Foten ned for robotbestilling

Førerprøvesituasjonen har ført til mange kreative forsøk på å få tilgang til nok førerprøver, en av disse kreative løsningene går ut på at enkelte trafikkskoler har benyttet seg av dataprogrammer som kan søke etter og reservere førerprøver automatisk, såkalte roboter. Statens vegvesen innfører på bakgrunn av dette bruksvilkår for tjenesten «Bestilling av førerprøver», hvor det fremgår at dette ikke er tillatt. Dette blir gjort for at bestilling av førerprøver skal skje på et mest mulig rettferdig grunnlag.

Misbruk av tjenesten, dvs bruk som ikke er i samsvar med bruksvilkårene, kan føre til utestenging fra tjenesten for en periode. I denne perioden kan dermed ikke trafikkskolen bestille prøver.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Vurderer forenklet førerprøve for klasse B med manuell giring

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen vurdere om det bør utredes en ordning med forenklet førerprøve ved utvidelse fra klasse B med kode 178 til klasse B ubegrenset.

Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025, og allerede i dag er de aller fleste nye personbiler og lette varebiler som blir solgt i Norge kjøretøy uten manuell giring. Det er derfor både naturlig og ønskelig at opplæring og førerprøve i stadig større grad også gjennomføres på automatgir. Det vil likevel finnes mange kjøretøy med manuell giring på norske veier i overskuelig fremtid, og selv om stadig færre førere vil ha behov for å kjøre disse kjøretøyene, må det fortsatt være mulig å oppnå førerett for motorvogn med manuell giring.

For Trafikkforum er det viktig å holde fast på prinsippet om at grunnleggende ferdigheter skal dokumenteres ved førerprøve i samsvar med intensjonene i den norske føreropplæringsmodellen. For kandidater med bestått førerprøve klasse B gjennomført med automatgir, kan imidlertid det å dokumentere tilstrekkelige grunnleggende kjøreferdigheter på manuelt giret kjøretøy i førerkortklasse B gjennomføres i form av en forenklet førerprøve som ikke nødvendigvis trenger å ta 75 minutter, som er tidsrammen for ordinær førerprøve klasse B.

Forenklet førerprøve ved utvidelse vil føre til at gebyr for gjennomføring av førerprøve ved utvidelse blir lavere, og kostnadene for kandidaten blir dermed mindre. I tillegg vil en slik endring være fordelaktig for førerprøvekapasiteten.

Trafikkforum har derfor tatt initiativ til å innføre en ordning med forenklet førerprøve ved utvidelse av førerett fra klasse B kode 78 til førerett klasse B ubegrenset. Trafikkforum har bedt samferdselsdepartementet om å gi Statens vegvesen i oppdrag å utrede en slik endring, herunder å ta stilling til innhold og rammer for førerprøven.

På bakgrunn av dette har Statens vegvesen fått i oppdrag fra samferdselsdepartementet å vurdere en slik utredning.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Tillater høyere hastighet med henger og campingvogn

Et forslag om endringer i hastighetbestemmelser på veg ble 5. mars 2021 sendt på høring. Forslaget omhandlet mulighet for å øke fartsgrensen på tilhenger uten brems over 300 kg fra 60 – 80 km/t, mulighet for innføring av «Tempo-100»-ordning, slik at tilhengere som oppfyller visse tekniske særkrav lovlig kan kjøres i inntil 100 km/t på vei med slik fartsgrense, og muligheten for å øke kravet til en motorvogns maksimale konstruktive hastighet for å ha lov til å kjøre på motorveg og motortrafikkveg fra 40 til 60 km/t.

I en pressemelding i dag, melder samferdselsministeren at de to endringene som gjelder fartsgrense for tilhenger trer i kraft i dag.

– Stor fartsforskjell mellom biler med og uten henger eller campingvogn kan være farlig i trafikken. Derfor øker vi nå tillatt hastighet for tilhengere uten bremser fra 60 til 80 km/t. Noen tilhengere og campingvogner kan godkjennes for hastigheter opp til 100 km/t, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Endringene trer i kraft i dag.

– Dette er en endring jeg vet mange har ventet på. Særlig campingturister vil sette pris på at norske fartsgrenser er blitt enklere å forstå og følge, og mer i pakt med reglene i våre naboland. Høyere tillatt hastighet er denne gang også bra for trafikksikkerheten, fordi reduserte fartsforskjeller kan bidra til færre farlige forbikjøringer og påkjørsler bakfra. Det har vært en forutsetning at ulykkesrisikoen på norske veier ikke skal øke, sier samferdselsministeren.

Reduserer risiko for ulykker

Med stadig høyere fartsgrenser på mange veier, har fartsforskjellene mellom biler med og uten tilhenger eller campingvogn økt. Endringene i trafikkreglene er gjort for å redusere denne forskjellen. Dermed minsker risikoen for farlige forbikjøringer og påkjøringer bakfra, heter det i pressemeldingen fra samferdselsdepartementet.

De nye reglene

 • Tillatt hastighet for tilhengere uten bremser er økt fra 60 til 80 km/t
 • Tilhengere som oppfyller visse tekniske krav, kan få godkjenning til 100 km/t (Tempo 100-godkjenning)

Alle tilhengere: 80 km/t

For tilhengere med bremser gjelder allerede hastighetsbegrensning på 80 km/t. Endringen innebærer at alle tilhengere nå kan trekkes i 80 km/t. Tilhengere som tas i bruk i Norge i dag er teknisk dimensjonert og godkjent for 80 km/t.

Etter særskilt godkjenning: 100 km/t

For tilhengere som oppfyller visse tekniske særkrav, blant annet til hydraulisk støtdemping og stabiliserende tilhengerkobling, kan Statens vegvesen etter godkjenning av tilhengeren utstede et såkalt Tempo 100-bevis. Tilhengere med Tempo 100-bevis vil kunne trekkes i opp til 100 km/t, så lenge kombinasjonen av trekkbil og tilhenger også er egnet for dette. Tilhengere og campingvogner godkjent for Tempo 100 må gjennomføre EU-kontroll på lik linje med personbiler.

Statens vegvesen vil på sine nettsider tilby en kalkulator som gjør det enklere å finne ut om kombinasjonen av bil og henger/campingvogn vil kunne bli godkjent for 100 km/t.

Mer informasjon om Tempo 100-ordningen vil bli tilgjengelig hos Statens vegvesen: www.vegvesen.no/tempo100

Se pressemelding på regjeringens nettsider Høringsoppsummeringen kan leses her

Fotokred: Adria

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kompensasjonsordning for kansellerte førerprøver i stortingets spørretime

–Vil statsråden jobbe for å opprette en kompensasjonsordning for trafikkskolene når det forekommer avbestillinger av oppkjøringstimer ved trafikkstasjonene som følge av sykefravær/fravær hos Statens vegvesen? Dette spørsmålet har Bjørnar Laabak (Frp) sendt til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Laabak begrunner spørsmålet med at  Statens vegvesen avbestiller oppkjøring når de mangler sensorer helt inntil oppkjøringstimen skulle vært gjennomført.

–Bilen som elevene har leid inn fra trafikkskolen, som skal være godkjent av Statens vegvesen, blir ofte stående med avlyste oppdrag, og praksis er ved de fleste trafikkskolene at dette ikke faktureres elevene, skriver Laabak i spørsmålet til statsråden.

Bjørnar Laabak møter for tiden som vara på stortinget fra Østfold, og har vært i kontakt med både Trafikkforum og med flere trafikkskoler for å sette seg inn i saken.

–Ved kontakt med flere trafikkskoler og Trafikkforum bekreftes det at antall avbestillinger fra Statens vegvesen er vesentlig, og flere melder at dette forekommer ofte, også så sent som i februar 2022. Fortsatt kan man forvente høyt sykefravær i tiden som kommer med bakgrunn i samfunnssituasjonen som følge av pandemi. Det er i så måte ingen grunn til å tro at ovennevnte problemstilling opphører med det første. Derfor er det viktig at det etableres en kompensasjonsordning for trafikkskolene der Statens vegvesen avlyser timer senere enn den fristen som gjelder for Statens vegvesen selv, skriver Laabak avslutningsvis.

Les hele spørsmålet fra Bjørnar Laabak (FrP) til samferdselsministeren på stortinget.no

Fotokred: Frp

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Regjeringen iverksetter tiltak for å få flere tungbillærere

Regjeringen bevilger ekstra penger for å utdanne flere trafikklærere for lastebil og buss, og vil også gjøre det enklere for personer med lang erfaring som tungbilsjåfør å bli trafikklærer på tunge kjøretøy. Dette ifølge en pressemelding publisert på regjeringen.no i dag.

– Uten lastebilen stopper Norge. Derfor må vi sørge for at vi har nok sjåfører og da må vi også har nok kjørelærere for lastebil. I årene som kommer vil vi mangle lærere. Derfor gir vi penger til å ta opp 25 ekstra studenter i kullet som starter ved Nord universitet til høsten og vi gjør det enklere for søkere med realkompetanse å komme inn, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) i pressemeldingen.

Regjeringen vil også iverksette tiltak for at det skal bli lettere å komme inn på tungbillærerutdanningen for yrkessjåfører, og de vurderer også å endre utdanningsløpet slik at det blir mulig å ta en toårig grunnutdanning hvor man ender opp med tungbilkompetanse etter to årig grunnutdanning, slik at man ikke må ta grunnutdanning på liten bil først.

– Vi vil nå gjøre det enklere for de som har erfaring fra sjåføryrket å bli lærere. Mange med lang erfaring som tungbilsjåfør, som kunne blitt gode trafikklærere, kommer ikke inn på utdanningen. Det gjør vi nå noe med, og på litt lengre sikt vil vi vurdere å legge om trafikklæreropplæringen slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Løsningen regjeringen nå kommer med, er tredelt:

 • Åpne for søkere med realkompetanse. Nord universitet endrer opptakskravene for årets opptak, slik at det blir enklere å komme inn med realkompetanse. Endringene vil gjøre at flere med bakgrunn fra yrket tungbilsjåfør kan komme inn på grunnutdanningen. Deretter kan de gå videre til påbyggingen for tungbil og til slutt ende opp som lærer for tungbil. Endringene gjelder for kullet som starter til høsten.
 • Som en prøveordning tar Nord universitet opp 25 ekstra studenter på kullet som starter til høsten.
 • På lang sikt er målet å lage en ny studiemodell for trafikklæreropplæringen, slik at det blir en egen toårig utdanning for å bli trafikklærer for tungbil, i stedet for en påbygning på toppen av toårig trafikklærer for lett bil. Kunnskapsdepartementet går nå i dialog med de to institusjonene som utdanner trafikklærere, OsloMet – storbyuniversitetet og Nord universitet og også med Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen for å se hvordan dette kan gjøres.
Se pressemeldingen på regjeringen.no

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Maks 20 på kurs og krav til munnbind

Regjeringen varslet i dag flere nye tiltak for å begrense smitterisikoen. De nye tiltakene har til hensikt å redusere antall nærkontakter, å begrense antall besøk, sosiale sammenkomster og arrangementer en deltar på, og å redusere antall deltagere på arrangement for å redusere smitterisiko.

De nye tiltakene som har størst betydning for trafikkskolene er antall personer som kan være til stede på arrangement, krav om 1 meters avstand og krav om munnbind.

Les mer «Maks 20 på kurs og krav til munnbind»

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

20 personer på kurs

Det er nå anledning til å ha 20 personer på kurs de fleste steder i landet, dersom alle har faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det anledning til å ha inntil 10 personer på kurs.

Det har vært mye fokus på såkalt røde kommuner de siste dagene, og særlig røde kommuner i Oslo og Viken.

Mange har naturlig nok lurt på hva som gjelder i de områdene i landet som ikke er underlagt særlige restriksjoner pga høyt smittetrykk.

Covid-19-forskriften §§ 13 og 13a sier at arrangement kan gjennomføres med inntil 20 personer når alle sitter på faste tilviste plasser. Uten faste plasser kan det maksimalt være 10 personer innendørs.

Selv med definisjonen «arrangement» hengende over oss, er det altså tillatt med inntil 20 personer innendørs på faste tilviste plasser i mesteparten av landet.

Det er selvfølgelig fortsatt viktig å overholde krav til avstand, og ellers forholde seg til både lokale og nasjonale regler og anbefalinger.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Statsforvalteren gjør helomvending

Statsforvalteren i Oslo og Viken trekker tilbake sin uttalelse om undervisning ved trafikkskolene som ble referert av Trafikkforum i går.

