjoner/prøvestedene i landet er plassert på gult smittevernsnivå.

2 anmodninger:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner omfattet av forsterkede smitteverntiltak til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Siden forrige informasjonsbrev  har det vært spesielt fokus på smittesituasjonen i Agder, Nordland og i Oslo-området.

3 prøvesteder i Agder og 5 i Oslo/Viken samt 3 med nærhet til Ulvik kommune  i Vestland fylke (Voss, Odda, Norheimsund) ble  fra Statens vegvesens side allerede  innplassert på oransje smittevernnivå i forrige uke.

Endringene  i det oppdaterte info-brevet per 1.3. gjelder derfor Nordland fylke, det vil si Bodø og Harstad trafikkstasjoner.

Oppsummert:

Det er per 1.3. totalt 16 prøvesteder på oransje smittevernnivå, disse er:

Bodø, Harstad, Voss, Norheimsund, Odda, Flekkefjord, Mandal, Kristiansand, Larvik, Tønsberg, Billingstad, Lillestrøm, Risløkka, Drøbak, Moss og Hafslund.

Vi minner om:

 • Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje vi trafikkskolene.
 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.
 • Det anmodes om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering fra Statens vegvesen

Her er siste oppdateringer om smittevernet på lokasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver.

Endringer siden 22.2.

Kun positiv utvikling denne gang:

Hele område Midt(Trøndelag/Møre og Romsdal) er nå på  gult smittevernsnivå, det vil si at trafikkstasjonene Trondheim, Størdal og Orkdal,  som lenge har hatt vært på oransje nivå, nå er tilbake på gult.

Oppsummert:

Følgende 14 prøvesteder er per 25.februar fortsatt på oransje smittevernsnivå:

Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Tønsberg, Larvik, Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Odda, Norheimsund og  Voss.

De øvrige trafikkstasjonene i landet er plassert på gult smittevernsnivå.

Vi minner om  at disse anmodningene til trafikkskolene fortsatt gjelder:

 • Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.
 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver.

Generelt  er trafikkstasjonene bare åpne for de som har bestilt time. På teoriprøvene er det obligatorisk med munnbind.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdateringer fra Statens vegvesen

Endringer siden 17.2.:

Negativ utvikling:

Agder har hatt en negativ utvikling på  grunn av påvist økt smitte relatert til en mutert utgave av Korona-viruset.

3 Trafikkstasjoner rammes av dette, og går fra gult til oransje smittevernsnivå, disse er Kristiansand, Mandal og Flekkefjord

Positiv utvikling:

Otta og Bergen trafikkstasjon er tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Voss og Odda er fortsatt på oransje smittevernsnivå, men har hatt en positiv utvikling for praktiske førerprøver på Traktor:  Fra rødt nivå og ingen gjennomførte prøver til gjennomføring på oransje nivå.

Oppsummert:

Følgende  17 prøvesteder er per 22.februar fortsatt på oransje smittevernsnivå:

Hafslund, Moss, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Billingstad, Tønsberg, Larvik , Kristiansand, Mandal, Flekkefjord, Odda, Norheimsund, Voss, Orkdal, Trondheim og Stjørdal.

De øvrige trafikkstasjonene i landet er plasser på gult smittevernsnivå.

Minner om at disse anmodningene til trafikkskolene fortsatt gjelder:

·         Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet.

Anmodningen er midlertidig – med virkning inntil annen beskjed blir gitt. Nye vurderinger av dette vil skje løpende, og en endring av anmodningen vil skje når smittevernnivået er tilbake på et jevnt lavt nivå nasjonalt. Anmodningen er vurdert nødvendig for å hindre nedstenging av prøvevirksomheten.

 • Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve

Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig prioritering og fordeling av førerprøver

Generelt er trafikkstasjonene er bare åpne for de som har bestilt time. På teoriprøvene er det obligatorisk med munnbind.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ny avtale med Kravia

Trafikkforum har nå forhandlet frem en gunstig avtale med Kravia, som innebærer gode vilkår på purre- og inkassotjenester.

