Frem og tilbake er like langt – om fraværsgrenser i vgs

Regjeringen bør nå utarbeide et regelverk som blir fleksibelt, som åpner for skjønn og som gir gyldig fravær ved trafikkopplæring.

Trafikkforum rettet i oktober 2015 en henvendelse til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet hvor vi argumenterte for at førerkortrettet trafikkundervisning i likhet med bl.a. arbeid som tillitsvalgt og politisk arbeid bør være unntatt fra Forskrift til opplæringsloven § 3-3 fjerde ledd jf § 3-47. Våren 2016 gjentok vi vårt syn i en henvendelse til representantene i utdanningskomiteen på stortinget. Vi rettet samtidig en henvendelse til de politiske partiene, med tanke på politisk behandling av saken. Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet er også gjort kjent med vårt syn.

I forrige uke ble det kjent at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ikke fikk flertall for sitt forslag om innføring av fraværsgrense i videregående skole. Før jubelen får senket seg har imidlertid et flertall i Utdanningskomiteen likevel blitt enige om å gå inn for en forsøksordning.

Elevorganisasjonen har hele tiden kjempet imot en rigid fraværsgrense på 10 %, fordi de har ment at en slik grense ville ramme de svakeste elevene, og i ytterste konsekvens føre til mer frafall. 10 % av alle skoletimer i løpet av et år kan høres ut som et høyt tall, men når 10 % fravær i et enkeltfag med to timer undervisning i uken fører til at eleven ikke får standpunktkarakter i faget uansett om læreren mener at det er grunnlag for å sette karakter, så kan det lett gi uønskede utslag.

I likhet med elevorganisasjonens argumentasjon, er det kombinasjonen av en rigid og lav fraværsgrense og manglende  mulighet for å utvise skjønn som har vært vårt største ankepunkt mot ordningen. Kunnskapsministeren har vist til en rekke unntak som gir gyldig fravær, men en uttømmende liste som angir hvilke grunner som gir unntak fra regelen kan ikke på noen måte erstatte lærerens skjønn. Det er videre et tankekors at politisk arbeid gir gyldig fravær, mens formalisert trafikkopplæring ikke gjør det.

Trafikkopplæringen bidrar åpenbart til lavere risiko i trafikken, men samtidig som det oppstår en del utfordringer i skjæringspunktet mellom betryggende føreropplæring og skjerpede fraværskrav i videregående skole, blir førerrett også i tiltagende grad ansett som en del av allmennutdannelsen. Førerkort klasse B blir av mange arbeidsgivere sett på som grunnleggende kompetanse som det blir forventet at en arbeidssøker har.

For å nå målene i trafikkopplæringen og bidra til lav risiko i trafikken, er det nødvendig at trafikkundervisning finner sted til tider og på steder med trafikkmengde som samsvarer med målene i læreplanverket. På samme måte som for lærere i det offentlige skoleverket, er det dessuten viktig at undervisningspersonellet ved trafikkskolene har strukturerte rammer for utøvelsen av yrket. Trafikklæreren skal blant annet legge til rette for læring, og veilede eleven i å utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, slik at eleven blir i stand til å reflektere over egne vurderings- og handlingstendenser. For at læring skal foregå er det videre en forutsetning at også eleven er uthvilt og motivert, og at forholdene for øvrig ligger til rette. I praksis betyr alt dette at føreropplæring i hovedsak må skje på dagtid på virkedager.

Trafikkforum har argumentert for at det ville være en naturlig konsekvens av samfunnets syn på førerkompetanse som en del av allmenndannelsen at fravær i videregående skole som følge av førerkortrettet opplæring ved godkjente trafikkskoler blir tatt inn i Forskrift til opplæringsloven § 3 – 47 som en av flere grunner som gir unntak fra bestemmelsen i § 3 – 3.

Det er dermed en seier både for trafikksikkerheten og for ungdom i videregående skole at det ikke er flertall for å innføre en rigid fraværsgrense på 10 %.

Regjeringen bør nå utarbeide et regelverk som blir fleksibelt, som åpner for skjønn og som gir gyldig fravær ved trafikkopplæring.