Slutt på digital undervisning

Statens vegvesen melder i dag at de midlertidige forskriftene i forbindelse med covid-19-pandemien blir opphevet fra og med 1. oktober 2022.

–Pandemien har nå over lengre tid vært under god kontroll, de offentlige anbefalingene fra
helsevesenet er endret, og konsekvensene av smitte som førte til behovet for de midlertidige
forskriftene ikke lenger er gyldige, heter det i meldingen fra Statens vegvesen.

Det er to ulike forskrifter som med dette blir opphevet, både forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og forskrift om midlertidig frafall av gebyr ved foor sen avbestilling eller manglende oppmøte til førerprøve.

Dette innebærer blant annet at adgangen til gjennomføring av nettbaserte samlinger som et alternativ til fysiske samlinger blir opphevet. Videre blir adgangen til å øvelseskjøre uten å ha gjennomført enkelte deler av trafikalt grunnkurs opphevet, og muligheten til å gjennomføre del 1.1 av grunnkurs tunge kjøretøy med bare 1 elev blir også opphevet.

De aktuelle forskriftene som blir opphevet er disse:

Les hele brevet fra Statens vegvesen her:

Oppheving av midlertidige forskrifter

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Instruktørkurs Trafikalt Grunnkurs førstehjelp (TGF)

Trafikkforum kan fra høsten tilby instruktørkurs for trafikklærere som underviser i førstehjelp, som del av føreropplæringen.

Kurset er på 12 timer og man blir godkjent som instruktør i førstehjelp og kan med dette undervise i førstehjelp på trafikalt grunnkurs.

Det kommer endringer fra 2023 i førstehjelp i trafikalt grunnkurs og dere vil få innføring i de nye endringene på dette kurset.

Mer informasjon og dato kommer før sommeren!

Først på skadested

NKT Traume, Norsk førstehjelpsråd og Fynd Reality har laget en applikasjon som kan brukes på Trafikalt grunnkurs, og som er en del av den nasjonale dugnaden Sammen redder vi liv.

Bakgrunnen for prosjektet er en bestilt utredning fra Helsedirektoratet på det gjeldende kurskonseptet til førstehjelpsdelen i Trafikalt grunnkurs, som munnet ut i denne rapporten

Det digitale læringsverktøyet «Først på skadested» er nå klart for lansering.

Utviklerne ønsker mest mulig bruk av appen ut dette året, slik at de kan få noen erfaringsdata som kan benyttes til siste finpuss av spillet.

«Først på skadested» er ment som en tilgjengelig ressurs for både instruktører og elever, og kan være en god måte å forberede seg til kurs på.

Applikasjonen er pedagogisk lagt opp med læringsmål og oppgaver knyttet til læringsmålene som må gjennomføres og besvares riktig før man kan starte spillet, og applikasjonen gir god veiledning når det er behov for det, uansett hvor i applikasjonen man befinner seg.

Applikasjonen er et nyttig verktøy som mange trafikklærere vil sette stor pris på. Hjelpemiddelet er i seg selv et godt verktøy til bruk i undervisningen, og slike verktøy har vært savnet og etterlyst av mange.

Spillet kan lastes ned gratis på:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Slutt på restriksjoner: Trafikant i mørke som normalt

Regjeringen melder i dag at «Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.»

For trafikkskolene betyr det for det første at Trafikant i mørke kan gjennomføres som normalt kommende sesong. Men det betyr også at alle andre obligatoriske og frivillige kurs kan gjennomføres som normalt, både i føreropplæringen og i YSK. Det er ikke lenger begrensning på antall deltagere på kurs eller antall elever i kjøretøyene.

Det er mange elever som har lov til å øvelseskjøre frem til 31. oktober uten å ha gjennomført hele trafikalt grunnkurs. Disse må nå sørge for å gjennomføre de delene de mangler.

Så er det selvfølgelig viktig å være klar over at det fortsatt kan være behov for å innføre lokale bestemmelser enkelte steder, og dette må da selvfølgelig følges. Det er også slik at enkeltpersoner må forholde seg til bestemmelser om isolasjon ved smitte. Det er dessuten en generell oppfordring om å fortsette å ha god hygiene, å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke.

Det er dermed fornuftig å fortsette med å sørge for at alle har tilgang til håndvask eller spriting.

Disse reglene og rådene gjelder i En normal hverdag med økt beredskap

Når vi går over til en normal hverdag, fjernes alle restriksjoner innenlands, med unntak av kravet om å gå i isolasjon hvis du er syk med covid-19. Dette gjelder fra og med lørdag 25. september kl. 16.