Kravia har en smart, automatisk kobling mot Tabs, som gjør oppfølging av utestående fakturaer utrolig enkel. Med ett-klikks oversendelse av saker og en brukervennlig kundeweb får du full kontroll på utestående fordringer – når som helst og hvor som helst.

Kravia tilbyr også eget kundeteam til alle medlemsskoler.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Landsmøtet 2021

Verden er fortsatt uforutsigbar pga covid-19-pandemien. Styret i Trafikkforum har derfor besluttet at landsmøtet 2021 skal gjennomføres digitalt.

Vi planlegger med tanke på at vi i 2022 endelig kan møtes fysisk igjen, og at vi da tar sikte på et omfattende arrangement som ramme rundt landsmøtet.

I 2021 blir landsmøtet imidlertid trådløst og nettbasert. Også i år vil landsmøtet bli etterfulgt av et faglig seminar, men altså på en digital plattform.

Landsmøtet 2021 finner sted lørdag 20. mars kl 11:00, etterfulgt av digitalt fagseminar kl 13:00.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Lettelser nasjonalt fra tirsdag

Fra og med tirsdag 23. februar er det tillatt å være inntil 100 personer på arrangement hvor alle sitter på faste, tilviste sitteplasser. Det melder regjeringen fredag 19. februar.

Fra og med tirsdag kan dermed grunnkurs og annen teoriundervisning gjennomføres som normalt de fleste steder.

Det er likevel verdt å merke seg at lokal smittevernmyndighet fortsatt har myndighet til å innføre lokale restriksjoner. Det er derfor fortsatt viktig å undersøke i hver enkelt kommune ved tvil.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert info fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået på lokasjoner som gjennomfører praktiske førerprøver

I negativ retning:

Som følge av et ukontrollert utbrudd av mutert virus i   Bergen og Ulvik er det også i dette området innført Ring 1 status for kommunene Bergen, Ulvik og Kvam. Ring 2 omfatter kommunene Øygarden, Askøy, Alver, Osterøy, Bjørnafjorden, Samnanger, Vaksdal, Voss ,Ullensvang og Eidfjord.

Med bakgrunn i dette blir smittevernsnivået  endret på trafikkstasjonene Bergen/Åsane, Odda, Voss og  Norheimsund prøvested (i kommunehuset).

Alle fire steder er nå lagt på  oransje smittevernsnivå på praktiske prøver i  førerkortklasser B/BE,MC og C/CE og D/DE.  I førerkortklasse  Traktor er det rødt smittevernsnivå (stengt for praktiske prøver).

 Det anmodes om at kun kandidater med tilhørighet i trafikkstasjonens nedslagsfelt meldes opp til førerprøve på stedet. Statens vegvesen oppfordrer spesielt kunder som bor i kommuner som er i etablert smitteområde Ring 1 til ikke å foreta unødvendige reiser ut av eget område.

I positiv retning:

Drammen, Hønefoss, Kongsberg og Hamar går tilbake på gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Stabilt:

I Oslo/Viken-området er det ingen forandring i smittevernsnivået, det vil si at Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak ,Risløkka/Oslo og Lillestrøm har oransje nivå på B/BE, MC og Tungbil

Det fortsatt rødt smittevernsnivå for praktiske førerprøver Traktor på Hafslund, Moss og Risløkka. (dvs. at det kjøres ingen prøver på Traktor)

I nærområdet til Lillestrøm ligger Kongsvinger trafikkstasjon som fortsatt har oransje på kl. B/BE og Traktor

Billingstad i Bærum har fortsatt oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Oppsummert:

 • 7 røde(stengte tilbud) Traktorprøver i Bergen/Åsane, Odda, Voss, Norheimsund, Hafslund, Moss og Risløkka
 • 19 trafikkstasjonar/ prøvesteder med oransje smittevernsnivå på 2 eller flere førerkortklasser:

Bergen, Voss, Odda, Norheimsund, Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Otta, Billingstad,

Tønsberg, Larvik, Skien, Orkdal, Trondheim og Stjørdal.

