Baneleie

Baneleie ved NAF Øvingsbaner vil med virkning
fra 01.01.2022 bli regulert opp til kr 1.350,- pr elev.

Smittevernstatus ved NAF øvingsbaner

  • Alle baner har opprettholdt avstandskrav og renholds- og desinfeksjonsrutiner siden forrige «topp»
  • Alle baner i region vest og nord har innført påbud om munnbind innendørs
  • I region sør/øst har følgende baner påbud om munnbind – Nesodden, Fet, Rakkestad, Hof, Skien og Hønefoss
  • Øvrige baner i denne regionen vurderer situasjonen fortløpende i forhold til lokale anbefalinger og evt. påbud i nær dialog med lokale SU – det er lav terskel for å innføre påbud om munnbind.

NAF-undersøkelsen er i gang

For et par uker siden kunne vi fortelle at NAF vil ha innspill fra både trafikklærere og elever for å planlegge fremtiden for øvingsbanene.

Marianne Søhagen i NAF Trafikktrening sa den gang at NAF vil legge enda bedre til rette for lærere og elever i fremtiden, og at NAF derfor vil ha tilbakemelding på hva trafikklærerne ønsker seg i fremtiden.

–Elevenes behov for opplevelser og erfaringer vil endre seg med utviklingen av kjøretøyteknologien og nye læreplaner. Vi trenger derfor å få innsikt i hvordan trafikklærerne vurderer dagens anlegg og hva de eventuelt tenker om fremtiden.

Undersøkelsen skal nå være sendt ut til alle trafikkskoler, men den kan også finnes på denne linken:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Hva vil vi med øvingsbanene?

NAF vil gjerne ha innspill fra både trafikklærere og elever for å planlegge fremtiden for øvingsbanene. Det har vært gjort et omfattende arbeid med å utvikle banene til dagens standard, men NAF tenker fremover, og vil gjerne legge enda bedre til rette for lærere og elever i fremtiden. NAF vil derfor gjerne ha tilbakemelding på hva trafikklærerne ønsker seg i fremtiden, sier Marianne Søhagen i NAF Trafikktrening.

– Vi har behov for innspill fra de som bruker banene våre. NAF ønsker å vite hvordan øvingsbanene fungerer i dag, samt hva vi skal levere på i fremtiden. Tiltakene vi har hatt fokus på er å skape et mer naturlig trafikkmiljø med skilt og oppmerking, nye stikkveier, endret kjøremønster og en generell oppgradering av lokaler og uteanlegg.

Dette er tiltak vi nærmer oss sluttfasen med, så nå må vi starte prosessen med hvordan vi skal utvikle oss fremover.

NAF har som mål å bli oljefrie i 2030 for å redusere miljøavtrykket, men utskifting av ett øvingsfelt har en kostnadsramme på et par millioner kroner, så dette er kostnadskrevende omlegging som må strekkes over tid, sier Søhagen.

­– I tillegg vet vi at elevenes behov for opplevelser og erfaringer vil endre seg med utviklingen av kjøretøyteknologien og nye læreplaner. Vi trenger derfor å få innsikt i hvordan trafikklærerne vurderer dagens anlegg og hva de eventuelt tenker om fremtiden. 

– Dette blir en veldig viktig oppgave for trafikklærerne fordi det vil legge grunnlaget for den utviklingsprosessen vi skal ha sammen med bransjen og premissleverandørene. Målet er å definere en prototype på fremtidens øvingsbane.

Det vil jo da påvirke trafikklærernes arbeidshverdag fremover.

Prosessen som NAF legger opp til er tredelt:

  1. Trafikklærernes faglige opplevelser, trafikklærernes vurdering av dagens anlegg i forhold til nullvisjonen, og trafikklærernes vurdering av dagens anlegg i forhold til læreplanens mål og intensjoner.
  2. Elevenes opplevelse av sikkerhetskurset, øvingsbanen og sikkerhetshallen
  3. Trafikklærernes opplevelse av møtet med NAF som tjenesteleverandør og trafikklærernes kundetilfredshet.

Prosessen er like ved å starte opp, og NAF håper at trafikklærerne vil benytte anledningen til å engasjere seg.

– Vi er helt avhengige av god innsikt i trafikklærernes vurderinger og tanker, avslutter Marianne Søhagen, som er fungerende fagsjef i NAF Trafikktrening.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Presentasjon for 3.10 tilgjengelig i TABS

Ved de øvingsbanene som er rammet av strenge restriksjoner hvor kurs og arrangement ikke er tillatt, har NAF øvingsbaner åpnet opp for en til en undervisning. Dette på bakgrunn av den nye midlertidige forskriften som nå har tredd i kraft. Om Sikkerhetskurs på bane står det: Dersom smittevernreglane ikkje tillèt undervisning i klasserom, kan innleiing og avslutning gjennomførast i køyretøyet på området til øvingsbanen.

