Delt MC-prøve – intet nytt under solen?

Ingen store overraskelser da organisasjonene møtte vegdirektoratet for å dele erfaringer fra sesongen

Trafikkforum, ATL, NMCU og MCF var fredag 27.november invitert til møte i vegdirektoratet for å dele erfaringer med delt MC-prøve.
Trafikkforum har tatt imot tilbakemelding fra skolene hele sesongen gjennom, men oppfordret dessuten medlemsskolene spesifikt om å gi tilbakemelding i forkant av møtet. Samtlige tilbakemeldinger vi har fått er videreformidlet til vegdirektoratet.

Enkelte trafikkskoler melder om at ordningen for dem har vært praktisk, noen skoler mener at delt prøve gjør det lettere å motivere for tekniske øvelser, og noen mener at økt fokus på bane gir mulighet for økt inntjening fordi det er mer kostnadseffektivt å drive opplæring på bane enn på vei.

Den store massen av trafikklærere mener imidlertid fortsatt at det er utfordrende å forsvare ordningen pedagogisk. Mange melder at elevene er mer førerprøvestyrt og har større problemer med å se helheten i opplæringen, elevene stresser mer med å bli satt opp på prøve, og noen sier at de for første gang på flere sesonger har opplevd stryk på MC. Flere ikke beståtte prøver er et inntrykk mange sitter igjen med. Mange sier også at de opplever at delt prøve bryter med prinsippene i føreropplæringsmodellen, og at fokus på ferdighetsprøven vil ødelegge den gode kommunikasjonen med eleven som skal føre frem til en sikker fører også etter førerkorterverv.

Mange ønsker derfor å gjennomføre begge prøvene samme dag, men opplever at det i praksis ikke er mulig å gjennomføre, til tross for at den muligheten i utgangspunktet var en forutsetning fra vegdirektoratets side.

Det finnes trafikkstasjoner som har gjort en veldig god innsats for å spille på lag med bransjen og legge forholdene godt til rette. Billingstad blir nevnt som et eksempel på dette.

Det er likevel flere som melder at det i praksis har vært vanskelig å få prøve på samme dag. Noen steder har kapasiteten vært for dårlig, noen steder er fleksibiliteten for dårlig og noen steder kommer det frem at det er viljen som ikke er til stede. Til tross for at vegdirektoratet har vært tydelige på at det reelt skal være mulig å gjennomføre prøvene samme dag, har holdningen fra enkelte trafikkstasjoner vært at det å gjennomføre prøvene samme dag har vært en en løsning som bare er ment for enkeltelever med lang reisevei, og at det er opp til bransjen å fordele de prøvene som blir lagt ut best mulig blant sine elever.

En annen utfordring som blir påpekt er at både planlegging og gjennomføring medfører mye merarbeid, og ordningen med delt MC-prøve er dermed både ressurskrevende og dermed fordyrende for eleven.

Vegdirektoratet anfører i hovedsak tre begrunnelser for delt MC-prøve:

  • -Kvalitetssikring av tekniske ferdigheter
  • -Å opprettholde antall førerprøvesteder i fremtidig tjenestetilbud
  • -Et verktøy for lærerne

Trafikkskolenes organisasjoner anfører at hvis det er mangelfull opplæring som er problemet, ville målrettet tilsyn vært et bedre tiltak, og et tiltak som ville truffet mer presist. Delt prøve er et tiltak som innebærer unødige barrierer for skoler som allerede i utgangspunktet leverer god opplæring med høy kvalitet iht læreplanen. I tillegg kan delt prøve være et incentiv til økt øving på bane uten at den helhetlige kompetansen på sikker motorsykkelkjøring nødvendigvis blir bedre.

Å sikre antall førerprøvesteder i fremtidig tjenestetilbud er et ønske som alle er enige om, men det reises tvil om hvorvidt delt prøve er et nødvendig og riktig tiltak for å oppnå dette. Det viktigste tiltaket for å opprettholde antall førerprøvesteder vil være å sørge for at førerprøver kan gjennomføres uavhengig av merkantile tjenester, og delt MC-prøve kan vanskelig være en forutsetning for å oppnå dette. Å sikre at kandidaten blir prøvet i både tekniske og taktile ferdigheter kan være en utfordring, men utfordringen er i større grad knyttet til koblingen mellom skranke og førerprøve enn koblingen mellom ferdighetsprøve og trafikal prøve.

Det siste argumentet blir tilbakevist fra bransjen, idet det er den eksisterende læreplanen som er lærernes verktøy, et verktøy som lærerne jevnt over beskriver som godt. Lærerne har full mulighet til å motivere for alle aspekter av helhetlig motorsykkelkjøring gjennom læreplanen. Førerprøven er derimot ikke en del av opplæringen, men en avsluttende eksamen. Enkelte melder riktignok om at de synes det er lettere å motivere for teknisk øving, men de aller fleste lærerne mener at delt prøve er en barriere snarere enn et verktøy.

MCF mener erfaringene fra sesongen viser at delt MC-prøve ikke har fungert etter intensjonen, og at vegdirektoratet i realiteten har to valgmuligheter: Enten å sørge for at kapasiteten, fleksibiliteten og viljen til å gjennomføre ut fra intensjonen er til stede ved neste sesong, eller å avvikle ordningen.

Innspill fra brukerorganisasjoner, importører og trafikkskolenes organisasjoner vil bli forelagt samferdselsdepartementet sammen med vegdirektoratets tilråding.