Julebrev 2018


Kjære medlemmer! 2018 går mot slutten, og vi vil gjerne benytte anledningen til å takke for samarbeidet og si litt om året som har gått, og å se litt inn i det nye året som står for døren.

2018 startet med nyheten om at 106 mennesker var blitt drept i trafikken i 2017. Det er selvsagt 106 mennesker for mye, men det er også det laveste antall drepte siden 1947. Mange peker på bedre veier og sikrere biler når de skal forklare nedgangen i antall drepte, men i 2017 var aldersgruppen over 45, den aldersgruppen som tradisjonelt kjører de nyeste og sikreste bilene overrepresentert i statistikken, mens risikoen i ungdomsgruppen igjen var gått ned.

Nyere og sikrere biler har likevel stått i fokus i 2018, også i føreropplæringsbransjen. «Lov om utprøving av selvkjørende kjøretøy» trådte i kraft 1. januar 2018, og det kan dermed gjøres unntak fra veitrafikklovens bestemmelser om fører i kjøretøyet. I februar arrangerte Trafikkforum en fagsamling om førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk på Golsfjellet, med deltakere fra Statens vegvesen, samferdselsdepartementet, NAF, Trygg Trafikk, Lime Green og Nord universitet. Hovedkonklusjonen i rapporten er at utviklingen av førerstøttesystemer og økende grad av autonomi ikke gir grunn til å redusere innholdet i føreropplæringen. Det kan snarere være behov for å tilføre føreropplæringen flere nye momenter, ettersom førerrollen endrer seg i takt med teknologiutviklingen. For at førerstøttesystemene skal bidra til økt trafikksikkerhet er det en forutsetning at føreren har kompetanse til både å ivareta førerrollen og å overvåke førerstøttesystemene, å være kompetent til å vite hvordan førerstøttesystemene virker, og ikke minst være kompetent til å ta over når førerstøttesystemene av ulike årsaker ikke er operative. Det er utarbeidet en rapport på bakgrunn av samlingen, og Trafikkforums styreleder Erik Steinbråten holdt i mars et innlegg på CIECA, den europeiske sammenslutningen for førerprøver, der han delte av sin erfaring med bruk av førerstøttesystemer innenfor den norske føreropplæringsmodellen.

 I slutten av april gjennomførte vi kurs i presiskjøreteknikk på normalføre på NAF Trafikksenter i Våler, og et meget vellykket landsmøte på Gardermoen. Presis kjøreteknikk gir i seg selv bedre kontroll på kjøretøyet i alle hastigheter, og de opplevelsene og erfaringene man får på øvingsbane er et viktig bidrag til å forstå både de fysiske og de kognitive forutsetningene vi som førere må forholde oss til. Det kan være lett å tro at kjøring på øvingsbane handler mest om ferdighet, men som trafikklærere vet vi at det er den mentale prosessen som legger grunnlaget for beslutningskvalitet med lav risiko. Opplevelsene gir dermed et perspektiv som er viktig å ta med seg til undervisningen på Sikkerhetskurs på bane.

 Medlemsmøtet i forbindelse med landsmøtet handlet om muligheter og utfordringer for fremtiden, og både på områder hvor det er enighet og på områder hvor det er ulike tanker om hva som er det beste for fremtiden, viser ordvekslingen en gjensidig respekt for ulike synspunkt og ståsted. Denne gjensidige respekten er kjernen i det som må ligge til grunn for å kunne utvikle trafikkpedagogikk, føreropplæring og rammevilkår i fremtiden, med tanke på kjente og ukjente utfordringer som ligger foran oss.

 MA-Ungdom lanserte i mars et e-læringskurs for ungdom med tema rus i trafikken. Prosjektet hadde fått støtte fra Samferdselsdepartementet, og ble utarbeidet i samarbeid med ressurspersoner fra Trafikkforum, Statens vegvesen og Sande Trafikkskole.