Statsforvalteren skriver i en e-post at de er gjort kjent med at Helsedirektoratet har uttalt seg om problemstillingen og tolket bestemmelsene annerledes:

«Statsforvalteren viser til henvendelser vedr. kjøreskoler og covid-19-skolen fra Vestby kommune, Frogn kommune og Trafikkforum som vi besvarte per e-post henholdsvis 23. mars, 13. april og 14. april 2021. Statsforvalteren la i vår tolkning til grunn at undervisning på kjøreskoler ikke var å regne som et arrangement etter forskriftens § 13.

Vi er nå gjort kjent med at Helsedirektoratet, i en e-post datert 11. mars 2021, har uttalt seg om problemstillingen og tolket bestemmelsene annerledes. Se lenke til Helsedirektoratets uttalelse som er å finne på Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund sin hjemmeside: https://www.atl.no/images/Svar_Hdir.pdf. Helsedirektoratet skriver blant annet:

«Trafikkskolenes en-til-en virksomhet er særskilt regulert i covid-19-forskriften § 15a, men i den grad det drives kurs, seminarer o.l. må trafikkskolene – i likhet med alle andre næringsdrivende som avholder kurs, seminarer o.l. med eksterne deltakere – forholde seg til arrangementsbestemmelsene i covid-19-forskriften §§ 13 flg., herunder antallsbegrensningene.»

Statsforvalteren i Oslo og Viken legger etter dette til grunn Helsedirektoratets tolkning, slik at det blir en lik praktisering av bestemmelsene. For de kommunene som omfattes av kapittel 5A eller 5B i forskriften, vil det dermed ikke være tillatt å holde kurs, seminarer o.l. med eksterne deltakere, jf. §§ 16c. og 17b. Begge bestemmelsene tillater imidlertid «digitale arrangementer med maksimalt fem personer tilstede, i tillegg til utøvere og annet nødvendig produksjonspersonell». Trafikkskolenes én-til-én-virksomhet vil være tillatt så lenge den drives smittevernfaglig forsvarlig, jf. § 15a.»

Dette føyer seg fint inn i rekken av motstridende opplysninger fra ulike myndigheter som bransjen har vært nødt til å forholde seg til.

Trafikkforum beklager dette, men vil fortsette å arbeide for konsistente og forutsigbare regler som ivaretar bransjens behov.

Oppdatering: ATL bekrefter både på sin egen nettside og på sosiale medier at Statsforvalteren har snudd som følge av at ATL har tatt fatt i saken.

Skjermdump fra ATL-Info på Facebook

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

– Trafikkundervisning ikke «arrangement»

– Undervisning på trafikkskoler skal ikke regnes som arrangement.

Det er statsforvalteren i Oslo og Viken som fastslår dette i et brev til Vestby kommune.

Det har i lengre tid hersket usikkerhet med hensyn til hvordan trafikkskolene skal forholde seg til covid-19-forskriften. Noen har hevdet at det bare er covid-19-forskriften §§ 15 og 15a som er relevant for trafikkskolene, noen har hevdet at covid-19-forskriften kapittel 4 om Opplærings- og utdanningsvirksomhet kommer til anvendelse, og mange har ment at covid-19-forskriften kapittel 5 om arrangement har vært styrende.

Det som utvilsomt har vært utfordrende helt siden mars 2020, er svært mangelfulle og/eller uklare bestemmelser, slik at det har vært vanskelig å være helt sikker på hva man skal forholde seg til.

Dette har også ført til at det har vært vanskelig å gi gode råd. Vi har likevel vært trygge på å kunne si at alt som åpenbart er en del av den praktiske føreropplæringen ikke kan skilles ut som et «arrangement», og at det derfor kan gjennomføres iht covid-19-forskriften §§ 15 og 15a.

Vi har derimot ikke tatt sjansen på å gi råd om å gjennomføre de ulike grunnkursene, siden en uriktig vurdering her i verste fall kunne fått betydelige konsekvenser. I stedet for å utfordre covid-19-forskriften med finjuridiske tolkninger har vi derfor prioritert å be om midlertidig forskrift for å kunne gjennomføre digital undervisning.

Vi har imidlertid registrert at manglende avklaringer fra myndighetene har ført til ulik praksis. Det at trafikkskolene i stor grad har vært overlatt til seg selv med hensyn til å tolke forskriften, har dermed ført til ulike konkurransevilkår. Dette er uheldig.

Nå har det imidlertid kommet en uttalelse fra statsforvalteren i Oslo og Viken, som da ihvertfall får betydning for trafikkskolene i nettopp Oslo og Viken.

Ved å ha bedt om innsyn i offentlige dokumenter kan vi dermed dokumentere at trafikkskoler i Viken kan gjennomføre undervisning ved trafikkskolene «så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig».

Uttalelsen fra statsforvalteren i Oslo og Viken er som følger:

Det følger av forskriften §13 første ledd bokstav c at «seminarer, konferanser, kurs, medlemsmøter og andre faglige sammenkomster, inkludert bespisning uten servering av alkohol, men ikke møter eller sammenkomster som ledd i ordinært arbeid eller undervisning på skole eller universitet» skal regnes som arrangement. Etter vår oppfatning faller undervisning på trafikkskoler innunder hva som må regnes som  undervisning på skole, dvs. at slik undervisning ikke skal regnes som et arrangement. Denne forståelsen støttes også av bestemmelsen i § 15a. som uttrykkelig sier at kjøreskoler og annen føreropplæring kan holde åpnet så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig, dvs. at virksomhetene etterlever kravene i § 15.

Statsforvalteren er regjeringens øverste representant i Oslo og Viken. Vi legger derfor til grunn at denne tolkningen, i det minste i Oslo og Viken, vil ha betydning for forståelsen av covid-19-forskriften slik den er utformet, og at trafikkskolene i Oslo og Viken vil kunne gjennomføre undervisning så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig.

Så lenge den midlertidige forskriften er gjeldende betyr dette i praksis at trafikkskolene kan velge å gjennomføre undervisningen som normalt så lenge det drives smittevernfaglig forsvarlig, eller digitalt iht den midlertidige forskriften.

Det er selvsagt fortsatt en forutsetning at alle forholder seg til både nasjonale og lokale pålegg og anbefalinger.

Det aktuelle dokumentet kan lastes ned her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Midlertidig forskrift klar

Store deler av landet er nå underlagt restriksjoner som innebærer at det er vanskelig å gjennomføre fysiske kurs eller arrangement der flere er samlet.

Trafikkforum har derfor bedt Statens vegvesen om å innføre midlertidig forskrift på samme måte som i fjor, som tillater digital undervisning på obligatoriske grunnkurs. Vi har også bedt om at 4.1.1 og 4.1.4 kan gjennomføres digitalt, for å sikre at dette ikke blir en uønsket og unødig barriere i å fullføre føreropplæringen ved ytterligere utvidede smitteverntiltak.

Statens vegvesen har nå utarbeidet en midlertidig forskrift som åpner for digital undervisning ved trafikkskolene. Dette innebærer at det blir tillatt med digital undervisning med inntil 8 elever i obligatoriske deler som trafikalt grunnkurs del 1 – 4, grunnkurs moped, grunnkurs MC, grunnkurs klasse S og grunnkurs for tunge kjøretøy 1.2. – 1.6. Det blir utsatt krav til gjennomføring av 1.5 og 1.6 til 31. oktober 2021, og det blir mulighet for å gjennomføre 4.1.1 og 4.1.4 digitalt når det er nødvendig pga smittevernhensyn. Grunnkurs tunge kjøretøy del 1.1 kan gjennomføres med 1 elev.

Den midlertidige forskriften som trer i kraft i dag innebærer også unntak for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane.

Når det er nødvendig på grunn av det som er fastsatt om antall personer og avstander i gjeldende smittevernregler, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres med færre lærere til stede. Dersom smittevernreglene ikke tillater undervisning i klasserom, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres i kjøretøyet på området til øvingsbanen.

Vi håper og tror at dette kan bidra til at de øvingsbanene som nå er stengt kan åpne igjen. Øving på sikring av passasjerer og gods i sikkerhetshall må imidlertid gjennomføres som rullerende 1-1-undervisning, så vi regner med at noe nedsatt kapasitet pga smittevernhensyn må påregnes.

Vi vil berømme egne fagmyndigheter for at de tar ansvar for å gjøre hverdagen vår levelig og gjennomførbar når helsemyndighetene på nasjonalt og lokalt nivå legger hindringer i veien.

Den midlertidige forskriften er nå publisert på lovdata.no, og trer i kraft fra i dag, 23.03.2021.

 

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Følg lokale tiltak!

Verden er fortsatt annerledes, og vi må fortsatt forholde oss til en del inngripende tiltak som gjør hverdagen vanskeligere enn ellers.
For ett år siden var hele bransjen nedstengt. Det var en stor utfordring for alle, men det som var enklere i mars 2020 enn i mars 2021, er at i mars 2020 var alt likt for alle.
I mars 2021 er det i deler av landet nesten ikke smitte, i andre deler av landet er smittetrykket høyt.
Det er veldig viktig å være klar over at lokal smittevernmyndighet har myndighet til å iverksette lokale tiltak i den enkelte kommune, og at alle er forpliktet til å følge pålegg gitt av lokal smittevernmyndighet på lik linje med at vi må følge pålegg gitt av nasjonale myndigheter.

Pr i dag er det iht covid-19-forskriften tillatt å gjennomføre samlinger med inntil 100 personer dersom alle «sitter på faste, tilviste plasser». Likevel er det i noen kommuner en grense på 5 personer som kan være samlet, i noen kommuner er det en grense på 10, og i noen kommuner er det ikke tillatt med arrangement i det hele tatt.

Da må vi forholde oss til det.

Det er ikke noen quick-fix på dette, vi må alle forholde oss til det, og lokale anbefalinger må følges. Pålegg og anbefalinger kan endre seg fra dag til dag, så det er helt nødvendig at alle selv følger med hva som gjelder i egen kommune.
 
I statsministerens tale til stortinget i dag, 9. mars 2021, var hun tydelig på at strengere nasjonale tiltak vil bli innført dersom vi ikke klarer å slå ned smitten gjennom de nasjonale og lokale reglene og anbefalingene som gjelder nå.

-Hvis vi lykkes vil vi ikke ha behov for nye nasjonale tiltak, men hvis vi ikke lykkes vil innstramminger komme, sa statsministeren til stortinget.

Samtidig sa hun også at dersom vi klarer å forholde oss til alle regler og anbefalinger nå, så er det en god mulighet for at samfunnet kan åpne opp mer i mai.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Lettelser nasjonalt fra tirsdag

Fra og med tirsdag 23. februar er det tillatt å være inntil 100 personer på arrangement hvor alle sitter på faste, tilviste sitteplasser. Det melder regjeringen fredag 19. februar.

Fra og med tirsdag kan dermed grunnkurs og annen teoriundervisning gjennomføres som normalt de fleste steder.

Det er likevel verdt å merke seg at lokal smittevernmyndighet fortsatt har myndighet til å innføre lokale restriksjoner. Det er derfor fortsatt viktig å undersøke i hver enkelt kommune ved tvil.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Hvordan skal vi forholde oss til regler og anbefalinger?

Etter at ti østlandskommuner ble rammet av et løpsk mutert virus har mange både i og utenfor dette området blitt usikre på hvilke råd, anbefalinger og regler som gjelder.

Allerede før det muterte viruset løp løpsk i Follo denne uka var mange usikre på hvordan de skulle forholde seg til den gjeldende covid-19-forskriften. Dette ble ikke bedre etter at det ble innført lokale bestemmelser for de ti kommunene.

1-1-undervisning

For å ta det enkleste først: Covid-19-forskriften er klar og tydelig på følgende (covid-19-forskriften § 15):

«(…) Virksomhetene skal iverksette nødvendige kontaktreduserende tiltak. Det skal kunne holdes minst en meters avstand mellom kundene, mellom de ansatte og mellom ansatte og andre ansattes kunder. Dette gjelder i venteområde, arbeidslokale og pauserom. Unntak fra dette gjelder ved veiledning av lærlinger. (…)»

I tillegg har veldig mange kommuner enten en anbefaling eller et påbud om forsterkede tiltak, som i praksis vil si bruk av munnbind.

Kurs i undervisningsrom

Om noen er i tvil om kurs i undervisningsrom er det lokal smittevernmyndighet som er riktig instans å forholde seg til. I de fleste kommuner er det kommunelegen som er smittevernlege.

Det er kun smittevernlegen som har myndighet og autoritet til å gi nærmere avklaring på dette. Vi erfarer at lokal smittevernmyndighet i ulike kommuner kan ha ulike oppfatninger om dette, og kan derfor ikke gi tydeligere anbefaling enn dette.