– Meteren gjelder ikke lenger. Vi kan da være sammen på samme måte som tidligere. 

Vi opphever begrensningene på hvor mange som kan være sammen på arrangementer. 

Det er slutt på krav om bordservering og innslippsstopp, sier Solberg.

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, bør du fremdeles teste deg. Det gjelder også vaksinerte.  

Hvis du blir smittet med korona, må du isolere deg for å unngå å smitte andre. Det vil ikke være en anbefaling, men en regel som du kan få bot for å bryte.

Det anbefales at uvaksinerte som bor sammen med en som er blitt smittet, tester seg eller går i karantene. Det gjelder uavhengig av om man får symptomer eller ikke. Andre uvaksinerte nærkontakter trenger ikke å gå i karantene, men bør ta en test.

– Vi beholder også de rådene vi har blitt så godt kjent med: Om å vaske hendene ofte, hoste i et lommetørkle eller i albuekroken og holde oss hjemme hvis vi er syke, sier Solberg.

Selv om de aller fleste bransjestandarder og smittevernveiledere nå opphører, oppfordrer hun virksomhetene til å opprettholde gode smitteverntiltak, slik at kunder for eksempel har tilgang til håndsprit.

Les mer her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/norge-gar-over-til-en-normal-hverdag-med-okt-beredskap/id2872539/

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Forlenger fristen for å gjennomføre Trafikant i mørket

Covid-19-pandemien medfører lavere kapasitet ved trafikkskolene ved gjennomføring av Trafikant i mørke. Elever med gjennomført trafikalt grunnkurs som mangler del 7 Trafikant i mørket får derfor lov til å fortsette å øvelseskjøre uten del 7 ut 2020. Ny frist for å gjennomføre Trafikant i mørke blir dermed 31.12.2020.

1-metersregelen fører som kjent til begrensninger i antall elever i bil, og dette reduserer kapasiteten ved trafikkskolene. Statens vegvesen foretar derfor endringer i forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

I tillegg er det nå presisert i den midlertidige forskriften at det ikke stilles krav om at alle lærere deltar på innledende og avsluttende del («forventninger, mål, oppsummering og refleksjon med elever og lærere»).

Se hele informasjonsbrevet fra Statens vegvesen her:

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

«Hvor blir det av grunnkursbeviset»?

I mai fikk alle trafikkskoler et informasjonsbrev fra Statens vegvesen om endringer i rutinene for trafikalt grunnkursbevis. Vi registrerer imidlertid at det er en del spørsmål om dette, så det kan være greit med en liten klargjøring:

  1. Bevis på gjennomført trafikalt grunnkurs blir nå bare sendt ut elektronisk, til elevens digipost eller eBoks.
  2. Eleven kan ved kontroll vise frem sitt bevis ved å åpne sin digipost eller eBoks der beviset ligger.
  3. Eleven kan eventuelt velge å skrive ut bevis på papir fra altinn.
  4. Eleven kan også få tilgang til sitt elektroniske grunnkursbevis ved å logge seg inn på «din side» på vegvesen.no. For å komme til sitt personlige område, må eleven bruke sikker innlogging via Difis ID-porten, med å bruke for eksempel Min-ID eller Bank-ID.

Både de elektroniske bevisene og utskrift av brev på altinn kan brukes ved kontroll under øvingskjøring sammen med annen gyldig legitimasjon med bilde (bankkort, pass, eller postens ID).

Skolebevis er ikke gyldig legitimasjon.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

«Hva gjør vi med førstehjelp»?

Spørsmål vi får tyder på at det fortsatt er stor usikkerhet rundt gjennomføring av tema 1.5 og tema 1.6 i Trafikalt grunnkurs (og dessuten kurs i ulykkesberedskap på tunge kjøretøy).

Det vises blant annet til at den midlertidige forskriften ble opphevet 1. juli, og at det dermed ikke er rom for unntak lenger.

Nå er det imidlertid slik at «mindre tilpasninger» ikke nødvendigvis trenger en hjemmel i egen forskrift, når tilpasningen er begrunnet i andre bestemmelser hjemlet i forskrift.

I de oppdaterte retningslinjene fra Statens vegvesen står det at [TGK og kurs i ulykkesberedskap] kan gjennomføres som vanlig *bortsett fra mindre tilpasninger etter gjeldende smittevernregler*.

Fra Statens vegvesens side er det med andre ord tatt høyde for at det fortsatt er behov for *mindre tilpasninger*, men at hjemmel for å gjennomføre med *mindre tilpasninger* er ivaretatt gjennom covid-19-forskriften.

