Støtter opp om føreropplæringsmodellen

Trafikklærere råder elever og foresatte til å gjennomføre opplæring ved trafikkskole tidlig, og å øve mye etterpå før førerprøven

I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014 – 2017 ble «Innsatsen for å få trafikkskolene til å gjennomføre opplæringen slik den er tenkt» definert som et viktig tiltak. I dette tiltaket lå en slags erkjennelse av at føreropplæringen ikke alltid blir gjennomført helt i tråd med intensjonene, og at ansvaret for dette i stor grad ble plassert hos trafikkskolene.

For Trafikkforum er det viktig å undersøke hvordan trafikklærerne forholder seg til intensjonen i føreropplæringsmodellen, slik at denne kunnskapen kan bidra til å iverksette riktige tiltak. Dersom det er slik som antydet i Nasjonal tiltaksplan 2014 – 2017 kan det være behov for å iverksette tiltak rettet mot trafikkskolene, men dersom det viser seg at trafikkskolene støtter opp under intensjonene kan det være mer relevant å iverksette andre tiltak.

I arbeidet med Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018 – 2021 har derfor Trafikkforum tatt initiativ til å gjennomføre undersøkelser i føreropplæringsbransjen for å kartlegge bransjens medvirkning til ansvarsfordeling i tråd med intensjonen i føreropplæringsmodellen.

Under arbeidet med tiltaksplanen tok Trafikkforum dessuten til orde for å konkretisere tiltaksmål om økt øvelseskjøring eller mengdetrening. I Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet 2014 – 2017 var tiltaksmålet knyttet til «betydningen av mye privat øvingskjøring» (…), og det ble definert et mål om «at omfanget av privat øvingskjøring skal øke fra et gjennomsnitt på omlag 100 timer i dag til 140 timer innen utgangen av planperioden».

Trafikkforum har i arbeidet med tiltaksplanen fremholdt at et avgjørende poeng for å oppnå intensjonen i føreropplæringen ikke bare er å fokusere på omfangetav «privat øvelseskjøring», men at det er nødvendig med målrettet privat mengdetrening i etterkant av formell opplæring ved trafikkskole. Dette har resultert i at Nasjonal tiltaksplan 2018 – 2021 i større grad enn tidligere også beskriver betydningen av at mengdetrening bidrar til å styrke opplæringen som gis ved trafikkskolen, og at det er spesielt viktig med omfattende øving etter den siste obligatoriske delen (Nasjonal tiltaksplan 2018 – 2021, s. 60).

På bakgrunn av dette har Trafikkforum i samarbeid med studenter ved mastergradsstudiet i samfunnsvitenskap ved Nord universitet i Bodø gjennomført en undersøkelse med sikte på å kartlegge trafikklærernes holdninger til øvelseskjøring, og dernest å avdekke årsaker til eventuelle differensierte holdninger i bransjen.

Undersøkelsen, som består av en kvalitativ og en kvantitativ del, viser at trafikklærerne i hovedsak støtter opp om den norske føreropplæringsmodellen. De fleste trafikklærerne støtter opp om at elevene bør gjennomføre opplæring ved trafikkskole tidlig, slik at de er i stand til å gjennomføre mye selvstendig øving med høy beslutningskvalitet etterpå, og dette er også det rådet de fleste trafikklærerne gir elever og foresatte.

Undersøkelsen viser at også mange av de trafikklærerne som ikke deler dette synet likevel veileder elever og foresatte i tråd med intensjonene i føreropplæringsmodellen.

Flere av trafikklærerne sier derimot at de skulle ønske andre aktører ga tydeligere og mer konsistente råd til elever og foresatte om føreropplæring, øvelseskjøring og mengdetrening.

Det kan se ut som antagelsen som lå til grunn for tiltaksplanen 2014 – 2017 var ubegrunnet, men samtidig må vi ta høyde for at resultatene fra en slik undersøkelse i forkant av forrige tiltaksplan kunne gitt et annet resultat. Slike undersøkelser har imidlertid ikke blitt gjennomført som beslutningsgrunnlag for nevnte tiltaksmål. Det er grunn til å understreke betydningen av at fremtidige tiltak er begrunnet i relevant grunnlagsmateriale, slik at tiltaksmålene er relevante.

De funnene som er gjort i undersøkelsen tyder på at det er behov for at flere aktører i trafikksikkerhetsfamilien støtter opp under føreropplæringsmodellen, og spesielt at det er nødvendig med målrettet privat mengdetrening i etterkant av formell opplæring ved trafikkskole. Det er derfor betryggende at Nasjonal tiltaksplan 2018 – 2021 i større grad enn tidligere også beskriver betydningen av at mengdetrening bidrar til å styrke opplæringen som gis ved trafikkskolen, og at det er spesielt viktig med omfattende øving etter den siste obligatoriske delen.

 

Hele rapporten kan leses her