Føreropplæringskonferansen 2022

Stjørdal er stedet når fagfolk fra hele landet møtes til Føreropplæringskonferansen 2022

Føreropplæringskonferansen 2022 blir arrangert på Scandic Hell 24. – 25. november 2022.
Forum for trafikkpedagogikk arrangerer vanligvis den norske føreropplæringskonferansen annethvert år, men i 2020 ble konferansen utsatt pga covid-19-pandemien. Forrige konferanse ble dermed gjennomført i 2018, så vi gleder oss til å møtes igjen i 2022!

Tid:      24. – 25. november 2022
Sted:    Scandic Hell Hotel

Trafikklærerprofesjonen i raskt omskiftelige tider

  • En bærekraftig føreropplæring for fremtiden
  • Trafikklærerprofesjonen inn i fremtiden
  • Påfyll av kunnskap, klokskap og nyttig informasjon

Føreropplæringskonferansen arrangeres av Forum for trafikkpedagogikk, som består av Norges Trafikkskoleforbund, Statens vegvesen, Trafikkforum, NAF, NORD universitet og OsloMet.

Følg også med på FFTP.NO

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Bli en bedre veileder!

OsloMet starter på nytt opp studiet «Profesjonsrettet veiledning» i januar 2021. Studiet egner seg for mange forskjellige yrkesgrupper hvor det er aktuelt å veilede nyansatte, og studiet er også en god start for å bli praksisveileder for trafikklærerstudenter ved OsloMet.

Med videreutdanning i veiledning kan du kvalifisere deg til å veilede nyutdannede yrkesfaglærere, trafikklærere, politistudenter, fengselsaspiranter og andre, skriver OsloMet på studiets nettside.

En veldig god grunn til å ta dette studiet for trafikklærere med ettårig utdanning fra Statens trafikklærerskole, er at dette studiet kan åpne muligheten for flere studier i universitet- og høyskolesektoren.

Opptakskrav er i utgangspunktet to- eller treårig utdanning på høgskolenivå eller tilsvarende, og minst ett års relevant yrkespraksis etter fullført utdanning, men man kan også komme inn på studiet etter realkompetansevurdering:

Krav til realkompetanse er generell studiekompetanse (GSK)/realkompetanse + minimum tre års relevant fulltids yrkespraksis og høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning (fagskoleutdanning), fordelt slik at enten yrkespraksis eller utdanning utgjør minst 40 % av de tre årene (40/60 eller 60/40). Relevant yrkespraksis er opplæring og/eller praksis i virksomheter i arbeidslivet, og relevant utdanning er innen veiledning og annen pedagogisk utdanning.

Søknadsfrist for studiet er 15. november, men søknadsportalen stenges ikke før studiet er fullbooket.

Følg denne lenken for informasjon og søknad: https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/profesjonsrettet-veiledning

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Trafikkpedagogisk veiledning på nett ved OsloMet

OsloMet starter om kort tid et nettbasert digitalt studium i veiledning for trafikklærere.

Tilbudet tar utgangspunkt i at det er et stort behov for styrket veiledningskompetanse for trafikklærere og yrkessjåførlærere. Trafikkpedagogisk veiledning har fokus på veilederen som relasjonsbygger og prosessleder, og deltagerne vil få grunnleggende kompetanse i veiledning og veilederrollen, lære metoder for veiledning og kunne vurdere eget veiledningsarbeid.

Forholdet til andre studier

Mange trafikklærere har tidligere gjennomført studiet Profesjonsrettet veiledning ved OsloMet. Profesjonsrettet veiledning er et deltidsstudium som har gått over ett år, og som har gitt 30 studiepoeng.

Studiet i trafikkpedagogisk veiledning er et kortere kurs på 5 studiepoeng, og som inneholder deler av studiet Profesjonsrettet veiledning. Kai Fegri, som er universitetslektor ved OsloMet og faglig ansvarlig for studiet, sier til Trafikkforum at kurset kan være en inngang til flere emner og studier ved OsloMet.

Profesjonsrettet veiledning blir ifølge OsloMet ikke startet opp i 2020, men det arbeides med muligheten for å supplere og videreføre det kortere kurset Trafikkpedagogisk veiledning. Dette er i stor grad avhengig av hvor populært kurset Trafikkpedagogisk veiledning blir. Det er altså god grunn til å søke for alle interesserte.

Kurset kan også inngå i en fri bachelorgrad ved OsloMet.