Utdrag fra retningslinjene er som følger:

«E. Gjennomføring av trafikalt grunnkurs del 5-7
Etter at det er opna att for å gjennomføre trafikkopplæring innanfor krava som er fastsett i covid-19- forskriften § 15a Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv., kan trafikalt grunnkurs del 5, 6 og 7 gjennomførast som vanleg bortsett frå mindre tilpassingar etter gjeldande smittevernreglar.
(…)
G. Gjennomføring av kurs i ulykkesberedskap
Etter at det er opna att for å gjennomføre trafikkopplæring innanfor krava som er fastsett i covid-19- forskriften § 15a Krav til smittevernfaglig forsvarlig drift ved kjøreskoler mv., kan kurs i ulykkesberedskap gjennomførast som vanleg bortsett frå mindre tilpassingar etter gjeldande smittevernreglar. Som mindre tilpassingar blir også rekna å oppfylle måla som er fastsett i § 25-2 Kursmål for ulykkesberedskap andre ledd nr. 2 om demonstrasjon og praktisk øving, ved hjelp av film, bilde og refleksjonssamtalar så lenge smittevernreglane har krav til avstand mellom personar som gjer dette nødvendig.»

Så er det mange som lurer på hvilke tilpasninger som kan gjøres.

Dette er i stor grad opp til den enkelte trafikkskole og trafikklærer å vurdere, men et par eksempler kan kanskje være til hjelp:

Det viktigste å huske er at elevene fortsatt skal ha 1 meters avstand. Unntaket her er bare elever som går i samme kohort, dvs elevgruppe i skoleverket, og det er altså i liten grad relevant for trafikkskolene.

Mange har gitt uttrykk for at de synes det er vanskelig å gjennomføre undervisningen med denne forutsetningen. Det er imidlertid flere muligheter.

For det første kan man med fordel merke seg det retningslinjene sier om kurs i ulykkesberedskap, der det nevnes bruk av film, bilde og refleksjonssamtaler.

I tillegg er det flere muligheter for å gjennomføre demonstrasjon og praktisk øving og samtidig opprettholde 1 meters avstand mellom elevene. Øving i sikring av skadested kan for eksempel gjennomføres ved at 1 elev sikrer 1 kjøretøy. Har man bare et kjøretøy til rådighet kan evt flere elever observere fra avstand (med 1 meters innbyrdes avstand), og bidra med å hjelpe, kommentere og bli tatt med på råd, og med felles evaluering etterpå. Har man tilgang til flere kjøretøy kan man fint arrangere f.eks. en kyssulykke med 4 kjøretøy, og da kan f.eks. 4 elever få i oppdrag å sikre skadestedet i hver sin retning med utgangspunkt i hvert sitt kjøretøy.

Utfordringen er selvsagt større når vi kommer til å undersøke involverte i ulykken, og å øve på livreddende førstehjelp inne og på skadested.

For å kunne gjennomføre disse delene er det imidlertid avgjørende å huske at det er elevene som skal ha 1 meters avstand. Det er dermed mulig både for lærer å demonstrere med 1 elev som markør, og det er mulig for elever å øve enkeltvis med læreren som markør. Begge disse variantene kan fint gjennomføres som demonstrasjon, slik at andre elever er observatører og skal bidra ved å kommentere, bli tatt med på råd og evaluere og diskutere det som skjer i etterkant.

Kravene i trafikkopplæringsforskriften er som følger jf troff § 8-3:

[Eleven skal]

(…)

5.beherske grunnleggende ferdigheter i forbindelse med trafikkulykker og førstehjelp ved å
a.ha kunnskap om plikter ved trafikkuhell
b.kjenne til rutiner for sikring av og opptreden på skadested
c.kunne vurdere skadeomfang og øve på praktisk førstehjelp
6.delta i redningsarbeidet ved en arrangert ulykke og gjennom denne
a.oppleve å komme først til skadestedet, forstå viktigheten av å kjenne skadeomfanget før ulykken varsles og hvordan varsling gjøres
b.øve på grunnleggende rutiner på skadestedet
c.videreutvikle den praktiske ferdigheten i grunnleggende livreddende førstehjelp ved trafikkulykker

Det kan være en fordel å oppdatere skolens undervisningsplan slik at gjennomføringen er i tråd med denne, eller i alle fall legge inn en formulering om at undervisningen gjennomføres med mindre tilpasninger iht gjeldende smittevernregler.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Kan bli slutt på 17-timers TGK i ungdomsskolen

Statens vegvesen sender enkelte forslag til endringer i trafikkopplæringsforskriften og trafikkopplæringsforskriften på høring. Endringene i førerkortforskriften handler i hovedsak om bestemmelser knyttet til diabetes. Videre gjøres endringer i bestemmelsene om epilepsi og
epilepsilignende anfall. I tillegg foreslås enkelte mindre endringer og korrigeringer i forskriftstekstene.

I trafikkopplæringsforskriften foreslås det endringer i trafikkopplæringsforskriften som følge av direktiv 2020/612/EU. Direktivet inneholder endringer om i hvilke tilfeller en praktisk prøve avlagt
med automatgir skal avmerkes med kode 78 i førerkortet og en endring i kravet til prøvekjøretøy ved praktisk prøve i klasse A2. Norsk rett samsvarer allerede i stor grad med de endringene som fremkommer av direktivet.

Det som nok har størst interesse for trafikkskolene er forslag om å fjerne muligheten til å gjennomføre trafikalt grunnkurs som et 17 timers
kurs i ungdomsskolen. Det blir dessuten presisert at Trafikant i mørket ikke kan gjennomføres i ungdomskolen, – dersom forslaget blir vedtatt. Muligheten til å gjennomføre trafikalt grunnkurs som en integrert del av valgfag trafikk i ungdomsskolen videreføres, men forskjellen på trafikalt grunnkurs og valgfag trafikk blir altså større med dette forslaget.

Dette er for øvrig i tråd med revidering av læreplan for trafikk valgfag gjennom Fagfornyelsen. Trafikkforum tok del i arbeidet med ny læreplan, og det å tydeliggjøre forskjellen mellom trafikk valgfag i ungdomskolen og trafikalt grunnkurs i trafikkskolene har vært et felles mål i arbeidet.

Høringsfristen er satt til 1. oktober 2020.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Slutt på nettbaserte grunnkurs 1. juli

Trafikkforum kunne i går bekrefte at gjeldende forskrifter ikke lenger er til hinder for gjennomføring av 1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp, 1.6 Tiltak ved trafikkulykke i Trafikalt grunnkurs, samt Kurs i ulykkesberedskap på tunge klasser.

Samtidig minnet vi om at Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring er nettopp en midlertidig forskrift, og at det blir vurdert fortløpende når denne skal oppheves.

Statens vegvesen melder i dag om at retningslinjene for forskriften er oppdatert, og i forbindelse med det får vi også vite at den midlertidige forskriften blir opphevet 1. juli.

Nettbasert opplæring etter unntaksforskrifta må dermed være avsluttet innen 1. juli 2020.

Adgangen til å gjennomføre Trafikalt grunnkurs, grunnkurs for klasse AM 146, grunnkurs klasse A1, A2 og A samt grunnkurs for tunge kjøretøy på nett gjelder frem til 15. juni, men må altså være avsluttet 1. juli.

De som har gjennomført trafikalt grunnkurs 1.1 – 1.4 i tråd med den midlertidige forskriften vil selvsagt fortsatt ha rett til å øvelseskjøre frem til 1. november.

1.5 og 1.6 må imedlertid være gjennomført før kandidaten kan avlegge førerprøve.

Oppdatering: Den midlertidige forskriften blir likevel ikke opphevet 1. juli. Midlertidig forskrift blir opphevet når smittesituasjonen tilsier det.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Oppklarende om førstehjelp og ulykkesberedskap

All føreropplæring ble som kjent åpnet opp igjen forrige mandag, under forutsetning av at virksomheten drives smittevernfaglig forsvarlig.

Mange har spurt spesifikt om 1.5 Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp og 1.6 Tiltak ved trafikkulykke i Trafikalt grunnkurs, samt Kurs i ulykkesberedskap på tunge klasser.

Det gjelder ikke spesielle bestemmelser eller begrensninger på disse kursene. Det er derfor opp til den enkelte kursarrangør å foreta nødvendige tilpasninger slik at de aktuelle kursene kan gjennomføres i samsvar med både trafikkopplæringsforskriften og covid-19-forskriften.

Det kan for eksempel bety at det i større grad blir brukt demonstrasjon der det vanligvis blir gjennomført øving for å ivareta kravet i covid-19-forskriften om at elevene skal ha 1 meters avstand.

I et møte med Statens vegvesen i dag får vi bekreftet at dette også vil bli tydeliggjort nærmere i oppdatering av Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring.

Statens vegvesen presiserer også at det i den midlertidige forskriften bare er gjort unntak fra retten til å øvelseskjøre, og at det ikke vil bli åpnet for å avlegge førerprøve uten å ha gjennomført 1.5 og 1.6 i Trafikalt grunnkurs. De elevene dette gjelder må derfor gjennomføre 1.5 og 1.6 for å kunne avlegge førerprøve.

Den midlertidige forskriften er ment for å være midlertidig, og det blir derfor vurdert fortløpende når det vil være riktig å oppheve den.

De tiltakene som må gjennomføres for å drive smittevernfaglig forsvarlig iht covid-19-forskriften er som følger:

Ansatte skal vaske eller desinfisere hendene før og etter hver kundekontakt.
Mulighet for å vaske eller desinfisere hendene skal være tilgjengelig for kunder når de kommer og forlater virksomheten.
Engangs papirhåndklær ved håndvask skal være tilgjengelig for både ansatte og kunder.
Lokaler, toaletter, vaskeservanter o.l. skal rengjøres minst en gang daglig. Tidspunktene for gjennomført rengjøring skal dokumenteres.
Dørhåndtak, trappegelendre, bankterminal, kasseapparat og andre gjenstander eller kontaktflater som hyppig berøres, skal rengjøres hyppig og flere ganger daglig.
Servering av mat eller drikke, inkludert te eller kaffe, skal ikke inngå som et tilbud til kundene.
Virksomheten skal ikke ha ukeblader, aviser mv. tilgjengelig i venteområder eller i lokalene for øvrig.

Relevante lenker:

Trafikkopplæringsforskriften

Forskrift om midlertidig unntak for gjennomføring av trafikkopplæring og øvingskjøring

Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften)

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Evaluering av valgfag trafikk

Torkel Bjørnskau og Ole Jørgen Johanson ved Transportøkonomisk institutt presenterte tirsdag funn fra rapporten «Evaluering av valgfag trafikk» på et frokostmøte hos Trygg Trafikk. Evalueringen viser at elevene trives og er motiverte, og blanding av teori og praksis skaper en variasjon elevene setter pris på.

I et overordnet perspektiv er det dessuten verdt å merke seg at ungdom i de utvalgene som har vært benyttet i prosjektet i all hovedsak viser positive holdninger både til spørsmål som går på rollen som trafikant, risiko i trafikken og trafikkopplæring. Sammenfall i svarene i de ulike utvalgene viser dessuten at både ungdom som har gjennomført trafikalt grunnkurs gjennom valgfag trafikk i ungdomskolen og ungdom som har gjennomført trafikalt grunnkurs ved trafikkskoler viser de samme gode holdningene. For å si det på forskerspråk: Det er ikke signifikante forskjeller i svarene i de ulike gruppene. 

Faglig rådgiver i Trafikkforum Stig Anders Ohrvik mener at dette først og fremst viser at både ungdomskolene og trafikkskolene gjør en god jobb, samtidig som det er verdt å merke seg at ungdommene som har deltatt i undersøkelsen også er godt motivert for opplæringen. Det som er litt overraskende, er at det ikke kommer tydelig frem forskjeller i undersøkelsen på bakgrunn av at ungdommene som har valgfag trafikk både har undervisning over lenger tid og i større omfang enn de ungdommene som har trafikalt grunnkurs ved trafikkskole. Ohrvik mener at dette skyldes at trafikkskolene her fungerer utjevnende gjennom sin undervisning, og at dette er en indikasjon både på at føreropplæringsmodellen fungerer i tråd med intensjonen og at trafikkskolene ivaretar samfunnsansvaret på en god måte. 

Det kunne imidlertid vært veldig interessant å undersøke om trafikklærerne opplever forskjeller på elever som har hatt valgfag trafikk i ungdomskolen og elever som har hatt trafikalt grunnkurs ved trafikkskole. Mange trafikklærere etterlyser kunnskap og forståelse hos elevene, og det ville derfor vært interessant å finne ut om valgfag trafikk kan være et svar på den problemstillingen. 

Uansett er det godt belegg for at det er en fordel å strekke opplæring ut over tid, særlig for opplæring som tar sikte på å påvirke holdninger og som forutsetter refleksjon, forståelse og vurdering. Trafikk valgfag kan dermed være et godt bidrag til nullvisjonen, som supplement til føreropplæringen i trafikkskolene. I dette perspektivet er det imidlertid viktig å huske at trafikk valgfag handler om trafikantrollen i et videre perspektiv, og dermed ikke først og fremst er en føreropplæring. Valgfaget kan derimot bidra til å øke elevenes forståelse både i dybden, i bredden og over tid, samtidig som trafikkskolene ivaretar sin rolle i føreropplæringsmodellen. 

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

av Anders Noren.

opp ↑