Digital undervisning

Nordre Follo kommune har i sine retningslinjer sagt at «Teoriundervisning må foregå digitalt», og dette har ført til at enkelte trafikklærere og trafikkskoler spekulerer i om det nå er anledning til å gjennomføre trafikalt grunnkurs digitalt.

Det er det selvsagt ikke.

Nordre Follo kommune trenger ikke å forholde seg til trafikkopplæringsforskriften når de vurderer hva som er smittevernfaglig forsvarlig, men trafikkskoler må selvsagt forholde seg til trafikkopplæringsforskriften som normalt. Nordre Follo kommune, – eller andre kommuner for den del, – har ikke på noen måte myndighet til å vedta unntak fra eksisterende forskrifter. De bestemmelsene kommunene vedtar må tvert imot være hjemlet i forskrift.

Det innebærer at all obligatorisk undervisning i trafikkskolene må gjennomføres i samsvar med trafikkopplæringsforskriften, så fremt unntak ikke er hjemlet i midlertidig forskrift om trafikkopplæring under covid-19-pandemien.

Det innebærer også at trafikkskoelr i kommuner i østlandsområdet som har fått beskjed om at teoriundervisning må gjennomføres digitalt nå må utsette obligatoriske kurs som f.eks. TGK til etter 31. januar.

Annen, «frivillig» teoriundervisning kan derimot gjennomføres digitalt nå som ellers.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Foreløpig ingen ny nedstengning

Regjeringen varslet i dag nye tiltak mot smittespredning for de neste to ukene. Trafikkforum har mottatt flere henvendelser med spørsmål om dette får betydning for trafikkskolene.

Trafikkskoler er ikke nevnt i de aktuelle tiltakene.


12. mars i fjor var trafikkskolene heller ikke regnet med i først omgang, men etter at noen valgte å kontakte Folkehelseinstituttet spesifikt for å spørre om det med begrepet «utdanning» også var tenkt på trafikkopplæring var det mest komfortabelt for FHI å plassere trafikkopplæring i samme kategori, og dermed var vi plutselig omfattet av tiltakene selv om ingen hadde tenkt på oss i utgangspunktet.


Denne gangen har imidlertid myndighetene nevnt spesifikt universitet, høyskoler, fagskoler, folkehøyskoler og ungdomskoler.


Trafikkskoler er åpenbart ingen av delene. Når vi heller ikke har fått noen beskjed om annet, så er vi åpenbart ikke omfattet av tiltakene.

Trafikkforum har ikke mottatt noen annen beskjed enn det som følger av pressemeldingen, så vi forholder oss til at trafikkskolene er i drift i morgen, men selvfølgelig på en måte som er i tråd med lokale tiltak.

Vi må dessuten forholde oss til at det er gitt et generelt påbud om maksimalt 10 personer på innendørs arrangement.

Det innebærer f.eks. at det mange steder i landet vil være naturlig at elever og lærere bruker munnbind.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

16 år og førerkort for bil?

Skal 16-åringer på bygda få førerett for bil?

Det regjeringsoppnevnte demografiutvalget foreslår dette som et av flere tiltak for å opprettholde bosettingen i distriktene. Vi har en aldrende befolkning, nordmenn lever lenger, men får færre barn, og ungdom har en tendens til å trekke inn til de større byene når de etablerer seg. Alt dette fører til avfolking av distriktene, og dette er altså et problem som har fått regjeringen til å sette ned et utvalg. Ett av de tiltakene dette utvalget altså har foreslått er

Forsøk med begrenset førerkort for 16-åringer for å gjøre ungdom i distriktene mer mobile.

For oss som har trafikksikkerhet som rettesnor i det daglige er den første innskytelsen gjerne bare nei.

Den andre innskytelsen er at dette tiltaket medfører betydelig økt risiko for de ungdommene som helst skal leve og bo i distriktene i mange år fremover. (Og dermed er dette en dårlig ide.)

Den tredje innskytelsen er at det er litt fristende å spørre utvalget hvorfor dette tiltaket eventuelt bare skal gjelde i distriktene, for det er jo der de mest alvorlige ungdomsulykkene skjer.

Så tenker vi at dette utspillet må vi møte med faglig argumentasjon. Og da er det viktig at utspillet ikke bare blir diskutert som et tiltak for å få ungdom til å bli boende i distriktene, men hvilken betydning et slik tiltak vil ha for trafikksikkerheten. (Vi har lyst til å bare si nei, men vi vil likevel ha en faglig tilnærming til spørsmålet, og vi vil vurdere problemstillingen objektivt ut fra foreliggende forskning.)

Erfaringsparadokset

Väg- og transportforskningsinstitutet utarbeidet i 2002 en rapport på oppdrag fra det svenske Vägverket, der hovedfokus var å avdekke fordeler og ulemper ved privat øvelseskjøring (Gregersen og Nyberg, 2002).

Manglende erfaring har vist seg å være en av de viktigste faktorene bak unge, ferske bilføreres ulykkesutsatthet, skriver forfatterne av rapporten. Å løse dette problemet beskrives av forfatterne som et nærmest uløselig problem, siden den nødvendige erfaringen som må bygges opp for å bli en trygg bilfører må bygges opp i den perioden de unge førerne er mest utsatt for risiko; dvs når de er unge og uerfarne.

I Norge har vi møtt dette problemet ved å senke minstealderen for øvelseskjøring med bil til 16 år, samtidig som vi har innført en trinnvis opplæringsmodell som skal legge til rette for at elevene kan øve mye på det de har lært på trafikkskolen før de avlegger førerprøve som 18-åringer. Men demografiutvalget vil altså at vi skal slippe 16-åringene ut på veien alene, i alle fall i distriktene.

Tenker nå demografiutvalget å senke minstealderen for øvelseskjøring til 14 år? For hvis ikke så mister vi jo faktisk det tiltaket som vi har iverksatt for å redusere ungdomsulykkene. Og det tiltaket har åpenbart virket, ungdomsulykkene er påviselig redusert i betydelig grad siden dette tiltaket ble innført. 

Nils Petter Gregersen og Anders Nyberg i Väg- og transportforskningsinstitutet omtaler det som okontroversiellt at man trenger erfaring for å bli en trygg bilfører. Det er derimot vanskelig å påvise om årsaken til at risikoen blir gradvis mindre etterhvert som bilførerne blir eldre skyldes mer erfaring, eller om det er et resultat av at bilførerne blir eldre i seg selv. Risikoen kan altså ha noe med alder og modenhet å gjøre også. Ukontroversielt, ja. Men utspillet fra demografiutvalget oppleves som kontroversielt.

Nå har ikke demografiutvalget foreslått å senke minstealderen for øvelseskjøring til 14 år, men det er en naturlig konsekvens av forslaget, om vi ikke bare skal slå det viktigste tiltaket vi har iverksatt for å forebygge ungdomsulykker ut med badevannet. Resultatet vil ikke bare bli yngre bilførere alene på veien, resultatet vil bli yngre bilførere med betydelig mindre erfaring bak seg, og betydelig kortere tid bak seg til læring og refleksjon.

Men hva hvis konsekvensen virkelig blir å senke aldersgrensen for øvelseskjøring? Kan vi løse utfordringen slik?

Rapporten fra Väg- og transportforskningsinstitutet viser at selv under øvelseskjøring med ledsager er det en økning i risiko når føreren er ung, og det er dessuten vanskelig å identifisere om hovedårsaken til økt risiko er manglende erfaring eller manglende modenhet. (Mest sannsynlig er det nok begge deler.)

En mulig løsning på erfaringsparadokset er ifølge Gregersen og Nyberg å innføre et trinnvist førerkortsystem, der man gradvis utvider føreretten etterhvert som føreren blir eldre, mer moden og får mer erfaring. Men den ekstremt høye risikoen som er forbundet med unge bilførere med lite erfaring og lav modenhet har ført til at vi både i Norge og i Sverige i stedet har valgt å senke minstealderen for øvelseskjøring, og oppfordrer til å øvelseskjøre mye etter innlæring på trafikkskole men før førerprøven.

En utfordring med den norske føreropplæringsmodellen har riktignok vært å få ungdommene til å øvelseskjøre nok. Transportøkonomisk institutt peker i en undersøkelse (Sagberg, 2002) på at risikoen faktisk øker med moderat øvelseskjøring, men at risikoen avtar igjen når mengden øvelseskjøring når et visst nivå. Dette kan være fordi selvsikkerheten øker med økt erfaring, mens det skal mye erfaring til før selvinnsikten øker tilsvarende og/eller oppnådd kompetanse i større grad er i samsvar med oppnådd selvinnsikt.

Kan lavere aldersgrense tilføre mer erfaring?

«Ingenting är vunnet om man lyckas sänka antalet olyckor  efter  man  fått  körkort,  men  samtidigt  ökar  olyckorna  under  övningskörning i motsvarande grad.»

Gregersen og Nyberg skriver at det er en forutsetning at et tiltak munner ut i lavere risiko og færre ulykker. Dersom tiltaket i seg selv fører til økt risiko er ingenting vunnet. Dette innebærer at en endring må føre til netto risikoreduksjon, og det innebærer etter vårt syn at det er en del vesentlige begrensninger i føreretten som må til for i det hele tatt å kunne vurdere lavere minstealder for førerett. I tillegg er det en forutsetning at den norske føreropplæringsmodellen, som påviselig virker etter intensjonene, videreføres. Skal den norske føreropplæringsmodellen videreføres innebærer det at opplæringen tar noe tid, og at det er rom for mye privat øvelseskjøring. Sammenholdt med at alder og modenhet også er av betydning tilsier det at minstealderen for øvelseskjøring ikke bør senkes ytterligere, og om man da skal få tid til læring, refleksjon og øving før førerprøve er det ikke mulig å senke aldersgrensen for førerkort klasse B til 16 år, men med tilstrekkelige begrensninger i føreretten kan det kanskje vurderes å innføre midlertidig førerett fra 17 år.

De mest alvorlige ungdomsulykkene har noen felles kjennetegn. Ulykkene skjer på natt, på helg, og med jevnaldrende i bilen. Disse faktorene må elimineres. Midlertidig førerett fra 17 år må derfor begrenses til å gjelde på dagtid, på hverdager og uten passasjerer under 25. Det er derimot ingen grunn til at den midlertidige føreretten skal begrenses til distriktene, det er der risikoen er størst.

Referanser:

Gregersen, Nils Petter og Nyberg, Anders. (2002). Privat övningskörning. Väg- og transportforskningsinstitutet. Hentet fra: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:675219/FULLTEXT01.pdf

Sagberg, Fridulv. (2002). Mengdetrening, kjøreerfaring og ulykkesrisiko. Transportøkonomisk institutt. Hentet fra: https://www.toi.no/getfile.php?mmfileid=8501

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forlenger fristen for å gjennomføre Trafikant i mørket

Covid-19-pandemien medfører lavere kapasitet ved trafikkskolene ved gjennomføring av Trafikant i mørke. Elever med gjennomført trafikalt grunnkurs som mangler del 7 Trafikant i mørket får derfor lov til å fortsette å øvelseskjøre uten del 7 ut 2020. Ny frist for å gjennomføre Trafikant i mørke blir dermed 31.12.2020.

1-metersregelen fører som kjent til begrensninger i antall elever i bil, og dette reduserer kapasiteten ved trafikkskolene. Statens vegvesen foretar derfor endringer i forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

I tillegg er det nå presisert i den midlertidige forskriften at det ikke stilles krav om at alle lærere deltar på innledende og avsluttende del («forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med elever og lærere»).

Se hele informasjonsbrevet fra Statens vegvesen her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Lenger unna normalsituasjon

Trafikkforum og ATL var i går i møte med Statens vegvesen, og fikk der informasjon om hvordan Statens vegvesen innretter seg for å møte utviklingen med økt smitterisiko enkelte steder. Etter en sommer med færre restriksjoner i samfunnet er det som kjent økt smitterisiko enkelte steder, og det er en mulighet for økt smitterisiko også andre steder. Siden det er ulik smitterisiko i ulike deler av landet er det imidlertid behov for å innføre et differensiert system for å ivareta tiltak i som er i samsvar med smitterisikoen ved førerprøve på ulike førerkortklasser på ulike steder.

I første omgang fører dette til at det blir lokale tilpasninger på praktisk førerprøve klasse B og T ved Mysen og Kongsberg.

Det kan bli lokale tilpasninger andre steder i landet, i takt med utvikling av smitte og risiko.

Det blir tatt i bruk en fargekode for å kategorisere ulike risikonivå, med fargene rødt, gult og oransje. Gul farge er i prinsippet dagens situasjon i mesteparten av landet, grønn farge er normalsituasjon, slik det var før 12. mars 2020, og oransje farge innebærer at sensor og kandidat skal bruke munnbind ved førerprøve, førerprøve forbeholdes kandidater med lokal tilknytning og ambulering av sensorer begrenses.  

