Sommerhilsen 2018

Seks måneder ut i 2018 og etter noen særdeles fine uker og måneder ihvertfall i den sørlige delen av landet, er det for sent å si at sommeren står for døren. For mange i bransjen er det kanskje også på grensen til provoserende å antyde at ferien står for døren, ettersom sommeren er den mest hektiske tiden på året, B-elevene står i kø for å få kjøre mest mulig i ferien for å unngå fravær, A-elevene presser på for å få anledning til å kjøre mest mulig motorsykkel på egen hånd før sesongen er over, og BE-elevene presser på for å få lov til å kjøre med ny campingvogn på ferie, samtidig som ventetiden på førerprøve er lang som et vondt år.

Uansett er tiden inne for Trafikkforums sommerbrev, hvor vi tar en liten oppsummering av årets seks første måneder og tar en liten realitetssjekk på status på nåtid og nær fremtid, det vil i denne sammenhengen si resten av året.

Året startet med nyheten om at ulykkestallene i trafikken på nytt hadde gått ned. Ikke siden 1947 har antall drepte vært lavere. Og legg nå merke til, at selv om alle aktører selvsagt prøver å fremstille sin egen innsats som den viktigste, så har altså stadig flere begynt å ha føreropplæringen med i sin egen lille oppsummering over hva som virker. Vi vil gjerne ha mer oppmerksomhet enn vi får, men det at vi stadig gjentar vår rolle i samfunnet overfor alle vi har med å gjøre får betydning på lengre sikt. Vegdirektøren nevner føreropplæringen, statsråden nevner føreropplæringen, Trygg Trafikk nevner føreropplæringen, og selv UP-sjefen nevner føreropplæringen når han skal si noe om årsaken til at risikoen går ned; selv om kampen om midler fra det offentlige selvsagt tilsier at sistnevnte fokuserer mest på kontrollvirksomhet.

Mange later til å tro at det er nye biler og ny teknologi som skal bidra til å redusere risikoen i trafikken, og selvkjørende biler er visstnok det eneste som kan bidra til å redusere risikoen ned mot null. Trafikkforum arrangerte i februar en fagsamling på Golsfjellet, hvor vi testet autonom teknologi på veg og på øvingsbane for å finne ut om teknologien fungerer slik publikum oppfatter at det skal virke. I veldig korte trekk kan vi oppsummere med at førerstøtteteknologi er bra så lenge teknologien skal støtte føreren, men hvis det er føreren som skal støtte teknologien så har teknologien fortsatt et stykke å gå før det kan fungere på en trygg måte. Og i mellomtiden er det fortsatt stort behov for førerkompetanse.

I tillegg til at vi har utarbeidet en omfattende rapport fra samlingen, har vår styreleder Erik Steinbråten i ettertid vært i Stuttgart og holdt et innlegg om temaet for CIECA, som er den europeiske sammenslutningen for førerprøver. I november i år får bransjen mulighet til å oppleve det samme på føreropplæringskonferansen i Trondheim.

I slutten av april gjennomførte vi kurs i presis kjøreteknikk på normalføre på NAF Trafikksenter i Våler, og et meget vellykket landsmøte på Gardermoen. Presis kjøreteknikk gir i seg selv bedre kontroll på kjøretøyet i alle hastigheter, og de opplevelsene og erfaringene man får på øvingsbane er et viktig bidrag til å forstå både de fysiske og de kognitive forutsetningene vi som førere må forholde oss til. Det kan være lett å tro at kjøring på øvingsbane handler mest om ferdighet, men som trafikklærere vet vi at det er den mentale prosessen som legger grunnlaget for beslutningskvalitet med lav risiko. Opplevelsene gir dermed et perspektiv som er viktig å ta med seg til undervisningen på Sikkerhetskurs på bane.

