Vurderer forenklet førerprøve for klasse B med manuell giring

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen vurdere om det bør utredes en ordning med forenklet førerprøve ved utvidelse fra klasse B med kode 178 til klasse B ubegrenset.

Nye personbiler og lette varebiler skal være nullutslippskjøretøy fra 2025, og allerede i dag er de aller fleste nye personbiler og lette varebiler som blir solgt i Norge kjøretøy uten manuell giring. Det er derfor både naturlig og ønskelig at opplæring og førerprøve i stadig større grad også gjennomføres på automatgir. Det vil likevel finnes mange kjøretøy med manuell giring på norske veier i overskuelig fremtid, og selv om stadig færre førere vil ha behov for å kjøre disse kjøretøyene, må det fortsatt være mulig å oppnå førerett for motorvogn med manuell giring.

For Trafikkforum er det viktig å holde fast på prinsippet om at grunnleggende ferdigheter skal dokumenteres ved førerprøve i samsvar med intensjonene i den norske føreropplæringsmodellen. For kandidater med bestått førerprøve klasse B gjennomført med automatgir, kan imidlertid det å dokumentere tilstrekkelige grunnleggende kjøreferdigheter på manuelt giret kjøretøy i førerkortklasse B gjennomføres i form av en forenklet førerprøve som ikke nødvendigvis trenger å ta 75 minutter, som er tidsrammen for ordinær førerprøve klasse B.

Forenklet førerprøve ved utvidelse vil føre til at gebyr for gjennomføring av førerprøve ved utvidelse blir lavere, og kostnadene for kandidaten blir dermed mindre. I tillegg vil en slik endring være fordelaktig for førerprøvekapasiteten.

Trafikkforum har derfor tatt initiativ til å innføre en ordning med forenklet førerprøve ved utvidelse av førerett fra klasse B kode 78 til førerett klasse B ubegrenset. Trafikkforum har bedt samferdselsdepartementet om å gi Statens vegvesen i oppdrag å utrede en slik endring, herunder å ta stilling til innhold og rammer for førerprøven.

På bakgrunn av dette har Statens vegvesen fått i oppdrag fra samferdselsdepartementet å vurdere en slik utredning.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Tyskland: Ny automatregel fra 1. april

Fra 1. april 2021 vil det i Tyskland bli mulig å oppnå førerett for manuelt giret personbil uten å avlegge førerprøve med manuelt gir.

Førerprøve avlagt på bil med automatgir gir i Tyskland, – som i Norge, – førerett i klasse B med kode 78, som betyr at føreretten er begrenset til automatgiret kjøretøy. Fra og med 1. april 2021 vil det være mulig å utvide føreretten til førerett på personbil med manuell giring ved å gjennomføre et obligatorisk kurs.

Dette er en endring som innebærer at kandidaten kan avlegge førerprøve på automatgiret kjøretøy, og under visse forutsetninger oppnå førerett på manuelt giret kjøretøy uten å avlegge praktisk prøve på manuelt giret kjøretøy.

For å oppnå førerett på manuelt giret personbil må kandidaten gjennomføre et obligatorisk kurs på minst 10 undervisningstimer. I tillegg må kandidaten dokumentere grunnleggende kjøreferdigheter på manuelt giret kjøretøy ved å gjennomføre en test på minst 15 minutter ved trafikkskolen.  

Dette obligatoriske kurset med påfølgende test på trafikkskole kan gjennomføres etter å ha gjennomført grunnleggende opplæring på automatgir, men før førerprøven. Kandidaten vil da oppnå førerett for manuelt gir selv om førerprøven gjennomføres på bil med automatgir.

Alternativt kan kandidaten utvide førerett fra automatgiret til manuelt giret kjøretøy etter å ha avlagt førerprøve på automatgiret kjøretøy, men fortsatt uten å avlegge ny førerprøve med manuelt giret kjøretøy. Kandidaten må da gjennomføre det samme obligatoriske kurset på minst 10 undervisningstimer med påfølgende test på 15 minutter på trafikkskole for å dokumentere nødvendige ferdigheter. Tysk førerkortmyndighet vil da på grunnlag av dokumentasjon fra trafikkskolen utstede nytt førerkort med førerett klasse B med kode 197, – altså førerett for personbil med manuelt gir.

Trafikkforum har advart mot å erstatte førerprøven for manuelt giret bil med et forhåndsdefinert kurs.

Noen kandidater vil lett kunne bestå en førerprøve uten å gjennomføre det forhåndsbestemte timetallet, mens andre kandidater vil ha behov for betydelig mer opplæring.

