Føreropplæring som prosjektarbeid i vgs?

Trafikkforum og ATL var i slutten av april som kjent i møte med statssekretør Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet for å diskutere fraværsreglene. Vi fikk der anledning til å beskrive hvorfor fraværsreglene er et problem for føreropplæringen, og fikk både anledning til å forklare at problemet er knyttet opp mot måloppnåelsen i læreplanverket og trafikksikkerhetsarbeidet, og vi fikk anledning til å presentere våre forslag til løsning på problemet.

Det ble avtalt at vi skulle sende våre betraktninger skriftlig mot slutten av skoleåret, slik at departementet har det som grunnlagsmateriale når de etter at skoleåret er avsluttet skal evaluere ordningen.

Som oppfølging av møtet har organisasjonene nå sendt en slik henvendelse til departementet.

Hovedtrekkene er at fraværsreglene truer måloppnåelsen og intensjonen i føreropplæringsmodellen og dermed trafikksikkerheten på lang sikt, og at dette i tillegg fører til uønsket konkurransevridning i markedet.

Trafikkforum og ATL foreslår derfor at føreropplæring får aksept som en del av allmenndannelsen, og at føreropplæring kan gjennomføres som prosjektarbeid i videregående skole. For å unngå fravær i det viktige sisteåret foreslås det at prosjektarbeidet må gjennomføres tidligere i løpet.

Dette vil også bidra til at føreropplæringen kan strekkes ut i tid, i tråd med intensjonene i føreropplæringsmodellen og i tråd med uttrykte ønsker i stortingsmelding om trafikksikkerhet (st 40).

Hele brevet kan leses ved å klikke her