Høringssvar støtter ledsagerregistrering

En av de mest spennende milepælene i 2016 bortsett fra revisjonen av læreplanene gjemmer seg bak formuleringen «Enkelte mindre endringer knyttet til øvingskjøring, herunder krav om registrering av ledsager».

Vegdirektoratets forslag til endring av vegtrafikkloven §§ 26, 27 og 29 inneholder en mulighet som bransjen har bedt om i lang tid.

Trafikkforum har tatt opp spørsmålet jevnlig, som f.eks. i møte med samferdselsdepartementet i mai 2015 og i møte i vegdirektoratet i mai 2016. Vi har også referert til ønsket ved flere anledninger både før og siden, senest i vårt høringssvar 30. september, hvor vi uttalte følgende:

Trafikkforum støtter endringsforslaget som gjelder § 26 Øvingskjøring i sin helhet.

Vi er særlig tilfreds med at det åpnes for krav om registrering av ledsager som tiltak mot piratvirksomhet. Den «opplæringen» som foregår gjennom piratvirksomhet er i beste fall ikke i tråd med mål og intensjoner i læreplanen. I verste fall er den direkte i strid med mål og intensjoner i læreplanen, og dessuten i strid med normer og verdier som er grunnleggende for å lykkes med å redusere skadeomfanget i vegtrafikken. Dermed er det også fare for at det ferdes førere ute i trafikken uten tilstrekkelig selvinnsikt, risikoforståelse, refleksjon og beslutningskvalitet.

Vi støtter derfor forslaget om at ledsager må navngi hvilke elever vedkommende skal fungere som ledsager for, og at elevene også må oppgi sin(e) ledsager(e). Det er også enkelt å knytte denne registreringen til krav om å bekrefte at man er kjent med gjeldende regler.

Vi mener at krav om registrering av ledsager også må knyttes til et begrenset antall elever som den enkelte ledsager har lov til å være ledsager for.

Et av problemene med å få bukt med piratvirksomhet er også at konsekvensene for ulovlig opplæring mot vederlag er så å si ikke-eksisterende. Det er derfor viktig at innføring av krav om registrering av en begrenset mengde navngitte elever for den som vil være ledsager og krav om registrering av ledsager for elever som vil øvelseskjøre med ledsager, blir fulgt opp av relevante sanksjonsmuligheter.

For å være fører kreves det enten førerrett eller at vilkårene for øvelseskjøring er oppfylt. Det er vesentlig at «øvelseskjøring» som finner sted uten at vilkårene for øvelseskjøring er oppfylt blir ansett som ulovlig kjøring på linje med annen kjøring uten førerrett. Sanksjonen mot den som kjører må da bestå i sperrefrist for førerkort for gjeldende kjøretøygruppe. Sanksjonen mot «ledsageren», som har gjort seg skyldig i å overlate kjøretøyet til en person uten førerrett, må være inndragning av førerrett.

Vi mener at sanksjonsmulighetene må avklares i tråd med dette, slik at innretningen på formuleringer i forskriften ikke er til hinder for relevante sanksjoner.

I høring om utvidet karantene i april i år, anmodet vi også om innføring av ledsagerregistrering:

Trafikkforum er enig i vegdirektoratets vurdering med hensyn til at «det er grunn til å tro at kandidater som er med på slik fusk ofte har hatt kontakt med ”svarte trafikkskoler”, dvs personer som tilbyr trafikkopplæring på ulovlig vis; uten ansettelse på en godkjent trafikkskole, og normalt uten trafikklærerutdanning».

Det er god grunn til å mistenke at det nettverket som organiserer juks ved teoriprøven, også er de samme personene som tilbyr trafikkopplæring mot vederlag uten å ha godkjenning til det. Den «opplæringen» som foregår gjennom denne piratvirksomheten er i beste fall ikke i tråd med mål og intensjoner i læreplanen. I verste fall er den direkte i strid med mål og intensjoner i læreplanen, og dessuten i strid med normer og verdier som er grunnleggende for å lykkes med å redusere skadeomfanget i vegtrafikken. Dermed er det også fare for at det ferdes førere ute i trafikken uten tilstrekkelig selvinnsikt, risikoforståelse, refleksjon og beslutningskvalitet. Problemet er at konsekvensene for ulovlig opplæring mot vederlag er så å si ikke-eksisterende.

Selv om dette ikke er tema i denne høringen, vil vi derfor påpeke at det viktigste tiltaket for å stoppe organisert juks ved teoriprøven vil være å iverksette tiltak mot piratvirksomhet.

Det kan gjøres ved å innføre krav om registrering av ledsagere, med et øvre antall elever som den enkelte ledsager har lov til å være ledsager for. Med krav om registrering av ledsager og elev og en lav øvre grense for antall elever, vil problemet være lettere å håndtere både for politiet og for Statens vegvesen. 

 

Kjøring i strid med bestemmelsene må da anses som å kjøre uten førerkort. «Eleven» vil da få sperrefrist for førerkort, og «ledsageren» vil miste førerretten, som en konsekvens av å ha overlatt kjøretøyet til en person uten førerkort. Dersom grunnlaget for ulovlig trafikkopplæring mot vederlag blir borte, vil mye av grunnlaget for organisert juks på teoriprøven også være borte. Dermed kan vi sikre at alle førere på norske veier har nødvendig kunnskap, ferdighet, selvinnsikt og risikoforståelse.

Trafikkforum mener at det er av avgjørende betydning for bransjen at vi benytter oss av alle de offisielle kanalene vi har til påvirkning av bransjens rammevilkår. Selv om vi ser at det er vanskelig å bli hørt utenom bransjen, er det desto større grunn til å være tilfreds med kommunikasjonen overfor vegdirektoratet og samferdselsdepartementet, som er våre egne faginstanser.

 

Høringssvar – endringer av vegtrafikkloven § 24 29.04.2016
Høringssvar – Høring om forslag til endring av vegtrafikkloven § 26, 27 og 29

Andre artikler om piratvirksomhet