Den norske føreropplæringsmodellen er basert på at den den opplæringen som er lett å kontrollere ved en førerprøve skal tilpasses den enkelte kandidaten individuelt, mens det som er vanskelig å kontrollere skal ha et obligatorisk timetall.

Om kandidaten har nødvendig kompetanse og ferdighet til å kjøre bil med manuelt gir er lett å kontrollere ved førerprøve. Dagens ordning er derfor er god ordning som både sikrer valgfrihet, som er individuelt tilpasset og som ivaretar samfunnets behov for trafikksikkerhet.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

De fleste vil fortsatt gire selv

Statistikk fra Statens vegvesen viser at over 75 % av førerprøvene på klasse B i 2019 ble gjennomført med manuelt giret bil. Til tross for at automatgirede biler utgjør nesten hele nybilsalget er det dermed fortsatt et stort behov for førerkompetanse på manuelt giret bil.

Siden gjennomsnittsalderen på bilparken i Norge er nesten 11 år er det ikke unaturlig at mange fortsatt ser et behov for å ha både førerkompetanse og førerrett på manuelt giret bil. Det er derfor veldig bra at alle førerkortkandidater kan velge dette selv, slik at de som vil ha førerrett på manuelt gir avlegger førerprøve på manuelt giret bil, og de som vil ha førerrett på automatgiret bil avlegger førerprøve på automatgiret bil.

Avlegger man førerprøve på automatgiret bil er det heller ikke noe problem å utvide førerretten til manuelt giret bil senere, da er det faktisk bare å avlegge ny førerprøve.

Trafikkforum advarer mot å erstatte førerprøven for manuelt giret bil med et forhåndsdefinert kurs.

Føreropplæringsmodellen er basert på at den den opplæringen som er lett å kontrollere ved en førerprøve skal tilpasses den enkelte kandidaten individuelt, mens det som er vanskelig å kontrollere skal ha et obligatorisk timetall. Om kandidaten har nødvendig kompetanse og ferdighet til å kjøre bil med manuelt gir anser vi som lett å kontrollere ved førerprøve.

Det er derimot ikke selvsagt at alle vil beherske å kjøre bil med manuelt gir etter å ha gjennomført det samme forhåndsdefinerte kurset.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

Ingen grunn til å endre førerprøven

INGEN GRUNN TIL Å ENDRE FØRERPRØVEN

Det er ingen grunn til å endre på førerprøven for å gjøre det lettere å få førerkort på manuelt gir, sier Stig Anders Ohrvik og Tore Johannessen i Trafikkforum. Foto: Stig Anders Ohrvik/Trafikkforum

Stadig flere velger bort manuelt giret bil. Over 95 % av nye biler solgt i 2019 var biler med automatgir, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Enkelte aktører mener at det bør få betydning for førerprøven, men det er helt unødvendig sier Trafikkforum, som er Norges nest største organisasjon for trafikkskoler og trafikklærere. 

-Vi er forundret over at en bransjeorganisasjon for trafikkskoler går inn for dette, og vi er forundret over argumentene. Først og fremst er vi forundret over påstanden om at overgang til automatgir er positivt for trafikksikkerheten. Flere nye undersøkelser viser derimot at for eksempel elbiler er mer involvert i ulykker enn andre, og våre egne forsøk med førerstøttesystemer viser at førerstøttesystemene kan virke negativt inn på sikkerheten når føreren har for stor tillit til systemene. 

Både automatgir generelt og elbil spesielt er for øvrig en overgang som ikke er like relevant i hele landet, mens elbil og automatgir kan være hensiktsmessig i urbane strøk, er det fortsatt manuelt gir og effektive dieselmotorer som er hovedregelen i utkantnorge. Nye dieselmotorer er dessuten både energieffektive, økonomiske og miljøvennlige. Men for å utnytte disse bilene optimalt er det viktig å opprettholde tekniske kjøreferdigheter, og da er det viktig å holde fast på både opplæringen og førerprøven. 

Det er også en drøy påstand at dette er en endring som er ønsket av trafikklærerne. Trafikkforum er Norges nest største organisasjon for trafikkskoler og trafikklærere, og vi er altså ikke enig i at dette er riktig vei å gå. Vi har også blitt kontaktet av flere både av våre egne medlemmer og andre som reagerer svært negativt på forslaget fra Autoriserte trafikkskolers landsforbund. 

-Det er fullt mulig å ta førerkort for klasse B med automatgir i dag, og det vil ikke endre seg med en regelendring.Men mange vil fortsatt ha førerkort på klasse B med manuelt gir, og for dem fungerer også dagens ordning helt uproblematisk. 