Informasjon om dette skal være sendt ut til trafikkskolene fra Statens vegvesen. Informasjonen kan også lastes ned her:

Unngå uønskede tiltak

Både bransjeorganisasjonene og Statens vegvesen anbefaler at alle er nøye med å følge både påbud og anbefalinger for å unngå innføring av større restriksjoner enn nødvendig og i verste fall full nedstengning. Blant annet anbefales det å være nøye med renhold av kjøretøy, – det er registrert at enkelte skoler har vært dårligere på det i sommer, – og det anbefales at man fortsetter å følge anbefalingen om å melde opp elever til førerprøve der de har tilhørighet.

Ordningen med at det er trafikkskolene som bestiller førerprøve blir videreført, kandidatene får fortsatt ikke anledning til å bestille førerprøve selv.

Trafikant i mørke

Flere trafikkskoler har spurt om det kan være aktuelt med lettelser frem mot mørkesesongen. Slik situasjonen er nå, med økt smitterisiko flere steder i landet, er ikke det noen aktuell problemstilling.

I praksis betyr det at begrensningen på to elever i hver bil vil gjelde, også på eventuell transportetappe. Det betyr at det er lurt å planlegge hvordan Trafikant i mørke skal gjennomføres denne sesongen, og i hvilken grad det har betydning for kostnader og prissetting.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

«Smittevernkrav tilsvarende frisører og hudpleie»

Mange har lurt på hva det innebærer at trafikkskolene skal følge smittevernkrav «tilsvarende frisører og hudpleie», som det heter i gårsdagens pressemelding fra regjeringen.

Svaret på dette finnes i den oppdaterte covid-19-forskriften. Mange vil nok ved gjennomgang av denne lure på hvorfor trafikkskoler nå åpenbart ikke er definert som «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner» iht covid-19-forskriften § 12 e), etter at det var begrepet «andre utdanningsinstitusjoner» som ble brukt som begrunnelse for den brå nedstengningen av bransjen formidlet via epost til organisasjonene kl 8 på morgenen 13. mars.

I oppdateringen 30. april ble § 12 e) oppdatert til ordlyden «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner», og det ble straks mer naturlig å konkludere med at trafikkskolene hører til under dette punktet, siden «opplæringsinstitusjoner» er i samsvar med betegnelsen som blir brukt om trafikkskoler i trafikkopplæringsforskriften.

I den oppdaterte covid-19-forskriften 7. mai er det imidlertid under § 15 trafikkskolene er nevnt. § 15 gjelder «Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift for virksomheter som tilbyr frisør-, hudpleie-, tatoverings- og hulltakingstjenester mv», og trafikkskoler omtales i § 15a: Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv.

Dette innebærer at de smittevernfaglige tiltakene som trafikkskolene må forholde seg til er de tiltakene som er opplistet i § 15.

Disse tiltakene er i all hovedsak ivaretatt gjennom den veilederen eller «bransjestandarden» som er utarbeidet av Trafikkforum, ATL og NAF i fellesskap. Det kan imidlertid være grunn til å merke seg forskriften § 15 c), som er formulert litt annerledes i veilederen. Her heter det i § 15 c) at «[E]ngangs papirhåndklær ved håndvask skal være tilgjengelig for både ansatte og kunder».

Dette punktet skal være ivaretatt i veilederen også, men det er i veilederen bare sagt at «engangs papirhåndklær skal være tilgjengelig (…)», uten å presisere at det skal være tilgjengelig for «ansatte og kunder».

Veilederen er utformet med tanke på å bli oppdatert ved behov, og dette blir vurdert fortløpende.

Veilederen har for øvrig blitt tilpasset etter tilbakemelding fra Folkehelseinstituttet, og skal derfor være egnet til å ivareta intensjonen i forskriften.

Lenke til forskriften

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Dette kan du gjøre fra mandag

På regjeringens pressekonferanse i dag ble det bekreftet at trafikkskolene kan gjenoppta virksomheten fra 11. mai. Det er fortsatt nødvendig å følge smittevernråd og -tiltak som er gitt for øvrig.

I en pressemelding blir det videre presisert at det ikke lenger legges begrensninger på antall elever på teoriundervisning.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-blir-kjoreopplaring-og-forerprover-for-personbil-igjen-tillatt/id2701525/

 

Trafikkskolene kan dermed gjenoppta praktisk undervisning i alle klasser, men må fortsatt forholde seg til enkelte begrensninger.

Det blir også anledning til å gjennomføre teoriundervisning uten begrensning i antall elever, men fortsatt er det behov for å ivareta avstand mellom personer som samles innendørs, i tillegg til andre tiltak som håndvask og renhold.

Trafikkforum, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og NAF har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en veileder om smittevern for føreropplæringen som ivaretar bestemmelsene i forskriften innenfor gjeldende rammebetingelser for føreropplæringen. Det er forskriften som regulerer hva som er tillatt, men veilederen vil være et godt verktøy for å kunne oppfylle bestemmelsene som er gitt i forskrift.

De aktuelle bestemmelsene som regulerer dette er Forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet («covid-19-forskriften») , Smittevernloven, Helseberedskapsloven, Helsepersonelloven, Trafikkopplæringsforskriften, Yrkessjåførforskriften, Utrykningsforskriften og Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring samt Vegtrafikkloven.

Det er dette som har ligget til grunn for det arbeidet som organisasjonene har utført gjennom å utarbeide en veileder eller «bransjestandard». 

Områder hvor det er vanskelig å overholde bestemmelser i trafikkopplæringsforskriften som følge av de nødvendige tiltakene er som allerede kjent ivaretatt gjennom Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

Dette innebærer blant annet at det ikke vil være krav til at alle lærere skal være til stede ved undervisning i gruppe på øvingsbane dersom dette ikke er mulig å gjennomføre på bakgrunn av covid-19-forskriften med tilhørende veileder.

De viktigste punktene å forholde seg til etterhvert som trafikkskolene nå starter opp igjen er som følger:

 1. Syke personer skal ikke være på trafikkskolen
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer. (Unngå direkte kontakt, opprettholde avstand og/eller begrense antall personer i gruppe)

Detaljene finnes i veilederen, dessuten er det utarbeidet en smittevernplakat til oppslag i lokaler og til digital distribusjon.

Se også aktuelle forskrifter og veiledere på Statens vegvesens nettside:

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/trafikkopplaeringsbransjen/forskrifter+og+lareplaner

Også NAF er i gang fra mandag.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Åpning for trafikkskolene

Oppdatert:

På regjeringens pressekonferanse i dag ble det bekreftet at trafikkskolene kan gjenoppta en-til-en-opplæring fra 11. mai. Det er fortsatt nødvendig å følge smittevernråd og -tiltak som er gitt for øvrig.

I en pressemelding blir det videre presisert at det ikke lenger legges begrensninger på antall elever på teoriundervisning.


​https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/na-blir-kjoreopplaring-og-forerprover-for-personbil-igjen-tillatt/id2701525/

En forskriftsendring åpner for unntak fra 1-metersregelen for praktisk trafikkopplæring 1 – 1. Trafikkskolene kan dermed gjenoppta praktisk undervisning i alle klasser, men må fortsatt forholde seg til enkelte begrensninger. Dette blir trolig klart på regjeringens pressekonferanse i dag, men nyheten er allerede publisert av flere medier, blant annet TV2.

Trafikkforum, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund og NAF har på oppdrag fra Samferdselsdepartementet utarbeidet en veileder om smittevern for føreropplæringen som ivaretar bestemmelsene i forskriften innenfor gjeldende rammebetingelser for føreropplæringen. Det er forskriften som regulerer hva som er tillatt, men veilederen vil være et godt verktøy for å kunne oppfylle bestemmelsene som er gitt i forskrift.

De aktuelle bestemmelsene som regulerer dette er Forskrift om smitteverntiltak m.v. ved koronautbruddet («covid-19-forskriften») , Smittevernloven, Helseberedskapsloven, Helsepersonelloven, Trafikkopplæringsforskriften, Yrkessjåførforskriften, Utrykningsforskriften og Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring samt Vegtrafikkloven.

Det er dette som har ligget til grunn for det arbeidet som organisasjonene har utført gjennom å utarbeide en veileder eller «bransjestandard». 

Områder hvor det er vanskelig å overholde bestemmelser i trafikkopplæringsforskriften som følge av de nødvendige tiltakene er som allerede kjent ivaretatt gjennom Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

Dette innebærer blant annet at det ikke vil være krav til at alle lærere skal være til stede ved undervisning i gruppe på øvingsbane dersom dette ikke er mulig å gjennomføre på bakgrunn av covid-19-forskriften med tilhørende veileder.

De viktigste punktene å forholde seg til etterhvert som trafikkskolene nå starter opp igjen er som følger:

 1. Syke personer skal ikke være på trafikkskolen
 2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer. (Unngå direkte kontakt, opprettholde avstand og/eller begrense antall personer i gruppe)

Detaljene finnes i veilederen, dessuten er det utarbeidet en smittevernplakat til oppslag i lokaler og til digital distribusjon.

Se også aktuelle forskrifter og veiledere på Statens vegvesens nettside:

https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/trafikkopplaeringsbransjen/forskrifter+og+lareplaner

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

En-til-en-opplæring med en meters avstand kan gjenopptas

Covid-19-forskriften § 12 e) ble 30. april endret slik at den tidligere 2-meters-regelen nå er blitt en 1-meters-regel. Bestemmelsen lyder nå slik:

«e) andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 1 meter ikke kan overholdes.»

Samferdselsdepartementet sier i en melding til organisasjonene på morgenen 4. mai at dette innebærer at også en-til-en trafikkopplæring som kan skje med en avstand på minst en meter kan gjenopptas. Dette vil være aktuelt for store deler av den praktiske tungbilopplæringen.

Det betyr også reduserte avstandskrav for den teoriopplæringen som allerede er i gang.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ikke trygt å åpne for trafikkopplæring i bil

Helsedirektoratet uttaler i dag at det ikke er trygt å åpne for trafikkopplæring i bil, fordi det ikke er mulig å opprettholde kravet om 2 meters avstand. Det er derimot åpnet for teoriundervisning der det er mulig å opprettholde retningslinjene om avstand og antall personer i gruppe.

Retningslinjene kan finnes her.

 I tillegg det åpnet for at noe teoriundervisning kan gjennomføres nettbasert. Nærmere bestemt er det anledning til å gjennomføre deler av TGK og grunnkursene i klassene AM146, A1, A2 og A, S og tunge klasser fra 1.2 til og med 1.6 med inntil 8 personer.

Forskriften finnes her.  

Stig Anders Ohrvik i Trafikkforum sier at trafikkskolene selvsagt retter seg etter det helsemyndighetene beslutter, men er skuffet over mangelfull kommunikasjon fra helsemyndighetene. Samtidig berømmer han egen bransje for å ha vist ansvar og tålmodighet mens de har levd i uvisshet siden 12. mars.

– Mens andre bransjer har fått noenlunde klare signaler hele veien har trafikkskolene hatt problemer med å få klare beskjeder fra myndighetene om hvordan de skal forholde seg.

Da den første beskjeden om nedstengning kom 12. mars var ikke trafikkskolene nevnt. Men i en epost til organisasjonene 13. mars ble det sagt at trafikkskolene skulle betraktes som «utdanningsinstitusjoner». Selv om trafikkopplæring aldri tidligere har vært definert som utdanning, har trafikkskolene valgt å forholde seg til det som har blitt formidlet, selv om nedstengning av en hel bransje altså kun har vært forankret i en epost fra helsedirektoratet, sier Stig Anders Ohrvik, som er politisk rådgiver i trafikkskoleorganisasjonen Trafikkforum.

I en pressekonferanse 7. april var regjeringens budskap at de ønsket å åpne opp samfunnet igjen fra 27. april, og at de ulike bransjene skulle bidra med å utarbeide smitteverntiltak for sine bransjer. Trafikkskolenes organisasjoner fikk 8. april i oppdrag fra samferdselsdepartementet å utarbeide en slik veileder for trafikkskolene, og dette oppdraget var fullført tidlig denne uken.

– Da covid-19-forskriften ble oppdatert 16. april ble det presisert at «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner hvor mer enn 5 personer samles i gruppe og fysisk avstand mellom personer på minst 2 meter ikke kan overholdes» skulle holdes stengt. På det tidspunktet stilte vi i Trafikkforum oss spørsmålet om det nå egentlig var nødvendig å vente på at arbeidet med veilederen skulle være fullført, siden forskriften i praksis åpnet for at «andre opplærings- og utdanningsinstitusjoner» bare måtte holdes stengt dersom man ikke klarte å innfri kravene til å holde antallet under 5 personer i gruppe eller overholde 2 meters avstand.