 Vi har en god dialog med både myndighetene og andre aktører i bransjen, og vi opplever at vi lykkes godt med å bli oppfattet som en seriøs, konstruktiv og ressurssterk medspiller i trafikksikkerhetsarbeidet på alle plan. Forum for trafikkpedagogikk er et av de områdene hvor dette samarbeidet kommer tydeligst frem. FFTP har i 2018 planlagt og gjennomført Føreropplæringskonferansen 2018, Fremtiden er her, til glede for 260 deltakere fra hele landet.

 Det gode samarbeidet med Lime Green Digital har i 2018 gitt oss TABSgo! for moped, i tillegg til en rekke nye filmer for klasse B. Lime Green Digital leverer digitale læringsverktøy for føreropplæringen med en kvalitet som krever betydelige ressurser å utvikle. Trafikkforum opplever at Lime Green Digital er en god medspiller i arbeidet for trafikksikkerhet og trafikkopplæring. Vi setter stor pris på å få lov til å ta del i produktutvikling og kvalitetssikring, og er godt fornøyd med at dette gir bransjen tilgang til verktøy som vi ellers ikke ville hatt. Dette er en samarbeidsavtale som Trafikkforum som organisasjon, bransjen og Lime Green Digital har gjensidig nytte av, og som også er med på å sikre Trafikkforums økonomiske fundament.

Kursaktiviteten i Trafikkforum har vært veldig god i 2018, og mange fornøyde deltakere har deltatt på kurs. Fra sikkerhetskurs på bane til sikkerhetskurs på vei, presis kjøreteknikk på øvingsbane, Trafikkforum Ice Drive og De sju gjennomgående temaene i læreplanen, Kurs i presis

kjøreteknikk til Sikkerhetskurs på vei MC, Sikkerhetskurs i trafikk MC og Trafikant i mørket er noen av de populære kursene i Trafikkforums kursportefølje, og det er allerede satt opp mange nye kurs også for våren 2019.

 Vi håper også å treffe riktig mange av våre medlemmer på landsmøtet 2019 og medlemsturen til Kiel i april!

Vi takker for samarbeidet i 2018, og ønsker alle en fredfull jul og et riktig godt nytt år!

Vennlig hilsen

Styret og administrasjonen i Trafikkforum

Erik, Inge, Jan Georg, Kai

Siv, Thomas, Terje,

Stig, Tore og Unn Berit

Trafikkforums landsmøte 2019

Trafikkforums landsmøte 2019

 

 

Dato: 5. April 2019

Sted: Oslo

 

Trafikkforums landsmøte blir avholdt fredag 5. April 2019 kl 11:00 på MS Coloar Magic, Hjortnes kaia, oslo.

Møtet blir avholdt mens skipet ligger til kai, slik at deltagelse på landsmøte er uavhengig av turen til Kiel.

 

For å se program, og mer detaljert oversikt trykk linken under:

INVITASJON LANDSMØTE 2019

 

Påmelding skjer ved at skjema sendes Unn Berit på kontoret. 

Epost: Post@trafikkforum.no

Telefon: 63871525

 

 

Sommerhilsen 2018

Seks måneder ut i 2018 og etter noen særdeles fine uker og måneder ihvertfall i den sørlige delen av landet, er det for sent å si at sommeren står for døren. For mange i bransjen er det kanskje også på grensen til provoserende å antyde at ferien står for døren, ettersom sommeren er den mest hektiske tiden på året, B-elevene står i kø for å få kjøre mest mulig i ferien for å unngå fravær, A-elevene presser på for å få anledning til å kjøre mest mulig motorsykkel på egen hånd før sesongen er over, og BE-elevene presser på for å få lov til å kjøre med ny campingvogn på ferie, samtidig som ventetiden på førerprøve er lang som et vondt år. Les mer «Sommerhilsen 2018»

Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk

Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk

Hvilken betydning vil dagens og fremtidens førerstøttesystemer få for førerens mulighet og kompetanse til å påvirke presis kjøreteknikk gjennom egne handlinger? Hovedkonklusjonen er at føreren må ha høy kompetanse for å kunne ta over når systemene ikke gjør det de skal. Utviklingen av førerstøttesystemer og økende grad av autonomi gir derfor ikke grunn til å redusere innholdet i føreropplæringen, er konklusjonen etter en fagsamling på Golsfjellet i februar.

