4.1.4: Hvor mange lærere må vi være?

Det viser seg både på fagsamlinger, kurs og i diskusjoner på sosiale media at det er noe usikkerhet knyttet til forståelsen av trafikkopplæringsforskriften § 11-9 punkt 4, der det heter at eleven skal reflektere over sine erfaringer og opplevelser ved å dele disse med medelever og lærere.

Teksten kan forstås på minst tre måter:

  • At eleven skal dele erfaringer og opplevelser med de elevene og lærerne som uansett er til stede
  • At det alltid må være minst to elever og to lærere til stede (men uten at det egentlig stilles noe krav om hvilke lærere og at de må ha tatt del i de allerede gjennomførte delene av kurset)
  • At alle lærere og alle elever alltid må delta på hele kurset (og antagelig også i den tolkningen at det alltid må være minst to elever/lærere som deltar på samme kurs)

Vi ser at det kan finnes argumenter for ulike syn, men mener at det praktisk sett kan være vanskelig å gjennomføre opplæringen i grissgrendte strøk med liten elevtilgang dersom dette skal tolkes på strengest mulige måte.

Selv om det kan finnes faglige pedagogiske begrunnelser for at alle lærere som har tatt del i det enkelte kurset skal delta på den avsluttende delen, er det dessuten usikkert om nytten står i rimelig forhold til kostnaden.

Det er uansett uheldig at teksten er uklar og åpner for ulike tolkninger.

Vi har derfor bedt vegdirektoratet om en avklaring på dette så snart som mulig, slik at ikke ulike oppfatninger rekker å sette seg, og ikke minst slik at vi kan legge til grunn en felles forståelse for hvordan dette er tenkt.

Vegdirektoratet vil komme med en avklaring på dette i løpet av neste uke.