-Den typiske undervisningssituasjonen i en trafikkskole er jo med én elev, så kravet om å holde antallet personer i gruppe på maks 5 er enkelt i de fleste situasjoner, sier Ohrvik.

I teoriundervisning kan det ofte bli større grupper, men da vil det være mulig å overholde kravet om 2 meters avstand.

-Vi har likevel valgt å fullføre arbeidet med veilederen, både fordi vi har ønsket å utføre og å fullføre det oppdraget vi har gjort, fordi vi har ønsket å opptre ansvarlig og fordi vi har ønsket å overlate til helsemyndighetene å ta avgjørelsene om hva som er forsvarlig, siden det er de som har kompetanse på smittevern.

Når helsemyndighetene nå sier at det ikke er trygt å åpne for trafikkopplæring i bil så forholder vi oss selvsagt til det, men vi er skuffet over at det har vært mildt sagt dårlig kommunikasjon fra helsemyndighetene til oss om hva vi til enhver tid skal forholde oss til, det har vært vanskelig å få svar når vi har henvendt oss til folkehelseinstituttet, som vi har fått beskjed om å forholde oss til, og ikke minst er det særdeles kritikkverdig at de ulike bestemmelsene vi har fått beskjed om å forholde oss til ikke er konsistent, og dessuten slik vi ser det mangler hjemmel i forskrift.   

Dette er tillatt fra mandag:

-Nettbasert undervisning med inntil 8 deltagere i deler av TGK samt i klassene AM146, A1, A2 og A, S og tunge klasser fra 1.2 til og med 1.6.

-Teoriundervisning der helsedirektoratets bestemmelser kan overholdes.

Lenke til helsedirektoratets anbefalinger:

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/smittevern-for-pasienter#avstand-mellom-personer-og-samling-i-grupper

Lenke til midlertidig forskrift:

https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2020-04-24-861

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

TABS inkludert i kompensasjonsordningen

Skattemyndigheten har gitt en ny vurdering som tillater at lisenskostnader for programvare tas med dersom det er å se som en fast uunngåelig kostnad.

Les mer om dette på Regnskap Norges hjemmeside: https://www.regnskapnorge.no/faget/artikler/forretningsjus/kompensasjonsordningen-for-naringslivet—lisenskostnader-programvare-inngar/

 
Dersom søknad for mars allerede er sendt og lisenskostnader som omtalt over ikke var med, kan det sendes ny søknad. Les mer om dette her: https://kompensasjonsordning.no/endre

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kompensasjonsordningen er på plass – fra i dag er det mulig å søke støtte

Som mange nok allerede har fått med seg blir det i dag åpnet for å søke om kompensasjon for bedrifter som har vært pålagt driftsstans for å redusere smitterisikoen under pandemiens tidlige fase.

I tillegg til bedrifter som har vært pålagt driftsstans kan bedrifter som kan dokumentere redusert omsetning som følge av pandemien søke om støtte.

Virksomheter som har minst 30 prosent omsetningsfall (20 prosent for mars, 30 prosent for april og mai) som følge av virusutbruddet, får kompensasjon fra staten.

For at det skal være mulig å beregne kompensasjonen må du oppgi alle faste, uunngåelige kostnader for den eller de månedene det søkes støtte for, i tillegg til omsetning i de aktuelle månedene. I tillegg må omsetningen for januar og februar oppgis, og tilsvarende måneder for 2019. slik at det skal være mulig å sammenligne.

Følgende er å betrakte som faste, uunngåelige kostnader:

 • Leie lokale
 • Lys, varme
 • Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.
 • Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l
 • Regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l
 • Elektronisk kommunikasjon, porto mv.
 • Forsikring og avgifter på transportmidler
 • Kontingenter med fradragsrett
 • Forsikringspremie
 • Netto rentekostnader

Det er likevel slik at noen av disse kostnadene ikke er faste, men variable, og da er det den faste delen det kan søkes om.

Les mer om ordningen og hvordan du søker på kompensasjonsordning.no.

Lenke til Forskrift til lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Innspill til bransjestandard

​Trafikkforum kunne i går melde at ​det skal lages en bransjestandard for smittevern slik at virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten med en-til-en-kontakt kan åpnes fra 27. april. Dette ble klart i regjeringens pressekonferanse kl 16 i går tirsdag 7. april. 

Trafikkforum er allerede godt i gang med dette arbeidet, og har i den forbindelse vært i kontakt med helsedirektoratet, folkehelseinstituttet, samferdselsdepartementet og vegdirektoratet. 

Det er nå klart at Statens vegvesen Vegdirektoratet vil ha en koordinerende rolle i dette arbeidet, og et innledende møte med vegdirektoratet og bransjeorganisasjonene vil finne sted like etter påske. Samtidig er det også dialog mellom samferdsel og helse for å få klarhet i trafikkskolenes rolle i dette. Det er kjent at trafikkskolene ikke på noe tidspunkt har vært spesifikt nevnt på annen måte enn i klargjørende epostkommunikasjon mellom de ulike etatene og organisasjonene, og mangel på klare definisjoner har vært en utfordring. Vi regner med at dette blir klarere i den videre prosessen. 

Selv om vi som nevnt er godt i gang med arbeidet med å beskrive hvordan undervisningen foregår, å identifisere utfordringer og smitterisiko og å foreslå tiltak, så vil vi også gjerne ha innspill fra bransjen på dette arbeidet. 

Vi ser at mange i bransjen har gode og gjennomtenkte innspill, og vil gjerne ha med oss dette inn i det koordinerte arbeidet, slik at alle gode innspill og tanker kan bli hensynstatt og bli med videre i det viktige arbeidet med å vurdere når og hvordan oppstarten best kan foregå, og hvilke tiltak som er fornuftige og nødvendige å iverksette for å redusere smittefaren for lærere og elever. 

Innspill kan formidles på epost til stig@trafikkforum.no.

I mellomtiden ønsker vi alle sammen en riktig god påske! Ta vare på hverandre og hold avstand!

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Samfunnet åpnes gradvis, men trafikkskolene holdes stengt ennå

I en pressekonferanse kl 16.00 i dag presenterte statsminister Erna Solberg og helseminister Bent Høie hvilke tiltak som videreføres og hvilke tiltak som gradvis åpnes. Her er rekkefølgen på lettelsene:

 • Barnehager åpner fra 20. april
 • 27. april gjenåpner 1.– 4. trinn, skolefritidsordninger og videregående skoler for elever som skal ut i lære neste år.
 • 27. april åpnes det for studenter som er på slutten av studiet og er avhengig av å være på universitet.
 • Det skal lages en bransjestandard for smittevern slik at helsefaglige virksomheter utenfor spesialisthelsetjenesten, som for eksempel psykologer, fysioterapeuter og kiropraktorer, kan holde åpent fra tidligst 20. april.
 • En tilsvarende bransjestandard skal lages for andre virksomheter med en-til-en-kontakt, som for eksempel frisører, hudpleie og massasje, slik at de kan holde åpent fra 27. april, men tidligst når bransjestandarden er klar.

Trafikkskoler må her defineres som «andre virksomheter». Slike «andre virksomheter» kan åpnes når bransjestandarden er klar, men tidligst 20. april og mer sannsynlig 27. april, så fremt bransjestandarden er klar til da.

Trafikkforum arbeider med en bransjestandard som kan legges til grunn for gode smitteforebyggende rutiner når trafikkskolene åpnes igjen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Stortinget enig om krisepakke

Det er bred enighet på Stortinget om en kontantstøtteordning for bedrifter. Flertallet vil ikke nekte bedriftene å utbetale utbytte eller å si opp folk. Dette melder NTB.

– Det er bred enighet. Det er bra, sier Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum til NTB.

– Denne kontantstøtten til bedrifter er ett av de største vedtakene Stortinget har gjort noen gang. Det som ville vært utenkelig for tre-fire uker siden, ble nå helt nødvendig, sier han.

Regjeringspartiene Høyre, Venstre og KrF har forhandlet med Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og SV om ordningen gjennom helgen og mandag.

Hovedmålet med den er å redde bedrifter som er hardt rammet i forbindelse med koronaepidemien, fra å gå konkurs.

– Vi ønsker å trygge bedriftene og sysselsettingen og sørge for at vanlige arbeidsfolk har en jobb å komme tilbake til når hverdagen igjen skal normaliseres, sier Arbeiderpartiets næringspolitiske talsperson Terje Lien Aasland til NTB.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) har sagt at ordningen vil kunne koste rundt 20 milliarder kroner i måneden. Totalt anslås prislappen til 50 milliarder.

I all hovedsak slutter de sju partiene opp om regjeringens kontantstøttemodell, som Stortinget behandler senere tirsdag.

I ordningen vil mesteparten av de uunngåelige utgiftene til bedriftene som opplever minst 30 prosent inntektsfall på grunn av koronautbruddet, dekkes. Husleie, regnskapsføring og forsikring er eksempler på slike utgifter. Bedrifter som er pålagt av staten å stenge, får mest.

Deler av venstresiden har tatt til orde for et forbud mot utbetaling av utbytte og å nekte bedriftene å si opp folk, men ifølge NRK har de ikke fått gjennomslag for dette i forhandlingene.

– Det har vært Sps mening hele tiden at bedriftene må følge norsk lov. Hvis de ikke har noe annet valg enn å nedbemanne, har de en plikt til å gjøre det for å redde bedriften sin, sier Vedum.

Stortinget kommer med en oppfordring til bedrifter som får støtte, om å ikke gi utbytte. Det kommer trolig også en formulering der det oppfordres til at bedriftene bør unngå oppsigelser i støtteperioden.

Ifølge Aasland har Stortinget sørget for å få inn viktige begrensninger på muligheten til å ta ut utbytte og til å si opp folk som ikke lå i forslaget fra regjeringen.

– Vi har fått et bredt flertall for viktige innstramminger, sier han.

Aasland understreker samtidig at det han beskriver som en samfunnskontrakt mellom bedriftene og det offentlige skal være etterprøvbar, åpen og underlagt kontroll. Det vil med andre ord være åpenhet omkring hvilke bedrifter som får støtte, og hvor mye de får.

Vedum trekker fram at det er blitt gjort forbedringer i ordningen når det gjelder typiske sesongbedrifter, som får en ekstra utfordring siden krisen rammer midt i deres høysesong.

Mange norske skidestinasjoner har brorparten av sine årsinntekter i mars og april, men opplever nå at markedet har falt helt bort.

Nå skal Stortinget i samarbeid med regjeringen snekre en ordning spesielt for disse bedriftene.

– Det har vært noe av det viktigste for meg å bidra til det. Krisen rammer hardt for en del bedrifter og lokalsamfunn. I Trysil er 30–40 prosent av alle ansatte permittert, sier Vedum.

I utgangspunktet har ikke Stortinget plusset på ordningen i kroner og øre, etter det NTB forstår.

Mer hjelp til olje- og gassnæringen og leverandørindustrien har også vært et tema i forhandlingene. Oljenæringen er rammet at et voldsomt oljeprisfall som følge av koronakrisen.

(©NTB)

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppdatering om regjeringens kompensasjonsordning

Regjeringens kompensasjonsordning for bedrifters faste kostnader

Det legges opp til en todelt modell for beregning av kompensasjon. Foretak som er pålagt å stenge ned av staten, vil få dekket inntil 90 prosent av sine uunngåelige faste kostnader per måned.

Dette blir beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x uunngåelige faste kostnader x justeringsfaktor på 90 prosent

Bedriftene som ikke er pålagt å stenge, men likevel opplever reduksjon i omsetning på 30 prosent eller mer (20 prosent i mars), vil få kompensasjon beregnet slik:

Reduksjon i omsetning x (uunngåelige faste kostnader – egenandel på 10 000 kroner) x justeringsfaktor på 80 prosent.

• Omsetning reduksjon måles mot samme måned i 2019

• Åpne søkeportalen 17. april – første utbetaling i løpet av april

• For «sunne» bedrifter men stort omsetningstap

• Egen rapportering av omsetningsfall

Ordningen må godkjennes av ESA.

• Som uunngåelige, faste kostnader regnes leie av lokale, lys og varme, vann og avløp, forsikring, leie av utstyr og transportmidler, samt netto rentekostnader. Departementet vil i forskrift gi nærmere bestemmelser om hva som vil regnes som uunngåelige faste kostnader.

• Øvre grensen for støtte per foretak blir 30 millioner kroner per måned og at det settes en høyere maksgrense for konserner, forutsatt at en slik løsning kan godkjennes av ESA.

