Nye krav til føreropplæring

Gode holdninger bak rattet bidrar til færre drepte og hardt skadde. Vegdirektoratet har nå sendt et forslag til forbedret føreropplæring på høring.


– En viktig del av føreropplæringen handler om å skape risikoforståelse, selvinnsikt, og evne til vurdering av egen adferd hos nye sjåfører. Undersøkelser gjennomført av Transportøkonomisk institutt, viser en positiv utvikling hos unge førere både når det gjelder holdninger, og innblanding i ulykker etter at dagens modell ble innført i 2005, sier Bente Skjetne, avdelingsdirektør for Trafikantseksjonen i Vegdirektoratet.
Nå ønsker Vegdirektoratet å styrke opplæringen ytterligere.
– Vi ønsker å legge opp til at elevene skal bruke noe tid på føreropplæringen. På den måten får elevene anledning til å reflektere over det de lærer underveis, samtidig som de får mulighet til omfattende øvingskjøring. Vi vet at dette bidrar til redusert ulykkesrisiko. Grunntankene i dagens opplæring med trinnvis progresjon og obligatoriske tema som for eksempel sikkerhetskurs på bane og på veg, skal videreføres, sier Skjetne.


Tydeligere læringsmål
Et av forslagene i høringsdokumentet dreier seg om å gjøre forskriftstekster og læreplantekster tydeligere.
– Vi ønsker at trafikklærerne skal være klar over hvilket handlingsrom de har, slik at de lettere kan tilpasse opplæringen til hver enkelt elev. Samtidig vil tydeligere målformuleringer også gjøre det lettere å vurdere om eleven har lært det han eller hun skal, sier Skjetne.


Obligatorisk sikkerhetskurs for moped og lett MC
For å styrke den trafikale delen av opplæringen for tohjulsmoped (klasse AM146), foreslår Vegdirektoratet å innføre et obligatorisk sikkerhetskurs. Det totale omfanget av opplæringen i denne klassen vil ikke øke som følge av dette.  Lett MC (klasse A1) er førerkortklassen med færrest antall timer obligatorisk opplæring i dag. – Her foreslår vi å styrke opplæringen ved å legge til et fire timers obligatorisk sikkerhetskurs. Dette gjør vi fordi vi vet at dette er den mest ulykkesutsatte gruppen av alle motorsykkelførere, sier Skjetne.


Obligatoriske kurs for snøscooter (klasse S)
Etter at kommunene har fått anledning til å etablere snøscooterløyper for fornøyelseskjøring, er det grunn til å tro at det vil bli mer populært å ta førerkort for snøscooter. Snøscooterkjøring krever spesielle ferdigheter fordi det skjer utenfor offentlig vei, og ofte i fjellet hvor været kan skifte brått. Vegdirektoratet ønsker derfor å styrke opplæringen ved å innføre et obligatorisk tre timers grunnkurs, og et sju timers sikkerhetskurs i snøscooteropplæringen.


Styrker trafikklærerkompetansen
Evalueringen av føreropplæringen viser også at det er et stort sprik i kompetansen blant trafikklærerne.
– Vi ønsker derfor å styrke trafikklærernes kompetanse ved å stille krav til at man har spesialutdanning for å undervise i moped og traktor (klasse AM 146 og T), sier Bente Skjetne.
Forslagene som er på høring bygger på rapporten:«Evaluering av norsk føreropplæring etter 2005»


Les høringsbrev og notat her.
Høringsfristen er 3. august