Oppdatering fra Statens vegvesen

Informasjon om gjennomføring av praktiske førerprøver
Helsemyndighetenes krav til smittevern er styrende for hvordan førerprøver skal gjennomføres.
Trafikkskolene må sammen med Statens vegvesen informere elevene om de til enhver tid
gjeldende føringer for praktiske førerprøver.
Smittevernet er nå i en fase med en kombinasjon av nasjonale og lokale tiltak.
Informasjonen blir løpende oppdatert. Siste versjon er alltid gjeldende.
Bestilling av praktiske førerprøver
Det er fortsatt betydelig etterspørsel etter praktiske førerprøver. Dette vil påvirke våre retningslinjer
for bestilling av førerprøver.
Fortsatt skal alle bestillinger av praktiske førerprøver skje via trafikkskolene.
Statens vegvesen opprettholder dette kravet for å sikre at førerprøvene som bestilles benyttes av
kandidater som er i et planlagt opplæringsløp ved trafikkskole. Dette vil bidra til å redusere endringer
og avlysninger i planlagte førerprøver, og sikre høyere gjennomføring og raskere tilgang til praktisk
førerprøve for alle. Samtidig vil dette sikre at kandidatene i størst mulig grad er klare til praktisk
førerprøve. Dette vil igjen bidra til en høy beståttprosent, og at vi får gjennom flest mulig
kandidater.
For at trafikkskolene skal kunne bestille førerprøver, må kandidaten på forhånd ha gitt trafikkskolen
fullmakt på vegvesen.no/dinside.
I tråd med nasjonale råd for reiseaktivitet, vil fremdeles kandidater som bor i områder med strenge
smitterestriksjoner kunne bli avvist til praktisk førerprøve i områder uten lokal tilknytning.
Smittesituasjonen endrer seg raskt, avvisninger på kort varsel vil derfor fremdeles kunne forekomme
i situasjoner hvor tidligere anmodning om lokal tilhørighet ikke er etterkommet. Tiltaket om
avvisning ble innført f.o.m. 29. mars, og vil gjelde frem til det kommer nye føringer fra myndighetene
Anmodning om gjennomført obligatorisk opplæring før bestilling av førerprøve.
Anmodningen gjelder midlertidig, og gjelder for klasse B. Tiltaket innføres for mer hensiktsmessig
prioritering og fordeling av førerprøver.
Kandidater som har allergisymptomer som kan forveksles med sykdomstegn på korona, skal
medbringe dokumentasjon på allergien og fremvise dette til sensor på forespørsel.

Smittevern ved praktisk gjennomføring
For å ivareta smittevernet til kandidater, egne ansatte og å bidra i den nasjonale
dugnaden innfører Statens vegvesen nivåbaserte smitteverntiltak. Disse tiltakene kan gjelde
førerkortklasser, geografiske områder og trafikkstasjoner. Tiltakene vil bli oppdatert i tråd med den
lokale smittesituasjonen.

Øvrige retningslinjer
Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres
på vegvesen.no/dinside.
Betaling kan tidligst gjennomføres klokken 00:01 dagen før førerprøven kjøres.
• Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om
gjennomføring.
• Trafikkskolen skal møte med rengjort kjøretøy. Før førerprøven gjennomføres skal
kontaktflater rengjøres. Dersom kjøretøyet ikke er tilstrekkelig rengjort, vil førerprøven bli avlyst.
Vurderingen skjer i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer.
• Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.
• Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer
og håndhilser derfor ikke.
• Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med
allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.
• Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.
• Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende
smittevernregler.

Ferieavvikling for sensorene
Grunnet ferieavvikling vil det fremover oppleves en midlertidig nedgang i antall førerprøver som blir
lagt ut. Der man finner det hensiktsmessig, vil man legge ut førerprøver for flere uker samtidig. Dette
vil det i så tilfelle bli gitt beskjed om lokalt.

Veien videre
Statens vegvesen ber trafikkskolene fremdeles å være nøye med renhold av kjøretøyene mellom
hver førerprøve, slik at vi unngår unødige kanselleringer.
For å sikre så god kapasitet på førerprøvene som mulig, er det fortsatt viktig at kandidatene møter
godt forberedt og består førerprøven.
Vi håper på et fortsatt godt samarbeid i en utfordrende periode for oss alle.


Statens vegvesen v/Trafikantavdelingen

Les mer her: