Kort tid på å utarbeide nye undervisningsplaner – men tilsynet er innstilt på å utvise skjønn

«Vi ser at det er utfordrende for bransjen at endringene i form av endringsforskrift og læreplaner er publisert nær opp til det tidspunktet de skal tre i kraft.»

Med tanke på forestående forskriftsendring i troff med tilhørende endring i læreplanverket fra 1. januar, har Trafikkforum bedt Vegdirektoratet avdeling Tilsyn og kontroll om tilbakemelding på hvordan de forholder seg til enkelte utfordringer knyttet til undervisningsplaner og faglig leder og undervisningspersonellets plikter.

 

Utfordringene er først og fremst knyttet til skolenes undervisningsplan og gjennomføring av undervisningen iht til enhver tid gjeldende læreplan, men også til en viss grad med tanke på faglig leders plikter, samt forestående innskjerping/presisering av undervisningspersonellets plikter med hensyn til å ta del i utforming av og etterlevelse av skolens undervisningsplaner.

Skolens undervisningsplan skal være et gjennomarbeidet dokument av høy faglig standard, som er godt egnet til å beskrive og å gjenspeile skolens praksis.

Det er på bakgrunn av dette behov for at de enkelte trafikkskolene får anledning til å bruke tid til å sette seg inn i forskrift og læreplan så snart disse foreligger, for så å utarbeide nye undervisningsplaner som er egnet til å implementere ønskede endringer i tråd med intensjonen.

Vi har derfor bedt om tilbakemelding på hvordan Vegdirektoratet Tilsyn og kontroll vil forholde seg til disse utfordringene.

Trafikkforum har nå mottatt svar på henvendelsen. I svaret fra Tilsyn og kontroll heter det at de ser at det er utfordrende for bransjen at endringene i form av endringsforskrift og læreplaner er publisert nær opp til det tidspunktet de skal tre i kraft. Selv om bransjen har fått innsyn i store deler av endringene gjennom høstens informasjonsmøter, er det enighet i regionene om at bransjen bør få rimelig tid til å tilpasse seg endringene og til å innarbeide disse i undervisningsplanene sine.

Det forventes at trafikkskolene begynner å undervise etter de nye kravene i trafikkopplæringsforskriften fra 1. januar 2017, og disse vil også bli lagt til grunn ved tilsyn. Når det gjelder implementeringen av ny forskrift i undervisningsplanene, ser tilsynet for seg at opplæringsinstitusjonene bør få noe tid på seg til å utarbeide nye undervisningsplaner. Tilsynet vil derfor utvise skjønn og forståelse for at disse planene ikke er oppdatert fra 1. januar 2017.

Det legges således opp til en myk overgang, men tilsynet ser det ikke som hensiktsmessig å angi konkret tidspunkt for når bransjen forventes å ha innarbeidet endringene i undervisningsplanene.

De største endringene skjer i opplæringen i A-klassene og i klasse AM146. Det er liten eller ingen aktivitet i disse klassene i januar, februar og mars. Dette betyr at bransjen har rimelig tid til å oppdatere undervisningsplanene til sesongstart.

Undervisningsplanene vil bli fulgt opp via Statens vegvesens ordinære tilsynsvirksomhet, enten via systemtilsyn eller via tilsyn med opplæringens innhold, omfang og metode.

 

 

Hele høringsoppsummeringen og endringsforskriften kan leses her.