Presentasjonen som Fagråd 3.10 har utarbeidet og som du normalt finner i undervisningsrommet på NAF-banen er nå gjort tilgjengelig i TABS. Samsvarer den med din trafikkskoles undervisningsplan bør denne brukes ved innledning og avslutning i bilen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Naf åpner stengte øvingsbaner

Den midlertidige forskriften som trådte i kraft i går inneholdt også midlertidige unntak for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane i områder hvor sikkerhetskurs på bane ikke kan gjennomføres som normalt pga smittevernhensyn.

Unntakene for gjennomføring av sikkerhetskurs på bane som er gitt i den midlertidige forskriften er som følger:

§ 4.Tilpassinger ved innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane

Når det er nødvendig på grunn av det som er fastsatt om antall personer og avstander i gjeldende smittevernregler, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane, jf. trafikkopplæringsforskriften § 11-6 første ledd og § 28-1 tredje ledd, gjennomføres med færre lærere til stede. Dersom smittevernreglene ikke tillater undervisning i klasserom, kan innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres i kjøretøyet på området til øvingsbanen.

Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med covid-19)

På bakgrunn av dette har NAF tilpasset gjennomføringen av sikkerhetskurs på bane ved de aktuelle øvingsbanene. Det er selvfølgelig viktig å ivareta både smittevernhensyn og intensjonen i trafikkopplæringsforskriften, samtidig som det er en utfordring å balansere ulike hensyn innenfor både covid-19-forskriften, trafikkopplæringsforskriften og den midlertidige forskriften, og samtidig ivareta behovene for å holde seg noenlunde innenfor ordinær tidsramme for trafikkskolene, trafikklærerne og elevene. NAF har klart å balansere de ulike behovene på en god måte når de nå åpner de stengte øvingsbanene fra og med torsdag.

Gjennomføringen av sikkerhetskurs på bane i områder med tiltaksnivå 5a blir som følger:

NAF gjenåpner øvingsbanene i Viken, Oslo, Holmestrand, Skien og Tysvær med virkning fra torsdag 25. mars. Det åpnes kun for en-elevs puljer. Med henvisning til «Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring (ekstraordinære tiltak i forbindelse med covid-19)» skal innledning og avslutning av sikkerhetskurs på bane gjennomføres i kjøretøyet på området til øvingsbanen der hvor tiltaksnivå 5a er gjort gjeldende. Sikkerhetshallen vil her også måtte gjennomføres som rullerende 1-1 undervisning, noe som dessverre vil medføre en betydelig kapasitetsbegrensning. I praksis vil dette bety at det kun vil være plass til 3 elever på baner med en sikkerhetshall, og 6 elever på anlegg med to sikkerhetshaller. Skolene vil få mer informasjon om situasjonen og lokale tiltak direkte fra baneleder på «sin» øvingsbane.

Jonn Eilert Rovelstad, NAF Øvingsbaner

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

NAF stenger øvingsbaner på tiltaksnivå A

NAF melder i dag at øvingsbaner som ligger i områder med tiltaksnivå A blir stengt som følge av at innledning og oppsummering i klasserom og gjennomføring i sikkerhetshall er å anse som arrangement.

NAF Øvingsbaner stenger derfor sine anlegg i kommuner og regioner som har innført eller vil innføre tiltaksnivå A.

Øvingsbanene som berøres er:
Region Sør-Øst:
– Rakkestad
– Nesodden.
– Hønefoss
– Fetsund
– Hof
Region Vest:
– Tysvær

Det jobbes nå for at myndighetene legger til rette for at sikkerhetskurset kan gjennomføres i
kommuner som har innført tiltaksnivå A.
NAF oppfordrer innstendig om at trafikkskolene følger sine lokale smittevernstiltak og ikke
booker kjøring på øvingsbaner i tilliggende kommuner.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

NAF stenger øvingsbanen på Nesodden

NAF melder i dag at øvingsbanen på Nesodden blir stengt i foreløpig én uke f.o.m. 24. januar 2021 i lojalitet til de lokale tiltakene og den nasjonale dugnaden.

Hele meldingen fra NAF er som følger:

«NAF beklager og måtte informere om at vi i dag har besluttet å stenge ned vår øvingsbane på Nesodden i en uke fra førstkommende mandag.

Dette med bakgrunn i den uoversiktlige og krevende smittesituasjonen man opplever i Nordre Follo.

Vi vurderer imidlertid situasjonen og avbøtende tiltak fortløpende med mål om å åpne igjen så snart som mulig.

Skoler i dette området oppfordres til å være lojale til denne lokale dugnaden ved å ikke booke tid på andre øvingsbaner.»

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ny avbestillingsfrist 7 dager før øvingsbane

Seks måneder etter nedstengningen er det fortsatt flere elever og førerpørvekandidater i omløp enn normalt, og samtidig er kapasiteten ved øvingsbanene lavere enn normalt pga smittereduserende tiltak i forbindelse med covid-19-pandemien.