• Ordningen gjelder i utgangspunktet ikke for foretak uten ansatte, men ordningen gjelder likevel enkeltmannsforetak der virksomheten er innehavers hovedinntektskilde

• Ordningen gjelder ikke foretak uten aktivitet eller som er under konkursbehandling

• Ordningen gjelder for mars, april og mai

Kontroll med ordningen

• I tillegg til automatiske kontroller og kryssjekker i søknadsprosessen vil det bli utført kontroller i ettertid for å avdekke juks og svindel. Søkeren må også på et senere tidspunkt kunne dokumentere tallene og ha bekreftelse fra revisor eller regnskapsfører på at de oppgitte beløpene er riktige. Detaljene om disse kontrollene er foreløpig ikke kjent.

Forbered deg til å søke ved å:

• Være à jour med bokføringen pr. mars måned inklusive at alle kostnaderer ført på riktig konto

• Ha periodisert kostnader og inntekter på riktig måned/periode (eventuelt også kostnader hvor faktura ennå ikke er mottatt)

• Sikre deg at du har en fullstendig oversikt over dine samlede «uunngåelige» faste kostnader i mars

• Ta stilling til hvilket omsetningsgrunnlag som du mener skal legges til grunn for din virksomhet ved beregning av omsetningsnedgangen – mars 2019, alternativt gjennomsnittet for januar og februar 2020

• Ha fullstendig oversikt over omsetningen virksomheten har hatt i mars måned, og beregne omsetningsnedgangen i prosent for å kunne vurdere om dere omfattes av ordningen

Følgende poster i næringsoppgaven anses som uunngåelige, faste kostnader:

• 6300 Leie lokale

• 6340 Lys, varme

• 6395 Renovasjon, vann, avløp, renhold mv.

• 6400 Leie maskiner, inventar, transportmidler o.l.

• 6700 Fremmed tjeneste (regnskap, revisjonshonorar, rådgivning o.l.)

• 6995 Elektronisk kommunikasjon, porto mv.

• 7040 Forsikring og avgifter på transportmidler

• 7490 Kontingenter

• 7500 Forsikringspremie

• Netto rentekostnad

Se også revisorforeningens pressemelding:

https://www.revisorforeningen.no/fag/nyheter/kompensasjon-til-

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Planlegger godt for oppstart

Trafikkforum var i dag invitert til møte med Vegdirektoratet for å utveksle synspunkt på hvordan tjenestetilbudet til Statens vegvesen best kan åpnes etterhvert som samfunnet finner tilbake til normalt gjenge. Vegdirektoratet er opptatt av at tjenestene blir åpnet på en god måte, for å ivareta behovene til både førerkortkandidatene og trafikkskolene på en best mulig måte. Styreleder Erik Steinbråten og politisk rådgiver Stig Anders Ohrvik i Trafikkforum møtte derfor avdelingsdirektør trafikant Henning Harsem og seksjonssjef opplæring Dag Terje Langnes på skype for å belyse ulike utfordringer. Med i utfordringsbildet er selvsagt også hvordan trafikkskolene etterhvert kan åpne opp for ulike tjenester etterhvert som tiltak fra myndighetenes side tillater det.

Trafikkforums hovedfokus er at vi ønsker mest mulig forutsigbarhet, og at vi ønsker oss at Statens vegvesen tar grep for å sikre gode, forutsigbare og rettferdige løsninger som ivaretar elevene, trafikklærerne og samfunnet for øvrig på en best mulig måte. Vi håper at de førerkortkandidatene som nå har fått avlyst førerprøve blir prioritert ved oppstart.

Ellers har vi også presisert at vi ønsker forutsigbarhet både med tanke på åpning av Statens vegvesens tjenestetilbud og åpning av trafikkskolenes muligheter til å gjenoppta undervisningen. Vi ser ikke for oss at noen førerkortklasser eller elevgrupper bør prioriteres fremfor andre, med unntak av de som allerede har vært oppsatt på praktisk førerprøve som har blitt avlyst.

Vi opplevde dette som et godt møte, der vi som representanter for føreropplæringen ble lyttet til, og vi har tillit til at Statens vegvesen tar hensyn til våre innspill.

Vi konstaterer at det er lagt ned et betydelig arbeid fra Vegdirektoratets side for å kunne møte alle mulige og nær sagt umulige problemstillinger som måtte oppstå i forbindelse med de utfordringene samfunnet nå har stått og fortsatt står overfor, og vi er trygge på at alle hensyn blir godt ivaretatt.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kontantstøtte trolig på plass

Partiene har blitt enige om å sikre kontantstøtte til bedrifter som har hatt svikt i omsetningen pga smitteforebyggende tiltak. Det skriver VG.

Kompensasjonsordningen for små og mellomstore bedrifter skal legges frem for Stortinget 3. april. Hittil er anslaget 20 milliarder kroner i måneden til bedriftene, og ordningen er tenkt å vare ut mai.

Ifølge VGs kilder gjelder dette også kontantstøtten til dem som har fått stort inntektsfall som følge av statens tiltak for å stanse coronavirus-spredningen – altså de som har tapt store inntekter, men som ikke ble pålagt stenging.

For trafikkskolene kan dette bety at det vil være mulig å søke om kontantstøtte selv om det nå er åpnet for noe undervisning i enkelte klasser under visse forbehold.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Vår rolle som organisasjon

Koronasituasjonen har som kjent gitt samfunnet store utfordringer, og vår bransje er ikke noe unntak. Tvert imot er trafikkskolene blant de bedriftene som har fått kjenne på en del utfordringer i det siste, og dermed blir vi som organisasjon også stilt overfor utfordringer.

Vi har medlemmer som ønsker å komme i gang med MC, vi har medlemmer som ønsker å komme i gang med tungbil og vi har medlemmer som ønsker å komme i gang med alt.

På den andre siden har vi medlemmer som ikke vil at vi skal starte opp med noe som helst før myndighetene sier at faren er over og at hele samfunnet kan vende tilbake til hverdagslivet igjen.

Det siste er gjerne langt frem, lenger enn noen av oss er i stand til å ta innover oss, men poenget er at vi som organisasjon med mange ulike medlemmer har mange ulike hensyn å ta. Så hva velger vi å gjøre?

Vår tilnærming er og har hele tiden vært at det er myndighetenes ansvar å vurdere hvilke tiltak det til enhver tid er behov for. Så er det vår rolle som organisasjon å arbeide for at de som rammes av ulike tiltak kan bli kompensert for det.

Vår rolle overfor myndighetene er ikke å be om ulike unntak for enkelte klasser, men det er vår rolle å bidra med faktakunnskap om hvordan undervisningen gjennomføres i de ulike klassene, slik at helsemyndighetene er rustet til å fatte riktige vedtak som er begrunnet i faktiske forhold.

Det er det vi har definert som vår rolle, og det er det som vil være vår rolle i denne situasjonen fremover også.

Nå har myndighetene åpnet for at det kan gjennomføres praktisk en-til-en-undervisning i enkelte klasser, og vi ser at det gir flere nye utfordringer. Da er det vår oppgave å peke på de utfordringene og be om en klargjøring av de utfordringene. Dette gjelder for eksempel praktiske utfordringer som at det er åpnet opp for en-til-undervisning i klasser hvor forskriften gir oss anledning til å undervise flere elever på en gang, og det gjelder problemstillingen knyttet til at det er åpnet for praktisk opplæring, men uten at det er åpnet for å gjennomføre obligatorisk grunnkurs i forkant av den praktiske undervisningen. Dette er uklarheter som vi har tatt opp med sektormyndighetne, og som vi håper å kunne få gode svar på i løpet av kort tid.

Det er selvsagt også flere andre utfordringer knyttet til at det er gitt unntak fra enkelte klasser. Det er utfordringer både for arbeidsgivere og arbeidstakere med hensyn til hvilken betydning det å starte opp på begrensede områder vil ha for permittering og dagpenger, og det er betydelig usikkerhet knyttet til hvilken betydning det å starte opp kan ha for muligheten til å få kompensasjon.

Det er også en utfordring at det kan være ulike meninger både på den enkelte bedrift, i lokalsamfunnet og i storsamfunnet, og det er viktig å huske at vi skal ha en rolle i samfunnet også i fremtiden, og vi skal være kolleger, samfunnsaktører, ansvarspersoner og ressurser for samfunnet også i tiden fremover.

Det er derfor viktig at vi tenker nøye gjennom hva vi gjør, hva vi sier og hvordan vi snakker til hverandre og at vi fortsatt tar vare på hverandre.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Åpning for en-til-en-undervisning på MC, moped og snøscooter

Mopedopplæring kan ikke omfattes av det generelle vedtaket om at trafikkskolene skal anses som «utdanningsinstitusjoner». Dette melder Helsedirektoratet. Samferdselsdepartementet uttaler i en presisering til organisasjonene at dette da nødvendigvis også må gjelde motorsykkel og snøscooter.

Det er ikke kjent hvilke vurderinger som ligger til grunn for at trafikkskolene som opplæringsinstitusjoner skal defineres som «utdanningsinstitusjoner» samtidig som mopedopplæring ikke er omfattet av dette.

Samferdselsdepartementets vurderinger er imidlertid godt begrunnet, idet Samferdselsdepartementet viser til at åpningen eksplisitt gjelder en-til-en-undervisning der lærer og elev kan benytte hvert sitt kjøretøy og dessuten kan benytte eget verneutstyr.

Det er svært motstridende følelser knyttet til de smittereduserende tiltakene som er iverksatt, både i samfunnet for øvrig og i vår bransje. Mange av oss hadde nok på bakgrunn av dette forventet at iverksatte tiltak ville forbli uendret til etter påske, og at det da hadde vært naturlig å vurdere om det kunne være aktuelt å åpne for føreropplæring igjen i alle klasser, men fortsatt under forutsetning av forebyggende tiltak som f.eks. renhold av betjeningsorganer og andre berøringsflater mellom hver elev, begrenset antall elever samtidig i undervisningsrom o.l.

Vi ber alle trafikkskoler å være seg sitt ansvar bevisst og å være nøye med å oppfylle de forutsetningene som ligger til grunn for å kunne starte opp med undervisning på de aktuelle klassene:

Samferdselsdepartementet skriver til organisasjonene at det forutsettes at trafikkskolene benytter alle praktisk tilgjengelige smittereduserende tiltak og følger helsemyndighetenes anbefalinger for øvrig. Dette innebærer blant annet:

 • Elev og lærer benytter hvert sitt kjøretøy
 • Det benyttes eget utstyr som hjelm, kommunikasjonsutstyr og annet verneutstyr der dette er aktuelt (kjøredress, varmedress, hansker og støvler). Utlån av utstyr fra trafikkskolene frarådes under de rådende forhold
 • Involverte holder avstand i tråd med retningslinjer fra helsemyndighetene
 • Berøringsflater som styre og betjeningshendler rengjøres mellom hver elev

Trafikklæreren må sikre at forutsetningene blir overholdt.

Når det nå åpnes for noe undervisning på enkelte klasser oppfordrer vi alle om å vise særlig hensyn til at dette kan oppleves forskjellig, og at det blir tatt hensyn til at alle ansatte, elever og publikum ikke nødvendigvis er komfortable med situasjonen.

I tillegg til de forutsetningene som er nevnt kan det dessuten være grunn til å presisere enda en gang at Samferdselsdepartementet som vår faginstans er tydelige på at det er en-til-en-undervisning der lærer og elev kjører hvert sitt kjøretøy det er åpnet for.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Slik skal du søke om krisehjelp

Koronarammede bedrifter vil kunne søke om kompensasjon fra staten gjennom et enkelt skjema på nett, og allerede om tre uker skal pengene kunne være på konto skriver NTB i dag.

– Det kommer ikke til å ta lang tid å søke. Det skal ikke være veldig komplisert, forsikrer administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge til NTB.

Finans Norge har fått ansvar for å drive kompensasjonsordningen hvor staten skal betale ut penger til bedrifter som taper inntekter på grunn av koronakrisen.

– Dette er nødhjelp til de bedriftene som har omsetningssvikt, enten på grunn av smitteverntiltakene eller selve virusutbruddet i seg selv, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NTB.

Pengene skal gå til å betale løpende kostnader som husleie, strøm og forsikringer.

– Det vil bli etablert en nettportal der du som næringsdrivende kan logge deg på og identifisere deg. Du søker elektronisk ved å oppgi de dataene som Stortinget og regjeringen fastsetter at er kriterier for ordningen, forklarer Kreutzer.

Han understreker at de ennå jobber med ordningen og at den først kommer opp og går senere.

– Må kunne dokumenteres

Søknadene vil bli kontrollert opp mot alle relevante tilgjengelige offentlige registre, og bedriften må kunne dokumentere et reelt fall i omsetningen.

Detaljene i ordningen skal være klar neste fredag, men det er fortsatt mye som ikke har kommet på plass.

Ingen vet for eksempel ennå hvor stor andel av inntektsbortfallet staten vil betale for. Det er også uklart hvor store beløp regjeringen maksimalt vil kompensere gjennom ordningen, som i alle fall skal favne bredt.

Penger på konto

Når søknaden er levert, blir den automatisk sjekket og kontrollert.

– Så er det elektronisk overføring av penger til konto. Det blir en helautomatisk prosess, sier Kreutzer.

Målet er at pengene skal være på konto innen to til tre uker, og bedriftene vil antagelig selv måtte anslå hvor mye penger de taper på koronakrisen.

Omsetningsbortfallet er ennå ikke mulig å lese ut av i offentlige registre.

Bedreiftene vil derfor bli nødt til å oppgi omsetningsbortfallet, og så må det dokumenteres i ettertid.

Kontroller

Finans Norge-sjefen påpeker at det blir en tillitsbasert ordning.

– Du leverer inn data på ære og samvittighet, og du forplikter deg selv å levere riktig data, sier han.

Men det varsles også kontroller for å hindre misbruk.

– Det skal være en enkel ordning, men det skal selvsagt også legges til rette for kontroll, sånn at vi kan være trygge på at pengene går til de som har behovene og at de brukes slik de er ment å brukes, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Trolig vil bedriftseiere kunne logge inn via etablerte systemer, for eksempel BankID, når de skal søke om penger.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kontantstøtte til bedriftene

Regjeringen varsler nå at de vil dekke en andel av faste kostnader for bedrifter med betydelig inntektsbortfall.

Regjeringen jobber for å få på plass ordningen raskt, men endelige detaljer blir først klar neste fredag.

Ordningen gjelder i første omgang for de neste to månedene, og tanken er at ordningen gjelder faste utgifter som bedriftene må dekke selv om driften er redusert eller innstilt. Eksempler på slike utgifter er husleie og forsikring.

Trafikkforum har samarbeidet veldig godt med Skolenes Landsforbund de siste dagene, og det er tydelig at det å ha et LO-forbund med på laget har vært avgjørende for å få til en pakke som virker. Skolenes Landsforbund og LO har vært en viktig aktør for å få på plass nødvendige ordninger.

Mer på TV2 her.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Nybø varsler kompensasjon til bedrifter som har fått yrkesforbud

 

Næringsminister Iselin Nybø (V) sier regjeringen jobber med en kompensasjonsordning for kriserammede bedrifter.

Det melder Dagbladet.

– Vi jobber nå med en kompensasjonsordning. Vi snakker med NHO og Virke om innretningen på en kompensasjonsordning. Den må treffe de bedriftene den skal, den må være dimensjonert riktig, og vi må sikre at pengene kommer raskt, sier Nybø til avisa.

En ordning med såkalt kontantstøtte har vært etterlyst av arbeidsgiverorganisasjonene Virke og NHO og handler om at bedrifter som har fått yrkesforbud på grunn av viruskrisen, skal få hjelp til å få dekket løpende utgifter som husleie.

Frp, Sp og Ap er alle positive til slik kompensasjon.

Finansminister Jan Tore Sanner (H) sier i en skriftlig kommentar til NTB at en «omfattende ordning» er på vei.

– Det er mange detaljer som skal på plass, men vi håper å kunne si noe mer om denne ordningen på fredag, sier han.

NHO-sjef Ole Erik Almlid understreker at bedriftene trenger både kreditt og kontanter. Kriselån og utsatt innbetaling av skatter og avgifter er ikke nok alene, advarer han.

– Det er åpenbart at bedrifter som har fått yrkesforbud, må få en kompensasjon for dette, sier Almlid.

(©NTB)

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Behov for differensierte tiltak

Behov for differensierte tiltak

I etterkant av de iverksatte tiltakene for å forebygge smitte som ble vedtatt torsdag 12. mars har Trafikkforum jevnlig vært i kontakt med både politiske myndigheter og fagmyndigheter for å bidra med detaljkunnskap om hvordan undervisningen gjennomføres ved trafikkskolene, slik at nødvendige tiltak fremover kan bli besluttet på grunnlag av faktiske forhold, og slik at generelle tiltak ikke rammer unødig uten at det er knyttet til reelle risikovurderinger.

Ved å beskrive hvordan undervisningen gjennomføres ved ulike former for opplæring som finner sted ved trafikkskolene og å vise til mulige tiltak for å forebygge smitte er det vår oppfatning at det kan iverksettes differensierte tiltak som vil bidra til å forebygge smitte uten at det unødig får uforholdsmessige konsekvenser for elever, ansatte og for samfunnet.

De ulike formene for undervisning har ulike risikobilder, og bør derfor vurderes individuelt. Særlig når vi underviser elever enkeltvis vil det være mulig å gjennomføre gode risikoreduserende tiltak. Trafikkforum har på bakgrunn av dette beskrevet hvordan undervisningen gjennomføres i ulike undervisningssituasjoner ved trafikkskolene og beskrevet mulige tiltak, slik at dette ligger til grunn for myndighetenes fortløpende vurderinger.

Lønnsplikt

Det har vært mye snakk om arbeidsgiverperioden ved permittering. Det ble sagt allerede 12. mars at arbeidsgiverperioden skulle reduseres fra 15 til 2 arbeidsdager, men denne endringen måtte behandles i stortinget først, og vil ikke få tilbakevirkende kraft.

Dette ble behandlet i stortinget 20. mars, og i praksis innebar det dermed en arbeidsgiverperiode på 7 dager fra 12. mars til 20. mars dersom ansatte ble permittert 12. mars.

«Krisetiltak»

De tiltakene som er innført så langt har i liten grad vært egnet til å lette byrden for småbedriftene. Verst er det for enkeltpersonsforetak, som ikke har mulighet til å permittere eier. Men alle bedrifter har faste utgifter ut over lønnsutgifter, og det innebærer at det er behov for tiltak som kan hjelpe bedriftene med utgifter til husleie, finansiering, strøm, forsikring og ulike abonnement og lisenser.

Trafikkforum arbeider med å synliggjøre disse problemene overfor myndighetene.  

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Krisepakke med løsninger både for arbeidstakere, arbeidsgivere og enkeltpersonsforetak

Partiene enige om økonomisk krisepakke

Krisepakken som blir vedtatt på stortinget nå i formiddag inneholder løsninger både for arbeidstakere, arbeidsgivere og enkeltpersonsforetak.

For arbeidstakere er det viktigste tiltaket at man opprettholder full lønn i 20 dager. For arbeidsgivere er det viktig at det er myndighetene som tar denne kostnaden, ved at arbeidsgivers plikt til å betale lønn ved permittering reduseres til to dager, mens staten tar over ansvaret for de neste 18 dagene.

Selvstendige næringsdrivende og frilansere skal få en midlertidig inntektssikring tilsvarende 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til 6G.

Kompensasjonen inntrer fra og med dag 17 etter inntektsbortfallet. Forslaget vil tre i kraft umiddelbart og utbetalingene vil skje så raskt NAV får på plass en teknisk løsning for ordningen.

Se omtale av alle tiltakene i denne pressemeldingen

Sykepenger

Stortinget ber videre regjeringen redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger knyttet til korona-pandemien reduseres til 3 dager. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Stortinget ber regjeringen gi selvstendig næringsdrivende og frilansere sykepenger fra dag 3 av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Stortinget ber regjeringen doble ordningen med omsorgspenger. Dette er en midlertidig ordning inntil videre. Endringen trer i kraft umiddelbart og utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.

Les mer på NRK

 

Oppdatert:

Sykmeldte personlig næringsdrivende får utbetalt sykepenger fra og med dag 4.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Iverksatte tiltak – hva med selvstendig næringsdrivende?

Mange skoleeiere har kontaktet oss og spurt hva de som selvstendig næringsdrivende kan gjøre nå som de har blitt pålagt å stanse virksomheten i minst to uker. Her er en kort gjennomgang:

​Eier av enkeltpersonforetak har ingen mulighet å permittere seg siden eier av ENK ikke kan være ansatt i sitt bedrift.

Hvis ENK har andre ansatte, for eksempel taxisjåfører, kan de selvsagt permitteres på vanlig måte.

Litt info om reglene:

Sykepenger for selvstendig næringsdrivende – ingen endringer i regelverket

For selvstendig næringsdrivende gjelder det egne regler for sykepengedekning fra folketrygden. Det er ikke gjort endringer i dette regelverket i forbindelse med utbruddet av koronavirus.

Selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden har ikke rett til sykepenger fra folketrygden de 16 første kalenderdagene, regnet fra og med den dag arbeidsuførheten oppstod. Fra og med dag 17 kan selvstendig næringsdrivende uten forsikring fra folketrygden ha rett til sykepenger fra trygden, forutsatt at man fyller vilkårene for sykepenger.
Selvstendig næringsdrivende som har tegnet forsikring for tillegg til sykepenger etter § 8-36 bokstav a eller c, har rett til sykepenger også i de første 16 kalenderdagene. Det er et vilkår at forsikringen er tegnet minst fire uker før arbeidsuførheten inntrer, se folketrygdloven § 8-36 andre ledd.

Mer om sykepenger til selvstendig næringsdrivende og frilansere:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/sykmeldt-arbeidsavklaringspenger-og-yrkesskade/sykepenger/sykepenger-til-selvstendig-naringsdrivende-og-frilansere

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Endrede regler for permittering og utsatt forskuddsskatt

Endrede regler for permittering og utsatt forskuddsskatt

Nyhet   •   mar 13, 2020 13:23 CET

Vi står nå i en tid som for mange oppleves som kaotisk, og vi bistår våre medlemmer fortløpende i den jobben som nå må legges ned for å få oversikt over situasjonen.

Vi mottar mange spørsmål rundt regler for permitteringer. 

NAV oppdaterer kontinuerlig, og deres retningslinjer for bedriften med tanke på permitteringer finner du her:

https://www.nav.no/no/bedrift/innhold-til-bedrift-forside/nyheter/permitteringer-som-folge-av-koronaviruset

Vi har nå vært i kontakt med NAV, og det trengs ikke å sende meldinger fra arbeidsgiversiden til NAV med tanke på permittering om det er snakk om under 10 ansatte. 

NAV må kun varsles fra arbeidsgiveren når det skal permitteres minst 10 ansatte. Ansatte må likevel inn og melde til NAV at de har blitt eller blir permittert. Hjelp og veiledning til den ansatte finner du her:

https://veiledearbeidssoker.nav.no/permittert?sprak=nb

Du som arbeidsgiver må sende ut permitteringsvarsel til dine ansatte. Forslag på mal finner du vedlagt.

Regjeringen har i dag iverksatt tiltak for å dempe de økonomiske virkningene av koronaviruset.

Det som er mest relevant for trafikskolene er endrede regler for permittering og muligheten for utsatt forskuddsskatt. 

Antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering settes ned fra 15 til 2 dager.

Ventedagene for dagpenger for premitterte oppheves.

Kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering reduseres fra 50 til 40 %.

Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Endring av skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd skal kunne få utsettelse av betaling av formueskatt. 

Se også vedlagte mal for varsel om permittering. 

Les mer på regjeringens nettside her.

Mal for varsel om permittering

Oppdatering 14.03.2020:

Regjeringen har ikke sikret seg nødvendig flertall på stortinget til å iverksette tiltak om at antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering settes ned fra 15 til 2 dager. Vår mal kan imidlertid fint brukes uavhengig av dette. Mer informasjon kommer når dette foreligger. 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Regjeringen tar det meste av regningen når bedriftene permitterer

Regjeringen tar det meste av regningen når bedriftene permitterer

Det er tre av tiltakene i krisepakken som statsminister Erna Solberg, finansminister Jan Tore Sanner og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad foreslår klokken 12.30 fredag.

Her er tiltakene Regjeringen foreslår:

 • Bedriftenes betaling for permitteringer kuttes fra 15 til to dager. Resten dekkes av Staten.
 • Staten tar regningen for de tre karensdagene i overgangen fra permittering fra dagpenger.
 • Alle flyavgifter fjernes midlertidig. Flypassasjeravgiften fjernes for flyvninger fra 1. januar i år og frem til 31. oktober. Lufthavnavgifter fjernes frem til 30. juni i år.
 • Man får rett til dagpenger dersom 40 prosent av arbeidstiden reduseres (mot dagens 50 prosent).
 • Bedrifter som går med underskudd, kan få tilbakeført skatt de har betalt tidligere år (ble varslet tirsdag).
 • Eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt (ble varslet tirsdag).