 • De øvrige trafikkstasjonene i landet ligger på gult smittevernsnivå

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert info fra Statens vegvesen

Endringer i smittevernsnivået i både positiv og negativ retning.

I negativ retning:

Et smitteutbrudd i Sel kommune har gitt føringer for at Otta trafikkstasjon per 4.2. går fra gult til oransje smittevernsnivå for kl. B/BE og Traktor.

I positiv retning:

Drammen trafikkstasjon har fortsatt oransje på kl. B/BE og Traktor, men går ned igjen til gult for praktiske prøver på tungbil.

Egersund- og Stavanger trafikkstasjoner går fra oransje til gult nivå for alle førerkortklasser.

Brekstad trafikkstasjon går nå fra oransje til gult smittevernsnivå for alle førerkortklasser

Stabilt:

I Oslo/Viken-området er det ingen forandring i smittevernsnivået, det vil si at Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak ,Risløkka/Oslo og Lillestrøm har oransje nivå på B/BE, MC og Tungbil

Det fortsatt rødt smittevernsnivå for praktiske førerprøver Traktor på Hafslund, Moss og Risløkka. (dvs. at det kjøres ingen prøver på Traktor)

I nærområdet til Lillestrøm ligger Kongsvinger trafikkstasjon som fortsatt har oransje på kl. B/BE og Traktor

Billingstad i Bærum har fortsatt oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Oppsummert

 1. 3 røde: Traktorprøver på Hafslund, Moss og Risløkka
 2. 20 trafikkstasjoner med oransje smittevernsnivå  på praktiske førerprøver på 2 eller flere førerkortklasser:

Hafslund, Moss, Mysen, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Otta, Hamar, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen,

Tønsberg, Larvik, Skien, Orkdal, Trondheim og Stjørdal.

De øvrige trafikkstasjonene i landet ligger på gult smittevernsnivå

Les mer:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert info fra Statens vegvesen

Det er gitt nye føringer for kommuner i smittevernsonen Ring 1 med virkning fra onsdag, dette medfører at Statens vegvesen kan åpne for praktiske prøver fra og med onsdag 3. februar Risløkka, Hafslund og Moss.  Disse er nå tilbake på oransje smittevernsnivå.  

Av smittevernhensyn vil det ikke bli gjennomføring av praktiske prøver for traktor på disse førerprøvestedene inntil annet er bestemt.(Merket rødt, se vedlegg)

Dette innebærer at Drøbak åpner i dag, og Mysen åpner i morgen.  Disse er  tilbake på oransje smittevernsnivå per 2.februar.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Smittevernstatus tirsdag 2. februar

Det er stor usikkerhet rundt oppstart av praktiske førerprøver i Smittevernsonen Ring 1.

Statens vegvesen vil derfor avvente videre informasjon om oppstart her, inntil regjeringen kommer med sin vurdering 2.februar.

Rødt smittevernsnivå:

Per i dag er det 5 prøvesteder med rødt smittevernsnivå, det vil si at her kjøres det ikke praktiske førerprøver inntil ny informasjon kommer.

Disse er: Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak og Risløkka.

Oransje smittevernsnivå:

Lillestrøm, Drammen og Billingstad har fortsatt oransje smittevernsnivå for alle førerkortklasser.

Disse har oransje for kl. B/BE og traktor:

Kongsvinger, Hamar,Hønefoss,Kongsberg,Tønsberg,Larvik,Skien,Egersund,Stavanger,Odda,Voss,BrekstadOrkdal,Trondheim.

Lillehammer har derimot etter langt tid på oransje kommet tilbake på gult smittevernsnivå.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Hvordan skal vi forholde oss til regler og anbefalinger?

Etter at ti østlandskommuner ble rammet av et løpsk mutert virus har mange både i og utenfor dette området blitt usikre på hvilke råd, anbefalinger og regler som gjelder.

Allerede før det muterte viruset løp løpsk i Follo denne uka var mange usikre på hvordan de skulle forholde seg til den gjeldende covid-19-forskriften. Dette ble ikke bedre etter at det ble innført lokale bestemmelser for de ti kommunene.

1-1-undervisning

For å ta det enkleste først: Covid-19-forskriften er klar og tydelig på følgende (covid-19-forskriften § 15):

«(…) Virksomhetene skal iverksette nødvendige kontaktreduserende tiltak. Det skal kunne holdes minst en meters avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom ansatte og andre ansattes kunder. Dette gjelder i venteområde, arbeidslokale og pauserom. Unntak fra dette gjelder ved veiledning av lærlinger. (…)»

I tillegg har veldig mange kommuner enten en anbefaling eller et påbud om forsterkede tiltak, som i praksis vil si bruk av munnbind.

Kurs i undervisningsrom

Om noen er i tvil om kurs i undervisningsrom er det lokal smittevernmyndighet som er riktig instans å forholde seg til. I de fleste kommuner er det kommunelegen som er smittevernlege.

Det er kun smittevernlegen som har myndighet og autoritet til å gi nærmere avklaring på dette. Vi erfarer at lokal smittevernmyndighet i ulike kommuner kan ha ulike oppfatninger om dette, og kan derfor ikke gi tydeligere anbefaling enn dette.

Digital undervisning

Nordre Follo kommune har i sine retningslinjer sagt at «Teoriundervisning må foregå digitalt», og dette har ført til at enkelte trafikklærere og trafikkskoler spekulerer i om det nå er anledning til å gjennomføre trafikalt grunnkurs digitalt.

Det er det selvsagt ikke.

Nordre Follo kommune trenger ikke å forholde seg til trafikkopplæringsforskriften når de vurderer hva som er smittevernfaglig forsvarlig, men trafikkskoler må selvsagt forholde seg til trafikkopplæringsforskriften som normalt. Nordre Follo kommune, – eller andre kommuner for den del, – har ikke på noen måte myndighet til å vedta unntak fra eksisterende forskrifter. De bestemmelsene kommunene vedtar må tvert imot være hjemlet i forskrift.

Det innebærer at all obligatorisk undervisning i trafikkskolene må gjennomføres i samsvar med trafikkopplæringsforskriften, så fremt unntak ikke er hjemlet i midlertidig forskrift om trafikkopplæring under covid-19-pandemien.

Det innebærer også at trafikkskoelr i kommuner i østlandsområdet som har fått beskjed om at teoriundervisning må gjennomføres digitalt nå må utsette obligatoriske kurs som f.eks. TGK til etter 31. januar.

Annen, «frivillig» teoriundervisning kan derimot gjennomføres digitalt nå som ellers.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatert informasjon fra Statens vegvesen (nasjonalt)

Det er fra mandag 25.januar 4 trafikkstasjoner på rødt smittevernsnivå:

Det vil ikke være mulig  å få gjennomført praktiske førerprøver, teoriprøver, hallkontroller eller kjøretøy eller førerkorttjenester i skranken på disse stedene t. o. m 31.januar.

Drøbak, Risløkka (Oslo), Moss og Mysen.

Følgende 19 trafikkstasjoner har oransje smittevernsnivå:

Lillestrøm, Hafslund, Kongsvinger, Lillehammer, Hamar, Billingstad(Asker/Bærum), Hønefoss, Kongsberg, Drammen,

Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Orkdal, Brekstad, Trondheim, Stjørdal og Levanger.

De øvrige trafikkstasjonene i landet er fortsatt på gult smittevernsnivå.

Les hele den siste informasjonen fra Statens vegvesen her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

NAF stenger øvingsbanen på Nesodden

NAF melder i dag at øvingsbanen på Nesodden blir stengt i foreløpig én uke f.o.m. 24. januar 2021 i lojalitet til de lokale tiltakene og den nasjonale dugnaden.

Hele meldingen fra NAF er som følger:

«NAF beklager og måtte informere om at vi i dag har besluttet å stenge ned vår øvingsbane på Nesodden i en uke fra førstkommende mandag.

Dette med bakgrunn i den uoversiktlige og krevende smittesituasjonen man opplever i Nordre Follo.

Vi vurderer imidlertid situasjonen og avbøtende tiltak fortløpende med mål om å åpne igjen så snart som mulig.