Denne situasjonen blir ikke bedre av at mange trafikkskoler har møtt utfordringen ved å bestille opp flere tider på øvingsbanen enn det er behov for, for så å avbestille på kort varsel. Dette har naturlig nok ført til enda dårligere kapasitet, siden kapasiteten ikke blir utnyttet maksimalt.

NAF innfører på bakgrunn av dette en midlertidig ordning der fristen for endringer og avbestillinger blir satt til 7 dager før kursstart. Dette blir gjort for å øke muligheten for andre til å nyttiggjøre seg ledig tid. Udokumenterte avbestillinger etter avbestillingsfristen vil som tidligere bli fakturert.

Mange trafikkskoler har også tatt kontakt med Trafikkforum for å ta opp problemet med kapasitet og ventetid på øvingsbanene. Trafikkforum støtter derfor tiltaket fra NAF, og vi henstiller alle trafikkskoler om å bidra til å utnytte kapasiteten på øvingsbanene maksimalt.

Les mer her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

NAF forebereder seg også på åpning

I en epost til ATL og Trafikkforum orienterer NAF i dag om hvilke tiltak som nå er iverksatt ved deres anlegg som følge av Korona. Noen som konsekvens av den situasjonen vi er i, og noen for å best mulig legge til rette for trygg gjennomføring av sikkerhetskurs på øvingsbane når det igjen åpnes for det.

Alle fremtidige bookinger i LapBook er nå dessverre slettet. Dette er gjort med bakgrunn i en kapasitets- og logistikkmessig vurdering. NAF regner det som usannsynlig at myndighetene vil lempe på krav om avstand mellom personer innomhus (2 meter) når det igjen åpnes for kjøring. Dette betyr at det blant annet ikke vil kunne være så mange inne i klasserommene samtidig som tidligere, og som igjen vil bety at det må gjøres om på puljeoppsettene og antall økter ved den enkelte bane.

– Vi må rett og slett starte fra null igjen i forhold til nye forutsetninger og føringer. Vi beklager sterkt de ulemper og merarbeid dette vil medføre, heter det i eposten fra NAF.

– Vi vil jobbe aktivt for å åpne for booking så snart vi vet hvilke forutsetninger og føringer som blir lagt for igjen å kunne drive føreropplæring klasse B. Dersom det imidlertid, mot formodning, den 8. april kommer signaler om at det gjenåpnes for kjøring fra den 14., vil det dessverre ikke være tilfellet for NAF Øvingsbaner. Vi vil da trenge noe tid på å tilpasse puljeoppsettene i LapBook i henhold til gitte føringer før banene igjen kan åpnes. Banene vil imidlertid bli åpnet fortløpende så snart den enkelte baneleder har klargjort sitt anlegg, og baneleder vil orientere «sine» skoler om dette direkte.

De rutiner og smittereduserende tiltak som nå er etablert vil det foreligger nye føringer fra myndighetene være gjeldende ved NAF Øvingsbaner.

Trafikkforum vil benytte anledningen til å berømme NAF for den insatsen de legger i å være klare for åpning så snart det tillates gfr amyndighetenes side Selv om NAF også har vært berørt av de iverksatte tiltakene og derfor har hatt store inntektstap på banene, så har de i stedet for å legge end virksomheten lagt store ressurser i å forberede seg på å tilpasse og legge til rette for at trafikksolene enklest mulig skal kunne ta banene i bruk igjen så snart myndighetene åpner for føreropplæring igjen.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Koronavirus: NAF informerer

NAF INFORMERER

Viser til vedtak om å stenge landets trafikkstasjoner.

NAF Øvingsbaner opprettholder sin virksomhet til tross for dette vedtaket inntil de evt. får pålegg fra sentrale eller lokale helsemyndigheter om å stenge.
Inntil det skjer holder NAF Øvingsbaner åpent så lenge det er behov og etterspørsel

Info fra NAF Øvingsbaner

INFO FRA NAF ØVINGSBANER

NAF Øvingsbaner tar utfordringene rundt Korona på alvor og melder nå om følgende; om trafikkskolene får varsel fra elever om at de ikke kan stille til oppsatt sikkerhetskurs på øvingsbane aksepterer de uteblivelse uten å kreve legeerklæring. Det betyr at uteblivelse med Korona-begrunnelse ikke blir fakturert fra NAF sin side

Føringer for gjennomføring av sikkerhetskurs på øvingsbane

Til tross for at Fagråd 3.8/Fagråd 3.10 har reist landet rundt og kurset trafikklærere i gjennomføring av sikkerhetskurs på bane, er det fortsatt mange som i hovedsak gjennomfører «glattkjøringskurs» iht Normalplanen av 1994.

Det vi fortsatt kaller «den nye» norske føreropplæringsmodellen ble innført allerede i 2005, med mindre justeringer i 2017.

For at flest mulig elever skal ha best mulig utbytte av gjennomføringen slik den er tenkt, har Statens vegvesen i samråd med NAF og Fagråd 3.10 kommet til at det er riktig å gi utfyllende føringer for gjennomføringen av kurset.

Se føringene her

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

av Anders Noren.

opp ↑