Føreropplæring, øvelseskjøring og mengdetrening

Gode råd til elev og ledsager

Over 1,2 millioner mennesker blir drept i trafikken hvert år. På verdensbasis er trafikkulykker blant de 10 mest vanlige dødsårsakene, og i aldersgruppen 15 – 29 år er trafikkulykker den aller vanligste dødsårsaken. En av de vanligste dødsårsakene i verden er med andre ord et resultat av vårt behov for å forflytte oss fra sted til sted, for å komme oss til og fra skole, jobb eller fritidsaktiviteter.

Men i Norge har vi klart å redusere risikoen i trafikken betydelig. Norge er det landet i verden som har færrest drepte og hardt skadde i trafikken. Antall drepte på norske veier er redusert fra 560 i 1970 til 95 i 2020. Noe av årsaken er nok bedre veier og sikrere biler, men mange land har både bedre veier og sikrere biler enn Norge.

Bedre føreropplæring

Det som skiller Norge fra andre land er først og fremst den norske føreropplæringsmodellen, og ansvarsfordelingen mellom formell føreropplæring på trafikkskole og mye øving på det som er lært etterpå. Å ferdes i trafikken handler ikke bare om å beherske grunnleggende kjøreferdigheter og å kjenne til de viktigste trafikkreglene. Å ferdes trygt i trafikken handler om å ta selvstendige beslutninger med lav risiko i kompliserte situasjoner. Derfor er det viktig at alle som skal ha førerkort får god veiledning under realistiske forhold i normal trafikk. Trafikklæreren skal blant annet legge til rette for læring, og veilede eleven i å utvikle selvinnsikt og risikoforståelse, slik at hen blir i stand til å reflektere over egne vurderings- og handlingstendenser. Dette er en strategi som gjør eleven i stand til å få erfaring i å ta selvstendige beslutninger med høy kvalitet og lav risiko før hen begynner å kjøre alene.

Erfaring

Det er særlig to ting som er viktig for at eleven skal ha mulighet til å få erfaring i å ta selvstendige beslutninger med høy kvalitet og lav risiko. Det ene er at den grunnleggende føreropplæringen blir gjennomført tidlig, slik at eleven tidlig blir i stand til å flytte oppmerksomheten fra grunnleggende kjøreferdigheter og faktakunnskap til selvstendig risikovurdering.

Selvstendig øving

Det andre som er viktig for at eleven skal få mest mulig erfaring i å ta selvstendige beslutninger, er at det er god tid til å øve hjemme etter at den formelle føreropplæringen er gjennomført, men før førerprøve. Etter gjennomført opplæring skal eleven være i stand til å ta selvstendige valg, og ledsageren behøver ikke å være «lærer». Det er denne øvingen som gjør eleven til en sikrere fører.

Det er fullt mulig å øve mye hjemme tidligere i opplæringsforløpet også, men tidlig øvelseskjøring kan ikke erstatte den viktige mengdetreningen på slutten av opplæringen.

Trinnvis opplæring

Det er av avgjørende betydning at føreropplæringen gjennomføres trinnvis, i samsvar med trafikkopplæringsforskriften og læreplanverket. Dette innebærer at eleven må ha nådd målene på et trinn, før hen går videre til det neste. Før sikkerhetskursene i slutten av opplæringen  gjennomføres, skal eleven være i stand til å kjøre selvstendig, tilnærmet på førerprøvenivå.

Normal trafikk

Det er viktig at eleven får god veiledning under realistiske forhold i normal trafikk, og det er også viktig at eleven er uthvilt og opplagt. Derfor er det også nødvendig å ha føreropplæring på dagtid på hverdager. Men hvis føreropplæringen starter tidlig, er det likevel mulig å planlegge godt med tanke på fravær fra skole. Ikke minst er det mulig å unngå mye fravær i det viktige sisteåret på videregående, dersom føreropplæringen i hovedsak blir gjennomført tidlig.

Fordeler

God føreropplæring og fornuftig rollefordeling gir altså uttelling på flere områder:

 • Eleven blir mye tryggere i trafikken når grunnleggende rutiner er innarbeidet
 • Eleven blir flinkere til å ta selvstendige og gode beslutninger med lav risiko
 • Bedre planlegging gir mindre fravær fra skolen, og fraværet blir fordelt over tid
 • Kvaliteten på mengdetrening og øvelseskjøring hjemme blir mye bedre

Gode råd til eleven

 1. Start tidlig. Gjennomfør trafikalt grunnkurs ved en trafikkskole, og begynn med kjøretimer  så tidlig som mulig
 2. Sørg for å nå målene på ett trinn før du går videre til neste trinn i opplæringen
 3. Øv hjemme på det du har lært på trafikkskolen
 4. Gjennomfør mesteparten av den formelle føreropplæringen tidlig, slik at du kan øve mye på å ta selvstendige valg før førerprøven

Gode råd til ledsageren

 1. Ta tidlig kontakt med trafikkskolen, og oppretthold en tett og god dialog med trafikkskolen videre i opplæringsløpet
 2. Vær gjerne med på noe av undervisningen
 3. Øv på det som eleven allerede har lært på trafikkskolen. Unngå å ta på deg lærerrollen, øv for at eleven skal bli enda tryggere på det hen allerede har lært
 4. Øv mest i slutten av opplæringsforløpet, etter gjennomført opplæring på trafikkskole, men før førerprøven
Oppdatert 20.02.2020