Skoler i dette området oppfordres til å være lojale til denne lokale dugnaden ved å ikke booke tid på andre øvingsbaner.»

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Førerprøven – et felles ansvar

Statens vegvesen melder i dag at obligatorisk opplæring skal være meldt inn før bestilling av førerprøve klasse B. Kandidaten skal i tillegg ha lokal tilhørighet til trafikkstasjonen. Dette er tiltak som innføres i samråd med Trafikkforum og ATL, som er i kontinuerlig dialog med Statens vegvesen for å finne gode løsninger.

Statens vegvesen, Trafikkforum og ATL er enige om at dette er tiltak som kan bidra til å bedre kapasiteten ved trafikkstasjonene på kort sikt, og å sikre en bedre fordeling av tilgjengelige førerprøver. Bakgrunnen for tiltakene er altså at Statens vegvesen opplever kapasitetsproblemer ved enkelte lokasjoner, og at utfordringer med kapasiteten gjør tjenestetilbudet sårbart i spesielle tilfeller, slik som nå under covid-19-pandemien.

Kapasitetsproblemene er imidlertid ikke utelukkende relatert til covid-19-pandemien. Det er derfor gledelig at Statens vegvesen har besluttet å styrke kapasiteten fremover uavhengig av pandemien. Vi har forståelse for at kompetansekravene i Statens vegvesen innebærer at det vil ta noe tid før vi vil se resultater av en styrket kapasitet, men det viktigste er at kapasiteten blir styrket, slik at det er bedre samsvar mellom etterspørsel etter førerprøver og kapasitet.

Både på kort og lang sikt er det imidlertid verdt å merke seg at kapasiteten også er påvirket av resultatet på førerprøven. Både elev, trafikklærer og sensor er best tjent med at prøven er bestått ved første forsøk. Dette er selvfølgelig i elevens interesse, men det er heller ikke vanskelig å forstå at det har betydning for kapasiteten.

Det er derfor verdt å merke seg at antall beståtte førerprøver i 2020 er helt nede på 73 %, selv om året startet bra med 89 % bestått på førerprøvene.

Tallenes tale er altså ganske klar og tydelig. Her er det forbedringspotensiale, og dersom vi som bransje klarer å løfte elevene opp på riktig nivå før førerprøve, så er det det tiltaket som kan virke best på kort sikt for å bedre kapasiteten på førerprøven.

I tillegg oppnår vi fornøyde elever og trygge trafikanter.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdaterte smittevernnivå ved trafikkstasjonene

Smittevernsnivået  for praktiske førerprøver tungbil i Stjørdal og Trondheim er tilbake på gult nivå.

Følgende 24 trafikkstasjoner er fortsatt på oransje nivå for praktiske førerprøver kl. B/BE og traktor:

Hafslund, Moss, Mysen, Drøbak, Risløkka, Lillestrøm, Kongsvinger, Lillehammer, Hamar, Billingstad, Hønefoss, Kongsberg, Drammen, Tønsberg, Larvik, Skien, Egersund, Stavanger, Kristiansund, Orkdal, Brekstad, Trondheim, Stjørdal og Levanger.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Bestilling av førerprøver – krav til gjennomført obligatorisk opplæring

Statens vegvesen varsler i dag at obligatorisk opplæring skal være gjennomført før bestilling av førerprøver på klasse B.

Etter gjenåpningen i mai har Statens vegvesen produsert et stort antall praktiske førerprøver. Til tross for at andre arbeidsoppgaver har vært nedprioritert i perioden, har det vist seg krevende å imøtekomme etterspørselen alle steder. Resultatet er lange bestillingstider ved enkelte trafikkstasjoner, og Statens vegvesen observerer nå skjevheter i fordelingen av førerprøver.

For å sikre en mest mulig hensiktsmessig tildeling og forutsigbarhet i videre bestilling, ber nå Statens vegvesen trafikkskolene om å bestille førerprøver utelukkende til kandidater som har gjennomført all obligatorisk opplæring. Dette gjelder for klasse B.

