Strengere regler for fravær i videregående skole

Trafikkopplæring må anses som grunnleggende allmennkunnskap, og må derfor ikke føres som fravær, mener Trafikkforum

Det blir innført nasjonal fraværsgrense i videregående skole med virkning fra skoleåret 2016/2017. Dette innebærer at elever som har mer enn ti prosent fravær i et fag ikke får halvårskarakter eller standpunktkarakter i faget, melder Aftenposten.

Mange av våre medlemsskoler opplever imidlertid at det allerede i dag er vanskelig å gjennomføre trafikkopplæringen ved trafikkskolene optimalt, fordi mange elever vegrer seg for å ta del i trafikkundervisning i skoletiden.

Trafikkforum mener derfor at fravær i videregående skole som følge av førerkortrettet opplæring ved godkjente trafikkskoler må holdes utenom bestemmelsen om nasjonal fraværsgrense i videregående skole, slik at det i praksis blir mulig å ta del i førerkortrettet opplæring i skoletiden uten at det går på bekostning av kravet om maksimumsfravær.

Den relativt omfattende føreropplæringen bidrar åpenbart til lavere risiko i trafikken, men samtidig som det oppstår en del utfordringer i skjæringspunktet mellom betryggende føreropplæring og skjerpede fraværskrav i videregående skole, blir førerrett også i tiltagende grad ansett som en del av allmennutdannelsen. Førerkort klasse B blir av mange arbeidsgivere sett på som grunnleggende kompetanse som det blir forventet at  en arbeidssøker har, skriver Trafikkforum i et brev til kunnskapsdepartementet og utdanningsdirektoratet.

Det er av avgjørende betydning at trafikkopplæring finner sted til tider og på steder med trafikkmengde som samsvarer med målene i læreplanverket. På samme måte som for lærere i det offentlige skoleverket, er det dessuten viktig at undervisningspersonellet ved trafikkskolene har strukturerte rammer for utøvelsen av yrket. Trafikklæreren skal blant annet legge til rette for læring, og veilede eleven i å utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, slik at eleven blir i stand til å reflektere over egne vurderings- og handlingstendenser. For at læring skal foregå er det videre en forutsetning at også eleven er uthvilt og motivert, og at forholdene for øvrig ligger til rette. I praksis betyr alt dette at føreropplæring i hovedsak må skje på dagtid på virkedager.

Innføring av trafikk valgfag i ungdomskolen understøtter vårt syn på at trafikk- og føreropplæring er å anse som en type grunnleggende kompetanse, og at trafikkopplæring har en naturlig plass innenfor det offentlige skoleverket.

Udir.no skriver at “Elevene vil likevel kunne få karakter hvis han/hun kan dokumentere at fraværsgrensen er overskredet pga. helse- og velferdsgrunner, arbeid som tillitsvalgt, politisk arbeid, representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå m.m.”

Vi mener at det samme bør gjelde formell trafikkopplæring ved godkjent trafikkskole.