Medlemsmøtet i forbindelse med landsmøtet handlet om muligheter og utfordringer for fremtiden, og både på områder hvor det er enighet og på områder hvor det er ulike tanker om hva som er det beste for fremtiden, viser ordvekslingen en gjensidig respekt for ulike synspunkt og ståsted. Denne gjensidige respekten er kjernen i det som må ligge til grunn for å kunne utvikle trafikkpedagogikk, føreropplæring og rammevilkår i fremtiden, med tanke på kjente og ukjente utfordringer som ligger foran oss. På selve landsmøtet ble alle forslag vedtatt i tråd med innstillingen. I tillegg ble mangeårig styremedlem, nestleder og trofaste støttespiller for Trafikkforum Inge Jonstrøm utnevnt til æresmedlem av Trafikkforum.

E-læringskurset Rus i trafikken, som er utarbeidet av MA-Ungdom i samarbeid med Trafikkforum, Sande Trafikkskole og Statens vegvesen, ble også lansert i april. Undervisningsopplegget ble lansert med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til stede, og siden Trafikkforum har tatt aktivt del i utviklingen av opplegget, var det naturlig for MA-Ungdom å legge begivenheten til en av Trafikkforums medlemsskoler.

Statsråden refererte til denne begivenheten på Resultatkonferansen i juni, og siterte faktisk også Trafikkforums fagkonsulent i talen sin på konferansen, samtidig som han trakk frem føreropplæring som en av de tiltakene som har bidratt til å gjøre Norge til verdensledende på trafikksikkerhet.

I juni ble også TABSgo! for moped lansert, samtidig som det ble lagt til en rekke nye filmer for klasse B. Trafikkforum er stolte over å være en viktig medspiller for Lime Green Digital, som leverer digitale læringsverktøy for føreropplæringen med en kvalitet som krever betydelige ressurser å utvikle. Trafikkforum setter stor pris på å få lov til å ta del i produktutvikling og kvalitetssikring, og er godt fornøyd med at dette gir bransjen tilgang til verktøy som vi ellers ikke ville hatt, og som samtidig er en del av en samarbeidsavtale som Trafikkforum som organisasjon, bransjen og Lime Green Digital har gjensidig nytte av, og som også er med på å sikre Trafikkforums økonomiske fundament.

Med begrensede ressurser er det ikke mulig å være til stede over alt, men vi mener vi har blitt ganske gode på å være til stede der det er lurt å være til stede, og å si det som er lurt å si. Mitt mantra i de fire årene jeg har vært ansatt som daglig leder i Trafikkforum har vært at alt er mulig med mobiltelefon og internettforbindelse. Det er mye sant i det, men med bostedsadresse i Midt-Norge har det selvfølgelig også blitt mye reisevirksomhet. Selv om både Erik som styreleder og Tore som fagkonsulent i betydelig grad har vært med på ta sin del av de faglige oppgavene, så har det blitt mer reisevirksomhet enn det som godt er for en mann med familie. Særlig de oppgavene som hører til daglig drift har tæret på ressursene, og det er derfor duket for noe omorganisering i Trafikkforum etter sommeren. Det er mitt håp og mitt ønske at dette vil bidra til at Trafikkforum i enda større grad blir i stand til å være på riktig sted til riktig tid i både overført og bokstavelig betydning på det vi er best på; fag, kompetanseutvikling og samarbeid. For min egen del har jeg altså en plan om å bruke enda mer tid på fag, og samtidig ha en tettere kontakt med virkeligheten.

Høstens store begivenhet er Føreropplæringskonferansen 2018, som går av stabelen torsdag 22. og fredag 23. november i Trondheim. Her håper vi flest mulig kolleger fra hele landet møter opp. Tema for årets konferanse er fremtidsrettet, vi ser på muligheter og utfordringer i nær og fjern fremtid, med fokus på behovet for førerkompetanse og føreropplæring. Både hvilke muligheter som ligger i dagens og fremtidens teknologi i undervisningssammenheng og hvilke muligheter og begrensninger som ligger i dagens og fremtidens kjøretøyteknologi er i fokus.

