Vegdirektoratet åpner for krav om ledsagerregistrering

Trafikkforum har en rekke ganger tatt til orde for å innføre krav om registrering av ledsagere som tiltak mot piratvirksomhet i bransjen. Nå åpner vegdirektoratet for muligheten.

I et høringsnotat datert 3. juli foreslår vegdirektoratet en rekke endringer i vegtrafikkloven.

Mange av endringsforslagene er kjent og ventet, blant annet gjelder dette krav om etterutdanning og resertifisering. Forslaget som er på høring skal sørge for at det er hjemmel i veitrafikkloven til å stille krav om etterutdanning og resertifisering, og dessuten stille strengere krav til kompetanse for faglig leder. I tillegg hjemler forslaget innføring av tvangsmulkt ved overtredelser, og mulighet til å innføre gebyr ved godkjenning.

Vegdirektoratet skriver i høringsnotatet følgende om piratvirksomhet og forslaget om å innføre krav til registrering av ledsagere:

«Krav til ledsager kan (også) bremse virksomheten til de såkalte «piratskolene».
(…)
Ved å åpne for at det gjennom forskrift kan stilles ytterligere krav til ledsager, kan det forskriftsfestes enkle krav, for eksempel at ledsager må gå på et kurs, lese gjennom en veiledning på nett e.l., og bekrefte at vedkommende er kjent med ansvaret som ledsager. I tillegg kan det være et krav om at navn på de elevene vedkommende skal være ledsager for må oppgis. Det kan være aktuelt med en form for ledsager/elevbevis som kan skrives ut fra nettet. Dette vil både kunne bidra til at ledsager forstår sitt ansvar og blir en bedre ledsager, samt til å redusere den ulovlige øvingskjøringen som utføres av piratskolene. Alternativt eller i tillegg til at ledsager registrerer sine elever, kan det være aktuelt å kreve at eleven navngir sine ledsagere. En registrering fra elevens side vil antagelig i større grad vanskeliggjøre piratskolenes virksomhet. Den nærmere utformingen av reglene må skje på forskriftsnivå, med tilhørende utredning og høring.»

Følgende endringer omtales i høringsforslaget:

  • Krav om periodisk etterutdanning av trafikklærere og faglige ledere for å sikre tilstrekkelig kompetanse.
  • En regodkjenningsordning for trafikklærere og faglige ledere for å kontrollere at etterutdanning er gjennomført og at godkjenningskrav fortsatt er oppfylt.
  • Strengere kompetansekrav til faglige ledere/trafikklærere som skal utføre særlig krevende oppgaver, for eksempel bidra i utdanningen av trafikklærere.
  • Habilitetskrav til faglige ledere m.fl. for å sikre at ikke utenforstående hensyn påvirker gjennomføringen av den opplæringen som gis.
  • Innføre tilsynsreaksjonen tvangsmulkt for å få en effektiv reaksjon som ikke er mer belastende enn nødvendig.
  • Innføre godkjennings- og tilsynsgebyr.
  • Enkelte mindre endringer knyttet til øvingskjøring, herunder krav om registrering av ledsager.
  • Krav om at undervisningspersonell skal kunne dokumentere vandel med barneomsorgsattest
  • Krav om at øvingskjøring ikke kan være farlig for eleven

Tilsvarende endringer foreslås dessuten for utdanningen av utrykningsførere og yrkessjåførutdanningen så langt det passer.

Se høringsnotatet her