Den eneste gruppen bilførere en regelendring vil ha betydning for, er de som først erverver førerrett i klasse B med begrensning til automatgiret kjøretøy og som senere vil konvertere/utvide førerretten til å gjelde kjøretøy med manuell giring. De må i dag avlegge ny førerprøve, og med en regelendring vil de altså slippe det. Og det har vi rett og slett problemer med å forstå poenget med, sier Tore Johannessen og Stig Anders Ohrvik i Trafikkforum som stiller spørsmål ved hvilken betydning en regelendring vil få for trafikksikkerheten: 

-På hvilken måte er det et godt trafikksikkerhetstiltak at førere med førerrett begrenset til automatgiret kjøretøy skal kunne utvide førerretten til kjøretøy med manuell giring uten å avlegge førerprøve? 

Og på hvilken måte er det en fordel for kandidaten? Hvis kandidaten faktisk behersker giring er det da faktisk mindre omfattende å gjennomføre en ny førerprøve enn å måtte gjennomføre et forhåndsbestemt kurs på 5 – 7 timer. Hvis kandidaten derimot ikke behersker det, – er det da en selvfølge at alle behersker manuell giring godt etter å ha gjennomført et forhåndsdefinert kurs på 5 – 7 timer? Og er det sannsynlig at det blir lettere å tilegne seg den ferdigheten etter å ha automatisert og internalisert det å kjøre med automatgir i lengre tid før konvertering? Er det sannsynlig at det blir lettere å tilegne seg denne ferdigheten etterhvert som manuell giring blir stadig sjeldnere og elevene dermed mangler rollemodeller de kan etterligne og kopiere? 

 I fremtiden vil de fleste biler ha automatgir. Men det er ikke en utvikling som forutsetter en regelendring. Tvert imot, en regelendring blir enda mindre relevant etterhvert som tiden går og stadig færre ser noe poeng i å ha førerrett for manuelt giret kjøretøy. Men uansett er det behov for en del gode svar på en del viktige spørsmål før en slik regelendring eventuelt bør iverksettes. 

-Det er riktig at nybilsalget stort sett består av biler med automatgir, men gjennomsnittsalderen på bilparken er på ca 10 år, så det vil i alle fall ta over 10 år før de fleste bilene har automatgir. Men selv da er det mange ungdommer som vil ha en manuelt giret bil som sitt første kjøretøy. Og allerede i dag ser vi at flere enn tidligere har problemer med å lære å gire manuelt fordi de ikke opplever det hjemme. -Er det da fornuftig å kutte ut førerprøven på manuelt giret bil til fordel for et forhåndsdefinert kurs? 

-Vi mener at dette ikke er noen fordel for trafikksikkerheten, det er ingen fordel for de som skal kjøre opp, og det har heller ingen positiv miljøeffekt. I et miljøperspektiv er det tvert imot viktig å opprettholde både opplæring og førerprøven, som pr i dag stiller krav til at kandidaten skal kunne kjøre økonomisk og miljøvennlig. 

-Markedet regulerer dette helt fint selv slik som reglene er i dag. Slik det er i dag er det kunden som bestemmer selv, det er en frihet kunden har, og det vil vi opprettholde.

Unyansert om automatgir

Hovedprinsippet i føreropplæringsmodellen er at kunnskap og ferdigheter som lett kan måles skal vurderes ved førerprøve fremfor å stille krav om et bestemt antall undervisningstimer. Trafikkforum mener at det er viktig å opprettholde dette prinsippet. Det er derfor ikke opplagt at det er en fordel med overgangskurs fra automatgiret kjøretøy til kjøretøy med manuell giring uten førerprøve.

I takt med den teknologiske utviklingen er det stadig mindre behov for at føreren selv skal beherske og betjene manuell giring. De aller fleste nye biler selges uten manuelt gir, og dette avspeiles også gjennom økt etterspørsel etter føreropplæring på automatgiret kjøretøy, også til tross for at avlagt førerprøve med automatgir fører til begrensninger i førerretten. 

Begrensning i rettigheter er imidlertid ikke like attraktivt som lettelser i krav til måloppnåelse, og det er derfor antagelig ikke overraskende at flere tar til orde for enklere utvidelse av en ervervet rettighet på automatgiret kjøretøy. Sagt i klartekst: Mange ønsker å kunne utvide førerrett fra automatgiret kjøretøy til kjøretøy med manuell giring uten førerprøve, og viser til eksisterende utvidelseskurs fra lettere til tyngre motorsykkel som eksempel på hvordan de tenker seg ordningen. 

