Flertall i stortinget for å justere fraværsgrensa

-Men ingen vet når

Før jul i fjor behandlet stortinget et representantforslag, – et såkalt dokument 8-forslag, – fra representantene Anne Tingelstad Wøien, Jenny Klinge og Kjersti Toppe på vegne av Senterpartiet og Venstre.

Forslaget lød som følger:

«Stortinget ber regjeringen endre forskrift til opplæringslova slik at dokumentert fravær som skyldes kjøreopplæring som må finne sted i skoletida, kan gi rett til fravær uten at det påvirker vurderingsgrunnlaget.»

I tillegg til Senterpartiet og Venstre fikk forslaget bare støtte fra MDG, og falt med 89 mot 12 stemmer.

Arbeiderpartiet hadde imidlertid fremmet et mindre kontroversielt forslag med noe rundere formulering:

«Stortinget ber regjeringen vurdere endringer i reglene for fravær i videregående opplæring på bakgrunn av erfaringer med fraværsgrensen så langt. Særlig bør det vurderes større mulighet for skjønn til skoleeier, egenmelding for foreldre/foresatte eller myndige elever ved sykdom eller andre velferdsgrunner, og at kjøreopplæring som må finne sted i skoletida, kan gi rett til fravær uten at det påvirker vurderingsgrunnlaget.»

I tillegg til støtte fra Senterpartiet, Venstre og MDG, fikk dette forslaget også støtte fra Kristelig Folkeparti og Sosialistisk Venstreparti, til tross for at både Kristelig folkeparti og Sosialistisk venstreparti i debatten hadde gitt klart uttrykk for at de støtter Høyre i at trafikkopplæring ikke bør gi fritak fra fraværsreglene. Dette forslaget ble dermed vedtatt med 51 mot 49 stemmer.

Selv om det nå altså er flertall for å be regjeringen vurdere muligheten for at «kjøreopplæring som må finne sted i skoletida, kan gi rett til fravær uten at det påvirker vurderingsgrunnlaget», er det verdt å merke seg Anne Tingelstad Wøiens kommentar i debatten:

«Blir det flertall for Arbeiderpartiets forslag, vil det i prinsippet si at vi følger regjeringas oppskrift, og at endringer ikke kommer før regjeringa synes det passer.»
-Anne Tingelstad Wøien (Sp)

Vi har altså kommet nærmere en avklaring på hvem som mener hva, men er neppe nærmere en tilpasning av regelverket enn at dette ligger an til en kampsak om ungdomsvelgerne frem mot stortingsvalget til høsten. Vi regner med at alle som er opptatt av føreropplæring og trafikksikkerhet merker seg de ulike partienes standpunkt.

De som gikk inn for å unnta føreropplæring fra fraværsreglene hadde imidlertid heller ikke fått med seg hvorfor dette er viktig. I debatten var det mest fokus på behovet for førerkort i yrkesfagene.

Betydningen av samhandling med annen trafikk eller effekten av en omfattende opplæring over tid var ikke berørt i det hele tatt. Tvert imot ble det både hevdet at føreropplæringen uansett foregår i en begrenset periode, og at den bør kunne skje før og etter skoletid og i ferier. Her er det med andre ord et betydelig behov for voksenopplæring.

Her følger et utdrag av debatten:

«Forslaget om å gjøre kjøreopplæring til gyldig fravær mener vi ikke er riktig – først og fremst fordi kjøreopplæring aldri har vært gyldig fravær. Dette vil altså innebære en liberalisering også sammenliknet med det regelverket som var tidligere. Å ta sertifikat er naturligvis viktig for mange elever, men det er ikke å anse som så viktig at det bør være gyldig fravær.

Å ta sertifikat er noe man gjør én gang i livet, det er svært tidsbegrenset, og de som leverer denne tjenesten, er private aktører som også tar seg godt betalt. Derfor mener vi at de bør tilpasse kjøreopplæringen til før og etter skoletid samt til eventuelle midttimer og friminutt – eventuelt kan elevene ta kjøreopplæring innenfor den 10 pst.-grensen de har i dag.»
-Henrik Asheim (H)

 

«Kristelig Folkeparti vil støtte to av disse forslagene, men forslag nr. 3, som omhandler godkjenning av kjøreopplæring som fraværsgrunn, kommer vi ikke til å støtte. Kjøreopplæring har aldri vært en del av videregående opplæring og er det heller ikke nå. Men for elever på yrkesfag som har behov for sertifikat når de skal ut i lære, mener vi at det bør være mulig også å godta denne typen fravær når man velger å utvise skjønn i vurderingen av om eleven skal få vurdering i faget eller ikke.»
-Anders Tyvand (KrF)

«I tillegg mener Senterpartiet at det må være opp til skoleeier om man ønsker å innlemme deler av kjøreopplæringen i kategorien gyldig fravær. Det gjelder særlig elever som går på yrkesfag, og som i mange tilfeller vil ha behov for førerkort når de bli lærlinger, men det vil også kunne gjelde elever som er bosatt i distriktene der kjøreopplæring foregår med utgangspunkt i skolen. Vi mener det dokumenterbare fraværet må knyttes til det i kjøreopplæringen som er å regne som obligatorisk. Øvingstimer må legges utenom skoletida.

I innstillinga fremmer SV, Kristelig Folkeparti og Venstre to forslag sammen med Senterpartiet. Siden Arbeiderpartiet fremmer et likelydende forslag, men ber regjeringa «vurdere endringer», regner jeg med – i hvert fall håper – at Arbeiderpartiet kan støtte forslagene nr. 2 og nr. 3, fra disse partiene, slik at det faktisk blir endringer når det gjelder skjønn, og at det blir lov til å levere egenmelding. Blir det flertall for Arbeiderpartiets forslag, vil det i prinsippet si at vi følger regjeringas oppskrift, og at endringer ikke kommer før regjeringa synes det passer.»
-Anne Tingelstad Wøien (Sp)

«Kjøreopplæring er også noe som har vært diskutert. Jeg er helt enig med representanten Tingelstad Wøien, ikke minst fordi for mange av dem som går på videregående i dag, er det å ha sertifikatet en helt vesentlig del av å få seg en jobb etterpå. I mange yrker er det helt nødvendig. Det oppleves som urettferdig eller i alle fall veldig rigid at man ikke også kan se på den delen som en del av opplæringen, i og med at det er så nødvendig for dem å ha sertifikat. Vi har også fått tilbakemeldinger fra en del fylkeskommuner. Både Rogaland og Sogn og Fjordane er helt tydelige på at de ønsker at dette skal være en del av fritaksgrunnene, fordi de opplever at elevene deres har vanskeligheter med å tilpasse seg kjøreopplæring utelukkende på fritiden. Det henger jo sammen med store avstander, men det henger også sammen med et liv der bil og det å ha sertifikatet er nødvendig og naturlig.»
-Iselin Nybø (V)

«SV vil stemme imot forslag nr. 4. Jeg synes ikke det er rimelig at vi skal ha en generell åpning for at kjøreopplæring er gyldig fravær fra undervisning. Det mener jeg det ikke er gode nok grunner til, men jeg vil, i likhet med Kristelig Folkeparti, mene at det burde være en adgang til det i spesielle tilfeller, der f.eks. det å ha sertifikat er nødvendig for å få læreplass eller en fordel for å få læreplass. Men jeg oppfatter forslaget fra Senterpartiet og Venstre som for vidt, derfor vil vi stemme imot det. Så vil SV stemme subsidiært for Arbeiderpartiets forslag, hvis våre forslag faller.»
-Audun Lysbakken (SV)

«For det første er jeg glad for at ikke Stortinget mener at kjøreopplæring generelt bør være en gyldig fraværsgrunn. Mange av lærerorganisasjonene er også veldig opptatt av det, og jeg tror de har et veldig godt poeng ved at det også sier noe om hvordan man prioriterer skole sammenlignet med andre ting – selv om det selvfølgelig er helt naturlig at man ønsker seg lappen så fort som mulig når man blir 18 år.»
-Statsråd Torbjørn Røe Isaksen

 

Klikk her for å lese hele referatet fra stortingsbehandlingen på stortingets nettsider.

Klikk her for å se referat fra voteringen.

Klikk her for å se referat fra behandlingen i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.