Rapport fra samkjøring MC

Våren 2017 lanserte NMCU filmen Full Kontroll, og i kjølvannet av denne ble det avdekket at det i kompetansemiljøet på MC i Norge tilsynelatende eksisterte et betydelig sprik i synet på normalplassering i sving.

Læreplanteksten på normalplassering i sving har vært uforandret siden 2005, men diskusjonene som oppsto som en følge av den nylanserte filmen avdekket likevel divergerende oppfatning og fortolkning av læreplanteksten.

Det viste seg at det eksisterte geografiske forskjeller, først og fremst med tydelige skiller mellom østlandsområdet og Midt-Norge, og det viste seg at det også kunne forekomme ulikt syn blant sensorkorpset i Statens vegvesen.

På bakgrunn av dette valgte Trafikkforum å invitere til samkjøringssamling med sikte på å anskueliggjøre ulike perspektiv på normalplassering i sving hos toneangivende personer med høy kompetanse på MC.

Målet med samlingen var at alle deltagerne skulle bli bevisst både på egen og andres valg av kjøremåte gjennom praksis, og egen og andres oppfatning, forståelse og tolkning av læreplanteksten.

Dette kunne i sin tur danne grunnlag for en omforent forståelse for ulike valg og begrunnelser for valg, og ikke minst bidra til å belyse ulik tilnærming til problemstillingen i et føreropplæringsperspektiv, i et førerprøveperspektiv og i en erfaren MC-førers perspektiv.

Det overordnede målet var å legge til rette for dialog og meningsutveksling basert på egne erfaringer og opplevelser gjennom praksis og observasjon, for å danne grunnlag for en faktabasert problemforståelse.

En av funnene på samkjøringen var at det var mindre forskjell på praktisk kjøring deltagerne i mellom enn man skulle tro, mens det likevel var til dels store sprik i tolkning av læreplanteksten. Også analyse av filmklipp viser at teksten er en større utfordring enn praksis.

Mye tyder derfor på at en klargjøring i tekst vil ha mye for seg.

Det anbefales ellers at det blir opprettet et Fagråd MC bestående av aktører med høy kompetanse på trafikkpedagogikk, og spesielt på MC, og det anbefales også at blir utarbeidet en lærerveiledning for MC.

Hele rapporten kan leses her.