Tiltaket innføres i samråd med bransjeorganisasjonene, som er i kontinuerlig dialog med Statens vegvesen for å finne gode løsninger.

Førerprøvekandidatene skal i tillegg ha lokal tilhørighet til trafikkstasjonen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Motorsykkelens uke 2021

Målet med «Motorsykkelens Uke» er å kick-starte fokus på det gode liv på MC tidlig i 2021. Uken starter med NMCU årsmøtet på Gardermoen lørdag 13. februar – hvor budskap fra årsmøtet vil bli formidlet til motorsyklister, alle som er interessert i og drømmer om motorsykkel.

Deretter blir søndag 14. februar en dag med fokus på motorsykkelens betydning for norsk reiseliv i samarbeid med De Historiske Hotell og Spisesteder/Straand Hotel/Hubriding.no.

Så blir det et positiv MC-tema på agendaen i digitale kanaler, MC-mediene, hos forhandlere og importører gjennom uken fra mandag 15. til lørdag 20. februar. Temaene er:

Mandag – MC drømmen og viktig som næringsutvikling, samt sikre kjøp hos forhandler.

Tirsdag: Stadig flere damer/Kvinner kjører MC.

Onsdag – rekruttering – ungdom og MC.

Torsdag: Moderne MC-er/digital utvikling, elektrifisering, MC inn i fremtiden.

Fredag: Enkel teknisk vedlikehold på MC.

Lørdag: Superlørdag –Besøk og bestill ny MC, Nytt utstyr og kurs + førstehjelp/Når ulykken er ute – Hva gjør du da?

Søndag: Oppsummeringspressemelding og utspill etter den spennende uken.

Hver dag denne uken vil journalist for MC-avisa Rolf W. Marthinsen Motor24.no lage podcaster om ulike tema. Podcastene vil være representative for hva som er tema de ulike ukedagene. Rolf har som mål å ha to gjester i hver sending. Gjester som bor geografisk langt unna intervjues på telefon. Og det blir andre gode produksjoner også denne uken: Bl.a. gjennom at mc-journalister som Ole-Andreas Isdahl og Peter Ozsvat Carlsson med sin friske og spennende Calvat’s Garage. Videre vil andre frivillige informasjons- og kommunikasjonsinteresserte med interesse for motorsykkel delta med ulike informasjons- og redaksjonelle prosjekter/podcaster gjennom uken. (Det er et frivillig prosjekt så flere kan koble seg på ved å ta kontakt med koordinator, se senere i informasjonsskrivet).

– Dette blir et spennende prosjekt som også lyser litt opp nå i Covid-19 tiden. La oss krysse fingrene for at det i februar igjen er mulig å møtes i litt større forsamlinger igjen – men om det ikke går blir det et godt digitalt konsept også. Om det er mulig i midten av februar kommer dette til å bli en kjempesuksess. Videre et godt tilbud og en god anledning til å besøke forhandleren helt tidlig i sesongen, sier Eli Johanne Stene som er president i WIMA, damer på MC. WIMA Norway har som formål å fremme aktiviteter, kvalifikasjoner, velvilje og vennskap mellom kvinnelige motorsykkel-entusiaster i Norge.

– Vi vil bl.a. sette fokus på det som nå skjer rundt oppussingen av Tyrigrava som flott møteplass og informasjonssenter for bl.a. MC-interesserte. Det har pågått et omfattende oppussingsarbeid på Tyrigrava i 2020. Nå er endelig fasaden utvendig oppusset. Den 1. mars planlegger vi å starte innvendige oppussing. Planen er å flytte inn etter sommeren. Det ser vi frem til. Da kommer vi tettere på miljøet og kan starte en mer detaljert og målrettet tilrettelegging på Tyrigrava. Vi satser på å holde serveringen åpen fra ca 1. mai 2021. Velkommen, sier Børre Skiaker som er generalsekretær i KNA. – Motorsykkel er et praktisk nyttekjøretøy, MC miljøet er sosialt og åpent, og MC er et spennende og flott fritidskjøretøy. Selv kjører jeg scooter i hverdagen og betrakter det som min «elbil,» mens turer gjennomføre