Fri flyt av varer, tjenester og …-trafikklærere?

Det var kommet inn 33 høringssvar da høringsfristen på Kunnskapsdepartementets lovforslag gikk ut ved midnatt.
Utgangspunktet for loven og forskriften er å gjennomføre direktiv 2005/36/EF og 2013/55/EU, som handler om «å forenkle den enkelte borgers mulighet for å få sine kvalifikasjoner godkjent i en annen EØS-stat.»

Lovforslaget er i prinsippet en forenkling av eksisterende lovverk, som består av 28 forskjellige forskrifter. Regjeringen ønsker å erstatte dagens lovgivning med en såkalt horisontal lov med generelle overordnede bestemmelser, og en horisontal forskrift med mer detaljerte regler.

Selv om utgangspunktet er en forenkling av allerede eksisterende lovverk, innebærer lovforslaget imidlertid flere endringer som har betydning for adgangen til å få godkjent yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land i Norge.

Tidligere har forskjellen mellom norsk og utenlandsk utdanning vært lett å påvise, siden det har eksistert bestemmelser som har fastslått at det stilles krav om utlignende tiltak når den utenlandske utdanningen er minst ett år kortere enn den norske. Det har dessuten vært et krav for å oppnå godkjenning i Norge at den utenlandske yrkeskvalifikasjonen har ligget på ett nivå under det norske. Med det nye lovforslaget kan den utenlandske yrkeskvalifikasjonen i mange tilfeller ligge to nivåer under den norske, være av mer enn ett års kortere varighet, og likevel bli godkjent i Norge etter såkalt utlignende tiltak.

Et poeng som påpekes både i Trafikkforums høringssvar, i høringssvaret fra Statens vegvesen og i høringssvaret fra trafikklærerutdanningen ved Nord universitet, er at lovforslaget utelukkende beskriver rettighetene til å få yrkeskvalifikasjoner fra hjemlandet godkjent i et vertsland, noe som er i samsvar med utgangspunktet for direktivene.

Eksisterende regelverk har imidlertid også ført til at norske statsborgere har fått godkjent utdanning ervervet i andre EØS-land. Dette kan altså i prinsippet bli endret med det nye lovforslaget. Både Trafikkforum og Statens vegvesen ber i sine høringssvar om at en slik innstramning gjennomføres, slik at lov og forskrift blir harmonisert med intensjonen.

Bakgrunnen for direktivene er Lisboa-strategien som EU vedtok i 2000, hvor det ble sagt at EU innen 2010 skulle bli «den mest konkurransedyktige og dynamiske kunnskapsbaserte økonomien i verden, en økonomi som kan skape en bærekraftig økonomisk vekst med flere og bedre arbeidsplasser og større sosial utjevning, med respekt for miljøet».

Hvordan et mål om å bli konkurransedyktig og kunnskapsbasert lar seg forene med ordninger som har til hensikt å lempe på kompetansekravene for yrkesutøvere som ønsker å utøve yrket i et vertsland med høyere kompetansekrav enn i hjemlandet gjenstår å se.

 

Se Trafikkforums høringssvar her

Hele høringen med høringsbrev, høringsnotat og alle høringssvarene finner du her