LES MER PÅ AFTENPOSTEN:

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/y3My12/regjeringen-tar-det-meste-av-regningen-naar-bedriftene-permitterer?fbclid=IwAR2N7pVnd6dVSqIuZIgamPAew_O7imPXj8Y5FH18Bp55qP7Wa6gt6bqia8U

Smittefaren: Nå er også trafikkskolene omfattet

Helsedirektoratet vedtok i går omfattende tiltak for å hindre spredning av Covid-19 og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, blant annet stenging av barnehager, skoler og utdanningsinstitusjoner.

Trafikkskoler er som kjent ikke utdanningsinstitusjoner, med unntak av trafikkskoler som underviser i yrkessjåførutdanning (YSK).

Trafikkskoler er i trafikkopplæringsforskriften definert som opplæringsinstitusjoner, og når bransjen selv har søkt å få økt status og anerkjennelse ved å hevde at føreropplæringen er en del av allmenndannelsen i Norge, har både Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet vært tydelige på at trafikkopplæring ikke er å anse som utdanning.

Som følge av vedtaket har det imidlertid bredt seg en usikkerhet i bransjen på om det likevel er meningen at trafikkskoler skal være omfattet av vedtaket.

Som bransjeorganisasjon har vi derfor bedt Helsedirektoratet å fatte et tydelig vedtak på at tiltakene også gjelder opplæringsinstitusjoner (eventuelt spesifikt trafikkskoler) dersom intensjonen er at slike institusjoner skal være omfattet av tiltaket.

Helsedirektoratet bekrefter nå at opplæringsinstitusjoner og dermed trafikkskoler skal omfattes av vedtaket.

Dette innebærer at virksomheten må innstilles frem til og med torsdag 26. mars 2020 kl 24:00. Tiltakene kan imidlertid bli forlenget.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Resertifisering og ledsagerregistrering vedtatt

Resertifisering og ledsagerregistrering vedtatt

Krav om etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere ble i dag enstemmig vedtatt på stortinget.

Enstemmig vedtatt ble også hjemmel for å innføre tvangsmulkt som tilsynsreaksjon, samt hjemmel for å innføre godkjennings- og  tilsynsgebyr.

Hjemmel om krav til registrering av ledsager ble vedtatt mot Arbeiderpartiet og Senterpartiets stemmer.

Solveig Sundbø Abrahamsen (H) la frem forslaget, og argumenterte for at endringane bidrar til å sikre tydeligere lovhjemler for dagens forskriftsreguleringer knyttet til godkjenning og tilsyn, å sikre at føreropplæringen har god kvalitet, at tilsynsmyndighetene har de riktige virkemidlene for å reagere mot brudd på regelverket og mot ulovlig trafikkopplæring, og å forhindre at ulovlig opplæring mot vederlag blir kamuflert som privat øvelseskjøring.

Det overordnede formålet med endringene er å styrke trafikksikkerheten, sa Abrahamsen.

Kirsti Leirtrø (A) sa i debatten at Arbeiderpartiet er skeptisk til å innføre krav til registrering, kurs eller veiledning for ledsager ut over de kravene som stilles i dag fordi de mener det vil gå ut over nødvendig mengdetrening, bli mer byråkratisk og dyrt, og det vil ikke virke etter hensikten. Videre sa Leirtrø at «den eneste måten å forhindre dette på er økt kontroll gjennom skattemyndigheter og økt kontroll på vei. En ulovlig opplæringsvirksomhet vil ikke registrere seg i systemet sånn at myndighetene kan sitte på et kontor og plukke ut dem som er ledsager til mange. Vi må ut på veien. Vi kan ikke pålegge foreldre og familie i hele landet å registrere seg for å løse en utfordring som bare finnes i andre deler av landet, og da spesielt her i Oslo. Vi mener en heller bør informere elevene om hvorfor en ikke skal bruke useriøse, ikke godkjente kjøreskoler.»

Bengt Fasteraune (Sp) sa i debatten at «en slik registreringsplikt vil ikke alene forhindre at aktører driver ulovlig opplæringsvirksomhet. Senterpartiet setter, slik som Arbeiderpartiet, spørsmålstegn ved om en slik registrering vil ha en slik effekt.

Bård Hoksrud (FrP) sa at det er viktig at man er opptatt av trafikksikkerhet og luker ut de ulovlige som ikke skal drive med dette. Dette er sikkert ikke fullkomment, men det er i hvert fall et forsøk på å prøve å luke ut de useriøse som driver med privat øvelseskjøring mot vederlag, noe som altså betyr at elever kan oppfatte at de faktisk har gode folk som kjører rundt.

Hoksrud anførte videre at han var litt overrasket over at et av de partiene som alltid sier de er opptatt av ryddighet i arbeidslivet og av å ta dem som driver useriøst, her ikke vil være med på et lite tiltak som kanskje kan gjøre at man kan luke ut noen av dem man i dag ikke klarer å luke ut.

Arne Nævra (SV) fremholdt at forslaget har svakheter, men at SV likevel ville stemme for forslaget.

– Dette er et lite stykke på veien for å få vekk de useriøse – de som kjører privat bil og kanskje tar på seg oppdrag, tar betalt og får inntekt for jobben uten å registrere seg, sa Nævra.

Jon Gunnes (V) var forundret over at Arbeiderpartiet og Senterpartiet ikke er med på forslaget:

– Det forundrer også Venstre, og meg, at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er på den linjen de er nå. Her har man altså avdekket at det er en del useriøse aktører i bransjen, og man prøver å legge tiltak, slik at man får mer opplysninger om hvem som driver denne øvelseskjøringen. Hvis man kobler det mot eleven, er jeg helt sikker på at det kan være et brukbart verktøy for å kunne kontrollere om det er samme opplærer på flere punkter. Dette er svart arbeid, dette er piratkjøring, piratopplæring, som vi må få bukt med. Det er helt klart at vi må ha det i bakhodet når vi vedtar en lov, som man slett ikke vet om skal brukes akkurat som det som kan oppfattes som negativt byråkrati og disse tingene. Vi påpeker at dette må gjøres på en god måte.

Statsråd Knut Arild Hareide forsikret om at det skal være mulig å gjennomføre ledsagerregistrering på en enkel måte, for eksempel med en mobilapp.

Statsråden oppsummerte med å besvare spørsmålet om det ikke hadde vært bedre å ha flere kontroller i stedet for å innføre krav til ledsagerregistrering:

-Eg skal ikkje dra ut debatten, men når nokon spør kvifor me ikkje har hatt fleire kontrollar, kvifor ikkje fleire er tatt, er det noko av problemet, og det seier politiet sjølv. Dei veit ikkje om dette er privat øvingskøyring eller om det er ulovleg opplæring mot vederlag. Det er bakgrunnen for at me ønskjer dette.

Les mer på stortingets nettside.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Etterutdanning og ledsagerregistrering godkjent i statsråd

Proposisjon om etterutdanning og ledsagerregistrering ble fredag godkjent i statsråd og lagt frem for stortinget.

Samferdselsdepartementet la fredag frem for stortinget forslag om endringer i vegtrafikkloven etter at samferdselsdepartementets tilråding først var blitt godkjent i statsråd. Endringene som er nevnt i proposisjonen vil blant annet åpne for å kunne stille krav om registrering av elev og ledsager før øvelseskjøring og å stille krav om etterutdanning og regodkjenning av trafikklærere. Det vil også åpne for innføring av tvangsmulkt, krav om habilitet, krav om barneomsorgsattest innføring av godkjenning- og tilsynsgebyr.

Det var i juli 2016 vegdirektoratet sendte forslag om endringer i vegtrafikkloven på høring. Siden har saken ligget i samferdselsdepartementet, som nå altså har lagt frem forslagene i proposisjon til stortinget.

Et vedtak i stortinget vil imidlertid ikke føre til konkrete endringer i seg selv. Et vedtak i stortinget vil føre at det finnes hjemmel i lovverket til å gjennomføre de aktuelle endringene. Likevel vil et stortingsvedtak altså føre oss et skritt nærmere både krav om regodkjenning og etterutdanning av trafikklærere og krav om registrering av ledsagere og elever før øvelseskjøring. Trafikkforum har i sitt høringssvar støttet forslagene. Krav om regodkjenning og etterutdanning vil bidra til kompetanseheving, og krav til ledsager og elev ved øvelseskjøring er et viktig tiltak mot ulovlig øvelseskjøring mot vederlag.

Proposisjonen ble altså godkjent i statsråd og lagt frem for stortinget fredag 13. desember. Videre saksgang kan følges her.

Hele høringssvaret fra Trafikkforum kan leses her.

Et kort sammendrag hentet fra stortingets nettsider gjengis under, hele proposisjonen kan lastes ned her.

«Det foreslås enkelte endringer i bestemmelsene om øvingskjøring, blant annet en hjemmel for å kunne stille krav til elev og ledsager. Krav til ledsager, for eksempel om registrering, vil kunne bidra til å bevisstgjøre vedkommende sin rolle og sitt ansvar samt bidra til å forhindre at ulovlig opplæringsvirksomhet mot vederlag kamufleres som privat øvingskjøring.

Endringene åpner for å stille krav om etterutdanning og regodkjenning av utdanningspersonell og faglige ledere.

(…)

Hjemmelen for dagens tilsynsreaksjoner gjøres tydeligere ved denne lovendringen. I tillegg foreslås det en hjemmel for å innføre tilsynsreaksjonen tvangsmulkt. Tvangsmulkt kan være aktuelt der det avdekkes avvik og gis pålegg om retting, men hvor forholdet ikke rettes innen fristen. Det kan da for eksempel treffes et vedtak om at en bestemt sum betales jevnlig fra forholdet skulle vært rettet og frem til det rettsstridige forholdet opphører. Denne reaksjonen kan også brukes mot de som driver ulovlig virksomhet.

Det foreslås også en hjemmel for å innføre godkjennings- og tilsynsgebyr, slik det er gjort på lignende områder i vegtrafikkloven.»

«Proposisjonen inneholder forslag til endringer i vegtrafikkloven om føreropplæring og opplæring av utrykningsførere og yrkessjåfører. Endringene innebærer presiseringer av dagens hjemler for forskriftsreguleringer på områdene,. Proposisjonen innfører også hjemler for nye forskriftsreguleringer blant annet om øvingskjøring, om etterutdanning og regodkjenning av undervisningspersonell, om tilsyns- og godkjenningsgebyr og for å innføre tilsynsreaksjonen tvangsmulkt.»

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Tema: Omdømme – Er det greit å bruke mobiltelefon og nettbrett mens eleven kjører?

I et likelydende brev til trafikkskolenes organisasjoner fra vegdirektoratet, går det frem at Statens vegvesen ved flere anledninger har registrert at henvendelser til dem skjer samtidig med at det foregår undervisning med elev i bil.

Selv om det nok er mulig å foreta en samtale i tråd med forskriften om håndholdt mobiltelefon under kjøring, er det verdt å merke seg at det er flere hensyn å ta. Det er flere spørsmål det er viktig at vi stiller oss:

 • Får eleven nødvendig oppfølging?
 • Har vi nødvendig kontroll på trafikken?
 • Vet eleven at vi har kontroll?
 • Føler eleven seg trygg og ivaretatt?

Og selv om vi føler oss trygge på at vi kan svare bekreftende på disse spørsmålene er det likevel enda flere aspekter å tenke over:

 • Hvordan ser eleven på det at vi bruker elevens tid på kontorarbeid?
 • Hvordan ser elevens venner, familie, lærere og foresatte på at vi bruker elevens tid på kontorarbeid?
 • Hvordan ser lokalsamfunnet på deg som trafikklærer?
 • Hvordan ser lokalsamfunnet på trafikkskolen?

Og til sist et overordnet spørsmål som angår oss alle uansett hvordan vi tenker på dette:

 • Hvordan ser storsamfunnet på trafikkopplæringsbransjen og vårt samfunnsoppdrag?

Alt henger sammen med alt, og det å få aksept og respekt i samfunnet for at vi utfører et viktig oppdrag i trafikksikkerhetens tjeneste, avhenger av hvordan hver enkelt av oss blir oppfattet i det daglige i vårt lokalsamfunn. Dersom du bestiller en time til den eleven som i øyeblikket sitter bak rattet, kan du helt sikkert foreta den timebestillingen mens bilen står i ro også. For øvrig er det verdt å merke seg at timebestilling på nett er et godt og effektivt hjelpemiddel.

 

Informasjonsbrev fra Statens vegvesen vegdirektoratet 

 

 

 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

av Anders Noren.

opp ↑