Én eller to organisasjoner? –Mulig sammenslåing blir hovedtema på medlemsmøtet i april

Én eller to organisasjoner? –Mulig sammenslåing blir hovedtema på medlemsmøtet i april

Én eller to organisasjoner? –Mulig sammenslåing blir hovedtema på medlemsmøtet i april. Her du en mening om saken? Bli med på landsmøtet og ta aktivt del i ordvekslingen!

Mulig sammenslåing har vært et tema i hele 2018, og styret og administrasjonen har flere ganger bedt om medlemmenes mening. Temaet var også oppe på det årvisse medlemsmøtet i forbindelse med landsmøtet 2017, men det var fremdeles tidlig i prosessen, og både styret og medlemmene for øvrig hadde flere spørsmål enn svar.

Styrene i organisasjonene har hatt fellesmøte, det er satt ned en felles arbeidsgruppe som har arbeidet sammen, og saken har selvfølgelig vært oppe på alle styremøter.

Heller ikke på landsmøtet 2018 legges det opp til å ta en endelig beslutning, men styrene og arbeidsgruppen har så langt arbeidet med tanke på å få en avklaring i løpet av 2019. Dette innebærer at det er naturlig med en grundig gjennomgang i forbindelse med landsmøtet, og at det blir tatt en bestemmelse om at det kan være mulig å fatte en endelig avgjørelse på et ekstraordinært landsmøte i løpet av 2018, så snart arbeidsgruppen har avsluttet sitt arbeid.

Én eller to organisasjoner?

Når medlemmene i ATL og Trafikkforum nå blir bedt om å ta stilling til en sammenslåing, er det en invitasjon til å være med på å etablere noe nytt.

Det å ta imot invitasjonen vil være en erkjennelse av at fremtiden krever en tydeligere samfunnsaktør enn det de eksisterende organisasjonene har klart å være. Det kan være behov for å samle ressursene for å legge forholdene enda bedre til rette for trafikkundervisning, trafikantkompetanse og trafikksikkerhet i fremtiden, og det er derfor vi utreder og bereder grunnen for å etablere en ny, felles organisasjon som kan møte disse utfordringene, dersom bransjen ønsker det.

Det er vårt mål at vi skal tilføre trafikklærerne, trafikkskolene og samfunnet noe mer enn det vi har klart hittil, og vi skal gjøre det uten å øke medlemskontingenten. Et kortsiktig mål er å beholde medlemskontingenten på dagens nivå, et langsiktig mål er å redusere den.

Samfunnsoppdraget

0-visjonen har gått fra å være en visjon, til i større grad å bli omtalt som et mål som det kan være mulig å oppnå. Vårt syn er at vårt bidrag i føreropplæringen er en forutsetning for å kunne nå 0-visjonen. Dette er det fundamentet som føreropplæringen hviler på, og som vil være grunnlaget for våre verdier og visjoner for fremtiden.

Visjon

Bidra til 0-visjonen ved å ivareta vårt samfunnsoppdrag

  • Øke bransjens anseelse ved å være bevisst på samfunnsoppdraget
  • Samfunnsansvaret ivaretas og styrkes gjennom faglig utvikling, kompetanseheving, forskning, utredning og dokumentasjon
  • En ny organisasjon skal være en samfunnsaktør som setter premissene for bransjens rammevilkår, og legger til rette for god trafikkundervisning

 

Situasjonen i dag

ATL har en meget solid økonomi og har iverksatt et betydelig arbeid i å forbedre læremidlene. Det er dog fare for at salg av trykte læremidler på sikt vil ha en nedadgående kurve, selv om varemerket «Veien til førerkortet» har en sterk posisjon. Man er sårbar for enkeltpersoners frafall, og det er også behov for å styrke organisasjonen. ATL har alllerede startet arbeidet med å rekruttere flere fagpersoner som skal styrke innsatsen for medlemmene og gjøre ATL mer slagkraftig overfor omverdenen. ATL har også startet en prosess for å styrke relasjonsarbeidet.

Trafikkforum har hatt en solid økning i medlemsmassen de siste årene. Særlige satsingsområder har vært kursing og faglig utvikling, relasjonsbygging og samhandling med andre relevante aktører. Det er lagt stor vekt på å fremstå som en ansvarlig, troverdig og attraktiv samarbeidspartner både overfor myndigheter, utdanningsinstitusjoner, andre aktører innenfor trafikksikkerhet generelt og føreropplæring spesielt. Dette gjelder overfor så vel ideelle som kommersielle samarbeidspartnere. Dette arbeidet handler både om nettverksbygging, tilstedeværelse og synlighet.

Hva bør vi realistisk kunne forvente å oppnå ved en ny felles organisasjon?

  • Utnytte ressursene bedre
  • Ta vare på det som er bra i begge organisasjoner, og utvikle det videre i stedet for å konkurrere
  • Stå sammen om det som er viktig
  • Bli enda bedre på kurs
  • Få større tillit og troverdighet i bransjen, i samfunnet, hos myndighetene og mot samarbeidspartnere og andre organisasjoner

Veien videre

En sammenslåing av organisasjonene vil ha til hensikt å beholde og videreutvikle positive trekk ved begge organisasjoner samt å legge bak seg eventuelle negative trekk. Det er av grunnleggende betydning at medlemmene har det klart for seg hva som er alternativene. Det er derfor viktig at medlemmene tenker gjennom hva som vil være det riktige for seg selv og bransjen. Det er viktig at alle synspunkter kommer frem, og at uklarheter eller sider ved en slik sammenslåing blir behandlet og avklart.

Det legges opp til ordveksling om temaet på medlemsmøtet i forbindelse med landsmøtet 2018.

Det blir ikke lagt opp til å ta en endelig avgjørelse på landsmøtet 2018, men det blir lagt opp til å ta en beslutning med hensyn til om det er aktuelt å legge frem saken for et ekstraordinært landsmøte i løpet av 2018 med tanke på å etablere en ny organisasjon i 2019.