Les mer «Førerstøtteteknologi og presis kjøreteknikk»

Baneleien ved NAF Øvingsbaner justeres f.o.m. 1. januar 2018 til kr. 1.200,-,- pr. elev.

Høring om gebyr for tunge kjøretøy

ATL og Trafikkforum har avgitt høringsuttalelse til en forskrift om lokalt gebyr for tunge biler i Oslo.

Vi er imot forslaget slik det foreligger, siden det det vil gi en vesentlig høyere kostnad for å gjennomføre føreropplæring i Oslo.

Vi ber derfor om at kjøretøy som brukes til trafikkopplæring unntas fra trafikkregulerende gebyrer.

 

Les hele høringssvaret her:
Svar på høring av lokal forskrift om lavutslippssone for tunge biler i Oslo kommune

Continental Driving Experience

Trafikkforum og Continental inviterer til trafikksikkerhetsdag på Vålerbanen søndag 24. september. Under kyndig veiledning og trygge forhold setter vi naturkrefter og kunnskap på prøve, så her kan du få en kjøreopplevelse utenom det vanlige. Dette blir en dag med fokus på kjøreteknikk, mestring, fart og spenning kombinert med trafikksikkerhet.   Les mer «Continental Driving Experience»

En kime til mer samarbeid?

Trafikkforum og ATL har i det siste samarbeidet om flere store og viktige saker. Både fravær i videregående skole og tiltak mot piratvirksomhet er eksempler på store og tunge saker som organisasjonene lenge har arbeidet tett sammen om, og nylig ble det kjent at Trafikkforum og ATL forener kreftene i utvikling av et felles administrasjonsverktøy basert på Trafikkforums TSP og ATLs Nettadmin. Les mer «En kime til mer samarbeid?»

Føreropplæring som prosjektarbeid i vgs?

Trafikkforum og ATL var i slutten av april som kjent i møte med statssekretør Magnus Thue i Kunnskapsdepartementet for å diskutere fraværsreglene. Vi fikk der anledning til å beskrive hvorfor fraværsreglene er et problem for føreropplæringen, og fikk både anledning til å forklare at problemet er knyttet opp mot måloppnåelsen i læreplanverket og trafikksikkerhetsarbeidet, og vi fikk anledning til å presentere våre forslag til løsning på problemet. Les mer «Føreropplæring som prosjektarbeid i vgs?»

Trafikkopplæringsforskriften er klar – hva med nye læreplaner?

Med tanke på forestående forskriftsendring i troff med tilhørende endring i læreplanverket fra 1. januar, har Trafikkforum bedt Vegdirektoratet avdeling Tilsyn og kontroll om tilbakemelding på hvordan de forholder seg til enkelte utfordringer knyttet til undervisningsplaner og faglig leder og undervisningspersonellets plikter. Les mer «Trafikkopplæringsforskriften er klar – hva med nye læreplaner?»

Føreropplæring er viktig for samfunnet

«Satsingen på en føreropplæring med bedre struktur og kvalitet er et viktig bidrag i trafikksikkerhetsarbeidet og for nullvisjonen. Opplæringen legger betydelig vekt på å utvikle risikoforståelse, selvinnsikt og evne til vurdering av egen adferd hos kandidatene.»

-Samferdselsdepartementets stortingsmelding om trafikksikkerhet
(Meld. St. 40 (2015 –2016))

Les mer «Føreropplæring er viktig for samfunnet»

Høringssvar støtter ledsagerregistrering

En av de mest spennende milepælene i 2016 bortsett fra revisjonen av læreplanene gjemmer seg bak formuleringen «Enkelte mindre endringer knyttet til øvingskjøring, herunder krav om registrering av ledsager».

Vegdirektoratets forslag til endring av vegtrafikkloven §§ 26, 27 og 29 inneholder en mulighet som bransjen har bedt om i lang tid.

Trafikkforum har tatt opp spørsmålet jevnlig, som f.eks. i møte med samferdselsdepartementet i mai 2015 og i møte i vegdirektoratet i mai 2016. Vi har også referert til ønsket ved flere anledninger både før og siden, senest i vårt høringssvar 30. september, hvor vi uttalte følgende: