Tiltak mot piratvirksomhet

Er piratvirksomhet mer akseptabelt enn skatteunndragelse i godkjente trafikkskoler? Trafikkforum har rettet en formell henvendelse til skattedirektoratet og vegdirektoratet med oppfordring om å innføre klarere krav til ledsager ved privat øvelseskjøring

Fire trafikklærere fra Skien er dømt til fengselsstraff for å ha unnlatt å oppgi inntekter på omlag sju millioner kroner. [1] Trafikkforum mener at det er en stor fordel for bransjen at slike uregelmessigheter blir avdekket og påtalt. Det mest åpenbare er at det er fordelaktig å ha mest mulig like konkurransevilkår. Et vel så viktig poeng, som dessverre er lett å glemme, er hvor stor betydning like konkurransevilkår har for trafikksikkerheten. Vi er derfor tilfreds med at skatteetaten tar tak i et problem som vekker frustrasjon i bransjen.

Det vi ikke forstår, er hvorfor det ikke i like stor grad blir slått ned på den ulovlige piratvirksomheten, hvor absolutt all omsetning blir unndratt beskatning. [2] Det er grunn til å tro at den ulovlige piratvirksomheten hvor det drives opplæring mot vederlag uten godkjenning representerer en mye større omsetning som unndras beskatning enn hva som skjer i godkjente trafikkskoler. Opplæring mot vederlag utenom godkjente trafikkskoler fører nødvendigvis til tapte skatteinntekter, i forhold til om opplæringen foregår i godkjente trafikkskoler i den seriøse delen av bransjen. I den grad den ulovlige piratvirksomheten allierer seg med og samarbeider med godkjente trafikkskoler, er det dessuten grunn til å tro at dette i stor grad er de samme trafikkskolene som ellers også opptrer uetterrettelig og unndrar seg beskatning. Å ta grep overfor piratvirksomhet er dermed effektivt også overfor den delen av bransjen som ikke følger samfunnets spilleregler.

I tillegg til det problemet skatteunndragelse utgjør for samfunnet, fører piratvirksomhet også til mangelfull opplæring av bilførere. Opplæringen er i beste fall ikke i tråd med mål og intensjoner i læreplanen, i verste fall er den direkte i strid med mål og intensjoner i læreplanen, og dessuten i strid med normer og verdier som er grunnleggende for å lykkes med å redusere skadeomfanget i vegtrafikken.

I 1970 ble 560 mennesker drept i trafikken i Norge. [3] Av disse var det nesten 100 mindreårige under 16. I 2014 var det totalt 147 mennesker som ble drept i trafikken. Fem av disse var under 16, men bare 1 var passasjer i bil. [4]

Transportøkonomisk institutt kan forklare mye av årsaken til at ulykkesstatistikken blir så mye bedre år for år. Mange av årsakene er ganske åpenbare. Sikrere biler. Sikrere veier. Mer kontroll. Lavere fart. Likevel kan ikke Transportøkonomisk institutt forklare mer enn 31 % av nedgangen i antall drepte. Resten av nedgangen er tilsynelatende et mysterium. [5]

For oss som driver med trafikkundervisning er ikke utviklingen et like stort mysterium. Vi som driver med trafikkundervisning vet at kravene til trafikkskoler og trafikklærere har endret seg vesentlig siden 1970. Vi vet at Statens trafikklærerskole ble etablert i 1969, og at trafikklærerutdanningen ble høgskoleutdanning i 2004. [6] Vi vet også at dagens høgskoleutdannede trafikklærere legger vekt på risikoforståelse, selvinnsikt og holdninger. [7] Vi vet at det er krevende, men vi vet også at det virker. For oss som driver med trafikkundervisning er det liten tvil om at gode læreplaner for trafikkopplæring og høyt utdannede trafikklærere er et vesentlig bidrag til at det år etter år blir færre drepte og alvorlig skadde i trafikken i Norge.

Derfor er vi også så skeptiske til den virksomheten som finner sted utenom de godkjente trafikkskolene. Derfor mener vi at myndighetene burde slå mye hardere ned på piratvirksomhet. Derfor mener vi at øvelseskjøring mot vederlag burde resultere i inndratt førerkort for ledsageren og sperrefrist for eleven. Det er ikke anledning til å drive opplæring mot vederlag for andre enn godkjente trafikkskoler, så det burde ikke være tvil om at øvelseskjøring mot vederlag er det samme som ulovlig kjøring uten førerkort. Kjøring uten førerkort gir sperrefrist, og det å overlate kjøretøyet til noen som ikke har førerkort fører til inndratt førerkort. Det burde ikke stille seg annerledes ved ulovlig øvelseskjøring. Problemet er at siden det ikke er krav om registrering av ledsagere og elever er det så å si umulig å bevise at ulovlig kjøring har foregått.

Trafikkforum mener derfor at det snarest bør innføres krav om at personer som vil være ledsager ved øvelseskjøring må registrere seg som ledsager for å få lov til å drive med øvelseskjøring. Vi mener videre at denne registreringen må være knyttet til et begrenset antall navngitte elever.

Med krav om registrering av ledsager og elev og en øvre grense for hvor mange elever en ledsager kan kjøre med, ville problemet vært lettere å håndtere både for politiet, Statens vegvesen og skatteetaten. Kjøring uten registrert ledsager ville være å betrakte som kjøring uten førerkort, og aktiviteten ville vært straffbar både for elev og “ledsager”.

En innvending mot å innføre krav om registrering av ledsager og begrensning av antall elever ledsager kan øvelseskjøre med, har vært at det kunne føre til en uønsket barriere mot privat øvelseskjøring.  Omfanget av privat øvelseskjøring er imidlertid vesentlig høyere i Sverige enn i Norge, til tross for at det i Sverige både er begrensning i antall elever ledsager kan ha, krav om registrering og krav om at ledsager deltar på kurs. [8] [9]
Å stille større krav til ledsager kan dermed bidra til både å øke omfang og kvalitet på privat øvelseskjøring, snarere enn å skape utilsiktede barrierer.

Det er også verdt å merke seg at effekten av privat mengdetrening ser ut til å være avhengig av at uformell øving med ledsager både suppleres og korrigeres av formell læring med trafikklærer. Uformell øving med ledsager og formell læring med trafikklærer har ulikt innhold, dessuten er det en tendens til at uformell øving med ledsager i større grad fører til overdreven tro på egen dyktighet og lavere beslutningskvalitet, mens formell læring med trafikklærer fører til økt selvinnsikt, bedre risikoforståelse og høyere beslutningskvalitet. [10]

Det er videre en grunnleggende forutsetning for at øving skal ha ønsket effekt at man øver på noe som allerede er lært. I læreplanen for klasse B og BE er mengdetrening definert slik: «Med mengdetrening menes mye trening på det som det allerede er gitt grunnleggende opplæring i». [11] Dette er et viktig grunnleggende prinsipp for å sikre at uformell øving har ønsket effekt og dermed kan fungere som et supplement til formell læring.

Den øvingen som foregår mot vederlag til ledsagere uten kompetanse og godkjenning foregår stikk i strid med dette. Målet med å benytte seg av piratvirksomhet er å utelukkende benytte godkjente trafikkskoler til de emnene i trafikkopplæringen som må innrapporteres til Statens vegvesen. Dermed har ikke de godkjente trafikkskolene mulighet til å gi grunnleggende opplæring forut for mengdetreningen, og det er heller ikke mulig å gi tilstrekkelig korrigering av elevens selvinnsikt, risikoforståelse, egenvurdering og handlingstendenser.

Vi mener ikke med dette innspillet å undergrave den betydningen privat øvelseskjøring og mengdetrening har som risikoreduserende tiltak for uerfarne førere. Vi ønsker å opprettholde privat øvelseskjøring og mengdetrening som utfyllende supplement til den formelle trafikkopplæringen, men vi mener at det er behov for tiltak som sikrer at den uformelle private øvingen både foregår iht intensjonen og at den ikke fører til at omsetning blir unndratt beskatning.

Trafikkforum mener derfor at det er i hele storsamfunnets interesse at det snarest blir innført krav om registrering av ledsager knyttet til et begrenset antall navngitte elever.


[1] Roksund, Marie, Møller, Kristin Rivrud og Øverbø, Solfrid Leirgul (30.09.2015) Fire trafikklærere må i fengsel, NRK Telemark. Hentet fra http://www.nrk.no/telemark/fem-trafikklaerere-har-unndratt-skatt-1.12579160
[2] Rosenvinge, Morten og Stiansen, Yngve (21.01.2015) Mye ulovlig kjøreopplæring, NRK Sørlandet. Hentet fra http://www.nrk.no/sorlandet/_-mye-ulovlig-kjoreopplaering-1.12162594
[3] Trygg Trafikk (2015) Færre omkomne i 2014. Hentet 30.10.2015, fra https://www.tryggtrafikk.no/tema/ulykkesstatestikk/
[4] Statistisk sentralbyrå (2015) Veitrafikkulykker med personskade, 2014. Hentet 30.10.205 fra https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/statistikker/vtu/aar/2015-05-29?fane=tabell&sort=nummer&tabell=228624
[5] Høye, Alena, Bjørnskau, Torkel og Elvik, Rune (2014) Hvorfor færre blir drept og hardt skadd i trafikken. Hentet fra https://samferdsel.toi.no/nr-05/hvorfor-farre-blir-drept-og-hardt-skadd-i-trafikken-article32535-1461.html
[6] Moe, D., Nordtømme M.E., Kummeneje A. – M. & Robertsen, R. (2013). Utdanning og kompetansebehov blant trafikklærere i Norge. Undersøkelse blant trafikklærere med norsk og utenlandsk utdanning. Trondheim: SINTEF.
[7] Læreplan, førerkortklasse B og BE, Håndbok 252, Statens vegvesen
[8] Gregersen, Nils Petter og Nyberg, Anders, VTI rapport 481 · 2002 Privat övningskörning En undersökning om hur den utnyttjas och om dess för- och nackdelar för trafiksäkerheten
[9] Sagberg, F., Gregersen, N-P. (2005). Effects of Lowering the Age Limit for Driver Training. I: Underwood, G. (ed.) Traffic and Transport Psychology: Theory and Application, Elsevier, Amsterdam, pp. 171-178.
[10] Tronsmoen, Torbjørn, Lay and professional practical driver training in Norway: A comparison of subject matter content and traffic safety outcomes, Trondheim, November 2011
[11] Læreplan, førerkortklasse B og BE, Håndbok 252, Statens vegvesen (s. 32)