Gjennomføring

Tilbudet er nettbasert med 4 digitale samlinger i Zoom, hver samling er på 3 timer. Samlingene vil variere mellom undervisning av teori, gruppeoppgaver og diskusjoner. I tillegg er det lagt opp til 2 arbeidskrav mellom samlingene.

I beskrivelsen av kurset på OsloMets nettsider heter det at undervisningen er variert og har en praktisk tilnærming. Studiet benytter ulike arbeids- og undervisningsformer knyttet til læringsarenaer og digitale plattformer.

Alle trafikklærere kan søke

Tilbudet er et tiltak for permitterte og arbeidsledige som følge av koronapandemien, men det er ikke nødvendig å være permittert for å søke. Kurset er en del av regjeringens satsing på digital kompetanseheving for arbeidsledige og permitterte, men det er åpent for alle.

Studiekompetanse eller realkompetansevurdering

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller tilsvarende realkompetanse. Dette kan dermed også være en god inngang til høyere utdanning for trafikklærere med utdanning fra STLS som mangler studiekompetanse og som gjerne vil øke sin formalkompetanse.

Følgende krav må oppfylles for å være kvalifisert realkompetansesøker:

  1. Søkere må være 25 år eller eldre i opptaksåret og kan ikke ha generell studiekompetanse. Søkere må dokumentere ett av følgende:
    • fagbrev eller tilsvarende, og minimum to års relevant yrkespraksis;
    • minimum fem års relevant yrkespraksis. Inntil to av de fem årene kan erstattes av relevant ulønnet arbeid, utdanning, organisasjonserfaring eller liknende.

Lenke til studiet på OsloMets nettsider

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Nyhet fra OsloMet: Videreutdanning i Trafikkpedagogikk


Trafikkforum har tatt en prat med universitetslektor Anders Kristoffersen som kunne fortelle oss at OsloMet nå tilbyr ny videreutdanning for trafikklærere. Fra høsten 2020 har de gleden av å tilby en videreutdanning i Trafikkpedagogikk ved OsloMet – storbyuniversitetet. Studiet passer for trafikklærere som ønsker å styrke sin kompetanse. Fullført videreutdanning i trafikkpedagogikk vil sammen med et kandidatstudium som trafikklærer kunne utgjøre en bachelorgrad i trafikkpedagogikk. En bachelorgrad kvalifiserer til videre studier på masternivå, blant annet masterstudiet i yrkespedagogikk. Studiet vil kunne kvalifisere for saksbehandlings-, utrednings- og undervisningsoppgaver i statlig og fylkeskommunal forvaltning, skoleverket, offentlige og private organisasjoner og virksomheter.Studiet gir også kompetanse i å være praksisveileder for trafikklærerstudenter. Nyttige fakta om studiet:
· Samlingsbasert deltidsstudium
· Samlingene foregår på Kjeller i Skedsmo/Lillestrøm kommune
· 6-8 samlinger i året (datoer vil bli publisert på nettsidene)
· 60 studiepoeng til sammen
· Søknadsfrist 1. mars / 15. april

Les mer på deres nettside:
https://www.oslomet.no/studier/lui/evu-lui/trafikkpedagogikk

Faglig lederutdanning ved OsloMet

Studiested Kjeller. Foto: Romerikes Blad.

Trafikklærerutdanningen ved OsloMet – Storbyuniversitetet har i lengre tid arbeidet med å kunne tilby faglig lederutdanning ved studiested Kjeller. I oktober i år var programplanen klar, og det ble da sendt søknad om godkjenning av faglig lederutdanning til vegdirektoratet.

OsloMet har nå fått svar på sin søknad om forhåndsgodkjenning av faglig lederutdanning. Vegdirektoratet har vurdert om utdanningen er tilpasset de oppgaver og det ansvar faglig leder er pålagt, og de konkluderer med at studentene gjennom den skisserte utdanningen i programplanen vil kunne erverve tilstrekkelige kvalifikasjoner til at de på en tilfredsstillende måte vil kunne utføre faglig leders pikter etter trafikkopplæringsforskriften § 6-15

Den nye utdanningen gir 30 studiepoeng, og består av emnene kollegaveiledning og ledelse av kompetanseutvikling i trafikkskoler, og daglig drift og ledelse av trafikkskoler.

studiets nettside ved OsloMet opplyses det fortsatt om at studiet starter med forbehold om godkjenning fra Vegdirektoratet, men det er grunn til å tro at flere opplysninger om studiet blir lagt ut i nær fremtid.

Trafikkforum erfarer at oppstart på studiet er berammet til januar/februar 2020, og at det blir åpnet for å søke på studiet om kort tid.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

av Anders Noren.

opp ↑