Det er imidlertid ikke opplagt at en slik sammenligning er relevant. En utvidelse fra lett til mellomtung og fra mellomtung til tung motorsykkel bygger på en naturlig videreføring av en oppnådd kompetanse i tekniske og taktile kjøreferdigheter som er dokumentert gjennom å avlegge førerprøve. Utvidelsen handler her om å utvikle oppnådd kompetanse for å oppnå førerrett på kjøretøy som er tyngre og har større fartsressurser.

Dersom man ønsker å utvide førerretten fra automatgiret til manuelt giret kjøretøy er det derimot ikke tilstrekkelig å utvikle allerede oppnådd kompetanse. For å beherske manuell giring er det nødvendig å lære en ny type ferdighet. For de som lærer denne ferdigheten fra begynnelsen av, blir det en naturlig del av planleggingen når de skal flytte fokus fra grunnleggende kjøreferdigheter til trafikal kompetanse. For de som allerede har oppnådd grunnleggende ferdigheter på et kjøretøy uten manuell giring viser det seg ofte at det ikke er like enkelt. For mange handler det da om å lære en ny ferdighet som de ikke har noe forhold til, som de deretter skal implementere i et allerede automatisert handlingsmønster som tar utgangspunkt i et kjøretøy uten manuell giring. Dette er en oppgave som vil virke stadig mer fremmed etterhvert som andelen kjøretøy uten manuell giring øker. 

For noen er det riktignok forholdsvis enkelt å lære manuell giring, men for andre vil det være en omfattende og krevende prosess. Og det er nettopp dette som gjør at et utvidelseskurs uten førerprøve fremstår som litt for lite gjennomtenkt. Den norske føreropplæringsmodellen tar utgangspunkt i at kunnskap og ferdigheter som lett kan måles skal vurderes ved førerprøve fremfor å stille krav om et bestemt antall undervisningstimer. I tillegg tar føreropplæringsmodellen utgangspunkt i at eleven skal ha godt utbytte av opplæring i grunnleggende ferdigheter før opplæring på høyere nivå. Et overgangskurs fra førerett på automatgiret kjøretøy til kjøretøy med manuell giring uten førerpørve bryter med dette prinsippet, og ville i mange tilfeller føre til at eleven blir pålagt mer opplæring enn nødvendig, mens det i like mange tilfeller ville føre til oppnådd førerrett uten å beherske de nødvendige grunnleggende ferdighetene som skal til for å beherske kjøretøyet på en trygg og sikker måte. 

Alt i alt er det sannsynlig at markedet selv vil regulere dette. Det vil i fremtiden bli stadig flere som ikke har behov for førerrett på manuelt giret kjøretøy, og stadig flere vil dermed avlegge førerprøve uten manuell giring. Dette er helt uproblematisk. I en overgangsfase vil mange fortsatt velge å avlegge førerprøve på manuelt giret kjøretøy. Dette er også helt uproblematisk. For de som avlegger førerprøve på automatgiret kjøretøy og senere vil erverve førerrett på manuelt giret kjøretøy er det allerede anledning til det, ved å avlegge ny førerprøve. 

Selv om eksisterende læreplan i hovedsak ivaretar behov for opplæring både med og uten manuell giring, så kan det være hensiktsmessig å utarbeide egne læreplaner for automatgiret kjøretøy henholdsvis læreplan for utvidelse fra automatgiret til manuelt giret kjøretøy. 

Men hovedprinsippet i den norske føreropplæringsmodellen bør videreføres. Kunnskap og ferdigheter som lett kan måles bør derfor fortsatt vurderes ved førerprøve fremfor å stille krav om et bestemt antall undervisningstimer.

Føreropplæring er ikke en privatsak, men et samfunnsansvar. For Trafikkforum er det viktig å bidra til at trafikkskolene blir anerkjent for sitt bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet. Vi skal være en samfunnsaktør som blir lyttet til, og vi skal være en konstruktiv samarbeidspartner i dialog med politiske myndigheter og fagmyndigheter. I tillegg til å bidra til gode rammevilkår for føreropplæringen, skal vi også bidra til faglig utvikling, veiledning og kompetanseheving.

Trafikkforum er Norges nest største organisasjon for trafikklærere og trafikkskoler. Mer enn hver tredje trafikkskole i Norge er organisert i Trafikkforum.

Stig Anders Ohrvik

Rådgiver, Trafikkforum

av Anders Noren.

opp ↑