«Velutdannede trafikklærere og sensorer – en forutsetning for ansvarlige førere»

CIECA-kongressen 2017 arrangeres i Trondheim 8. og 9. juni 2017, og i den forbindelse etterlyser CIECA aktuelle foredragsholdere. CIECA er den internasjonale kommisjonen for førerprøver, og Statens vegvesen og Nord universitet er vertskap for konferansen i 2017.

Det er en forutsetning at foredragene blir holdt på engelsk, tysk eller fransk. Vi har likevel valgt å oversette et sammendrag av den engelskspråklige utlysningsteksten:

«For å kunne bli en trygg, miljøvennlig og ansvarlig fører, er det nødvendig å ikke bare utvikle kjøreferdigheter, men også å oppnå kompetanse knyttet til den enkelte førerens personlighet gjennom egnet læringsprosess. Innholdet i læreplanene sammen med trafikklærerens og sensorens kompetanse, vil utgjøre de kjerneelementene som har betydning for resultatet. 

På den ene side må trafikklæreren være kvalifisert til å beherske hele undervisningsprosessen, slik at det kan etableres et læringsmiljø hvor den enkelte eleven kan utvikle både sosial kompetanse og observerbare oppgaveorienterte ferdigheter i samsvar med sine egne læreforutsetninger. Opplæringen i seg selv bør dra nytte av et mangfold av ulike undervisningsverktøy. Avhengig av hvordan opplæringsstrukturen er organisert, kan dette godt gjennomføres kombinert med kjøring med ledsager. 

På den annen side må sensoren være bevisst på hvilke mål vurderingsprosessen skal knyttes til, hvilke muligheter som finnes innenfor førerprøvens rammer, og på hvilken innflytelse måten prøveresultatet blir formidlet på kan ha for kandidatens løpende læringsprosess og trafikksikkerheten. 

Til sist må begge aktørene, både trafikklærere og sensorer, utvikle sitt arbeide innenfor et felles rammeverk, eller mer spesifikt, et rammeverk knyttet til pensum med høyt nivå. 

Det er imidlertid fortsatt mange spørsmål som gjenstår å utforske på dette området, og potensielle foredragsholdere inviteres til å sende inn sammendrag av foredrag som kan belyse spørsmål som:

  • Hvilke utfordringer kan trafikklærere og sensorer regne med å møte i fremtiden, og hvordan kan disse utfordringene møtes?
  • Hvordan kan trafikklærere og sensorer bidra til høy måloppnåelse i et pensum med høyt nivå som antydet i RUE-rapporten?
  • Hvordan kan vi forsikre oss om at alle parter som er involvert i føreropplæringsprosessen samarbeider om å nå felles trafikksikkerhetsmål?
  • Hvordan kan trafikklærere og ledsagere få kandidater til å forstå hvilken kompetanse de må ha oppnådd for å bestå førerprøven før de møter opp til førerprøve?

Fristen for å sende inn sammendrag av foredrag er satt til 7. desember 2016. Opplysninger og retningslinjer for innsending finnes her

For spørsmål om innsendingsprosessen, kontakt Eva Mateo