Tilbake til nåtid og nær fremtid, så har ventetid på førerprøver har vært et enda større problem enn vanlig mange steder i landet, mens det tydeligvis har fungert greit andre steder. Dette er i stor grad kjente problemer som er vanskelig å gjøre noe med, men det er antagelig underkommunisert at det i stor grad er et problem som på mange måter tilhører de enkelte regionene. Vi opplever at vegdirektoratet har en fornuftig tilnærming til problemet, og de kravene som er satt derfra til regionene er fornuftige. Men dette er ikke alltid like godt fulgt opp i regionene, og mangelfulle styringslinjer kan være en årsak til dette. Det private selskapet Capgemini har nylig gjennomført en områdegjennomgang i Statens vegvesen, og i denne finner vi følgende (sitat):

«I dagens organisering har TK-direktøren ingen direkte styringsmulighet, da den formelle styringsformen er linjestyringen fra Vegdirektør via Regionvegsjefer til TK-avdelingene. TK i Vegdirektoratet er fagansvarlig for TKavdelingene i regionene. Fra et effektiviseringsperspektiv er det en frikobling mellom fag og produksjon som vurderes uheldig, og vanskeliggjør en effektiv produksjon. Over tid har det utviklet seg stor grad av autonomi og forskjellig organisatorisk innretning i de fem regionene, som bidrar til at helhetlig styring av TK-området blir krevende. Capgemini Consulting oppfatter at kulturen i etaten er preget av at de ansvarlige i regionene i stor grad iverksetter tiltak etter egen prioritering, og at det tas store friheter i å gjøre regionale tilpasninger.»

(…)
«Den formelle styringsformen er linjestyringen fra Vegdirektør via Regionvegsjefer til TK-avdelingene. Til tross for at TK-avdelingen i Vegdirektoratet er fagansvarlig, har den ikke direkte styringsansvar for regionenes produksjon og økonomi. Det er en frikobling mellom fag og produksjon noe Capgemini Consulting mener er uheldig, og vanskeliggjør en effektiv produksjon. TK opplever ulike rammebetingelser fra region til region. Dette gjelder både økonomi, ulik delegering av fullmakter samt ulik policy på flere felt som følge av ulike regionale vedtak innenfor samme saksområde. Årsaken til dette er å finne i dagens organisasjonsmodell, samt i instruksen for Statens vegvesen med gyldighet fra mars 2011. Instruksen slår fast at regionvegsjefene har ansvaret for all operativ drift innen etaten. TK-direktøren i Vegdirektoratet har dermed ingen direkte styringsmulighet overfor TK-avdelingene i regionene. For regionene oppleves to styringslinjer ikke nødvendigvis som koordinert eller som overensstemmende, og enkelte regioner mener styringssignalene fra Vegdirektoratet er mangelfulle med hensyn til føringer og prioriteringer. I hvilken grad styringen oppleves som koordinert er individuelt betinget, og henger sammen med hvorvidt TK-faget er et prioritert område i regionen. Hva gjelder effektiviseringsarbeid innenfor TK-området, oppfatter Capgemini Consulting at kulturen i etaten er preget av at de ansvarlige i regionene i stor grad iverksetter tiltak etter egen prioritering, og at det tas store friheter i å gjøre regionale tilpasninger.»

Vi antar at disse konklusjonene får betydning for den fremtidige organiseringen av Statens vegvesen, men dette er beslutninger som fortsatt ligger foran oss. Kanskje får vi vite mer når regjeringen legger frem neste års statsbudsjett i høst.

Inntil da håper vi at alle får alle utfordringer til å gå opp i år som tidligere, og ønsker alle en riktig god sommer!

1 kommentar til «Sommerhilsen 2018»

  1. […] Trafikkforum har også tidligere omtalt områdegjennomgangen i Statens vegvesen, da i forbindelse med ventetid på førerprøver. Trafikkforum uttalte den gang at mangelfulle styringslinjer kunne være en årsak til lang ventetid ved enkelte trafikkstasjoner: – Vegdirektoratet har en fornuftig tilnærming til problemet, og de kravene som er satt derfra til regionene er fornuftige. Men dette er ikke alltid like godt fulgt opp i regionene, og mangelfulle styringslinjer kan være en årsak til dette, het det i Trafikkforums omtale sommeren 2018. […]

      -  

Lukket for kommentarer.