Trafikkopplæringsforskriften er klar – hva med nye læreplaner?

Med tanke på forestående forskriftsendring i troff med tilhørende endring i læreplanverket fra 1. januar, har Trafikkforum bedt Vegdirektoratet avdeling Tilsyn og kontroll om tilbakemelding på hvordan de forholder seg til enkelte utfordringer knyttet til undervisningsplaner og faglig leder og undervisningspersonellets plikter.

Trafikkopplæringsbransjen vil i hovedsak ha god tid til å tilpasse seg endringer som gjelder førerkortklassene AM, A og S, siden det er liten aktivitet på motorsykkel og moped i januar, og siden endringer knyttet til klasse S så vidt vi forstår vil tre i kraft 1. juli 2017.

Når det gjelder endringer knyttet til øvrige klasser ser vi imidlertid en del utfordringer, med tanke på at endringer læreplanene ennå ikke er tilgjengelig skriftlig.

Utfordringene er først og fremst knyttet til skolenes undervisningsplan og gjennomføring av undervisningen iht til enhver tid gjeldende læreplan, men også til en viss grad med tanke på faglig leders plikter, samt forestående innskjerping/presisering av undervisningspersonellets plikter med hensyn til å ta del i utforming av og etterlevelse av skolens undervisningsplaner.

Skolens undervisningsplan skal være et gjennomarbeidet dokument av høy faglig standard, som er godt egnet til å beskrive og å gjenspeile skolens praksis.

Det er på bakgrunn av dette behov for at de enkelte trafikkskolene får anledning til å bruke tid til å sette seg inn i forskrift og læreplan så snart disse foreligger, for så å utarbeide nye undervisningsplaner som er egnet til å implementere ønskede endringer i tråd med intensjonen.

Vi har derfor bedt om tilbakemelding på hvordan Vegdirektoratet Tilsyn og kontroll vil forholde seg til disse utfordringene. Spesielt vil vi gjerne ha tilbakemelding på hvor lang tid trafikkskolene vil ha til rådighet for å utføre dette arbeidet, fra hvilken dato det er forventet at nye undervisningsplaner er utarbeidet og ny praksis er implementert i trafikkskolens praksis, og fra hvilken dato avvik fra ny forskrift og læreplan vil føre til avviksmelding ved tilsyn.

 

Hele høringsoppsummeringen og endringsforskriften kan leses her.