Rektor vil likevel kunne bruke skjønn slik at elever i spesielle tilfeller kan ha inntil 15 prosent udokumentert fravær og likevel få karakter.

Mer om dette på regjeringen.no

Hvordan skal trafikkskolen forholde seg til dette?

Husk at det er trafikkskolen som selv bestemmer når det er anledning til å ha kjøretimer ved trafikkskolen, og det er også trafikkskolen som selv fastsetter pris på kjøretimer, både med hensyn til normal pris og med hensyn til tillegg utenom normal arbeidstid.

Husk at det også er trafikkskolens ansvar å sørge for at eleven når de målene som er fastsatt i læreplanen, og at undervisningsplanen må følges opp med hensyn til dette. Det må derfor tas høyde for at deler av undervisningen må foregå på dagtid på hverdager, slik at eleven får anledning til å øve i normal trafikk.

Så lenge trafikkopplæring ikke blir ansett som gyldig fravær vil det derfor være viktigere enn noen gang at elevene starter tidlig med trafikkopplæring, slik at nødvendig fravær blir fordelt over flere skoleår.

Se Trafikkforums pressemelding om dette her.

Hva er Trafikkforums holdning til fraværsreglene?

Trafikkforum mener at trafikkopplæring er av vesentlig betydning for samfunnet, både som ulykkesforebyggende tiltak og som en naturlig del av allmennutdannelsen. Trafikkforum mener derfor at trafikkopplæring bør gi dokumentert fravær, og dermed inngå i det gyldige fraværet som ikke inngår i 10/15%-regelen. Dette har vi også formidlet til utdanningsdirektoratet, kunnskapsdepartementet, utdanningskomiteen på stortinget og til de enkelte politiske partiene. Så langt har vi imidlertid ikke blitt hørt, men vi har fått tilbakemelding om at flere av partiene tar med seg problemstillingen inn i programarbeidet frem mot stortingsvalget 2017.

Ellers mener vi at det uansett vil være en fordel om elevene kommer tidligere i gang med trafikkopplæringen, og gjennomfører mest mulig av trafikkopplæringen tidlig.

Tidligere artikler om nye fraværsgrenser på trafikkforum.no

Se også vår pressemelding fra november 2015.